# ro/22004D0035_01_.xml.gz
# sk/22004D0035_01_.xml.gz


# ro/22004D0038.xml.gz
# sk/22004D0038.xml.gz


# ro/22004D0053.xml.gz
# sk/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE
(trg)="2"> z 23. apríla 2004 ,

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI ( štatistické údaje ) k Dohode o EHP — nariadenie Komisie ( ES ) č.  1670 / 2003 ( štatistické údaje o podnikaní v stavebníctve )

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky , ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004 .

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004 .

# ro/22004D0055.xml.gz
# sk/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE
(trg)="2"> z 23. apríla 2004 ,

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI ( štatistické údaje ) k Dohode o EHP — nariadenie Rady a Európskeho parlamentu ( ES ) č.  2150 / 2002 ( štatistické údaje o odpadoch )

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky , ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004 .

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004 .

# ro/22004D0057.xml.gz
# sk/22004D0057.xml.gz


# ro/22005A0204_02_.xml.gz
# sk/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,
(trg)="3"> Spoločenstvo podpísalo Dohodu o vykonávaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10.  decembra 1982 týkajúcu sa zachovania a riadenia zdrojov rýb žijúcich na oboch stranách mora a zdrojov veľmi sťahovavých rýb ( „ Dohoda Organizácie Spojených národov o rybolovných zdrojoch z roku 1995 “ ) .

(src)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,
(trg)="4"> Článok 1

(src)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;
(trg)="19"> z  26.  apríla 2004

(src)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;
(trg)="20"> o pristúpení Spoločenstva k Dohovoru o zachovaní a  riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnom a strednom Tichom oceáne

(src)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;
(trg)="21"> RADA EURÓPSKEJ ÚNIE ,

(src)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;
(trg)="22"> so zreteľom na Zmluvu o  založení Európskeho spoločenstva , najmä na jej článok  37 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku  300 ods.  2 a druhým pododsekom jej článku  300 ods.  3 ,

(src)="29"> Zonă de aplicare
(trg)="29"> Rybári Spoločenstva pôsobia v oblasti upravenej dohovorom .

(src)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :
(trg)="30"> Je preto v záujme Spoločenstva , aby sa v súlade s jeho záväzkami podľa medzinárodného morského práva stalo plnoprávnym členom regionálnej rybárskej organizácie zriadenej na základe tohto dohovoru .

(src)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;
(trg)="31"> Spoločenstvo by preto malo pristúpiť k tomuto dohovoru ,

(src)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;
(trg)="32"> ROZHODLA TAKTO :

(src)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;
(trg)="33"> Týmto sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohovoru o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých rýb v západnom a strednom Tichom oceáne .

(src)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .
(trg)="38"> predseda

# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sk/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007
(trg)="1"> Zápisnica o opravách k druhému dodatkovému protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii , podpísanému 24. júla 2007 v Bruseli

(src)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )
(trg)="2"> ( Úradný vestník EÚ L 251 z  26.  septembra 2007 )

(src)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .
(trg)="3"> Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách , ktorá bola podpísaná v Bruseli 18. decembra 2014 a ktorej depozitárom je Rada .

(src)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :
(trg)="4"> Na strane 12 v  prílohe III tabuľke I. Horizontálne záväzky v  záhlaví :

(src)="5"> în loc de :
(trg)="5"> namiesto :

(src)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE
(trg)="6"> HORIZONTÁLNE ZÁVäZKY

(src)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”
(trg)="7"> VŠETKY SEKTORY UVEDENÉ V TOMTO ZOZNAME “

(src)="8"> se va citi :
(trg)="8"> má byť :

(src)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :
(trg)="9"> „ Režimy dodávky :

(src)="10"> Transfrontalier
(trg)="10"> Cezhraničné

(src)="11"> Consumul în străinătate
(trg)="11"> Zahraničná spotreba

(src)="12"> Prezență comercială
(trg)="12"> Obchodná prítomnosť

(src)="13"> Prezența persoanelor fizice
(trg)="13"> Prítomnosť fyzických osôb

(src)="14"> Sector sau subsector
(trg)="14"> Sektor alebo podsektor

(src)="15"> Restricții privind accesul la piață
(trg)="15"> Obmedzenia prístupu na trh

(src)="16"> Restricții privind tratamentul național
(trg)="16"> Obmedzenia národného zaobchádzania

(src)="17"> Angajamente suplimentare
(trg)="17"> Ďalšie záväzky

(src)="18"> se va citi :
(trg)="18"> I. HORIZONTÁLNE ZÁVäZKY

(src)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :
(trg)="19"> Na stranách 13  –  25 v  prílohe III tabuľke I. Horizontálne záväzky v  záhlaví :

(src)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :
(trg)="20"> [ žiadny text ] [ 1 ] má byť :

(src)="21"> Angajamente suplimentare ”
(trg)="21"> Ďalšie záväzky “

(src)="22"> La pagina 26 , în anexa III , în tabelul „ II .
(trg)="22"> Na strana 26 v  prílohe III tabuľke II .

(src)="23"> Angajamente sectoriale ” , capul de tabel :
(trg)="23"> Záväzky spojené s konkrétnymi sektormi v  záhlaví :

(src)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”
(trg)="24"> ZÁVÄZKY SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI SEKTORMI “

(src)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .
(trg)="25"> Na stranách 27  –  111 v  prílohe III tabuľke II .

(src)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector
(trg)="32"> FINANČNÉ SLUŽBY – ŠPECIFICKÉ ZÁVÄZKY ( druhá časť ) “

(src)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.
(trg)="33"> namiesto :

(src)="34"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel : în loc de :
(trg)="34"> [ žiadny text ] [ 6 ] má byť :

(src)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :
(trg)="38"> Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole , ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení ( Ú.  v .  EÚ  L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :
(trg)="40"> Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole , ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení ( Ú.  v .  EÚ  L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”
(trg)="41"> 116 ) .

(src)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.
(trg)="42"> Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole , ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení ( Ú. v .

(src)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :
(trg)="43"> EÚ L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="44"> în loc de :
(trg)="44"> 127 ) .

(src)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :
(trg)="45"> Chyba v uverejnenom znení ( Ú. v .

(src)="46"> Angajamente suplimentare ”
(trg)="46"> EÚ L 251 , 26.9.2007 , s .

(src)="47"> Capul de tabel lipsește din al doilea protocol adițional semnat însă , consecvent regulilor Oficiului pentru Publicații , apare în versiunea publicată ( JO L 251 , 26.9.2007 , p .
(trg)="47"> 127 : namiesto „ II . “ , má byť „ II.1. “ .

(src)="48"> 13-25 ) .
(trg)="48"> Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole , ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení ( Ú. v .

# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# sk/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007
(trg)="1"> Zápisnica o opravách k Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach podpísanému v Lugane 30. októbra 2007

(src)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )
(trg)="2"> ( Úradný vestník Európskej únie L 339 z 21. decembra 2007 )

(src)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .
(trg)="3"> Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách , ktorá bola podpísaná v Berne 24. marca 2009 a ktorej depozitárom je Federálne ministerstvo zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie .

(src)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :
(trg)="4"> Na strane 37 v prílohe IV štrnástej zarážke :

(src)="5"> în loc de :
(trg)="5"> namiesto :

(src)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,
(trg)="6"> v Nórsku : odvolanie na ‚ Høeyesteretts Ankeutvalg ‘ alebo ‚ Høeyesterett ‘ “

(src)="7"> se va citi :
(trg)="7"> má byť :

(src)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .
(trg)="8"> v Nórsku : odvolanie na ‚ Høyesterett ‘ “ .

# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# sk/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007
(trg)="1"> Zápisnica o opravách k Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach , podpísanému v Lugane 30. októbra 2007

(src)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )
(trg)="2"> ( Úradný vestník Európskej únie L 147 z 10. júna 2009 )

(src)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .
(trg)="3"> Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách , ktorá bola podpísaná v Berne 20. októbra 2011 a ktorej depozitárom je Federálne ministerstvo zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie .

(src)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;
(trg)="6"> v Bulharsku článok 4 ods . 1 bod 2 zákonníka medzinárodného práva súkromného , “ ,

(src)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;
(trg)="7"> v Estónsku článok 86 občianskeho súdneho poriadku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ,

(src)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;
(trg)="8"> v Poľsku článok 1103 ods . 4 občianskeho súdneho poriadku ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ,

(src)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;
(trg)="9"> v Portugalsku článok 65 ods . 1 písm. b ) občianskeho súdneho poriadku ( Código de Processo Civil ) , v rozsahu , v ktorom obsahuje neprimerané kritéria právomoci , ako napríklad právomoc súdov podľa miesta sídla pobočky , zastúpenia alebo inej organizačnej zložky ( ak sa nachádza v Portugalsku ) , keď ústredná správa ( ak sa nachádza v cudzom štáte ) je žalovanou stranou , a článok 10 pracovnoprávneho súdneho poriadku ( Código de Processo do Trabalho ) , v rozsahu , v ktorom obsahuje neprimerané kritériá právomoci , ako napríklad právomoc súdov podľa miesta , v ktorom má bydlisko žalobca v konaní týkajúcom sa individuálnych pracovných zmlúv , ak žalobu podal zamestnanec proti zamestnávateľovi , “ ,

(src)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;
(trg)="10"> vo Švajčiarsku článok 4 federálneho zákona o medzinárodnom práve súkromnom ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , “ ,

(src)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .
(trg)="11"> vo Fínsku kapitola 10 článok 18 ods . 1 prvý a druhý pododsek súdneho poriadku ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , “ .

(src)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;
(trg)="13"> v Bulharsku ‚ окръжният съд ‘ , “ ,

(src)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;
(trg)="14"> vo Švajčiarsku ‚ kantonales Vollstreckungsgericht ‘ / ‚ tribunal cantonal de l ’ exécution ‘ / ‚ giudice cantonale dell ’ esecuzione ‘ , “ ,

(src)="15"> în Regatul Unit : [ … ]
(trg)="15"> v Spojenom kráľovstve ( … )

(src)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;
(trg)="16"> v Škótsku ‚ Court of Session ‘ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného ‚ Sheriff Court ‘ po postúpení škótskymi ministrami ,

(src)="17"> [ … ] ” .
(trg)="17"> ( … ) “ .

(src)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;
(trg)="19"> v Španielsku ‚ Juzgado de Primera Instancia ‘ , ktorý vydal napadnuté rozhodnutie , pričom o opravnom prostriedku rozhodne ‚ Audiencia Provincial ‘ , “ ,

(src)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .
(trg)="20"> vo Švajčiarsku vyšší kantonálny súd , “ .

(src)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :
(trg)="21"> Príloha IX na strane 43 sa nahrádza takto :

(src)="22"> „ ANEXA IX
(trg)="22"> „ PRÍLOHA IX

(src)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :
(trg)="23"> Štáty a predpisy uvedené v článku II protokolu 1 sú :

(src)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="24"> Nemecko články 68 , 72 , 73 a 74 občianskeho súdneho poriadku ( Zivilprozessordnung ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="25"> Estónsko článok 214 ods . 3 a 4 a článok 216 občianskeho súdneho poriadku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="26"> Lotyšsko články 78 , 79 , 80 a 81 občianskeho súdneho poriadku ( Civilprocesa likums ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;
(trg)="27"> Litva článok 47 občianskeho súdneho poriadku ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="28"> Maďarsko články 58 až 60 občianskeho súdneho poriadku ( Polgári perrendtartás ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="29"> Austria articolul 21 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="29"> Rakúsko článok 21 občianskeho súdneho poriadku ( Zivilprozessordnung ) týkajúci sa oznámení tretím osobám ,

(src)="30"> Polonia articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) privind litis denuntiatio ( przypozwanie ) ;
(trg)="30"> Poľsko články 84 a 85 občianskeho súdneho poriadku ( Kodeks postępowania cywilnego ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ( przypozwanie ) ,

(src)="31"> Slovenia articolul 204 din Codul de procedură civilă ( Zakon o pravdnem postopku ) privind litis denuntiatio . ”
(trg)="31"> Slovinsko článok 204 občianskeho súdneho poriadku ( Zakon o pravdnem postopku ) týkajúci sa oznámení tretím osobám . “

# ro/22007X0213_01_.xml.gz
# sk/22007X0213_01_.xml.gz