# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sk/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji
(trg)="1"> Zápisnica o opravách k druhému dodatkovému protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii , podpísanému 24. júla 2007 v Bruseli

(src)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )
(trg)="2"> ( Úradný vestník EÚ L 251 z  26.  septembra 2007 )

(src)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .
(trg)="3"> Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách , ktorá bola podpísaná v Bruseli 18. decembra 2014 a ktorej depozitárom je Rada .

(src)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )
(trg)="4"> Na strane 12 v  prílohe III tabuľke I. Horizontálne záväzky v  záhlaví :

(src)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :
(trg)="5"> namiesto :

(src)="6"> umjesto :
(trg)="6"> HORIZONTÁLNE ZÁVäZKY

(src)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE
(trg)="7"> VŠETKY SEKTORY UVEDENÉ V TOMTO ZOZNAME “

(src)="8"> prisutnost fizičkih osoba .
(trg)="8"> má byť :

(src)="9"> treba stajati :
(trg)="9"> „ Režimy dodávky :

(src)="10"> „ Načini pružanja usluga :
(trg)="10"> Cezhraničné

(src)="11"> prekogranično ;
(trg)="11"> Zahraničná spotreba

(src)="12"> korištenje u inozemstvu ;
(trg)="12"> Obchodná prítomnosť

(src)="13"> treba stajati :
(trg)="13"> Prítomnosť fyzických osôb

(src)="14"> treba stajati :
(trg)="14"> Sektor alebo podsektor

(src)="15"> Sektor ili podsektor
(trg)="15"> Obmedzenia prístupu na trh

(src)="16"> prekogranično ;
(trg)="16"> Obmedzenia národného zaobchádzania

(src)="17"> prekogranično ;
(trg)="17"> Ďalšie záväzky

(src)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”
(trg)="23"> Záväzky spojené s konkrétnymi sektormi v  záhlaví :

(src)="33"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”
(trg)="33"> namiesto :

(src)="34"> „ Načini pružanja usluga :
(trg)="34"> [ žiadny text ] [ 6 ] má byť :

(src)="41"> Sektor ili podsektor
(trg)="41"> 116 ) .

(src)="43"> komercijalna prisutnost ;
(trg)="43"> EÚ L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="49"> HORIZONTALNE OBVEZE
(trg)="49"> EÚ L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="52"> Financijske usluge – specifične obveze ( prvi dio ) ( 1 ) ” , u naslovu :
(trg)="52"> Na stranách 116  –  125 v  prílohe IV tabuľke I. Horizontálne záväzky v  záhlaví :

# sh/22013A0718_01_.xml.gz
# sk/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima
(trg)="1"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(src)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .
(trg)="3"> Znamená to , že sa na vzťahy medzi Európskou úniou a Dánskom budú uplatňovať ustanovenia vykonávacieho nariadenia ( EÚ ) č . 1142 / 2011 .

(src)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .
(trg)="4"> V súlade s článkom 4 ods . 4 dohody oznámením Dánska vznikajú medzi Dánskom a Európskou úniou vzájomné povinnosti .

(src)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .
(trg)="5"> Vykonávacie nariadenie ( EÚ ) č . 1142 / 2011 teda predstavuje zmenu dohody v rozsahu , v akom sa ním mení nariadenie ( ES ) č . 44 / 2011 zmenené nariadením ( ES ) č . 4 / 2009 , a považuje sa za jej prílohu .

(src)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .
(trg)="7"> Ú. v. EÚ L 299 , 16.11.2005 , s . 62 .

(src)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .
(trg)="8"> Ú. v. EÚ L 120 , 5.5.2006 , s . 22 .

(src)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .
(trg)="9"> Ú. v. ES L 12 , 16.1.2001 , s . 1 .

(src)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .
(trg)="10"> Ú. v. EÚ L 293 , 11.11 . 2011 , s . 24 .

(src)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .
(trg)="11"> Ú. v. EÚ L 7 , 10.1.2009 , s . 1 .

(src)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .
(trg)="12"> Ú. v. EÚ L 149 , 12.6.2009 , s . 80 .

(src)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .
(trg)="13"> Podľa článku 4 dohody z 19. októbra 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [ 1 ] ( ďalej len „ dohoda ” ) uzavretej rozhodnutím Rady 2006 / 325 / ES [ 2 ] pri každom schvaľovaní vykonávacích opatrení v súlade s článkom 74 ods . 2 nariadenia Rady ( ES ) č . 44 / 2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [ 3 ] Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie , či implementuje obsah vykonávacích opatreníVykonávacie nariadenie Komisie ( EÚ ) č . 1142 / 2011 , ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady ( ES ) č . 4 / 2009 o právomoci , rozhodnom práve , uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti [ 4 ] , bolo prijaté 10. novembra 2011 .

(src)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .
(trg)="14"> V súlade s článkom 3 ods . 2 dohody Dánsko už listom zo 14. januára 2009 oznámilo Komisii svoje rozhodnutie implementovať obsah nariadenia Rady ( ES ) č . 4 / 2009 [ 5 ] v rozsahu , v ktorom sa uvedeným nariadením mení nariadenie ( ES ) č . 44 / 2001 [ 6 ] .V súlade s článkom 4 dohody Dánsko listom z 11. januára 2012 oznámilo Komisii svoje rozhodnutie implementovať obsah vykonávacieho nariadenia ( EÚ ) č . 1142 / 2011 .

# sh/22013A0817_01_.xml.gz
# sk/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokol ,

(src)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .
(trg)="2"> ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z roku 1963

(src)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,
(trg)="3"> ZMLUVNÉ ŠTÁTY TOHTO PROTOKOLU ,

(src)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,
(trg)="4"> VZHĽADOM NA TO , že je žiaduce zmeniť a doplniť Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 21. mája 1963 , rozšíriť jeho pôsobnosť , zvýšiť sumu , do akej je prevádzkovateľ jadrového zariadenia zodpovedný , a zvýšiť prostriedky na zabezpečenie primeraného a spravodlivého odškodnenia ,

(src)="5"> SPORAZUMJELE su se :
(trg)="5"> SA DOHODLI TAKTO :

(src)="6"> Članak 1 .
(trg)="6"> Článok 1

(src)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”
(trg)="7"> Dohovorom , ktorého ustanovenia sa menia a dopĺňajú týmto protokolom , je Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 21. mája 1963 , ďalej len „ Viedenský dohovor z roku 1963 “ .

(src)="8"> Članak 2 .
(trg)="8"> Článok 2

(src)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :
(trg)="9"> Článok I Viedenského dohovoru z roku 1963 sa mení a dopĺňa takto :

(src)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :
(trg)="10"> Odsek 1 písm. j ) sa mení a dopĺňa takto :

(src)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,
(trg)="11"> slovo „ a “ na konci bodu ii ) sa vypúšťa a vkladá sa na koniec bodu iii ) ;

(src)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :
(trg)="12"> dopĺňa sa nový bod iv ) , ktorý znie :

(src)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”
(trg)="13"> také ďalšie zariadenia , v ktorých sa nachádza jadrové palivo alebo rádioaktívne produkty alebo odpad , podľa toho , ako to priebežne stanoví Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu ; “ .

(src)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="14"> Odsek 1 písm. k ) sa nahrádza takto :

(src)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :
(trg)="15"> „ jadrová škoda “ znamená :

(src)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;
(trg)="16"> stratu na živote alebo inú škodu na zdraví ;

(src)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;
(trg)="17"> stratu či škodu na majetku

(src)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –
(trg)="18"> a každú z nasledovných škôd v rozsahu určenom právnymi predpismi , ktorými sa riadi príslušný súd ;

(src)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;
(trg)="19"> ekonomickú ujmu vyplývajúcu zo straty alebo škody uvedenej v bode i ) alebo ii ) , pokiaľ nie je zahrnutá do týchto bodov , ak ju utrpela osoba oprávnená požadovať náhradu tejto straty alebo škody ;

(src)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;
(trg)="20"> náklady na opatrenia na obnovu poškodeného životného prostredia , pokiaľ poškodenie nie je bezvýznamné , ak sa také opatrenia skutočne prijímajú alebo sa budú prijímať a pokiaľ už nie sú zahrnuté v bode ii ) ;

(src)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;
(trg)="21"> stratu príjmu z ekonomického záujmu na akomkoľvek využívaní životného prostredia , spôsobenú významným poškodením tohto životného prostredia , ak už nie je zahrnutá v bode ii ) ;

(src)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;
(trg)="22"> náklady na preventívne opatrenia ako aj ďalšiu stratu alebo škodu spôsobenú týmito opatreniami ;

(src)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,
(trg)="23"> akúkoľvek inú ekonomickú ujmu okrem akejkoľvek ujmy spôsobenej poškodením životného prostredia , ak to ustanovujú všeobecné právne predpisy o občianskoprávnej zodpovednosti , ktorými sa riadi príslušný súd ,

(src)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”
(trg)="24"> v prípade bodov i ) až v ) a vii ) v takom rozsahu , v akom táto strata alebo škoda vznikne alebo je dôsledkom z ionizujúceho žiarenia uvoľneného akýmkoľvek zdrojom žiarenia v jadrovom zariadení alebo uvoľneného z jadrového paliva alebo z rádioaktívnych produktov či odpadu v jadrovom zariadení alebo z jadrového materiálu vychádzajúceho alebo pochádzajúceho z jadrového zariadenia , alebo zasielaného do neho , či už vyplývajú z rádioaktívnych vlastností tejto látky alebo z kombinácie rádioaktívnych vlastností s toxickými , výbušnými alebo s inými nebezpečnými vlastnosťami tejto látky . “

(src)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="25"> Odsek 1 písm. l ) sa nahrádza takto :

(src)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”
(trg)="26"> ‚ jadrová udalosť ‘ znamená akúkoľvek udalosť alebo sled udalostí toho istého pôvodu , ktorá spôsobuje jadrovú škodu alebo ktorá , pokiaľ ide o preventívne opatrenia , vyvoláva závažnú a bezprostrednú hrozbu vzniku takejto škody ; “ .

(src)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :
(trg)="27"> V odseku 1 sa za písmeno l ) vkladajú tieto štyri nové písmená m ) až p ) , ktoré znejú :

(src)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .
(trg)="28"> ‚ opatrenia na obnovu ‘ znamenajú všetky primerané opatrenia , ktoré schválili príslušné orgány štátu , v ktorom sa dané opatrenia prijali a ktoré sú zamerané na uvedenie poškodených alebo zničených zložiek životného prostredia do pôvodného stavu alebo na ich obnovu , alebo ak je to odôvodnené , na zavedenie ekvivalentu týchto zložiek do životného prostredia .

(src)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .
(trg)="29"> To , kto je oprávnený prijímať takéto opatrenia , ustanovia právne predpisy štátu , v ktorom došlo k škode ;

(src)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .
(trg)="30"> ‚ preventívne opatrenia ‘ znamenajú všetky primerané opatrenia , ktoré prijala ktorákoľvek osoba po vzniku jadrovej udalosti s cieľom predísť jadrovej škode podľa písmena k ) bodov i ) až v ) alebo bodu vii ) alebo ju minimalizovať a ktoré podliehajú schváleniu príslušnými orgánmi ustanovenému právnymi predpismi štátu , v ktorom sa dané opatrenia prijali ;

(src)="31"> ‚ Razumne mjere ’ mjere su koje se prema pravu nadležnog suda smatraju prikladnim i razmjernim , uzimajući u obzir sve okolnosti , na primjer : –
(trg)="31"> ‚ primerané opatrenia ‘ znamenajú opatrenia , ktoré sú v zmysle právnych predpisov , ktorými sa riadi príslušný súd , vhodné a vyvážené so zreteľom na všetky okolnosti , ako sú napríklad :

(src)="32"> i. vrstu i opseg nastale štete ili , u slučaju preventivnih mjera , vrstu i opseg rizika od nastanka takve štete ;
(trg)="32"> povaha a rozsah vzniknutej škody alebo v prípade preventívnych opatrení povaha a rozsah takejto škody ;

(src)="33"> opseg u kojem su , u vrijeme poduzimanja , takve mjere vjerojatno učinkovite ; i
(trg)="33"> to , do akej miery je pravdepodobné , že v čase , keď sa prijmú tieto opatrenia , budú aj účinné , a

(src)="34"> odgovarajuću znanstvenu i tehničku stručnost .
(trg)="34"> príslušné vedecko-technické odborné znalosti ;

(src)="35"> ‚ Posebna prava vučenja ’ , u daljnjem tekstu SDR , znači obračunska jedinica koju Međunarodni monetarni fond definira i koristi za vlastite poslove i transakcije . ”
(trg)="35"> ‚ zvláštne právo čerpania ‘ , ďalej len SDR , znamená zúčtovaciu jednotku , ktorú zaviedol Medzinárodný menový fond a používa ju na svoje operácie a transakcie . “

(src)="36"> Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="36"> Odsek 2 sa nahrádza takto :

(src)="37"> Država postrojenja može , ako je to opravdano malim opsegom rizika , izuzeti bilo koje nuklearno postrojenje ili male količine nuklearnog materijala iz primjene ove Konvencije , pod uvjetom da :
(trg)="37"> Ak sú na to dôvody s ohľadom na nízke riziko , môže štát zariadenia vyňať jadrové zariadenie alebo malé množstvá jadrového materiálu z pôsobnosti tohto dohovoru za predpokladu , že :

(src)="38"> u odnosu na nuklearna postrojenja , kriterije za takvo izuzimanje utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako izuzimanje od strane države postrojenja zadovoljava te kriterije ; i
(trg)="38"> pokiaľ ide o jadrové zariadenia , podmienky takéhoto vyňatia stanovila Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a pri vyňatí zo strany štátu zariadenia sú tieto podmienky splnené , a

(src)="39"> u odnosu na male količine nuklearnog materijala , maksimalna ograničenja za izuzimanje tih količina utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako je izuzimanje od strane države postrojenja u okviru tih utvrđenih ograničenja .
(trg)="39"> pokiaľ ide o malé množstvá jadrového materiálu , maximálne limity pre vyňatie takýchto množstiev stanovila Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a množstvá vyňaté štátom zariadenia nepresahujú takto stanovené limity .

(src)="40"> Vijeće guvernera periodično će preispitivati kriterije za izuzimanje nuklearnih postrojenja i maksimalna ograničenja za izuzimanje malih količina nuklearnog materijala . ”
(trg)="40"> Podmienky vyňatia jadrových zariadení a maximálne limity pre vyňatie malých množstiev jadrového materiálu podliehajú periodickej revízii Radou guvernérov . “

(src)="41"> Članak 3 .
(trg)="41"> Článok 3

(src)="42"> Nakon članka I. Bečke konvencije iz 1963. dodaju se dva nova članka I.A i I.B :
(trg)="42"> Za článok I Viedenského dohovoru z roku 1963 sa dopĺňajú dva nové články I A a I B :

(src)="43"> „ Članak I.A
(trg)="43"> „ Článok I A

(src)="44"> Ova se Konvencija primjenjuje na nuklearnu štetu , bez obzira gdje je pretrpljena .
(trg)="44"> Tento dohovor sa uplatňuje na jadrovú škodu bez ohľadu na to , kde vznikla .

(src)="45"> Međutim , zakonodavstvo države postrojenja od primjene ove Konvencije može izuzeti štetu pretrpljenu :
(trg)="45"> Právnymi predpismi štátu zariadenia možno z uplatňovania tohto dohovoru vyňať škodu , ktorá vznikla :

(src)="46"> na državnom području države koja nije ugovorna stranka ; ili
(trg)="46"> na území štátu , ktorý nie je zmluvnou stranou , alebo

(src)="47"> u bilo kojem pomorskom pojasu uspostavljenom od strane države koja nije ugovorna stranka u skladu s međunarodnim pravom mora .
(trg)="47"> v pobrežných zónach zriadených štátom , ktorý nie je zmluvnou stranou , v súlade s medzinárodným morským právom .

(src)="48"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. može se primjenjivati samo u odnosu na državu koja nije ugovorna stranka i koja u trenutku nesreće :
(trg)="48"> Vyňatie podľa odseku 2 tohto článku sa môže uplatňovať len vo vzťahu k štátu , ktorý nie je zmluvnou stranou a v čase udalosti :

(src)="49"> ima nuklearno postrojenje na svom državnom području ili u bilo kojem pomorskom pojasu kojeg je uspostavila u skladu s međunarodnim pravom mora i
(trg)="49"> má jadrové zariadenie na svojom území alebo v pobrežných zónach , ktoré zriadil v súlade s medzinárodným morským právom , a

(src)="50"> ne pruža jednakovrijedne obostrane koristi .
(trg)="50"> neposkytuje ekvivalentný recipročný prospech .

(src)="51"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. ne utječe na prava iz članka IX. stavka 2. točke ( a ) i svako izuzimanje sukladno stavku 2. točki ( b ) ovog članka ne proširuje se na štetu unutar broda ili zrakoplova ili na samom brodu ili zrakoplovu .
(trg)="51"> Akékoľvek vyňatie podľa odseku 2 tohto článku nemá vplyv na práva uvedené v článku IX ods . 2 písm. a ) a akékoľvek vyňatie podľa odseku 2 písm. b ) tohto článku sa nerozšíri na škodu vzniknutú na palube alebo spôsobenú lodi alebo lietadlu .

(src)="52"> Članak I.B
(trg)="52"> Článok I B

(src)="53"> Ova Konvencija ne primjenjuje se na nuklearna postrojenja koja se ne koriste u mirnodopske svrhe . ”
(trg)="53"> Tento dohovor sa neuplatňuje na jadrové zariadenia , ktoré sa využívajú na iné ako mierové účely . “

(src)="54"> Članak 4 .
(trg)="54"> Článok 4

(src)="55"> Članak II . Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :
(trg)="55"> Článok II Viedenského dohovoru z roku 1963 sa mení a dopĺňa takto :

(src)="56"> Na kraju stavka 3. točke ( a ) dodaje se sljedeći tekst :
(trg)="56"> V odseku 3 sa na konci písmena a ) dopĺňa táto veta :

(src)="57"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos javnih sredstava dostupnih po nesreći na razliku , ako postoji , između ovdje utvrđenog iznosa i iznosa utvrđenog sukladno članku V. stavku 1 . ”
(trg)="57"> „ Štát zariadenia môže obmedziť sumu prípadných verejných finančných prostriedkov , ktoré sú k dispozícii na každú udalosť , na rozdiel medzi sumami ustanovenými v tomto článku a sumou ustanovenou podľa článku V ods . 1 . “

(src)="58"> Na kraju stavka 4. dodaje se sljedeći tekst :
(trg)="58"> Na konci odseku 4 sa dopĺňa tento text :

(src)="59"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos dostupnih javnih sredstava u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkom ( a ) . ”
(trg)="59"> „ Štát zariadenia môže sumu verejných finančných prostriedkov , ktoré sú k dispozícii , obmedziť podľa odseku 3 písm. a ) tohto článku . “

(src)="60"> Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom :
(trg)="60"> Odsek 6 sa nahrádza takto :

(src)="61"> Nijedna osoba nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije nuklearna šteta sukladno članku I. stavku 1. podstavku ( k ) , ali koja se mogla odrediti kao takva sukladno odredbama tog podstavka . ”
(trg)="61"> Žiadna osoba nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo za škodu , ktorá nie je jadrovou škodou podľa článku I ods . 1 písm. k ) , ale ktorá by sa mohla za takú považovať podľa ustanovení uvedeného písmena . “

(src)="62"> Članak 5 .
(trg)="62"> Článok 5

(src)="63"> Nakon prve rečenice u članku III . Bečke konvencije iz 1963. dodaje se sljedeći tekst :
(trg)="63"> Za prvú vetu článku III Viedenského dohovoru z roku 1963 sa vkladá tento text :

(src)="64"> „ Međutim , država postrojenja može izuzeti ovu obavezu u odnosu na prijevoz koji se u cijelosti odvija na njezinom državnom području . ”
(trg)="64"> „ Štát zariadenia však môže túto povinnosť vylúčiť v súvislosti s prepravou , ktorá sa celá uskutoční na jeho území . “