# sl/12005S.xml.gz
# sv/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> O pogojih in načinu sprejema republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo
(trg)="2"> Om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(src)="3"> VISOKE POGODBENICE SO SE
(trg)="3"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

(src)="4"> OB UPOŠTEVANJU , da bosta Republika Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije 1. januarja 2007 ,
(trg)="4"> SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007 ,

(src)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo določa , da so pogoji in način sprejema urejeni s sporazumom med državo članico in državo kandidatko ,
(trg)="5"> SOM BEAKTAR att det i artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa föreskrivs att villkoren och de närmare bestämmelserna för att upptas som medlem skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten ,

(src)="6"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :
(trg)="6"> HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen :

(src)="7"> PRVI DEL
(trg)="7"> DEL ETT

(src)="8"> NAČELA
(trg)="8"> PRINCIPER

(src)="9"> Člen 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> V tem protokolu :
(trg)="10"> I detta protokoll avses med

(src)="11"> izraz „ Ustava “ pomeni Pogodbo o Ustavi za Evropo ;
(trg)="11"> konstitutionen : fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ,

(src)="12"> izraz „ Pogodba ESAE “ pomeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred pristopom ;
(trg)="12"> Euratomfördraget : fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen , med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före anslutningen ,

(src)="13"> izraz „ sedanje države članice “ pomeni Kraljevino Belgijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;
(trg)="13"> nuvarande medlemsstater : Konungariket Belgien , Republiken Tjeckien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Estland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Storhertigdömet Luxemburg , Republiken Ungern , Republiken Malta , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Polen , Republiken Portugal , Republiken Slovenien , Republiken Slovakien , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="14"> izraz „ novi državi članici “ pomeni Republiko Bolgarijo in Romunijo ;
(trg)="14"> nya medlemsstater : Republiken Bulgarien och Rumänien ,

(src)="15"> izraz „ institucije “ pomeni institucije , ustanovljene z Ustavo .
(trg)="15"> institutioner : de institutioner som upprättats genom konstitutionen .

(src)="16"> Sklicevanja na Ustavo in na Unijo se v tem protokolu glede na sobesedila štejejo za sklicevanja na Pogodbo ESAE oziroma na Skupnost , ustanovljeno s Pogodbo ESAE .
(trg)="16"> Hänvisningar i detta protokoll till konstitutionen och unionen skall i förekommande fall uppfattas som hänvisningar till Euratomfördraget respektive till den gemenskap som upprättats genom Euratomfördraget .

(src)="17"> Člen 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Z dnem pristopa so določbe Ustave , Pogodbe ESAE in aktov , ki so jih institucije sprejele pred pristopom , za Bolgarijo in Romunijo zavezujoče in se v njiju uporabljajo pod pogoji , ki jih določajo Ustava , Pogodba ESAE in ta protokol .
(trg)="18"> Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i konstitutionen , i Euratomfördraget och i rättsakter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Bulgarien och Rumänien och skall tillämpas i dessa stater på de villkor som anges i konstitutionen , i Euratomfördraget och i detta protokoll .

(src)="19"> Člen 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bolgarija in Romunija pristopata k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta .
(trg)="20"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet .

(src)="21"> Bolgarija in Romunija sta v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi , ki zadevajo Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju , v enakem položaju kakor sedanje države članice ; ustrezno temu bosta spoštovali načela in smernice , izhajajoče iz navedenih izjav , resolucij ali drugih stališč , ter sprejeli ukrepe , ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja .
(trg)="21"> Bulgarien och Rumänien skall ha samma ställning som de nuvarande medlemsstaterna när det gäller förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om unionen ; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet .

(src)="22"> Bolgarija in Romunija pristopata h konvencijam in protokolom , naštetim v Prilogi I . Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan , ki ga določi Svet v sklepih iz četrtega odstavka .
(trg)="22"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de konventioner och protokoll som finns förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer i de beslut som avses i punkt 4 .

(src)="23"> Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme evropske sklepe o prilagoditvah konvencij in protokolov iz tretjega odstavka , potrebnih zaradi pristopa , ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije .
(trg)="23"> Rådet skall genom enhälligt beslut på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta europeiska beslut om alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 och skall offentliggöra den anpassade texten i Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="24"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta glede na konvencije in protokole iz odstavka 3 uvedli take upravne in druge ukrepe , kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet , in olajšali dejansko sodelovanje med institucijami in organi ter telesi držav članic .
(trg)="24"> Bulgarien och Rumänien åtar sig avseende de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen , och att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer .

(src)="25"> Svet lahko na predlog Komisije soglasno sprejme evropske sklepe o dopolnitvi Priloge I s konvencijami , sporazumi in protokoli , podpisanimi pred pristopom .
(trg)="25"> Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen anta europeiska beslut om komplettering av bilaga I med de konventioner , avtal och protokoll som undertecknats före dagen för anslutningen .

(src)="26"> Med instrumente iz tega členu , štejejo tudi tisti iz IV- 438. člena Ustave .
(trg)="26"> De särskilda instrument som nämns i denna artikel inbegriper dem som avses i artikel IV-438 i konstitutionen .

(src)="27"> Člen 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Določbe schengenskega pravnega reda iz Protokola št. 17 o schengenskem pravnem redu , vključenem v okvir Evropske unije , priloženem k Ustavi , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , navedeni v Prilogi II , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , sprejeti pred dnem pristopa , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči in se v njiju uporabljajo z dnem pristopa .
(trg)="28"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , som avses i protokoll nr 17 till konstitutionen om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar , och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga II , samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som antagits före anslutningen , skall vara bindande för och tillämpas i Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen .

(src)="29"> Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Evropske unije , in akti , ki na njem temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih prvi odstavek ne vsebuje , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči z dnem pristopa , vendar se v vsaki od teh državah uporabljajo šele na podlagi evropskega sklepa Sveta , sprejetega v ta namen po preveritvi v skladu z ustreznimi schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej državi izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .
(trg)="29"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom Europeiska unionens ramar , och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i respektive stat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den staten .

(src)="30"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo te določbe še uveljaviti .
(trg)="30"> Rådet skall fatta sitt beslut , efter att ha hört Europaparlamentet , med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="31"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri taki odločitvi , kolikor se ta nanaša na določbe schengenskega pravnega reda in na akte , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezani , pri katerih ti državi članici sodelujeta .
(trg)="31"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="32"> Člen 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bolgarija in Romunija od dne pristopa sodelujeta v ekonomski in monetarni uniji kot državi članici s posebno ureditvijo v smislu III-197. člena Ustave .
(trg)="33"> Bulgarien och Rumänien skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstater med undantag i enlighet med artikel III ‐ 197 i konstitutionen .

(src)="34"> Člen 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Sporazumi ali konvencije , ki jih sklene ali začasno uporablja Unija z eno ali več tretjimi državami , mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države , so pod pogoji iz Ustave in tega protokola zavezujoči za Bolgarijo in Romunijo .
(trg)="35"> Sådana avtal eller konventioner som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen med en eller flera tredje stater , med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat , skall vara bindande för Bulgarien och Rumänien på de villkor som anges i konstitutionen och i detta protokoll .

(src)="36"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta pod pogoji iz tega protokola pristopili k sporazumom in konvencijam , ki so jih skupaj sklenile ali podpisale Unija in sedanje države članice .
(trg)="36"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans .

(src)="37"> Pristop Bolgarije in Romunije k sporazumom ali konvencijam , ki so jih Unija in sedanje države članice skupaj sklenile ali podpisale z določenimi tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami , se opravi s sklenitvijo protokolov k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic in tretjo državo oziroma tretjimi državami ali zadevno mednarodno organizacijo .
(trg)="37"> Bulgariens och Rumäniens anslutning till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med särskilda tredjeländer eller internationella organisationer skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar , och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="38"> O teh protokolih se v imenu držav članic na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , pogaja Komisija .
(trg)="38"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="39"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov , ki jih je treba skleniti .
(trg)="39"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="40"> Ta postopek ne posega v izvajanje pristojnosti Unije in ne vpliva na razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami glede sklenitve takih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .
(trg)="40"> Detta förfarande skall inte påverka utövandet av unionens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="41"> Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobita Bolgarija in Romunija enake pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice .
(trg)="41"> När Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna .

(src)="42"> Od dne pristopa in dokler ne začnejo veljati potrebni protokoli iz drugega odstavka , Bolgarija in Romunija uporabljata določbe sporazumov ali konvencij , ki so jih pred pristopom skupaj sklenile Unija in sedanje države članice , z izjemo sporazuma o prostem pretoku oseb , sklenjenega s Švico .
(trg)="42"> Från och med dagen för anslutningen , och i avvaktan på ikraftträdandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 , skall Bulgarien och Rumänien tillämpa bestämmelserna i de avtal eller konventioner som ingåtts av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans före anslutningen , med undantag för avtalet med Schweiz om fri rörlighet för personer .

(src)="43"> Ta obveznost velja tudi za tiste sporazume ali konvencije , za katere so se Unija in sedanje države članice dogovorile , da jih bodo uporabljale začasno .
(trg)="43"> Denna skyldighet gäller också för de avtal eller konventioner som unionen och de nuvarande medlemsstaterna har enats om att tillämpa provisoriskt .

(src)="44"> Do začetka veljavnosti protokolov iz drugega odstavka , Unija in države članice skupaj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe .
(trg)="44"> I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt 2 skall unionen och medlemsstaterna , när så befinns lämpligt tillsammans , inom ramen för sin respektive behörighet , vidta lämpliga åtgärder .

(src)="45"> Bolgarija in Romunija pristopita k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške , karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani , ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju .
(trg)="45"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika , Västindien och Stillahavsområdet , å ena sidan , och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater , å andra sidan , undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da pod pogoji iz tega protokola pristopita k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma .
(trg)="46"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet .

(src)="47"> Od dne pristopa Bolgarija in Romunija uporabljata dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .
(trg)="47"> Från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som unionen har ingått med tredjeländer .

(src)="48"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .
(trg)="48"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil ‐ och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen .

(src)="49"> V ta namen se lahko Unija o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa .
(trg)="49"> Unionen kan i detta syfte före anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredjeländerna .

(src)="50"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , tako da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .
(trg)="50"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil ‐ och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning .

(src)="51"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja pri uvozu jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v Bolgarijo in Romunijo v zadnjih letih .
(trg)="51"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av Bulgariens och Rumäniens import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="52"> V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .
(trg)="52"> I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som unionen ingått med tredjeländer förhandlas fram före anslutningen .

(src)="53"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa , se uporabijo določbe prvega pododstavka .
(trg)="53"> Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla .

(src)="54"> S sporazumi o ribolovu , ki sta jih Bolgarija in Romunija sklenili s tretjimi državami pred pristopom , upravlja Unija .
(trg)="54"> Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien före anslutningen har ingått med tredjeländer skall förvaltas av unionen .

(src)="55"> Pravice in obveznosti Bolgarije in Romunije , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .
(trg)="55"> De rättigheter och skyldigheter som Bulgarien och Rumänien har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="56"> Čim prej , vsekakor pa pred prenehanjem veljavnosti sporazumov iz prvega pododstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezen primer ustrezno odloči o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljšanja nekaterih sporazumov za čas največ enega leta .
(trg)="56"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet , på förslag från kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="57"> Z učinkom z dnem pristopa Bolgarija in Romunija odstopita od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .
(trg)="57"> Med verkan från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien frånträda alla frihandelsavtal med tredjeländer , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="58"> Kolikor sporazumi med Bolgarijo , Romunijo ali obema državama na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz tega protokola , Bolgarija in Romunija ukreneta vse potrebno , da odpravita ugotovljene neskladnosti .
(trg)="58"> I den mån avtal mellan Bulgarien , Rumänien eller båda staterna å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av detta protokoll skall Bulgarien och Rumänien vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="59"> Če se Bolgarija ali Romunija sooči s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v tem sporazumu .
(trg)="59"> Om Bulgarien eller Rumänien har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall landet enligt villkoren i det avtalet frånträda det .

(src)="60"> Bolgarija in Romunija pod pogoji iz tega protokola pristopita k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami , ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz drugega , petega in šestega odstavka .
(trg)="60"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig på de villkor som anges i detta protokoll till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 , 5 och 6 .

(src)="61"> Bolgarija in Romunija , kolikor je to potrebno , sprejmeta ustrezne ukrepe , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov , katerih pogodbenica je tudi Unija ali druge države članice , prilagodita glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njunega pristopa k Uniji .
(trg)="61"> Bulgarien och Rumänien skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="62"> Na dan pristopa ali takoj , ko je to mogoče , odstopita od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopita iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih pogodbenica oziroma članica je tudi Unija , razen če se njuno članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .
(trg)="62"> I synnerhet skall de vid anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="63"> Med konvencije in sporazume iz tega člena , ki jih je sklenila ali podpisala Unija , štejejo tudi tisti iz IV-438. člena Ustave .
(trg)="63"> När denna artikel hänvisar till konventioner och avtal som ingåtts eller undertecknats av unionen är de konventioner och avtal som avses i artikel IV ‐ 438 i konstitutionen inbegripna .

(src)="64"> Člen 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Z evropskim zakonom Sveta se lahko razveljavijo prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .
(trg)="65"> En europeisk lag som antagits av rådet kan upphäva de övergångsbestämmelser som fastställs i detta protokoll när dessa inte längre är tillämpliga .

(src)="66"> Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odloča soglasno .
(trg)="66"> Rådet skall besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="67"> Člen 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Akti institucij na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe navedenih aktov .
(trg)="68"> De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="69"> Določbe tega protokola , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte institucij , imajo isto pravno naravo kakor določbe , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za navedene določbe .
(trg)="69"> De bestämmelser i detta protokoll vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras , utom då det gäller en övergångsåtgärd , skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="70"> Člen 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="72"> DRUGI DEL
(trg)="72"> DEL TVÅ

(src)="74"> NASLOV I
(trg)="74"> AVDELNING I

(src)="75"> INSTITUCIONALNE DOLOČBE
(trg)="75"> INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

(src)="76"> Člen 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> I . NASLOV
(trg)="77"> Artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="78"> « Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov , se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov . »
(trg)="78"> ” Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande fjorton och tretton domare . ”

(src)="80"> « Člen 48
(trg)="80"> ” Artikel 48

(src)="82"> Člen 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> se uvodni stavek nadomesti z naslednjim :
(trg)="84"> Den inledande meningen skall ersättas med följande :

(src)="85"> Kapital banke je 164795737000 EUR , države članice pa so vpisale naslednje deleže : “ ;
(trg)="85"> Banken skall ha ett kapital på 164795737000 EUR , som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp : ” .

(src)="86"> med vnosa za Irsko in Slovaško se vstavi naslednje :
(trg)="86"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Irland och Slovakien :

(src)="87"> „ Romunija
(trg)="87"> ” Rumänien

(src)="88"> med vnosa za Slovenijo in Litvo se vstavi naslednje :
(trg)="88"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Slovenien och Litauen :

(src)="89"> „ Bolgarija
(trg)="89"> ” Bulgarien

(src)="90"> V drugem odstavku 9. člena se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim :
(trg)="90"> Artikel 9.2 första , andra och tredje styckena skall ersättas med följande :

(src)="91"> Svet direktorjev sestavlja osemindvajset direktorjev in osemnajst namestnikov direktorjev .
(trg)="91"> Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter och 18 suppleanter .

(src)="94"> Namestnike direktorjev imenuje Svet guvernerjev za pet let , kakor sledi :
(trg)="94"> Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande :

(src)="95"> dva namestnika predlaga Zvezna republika Nemčija ,
(trg)="95"> Två suppleanter skall nomineras av Tyskland .

(src)="96"> dva namestnika predlaga Francoska republika ,
(trg)="96"> Två suppleanter skall nomineras av Frankrike .

(src)="97"> dva namestnika predlaga Italijanska republika ,
(trg)="97"> Två suppleanter skall nomineras av Italien .

(src)="98"> dva namestnika predlaga Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ,
(trg)="98"> Två suppleanter skall nomineras av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland .

(src)="99"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagata Kraljevina Španija in Portugalska republika ,
(trg)="99"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Spanien och Portugal .

(src)="100"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Belgija , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ,
(trg)="100"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Belgien , Luxemburg och Nederländerna .

(src)="101"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Danska , Helenska republika , Irska in Romunija ,
(trg)="101"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Danmark , Grekland , Irland och Rumänien .

(src)="102"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Estonija , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Avstrija , Republika Finska in Kraljevina Švedska ,
(trg)="102"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Estland , Lettland , Litauen , Österrike , Finland och Sverige .

(src)="103"> tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Bolgarija , Češka republika , Republika Ciper , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika ,
(trg)="103"> Tre suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Bulgarien , Tjeckien , Cypern , Ungern , Malta , Polen , Slovenien och Slovakien .

(src)="104"> enega namestnika predlaga Komisija . » .
(trg)="104"> En suppleant skall nomineras av kommissionen . ”

(src)="105"> Člen 12
(trg)="105"> Artikel 12

(src)="106"> Prvi pododstavek člena 134 ( 2 ) Pogodbe ESAE o sestavi Znanstveno-tehničnega odbora se nadomesti z naslednjim :
(trg)="106"> Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget , om sammansättningen av Vetenskapliga och tekniska kommittén , skall ersättas med följande :

(src)="107"> Odbor ima enainštirideset članov , ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo » .
(trg)="107"> Kommittén skall ha 41 ledamöter som rådet utser efter att ha hört kommissionen . ”