# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sv/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji
(trg)="1"> Rättelseprotokoll till det andra tilläggsprotokollet Rättelse till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater , å ena sidan , och Republiken Chile , å andra sidan , för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknat i Bryssel den 24 juli 2007

(src)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )
(trg)="2"> ( Europeiska unionens officiella tidning L 251 av den 26 september 2007 )

(src)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .
(trg)="3"> Denna rättelse har genomförts genom ett rättelseprotokoll som undertecknades i Bryssel den 18 december 2014 med rådet som depositarie .

(src)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )
(trg)="4"> På sidan 12 , bilaga III , tabell ” I. Horisontella åtaganden ” , rubriken , ska det

(src)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :
(trg)="5"> i stället för :

(src)="6"> umjesto :
(trg)="6"> HORISONTELLA ÅTAGANDEN

(src)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE
(trg)="7"> ALLA SEKTORER I DENNA LISTA ”

(src)="8"> prisutnost fizičkih osoba .
(trg)="8"> vara :

(src)="9"> treba stajati :
(trg)="9"> ” Leveranssätt :

(src)="10"> „ Načini pružanja usluga :
(trg)="10"> Gränsöverskridande

(src)="11"> prekogranično ;
(trg)="11"> Konsumtion i utlandet

(src)="12"> korištenje u inozemstvu ;
(trg)="12"> Kommersiell etablering

(src)="13"> treba stajati :
(trg)="13"> Fysiska personers närvaro

(src)="14"> treba stajati :
(trg)="14"> Sektor eller delsektor

(src)="15"> Sektor ili podsektor
(trg)="15"> Begränsningar av marknadstillträde

(src)="16"> prekogranično ;
(trg)="16"> Begränsningar av nationell behandling

(src)="17"> prekogranično ;
(trg)="17"> Tilläggsåtaganden

(src)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”
(trg)="23"> Sektorspecifika åtaganden ” , rubriken , ska det

(src)="33"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”
(trg)="33"> På sidan 143 , bilaga IV , tabell ” II.2.

(src)="34"> „ Načini pružanja usluga :
(trg)="34"> Åtaganden rörande finansiella tjänster ( del 2 ) ” , rubriken , ska det

(src)="41"> Sektor ili podsektor
(trg)="41"> Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet , men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen ( EUT L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="43"> komercijalna prisutnost ;
(trg)="43"> Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet , men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen ( EUT L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="49"> HORIZONTALNE OBVEZE
(trg)="49"> Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet , men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen ( EUT L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="52"> Financijske usluge – specifične obveze ( prvi dio ) ( 1 ) ” , u naslovu :
(trg)="52"> På sidorna 116 – 125 , bilaga IV , tabell ” I. Horisontella åtaganden ” , rubriken , ska det

# sh/22013A0718_01_.xml.gz
# sv/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima
(trg)="1"> Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

(src)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .
(trg)="3"> Det innebär att genomförandeförordning ( EU ) nr 1142 / 2011 kommer att tillämpas på relationerna mellan Europeiska unionen och Danmark .

(src)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .
(trg)="4"> I enlighet med artikel 4.4 i avtalet skapar Danmarks meddelande en rad ömsesidiga förpliktelser mellan Danmark och unionen .

(src)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .
(trg)="5"> Således utgör genomförandeförordning ( EU ) nr 1142 / 2011 en ändring av avtalet i den mån som den ändrar förordning ( EG ) nr 44 / 2001 , ändrad genom förordning ( EG ) nr 4 / 2009 , och ska därför anses fogad till detta .

(src)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .
(trg)="7"> EUT L 299 , 16.11.2005 , s . 62 .

(src)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .
(trg)="8"> EUT L 120 , 5.5.2006 , s . 22 .

(src)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .
(trg)="9"> EUT L 12 , 16.1.2001 , s . 1 .

(src)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .
(trg)="10"> EGT L 293 , 11.11.2011 , s . 24 .

(src)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .
(trg)="11"> EUT L 7 , 10.1.2009 , s . 1 .

(src)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .
(trg)="12"> EUT L 149 , 12.6.2009 , s . 80 .

(src)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .
(trg)="13"> I enlighet med artikel 4 i avtalet av den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [ 1 ] ( nedan kallat avtalet ) som slutits genom rådets beslut 2006 / 325 / EG [ 2 ] ska Danmarks beslut om huruvida sådana åtgärder ska genomföras delges kommissionen när genomförandeåtgärder vidtas i enlighet med artikel 74.2 i rådets förordning ( EG ) nr 44 / 2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [ 3 ] .Kommissionens genomförandeförordning ( EU ) nr 1142 / 2011 om upprättande av bilagorna X och XI i rådets förordning ( EG ) nr 4 / 2009 om domstols behörighet , tillämplig lag , erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet [ 4 ] antogs den 10 november 2011 .

(src)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .
(trg)="14"> Danmark har i överensstämmelse med artikel 3.2 i avtalet genom en skrivelse av den 14 januari 2009 redan meddelat kommissionen sin avsikt att genomföra rådets förordning ( EG ) nr 4 / 2009 [ 5 ] i den mån den ändrar förordning ( EG ) nr 44 / 2001 [ 6 ] .I enlighet med artikel 4 i avtalet har Danmark genom en skrivelse av den 11 januari 2012 meddelat kommissionen sitt beslut att genomföra genomförandeförordning ( EU ) nr 1142 / 2011 .

(src)="15"> S obzirom na članak 4. stavak 3 .
(trg)="15"> Med hänvisning till artikel 4.3 i avtalet , kan genomförandet av genomförandeförordning ( EU ) nr 1142 / 2011 i Danmark ske på administrativ väg enligt 9 § av den danska lagen nr 1563 av den 20 december 2006 om Bryssel I-förordningen .

(src)="16"> Sporazuma Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 može se u Danskoj provesti administrativnim putem sukladno odjeljku 9. danskog zakona br . 1563 od 20. prosinca 2006. o Uredbi Bruxelles I. Potrebne upravne mjere stupile su na snagu 11. siječnja 2012 .
(trg)="16"> De nödvändiga administrativa åtgärderna trädde i kraft den 11 januari 2012 .

# sh/22013A0817_01_.xml.gz
# sv/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Ändringsprotokoll

(src)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .
(trg)="2"> till 1963 års Wienkonvention om ansvarighet för atomskada

(src)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,
(trg)="3"> DE STATER SOM ÄR PARTER I DETTA PROTOKOLL ,

(src)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,
(trg)="4"> SOM ANSER att det är önskvärt att ändra Wienkonventionen av den 21 maj 1963 om ansvarighet för atomskada i syfte att få till stånd ett bredare tillämpningsområde , ökat ansvar för innehavaren av en kärnteknisk anläggning och ökade möjligheter att säkerställa tillräcklig och rättvis ersättning ,

(src)="5"> SPORAZUMJELE su se :
(trg)="5"> HAR ENATS om följande .

(src)="6"> Članak 1 .
(trg)="6"> Artikel 1

(src)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”
(trg)="7"> Den konvention som ändras genom detta protokoll är Wienkonventionen om ansvarighet för atomskada , undertecknad den 21 maj 1963 , nedan kallad 1963 års Wienkonvention .

(src)="8"> Članak 2 .
(trg)="8"> Artikel 2

(src)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :
(trg)="9"> Artikel I i 1963 års Wienkonvention ska ändras på följande sätt :

(src)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :
(trg)="10"> Punkt 1 j ska ändras på följande sätt :

(src)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,
(trg)="11"> Ordet ” och ” ska strykas i slutet av led ii och i stället läggas till i slutet av led iii .

(src)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :
(trg)="12"> ett nytt led iv med följande lydelse ska läggas till :

(src)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”
(trg)="13"> sådana andra anläggningar där det finns kärnbränsle eller radioaktiva produkter eller avfallsämnen , som styrelsen för Internationella atomenergiorganet ska fastställa med jämna mellanrum , ”

(src)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="14"> Punkt 1 k ska ersättas med följande text :

(src)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :
(trg)="15"> Med atomskada avses

(src)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;
(trg)="16"> dödsfall eller personskada ,

(src)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;
(trg)="17"> förlust av eller skada på egendom ,

(src)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –
(trg)="18"> och var och en av följande förluster eller kostnader i den omfattning som fastställs i domstolsstatens lagstiftning ,

(src)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;
(trg)="19"> ekonomisk förlust orsakad av sådan förlust eller skada som avses i led i eller ii i den mån skadan inte omfattas av dessa led , och den som ådragit sig den har rätt att begära ersättning för sådan förlust eller skada som avses i dessa led ,

(src)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;
(trg)="20"> kostnader för åtgärder vidtagna för att återställa miljöskador , dock inte obetydliga skador , om åtgärderna verkligen har vidtagits eller ska vidtas , i den mån kostnaderna inte omfattas av led ii ,

(src)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;
(trg)="21"> förlust av inkomst som hänför sig till ett ekonomiskt intresse i användning eller åtnjutande av miljön , som uppstår genom att miljön i betydande mån försämrats , i den mån förlusten inte omfattas av led ii ,

(src)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;
(trg)="22"> kostnader för förebyggande åtgärder , och ytterligare förluster eller skador som orsakats av sådana åtgärder ,

(src)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,
(trg)="23"> annan ekonomisk förlust , utöver sådan som orsakas av en skada på miljön , om den allmänna lagstiftningen om skadeståndsansvar i den stat där den behöriga domstolen är belägen tillåter det och ,

(src)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”
(trg)="24"> vad avser leden i – v och vii ovan , i den mån förlusten eller skadan härrör från eller är resultatet av joniserad strålning från en strålningskälla i den kärntekniska anläggningen , eller från kärnbränsle eller radioaktiva produkter eller avfallsämnen i , eller från kärnämne som kommer från , har ursprung i eller skickas till , en kärnteknisk anläggning , oavsett om detta är en följd av ämnets radioaktivitet eller av kombinationen av radioaktivitet och ämnets giftighet , explosivitet eller andra farliga egenskaper . ”

(src)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="25"> Punkt 1 l ska ersättas med följande :

(src)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”
(trg)="26"> Kärnteknisk händelse varje händelse eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar atomskada eller , men endast med avseende på förebyggande åtgärder , framkallar ett allvarligt och överhängande hot om sådan skada . ”

(src)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :
(trg)="27"> Efter punkt 1 l ska fyra nya punkter 1 m , 1 n , 1 o och 1 p med följande lydelse läggas till :

(src)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .
(trg)="28"> Återställandeåtgärder rimliga åtgärder som har godkänts av de behöriga myndigheterna i den stat där åtgärderna vidtogs , och som är avsedda att återställa skadade eller förstörda delar av miljön eller att införa , där så är rimligt , en motsvarighet till dessa delar i miljön .

(src)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .
(trg)="29"> Vem som ska ha rätt att vidta sådana åtgärder ska avgöras enligt lagstiftningen i den stat där skadan har lidits .

(src)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .
(trg)="30"> Förebyggande åtgärder rimliga åtgärder som någon har vidtagit efter en kärnteknisk händelse för att förhindra eller begränsa skada som avses i led k i – v eller vii , med förbehåll för att lagstiftningen i den stat där åtgärderna vidtas eventuellt kräver ett godkännande från de behöriga myndigheterna .

(src)="31"> ‚ Razumne mjere ’ mjere su koje se prema pravu nadležnog suda smatraju prikladnim i razmjernim , uzimajući u obzir sve okolnosti , na primjer : –
(trg)="31"> Rimliga åtgärder åtgärder som enligt den behöriga domstolens lagstiftning konstateras vara lämpliga och proportionerliga med hänsyn till samtliga omständigheter , till exempel

(src)="32"> i. vrstu i opseg nastale štete ili , u slučaju preventivnih mjera , vrstu i opseg rizika od nastanka takve štete ;
(trg)="32"> skadans art och omfattning eller , i fråga om förebyggande åtgärder , arten och omfattningen av risken för sådan skada ,

(src)="33"> opseg u kojem su , u vrijeme poduzimanja , takve mjere vjerojatno učinkovite ; i
(trg)="33"> hur verksamma sådana åtgärder , när de vidtas , kan förväntas bli , och

(src)="34"> odgovarajuću znanstvenu i tehničku stručnost .
(trg)="34"> relevant vetenskaplig och teknisk sakkunskap .

(src)="35"> ‚ Posebna prava vučenja ’ , u daljnjem tekstu SDR , znači obračunska jedinica koju Međunarodni monetarni fond definira i koristi za vlastite poslove i transakcije . ”
(trg)="35"> Särskild dragningsrätt nedan kallad SDR , den beräkningsenhet som Internationella valutafonden fastställt och använder för sin egen verksamhet och sina egna transaktioner . ”

(src)="36"> Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="36"> Punkt 2 ska ersättas med följande :

(src)="37"> Država postrojenja može , ako je to opravdano malim opsegom rizika , izuzeti bilo koje nuklearno postrojenje ili male količine nuklearnog materijala iz primjene ove Konvencije , pod uvjetom da :
(trg)="37"> En anläggningsstat får , om den ringa graden av risk motiverar det , undanta en kärnteknisk anläggning eller små mängder av kärnämne från tillämpningen av denna konvention , under förutsättning

(src)="38"> u odnosu na nuklearna postrojenja , kriterije za takvo izuzimanje utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako izuzimanje od strane države postrojenja zadovoljava te kriterije ; i
(trg)="38"> att , med avseende på kärntekniska anläggningar , kriterierna för undantag för sådana anläggningar har fastställts av styrelsen för Internationella atomenergiorganet och att varje undantag som görs av en anläggningsstat uppfyller sådana kriterier , och

(src)="39"> u odnosu na male količine nuklearnog materijala , maksimalna ograničenja za izuzimanje tih količina utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako je izuzimanje od strane države postrojenja u okviru tih utvrđenih ograničenja .
(trg)="39"> att , med avseende på små mängder kärnämne , gränsvärdena för undantag för sådana mängder har fastställts av styrelsen för Internationella atomenergiorganet och att varje undantag som görs av en anläggningsstat ligger inom de fastställda gränsvärdena .

(src)="40"> Vijeće guvernera periodično će preispitivati kriterije za izuzimanje nuklearnih postrojenja i maksimalna ograničenja za izuzimanje malih količina nuklearnog materijala . ”
(trg)="40"> Kriterierna för undantag för kärntekniska anläggningar och gränsvärdena för undantag för små mängder av kärnämne ska regelbundet ses över av styrelsen . ”

(src)="41"> Članak 3 .
(trg)="41"> Artikel 3

(src)="42"> Nakon članka I. Bečke konvencije iz 1963. dodaju se dva nova članka I.A i I.B :
(trg)="42"> Efter artikel I i 1963 års Wienkonvention ska två nya artiklar Ia och Ib med följande lydelse läggas till :

(src)="43"> „ Članak I.A
(trg)="43"> ” Artikel Ia

(src)="44"> Ova se Konvencija primjenjuje na nuklearnu štetu , bez obzira gdje je pretrpljena .
(trg)="44"> Denna konvention ska tillämpas på atomskada , oavsett var den uppstått .

(src)="45"> Međutim , zakonodavstvo države postrojenja od primjene ove Konvencije može izuzeti štetu pretrpljenu :
(trg)="45"> Lagstiftningen i anläggningsstaten får dock undanta liden skada från tillämpningen av denna konvention , om skadan uppstår

(src)="46"> na državnom području države koja nije ugovorna stranka ; ili
(trg)="46"> inom en icke-fördragsslutande stats territorium , eller

(src)="47"> u bilo kojem pomorskom pojasu uspostavljenom od strane države koja nije ugovorna stranka u skladu s međunarodnim pravom mora .
(trg)="47"> inom havsområden som har fastställts av en icke-fördragsslutande stat i enlighet med internationell sjörätt .

(src)="48"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. može se primjenjivati samo u odnosu na državu koja nije ugovorna stranka i koja u trenutku nesreće :
(trg)="48"> Ett undantag enligt punkt 2 i denna artikel får endast tillämpas på en icke-fördragsslutande stat som vid tidpunkten för händelsen

(src)="49"> ima nuklearno postrojenje na svom državnom području ili u bilo kojem pomorskom pojasu kojeg je uspostavila u skladu s međunarodnim pravom mora i
(trg)="49"> har en kärnteknisk anläggning inom sitt territorium eller inom ett havsområde som den har fastställt i enlighet med internationell sjörätt , och

(src)="50"> ne pruža jednakovrijedne obostrane koristi .
(trg)="50"> inte beviljar motsvarande ömsesidiga fördelar .

(src)="51"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. ne utječe na prava iz članka IX. stavka 2. točke ( a ) i svako izuzimanje sukladno stavku 2. točki ( b ) ovog članka ne proširuje se na štetu unutar broda ili zrakoplova ili na samom brodu ili zrakoplovu .
(trg)="51"> Eventuella undantag enligt punkt 2 i denna artikel ska inte påverka de rättigheter som avses i led a i artikel IX.2 och eventuella undantag enligt punkt 2 b i denna artikel ska inte omfatta skador ombord på ett fartyg eller luftfartyg eller skador på ett sådant .

(src)="52"> Članak I.B
(trg)="52"> Artikel 1b

(src)="53"> Ova Konvencija ne primjenjuje se na nuklearna postrojenja koja se ne koriste u mirnodopske svrhe . ”
(trg)="53"> Denna konvention ska inte tillämpas på kärntekniska anläggningar som används för icke-fredliga ändamål . ”

(src)="54"> Članak 4 .
(trg)="54"> Artikel 4

(src)="55"> Članak II . Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :
(trg)="55"> Artikel II i 1963 års Wienkonvention ska ändras på följande sätt :

(src)="56"> Na kraju stavka 3. točke ( a ) dodaje se sljedeći tekst :
(trg)="56"> I slutet av punkt 3 a ska följande text läggas till :

(src)="57"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos javnih sredstava dostupnih po nesreći na razliku , ako postoji , između ovdje utvrđenog iznosa i iznosa utvrđenog sukladno članku V. stavku 1 . ”
(trg)="57"> ” Anläggningsstaten får begränsa mängden offentliga medel som ställs till förfogande per händelse till den eventuella skillnaden mellan de belopp som härmed fastställs och det belopp som fastställs i enlighet med artikel V.1. ”

(src)="58"> Na kraju stavka 4. dodaje se sljedeći tekst :
(trg)="58"> I slutet av punkt 4 ska följande läggas till :

(src)="59"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos dostupnih javnih sredstava u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkom ( a ) . ”
(trg)="59"> ” Anläggningsstaten får begränsa mängden offentliga medel som ställs till förfogande i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 3 a i denna artikel . ”

(src)="60"> Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="60"> Punkt 6 ska ersättas med följande :

(src)="61"> Nijedna osoba nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije nuklearna šteta sukladno članku I. stavku 1. podstavku ( k ) , ali koja se mogla odrediti kao takva sukladno odredbama tog podstavka . ”
(trg)="61"> Ingen ska hållas ansvarig för förlust eller skada som inte är atomskada enligt artikel I.1 k , men som skulle ha kunnat fastställas som en sådan på grundval av bestämmelserna i den artikeln . ”

(src)="62"> Članak 5 .
(trg)="62"> Artikel 5