# pl/12005S.xml.gz
# sv/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokół
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
(trg)="2"> Om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(src)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,
(trg)="3"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

(src)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;
(trg)="4"> SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007 ,

(src)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;
(trg)="5"> SOM BEAKTAR att det i artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa föreskrivs att villkoren och de närmare bestämmelserna för att upptas som medlem skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten ,

(src)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :
(trg)="6"> HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen :

(src)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA
(trg)="7"> DEL ETT

(src)="8"> ZASADY
(trg)="8"> PRINCIPER

(src)="9"> Artykuł 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :
(trg)="10"> I detta protokoll avses med

(src)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;
(trg)="11"> konstitutionen : fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ,

(src)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;
(trg)="12"> Euratomfördraget : fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen , med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före anslutningen ,

(src)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;
(trg)="13"> nuvarande medlemsstater : Konungariket Belgien , Republiken Tjeckien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Estland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Storhertigdömet Luxemburg , Republiken Ungern , Republiken Malta , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Polen , Republiken Portugal , Republiken Slovenien , Republiken Slovakien , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;
(trg)="14"> nya medlemsstater : Republiken Bulgarien och Rumänien ,

(src)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .
(trg)="15"> institutioner : de institutioner som upprättats genom konstitutionen .

(src)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .
(trg)="16"> Hänvisningar i detta protokoll till konstitutionen och unionen skall i förekommande fall uppfattas som hänvisningar till Euratomfördraget respektive till den gemenskap som upprättats genom Euratomfördraget .

(src)="17"> Artykuł 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .
(trg)="18"> Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i konstitutionen , i Euratomfördraget och i rättsakter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Bulgarien och Rumänien och skall tillämpas i dessa stater på de villkor som anges i konstitutionen , i Euratomfördraget och i detta protokoll .

(src)="19"> Artykuł 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .
(trg)="20"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet .

(src)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .
(trg)="21"> Bulgarien och Rumänien skall ha samma ställning som de nuvarande medlemsstaterna när det gäller förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om unionen ; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet .

(src)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .
(trg)="22"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de konventioner och protokoll som finns förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer i de beslut som avses i punkt 4 .

(src)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .
(trg)="23"> Rådet skall genom enhälligt beslut på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta europeiska beslut om alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 och skall offentliggöra den anpassade texten i Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .
(trg)="24"> Bulgarien och Rumänien åtar sig avseende de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen , och att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer .

(src)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .
(trg)="25"> Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen anta europeiska beslut om komplettering av bilaga I med de konventioner , avtal och protokoll som undertecknats före dagen för anslutningen .

(src)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .
(trg)="26"> De särskilda instrument som nämns i denna artikel inbegriper dem som avses i artikel IV-438 i konstitutionen .

(src)="27"> Artykuł 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .
(trg)="28"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , som avses i protokoll nr 17 till konstitutionen om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar , och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga II , samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som antagits före anslutningen , skall vara bindande för och tillämpas i Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen .

(src)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .
(trg)="29"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom Europeiska unionens ramar , och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i respektive stat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den staten .

(src)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .
(trg)="30"> Rådet skall fatta sitt beslut , efter att ha hört Europaparlamentet , med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .
(trg)="31"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="32"> Artykuł 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .
(trg)="33"> Bulgarien och Rumänien skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstater med undantag i enlighet med artikel III ‐ 197 i konstitutionen .

(src)="34"> Artykuł 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .
(trg)="35"> Sådana avtal eller konventioner som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen med en eller flera tredje stater , med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat , skall vara bindande för Bulgarien och Rumänien på de villkor som anges i konstitutionen och i detta protokoll .

(src)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .
(trg)="36"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans .

(src)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .
(trg)="37"> Bulgariens och Rumäniens anslutning till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med särskilda tredjeländer eller internationella organisationer skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar , och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .
(trg)="38"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .
(trg)="39"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .
(trg)="40"> Detta förfarande skall inte påverka utövandet av unionens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .
(trg)="41"> När Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna .

(src)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .
(trg)="42"> Från och med dagen för anslutningen , och i avvaktan på ikraftträdandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 , skall Bulgarien och Rumänien tillämpa bestämmelserna i de avtal eller konventioner som ingåtts av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans före anslutningen , med undantag för avtalet med Schweiz om fri rörlighet för personer .

(src)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .
(trg)="43"> Denna skyldighet gäller också för de avtal eller konventioner som unionen och de nuvarande medlemsstaterna har enats om att tillämpa provisoriskt .

(src)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .
(trg)="44"> I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt 2 skall unionen och medlemsstaterna , när så befinns lämpligt tillsammans , inom ramen för sin respektive behörighet , vidta lämpliga åtgärder .

(src)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .
(trg)="45"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika , Västindien och Stillahavsområdet , å ena sidan , och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater , å andra sidan , undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 .

(src)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .
(trg)="46"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet .

(src)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .
(trg)="47"> Från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som unionen har ingått med tredjeländer .

(src)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .
(trg)="48"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil ‐ och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen .

(src)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .
(trg)="49"> Unionen kan i detta syfte före anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredjeländerna .

(src)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .
(trg)="50"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil ‐ och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning .

(src)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .
(trg)="51"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av Bulgariens och Rumäniens import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .
(trg)="52"> I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som unionen ingått med tredjeländer förhandlas fram före anslutningen .

(src)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .
(trg)="53"> Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla .

(src)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .
(trg)="54"> Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien före anslutningen har ingått med tredjeländer skall förvaltas av unionen .

(src)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .
(trg)="55"> De rättigheter och skyldigheter som Bulgarien och Rumänien har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .
(trg)="56"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet , på förslag från kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .
(trg)="57"> Med verkan från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien frånträda alla frihandelsavtal med tredjeländer , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .
(trg)="58"> I den mån avtal mellan Bulgarien , Rumänien eller båda staterna å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av detta protokoll skall Bulgarien och Rumänien vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .
(trg)="59"> Om Bulgarien eller Rumänien har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall landet enligt villkoren i det avtalet frånträda det .

(src)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .
(trg)="60"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig på de villkor som anges i detta protokoll till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 , 5 och 6 .

(src)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .
(trg)="61"> Bulgarien och Rumänien skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .
(trg)="62"> I synnerhet skall de vid anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .
(trg)="63"> När denna artikel hänvisar till konventioner och avtal som ingåtts eller undertecknats av unionen är de konventioner och avtal som avses i artikel IV ‐ 438 i konstitutionen inbegripna .

(src)="64"> Artykuł 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .
(trg)="65"> En europeisk lag som antagits av rådet kan upphäva de övergångsbestämmelser som fastställs i detta protokoll när dessa inte längre är tillämpliga .

(src)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .
(trg)="66"> Rådet skall besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="67"> Artykuł 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .
(trg)="68"> De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .
(trg)="69"> De bestämmelser i detta protokoll vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras , utom då det gäller en övergångsåtgärd , skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="70"> Artykuł 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .
(trg)="71"> Konstitutionen och de rättsakter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i detta protokoll .

(src)="72"> CZĘŚĆ DRUGA
(trg)="72"> DEL TVÅ

(src)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI
(trg)="73"> ANPASSNING AV KONSTITUTIONEN

(src)="74"> TYTUŁ I
(trg)="74"> AVDELNING I

(src)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
(trg)="75"> INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

(src)="76"> Artykuł 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :
(trg)="77"> Artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’
(trg)="78"> ” Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande fjorton och tretton domare . ”

(src)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :
(trg)="79"> Artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="80"> ‘ Artykuł 48
(trg)="80"> ” Artikel 48

(src)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .
(trg)="81"> Tribunalen skall ha tjugosju domare . ” .

(src)="82"> Artykuł 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :
(trg)="84"> Den inledande meningen skall ersättas med följande :

(src)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,
(trg)="85"> Banken skall ha ett kapital på 164795737000 EUR , som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp : ” .

(src)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :
(trg)="86"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Irland och Slovakien :

(src)="87"> „ Rumunia
(trg)="87"> ” Rumänien

(src)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :
(trg)="88"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Slovenien och Litauen :

(src)="89"> „ Bułgaria
(trg)="89"> ” Bulgarien

(src)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :
(trg)="90"> Artikel 9.2 första , andra och tredje styckena skall ersättas med följande :

(src)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .
(trg)="91"> Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter och 18 suppleanter .

(src)="92"> Dyrektorów mianuje Rada Gubernatorów na okres pięciu lat ; każde Państwo Członkowskie nominuje jednego dyrektora .
(trg)="92"> Ledamöterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år ; varje medlemsstat skall nominera en ledamot .

(src)="93"> Jeden jest nominowany również przez Komisję .
(trg)="93"> Kommissionen skall också nominera en ledamot .

(src)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :
(trg)="94"> Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande :

(src)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,
(trg)="95"> Två suppleanter skall nomineras av Tyskland .

(src)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,
(trg)="96"> Två suppleanter skall nomineras av Frankrike .

(src)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,
(trg)="97"> Två suppleanter skall nomineras av Italien .

(src)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,
(trg)="98"> Två suppleanter skall nomineras av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland .

(src)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,
(trg)="99"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Spanien och Portugal .

(src)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,
(trg)="100"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Belgien , Luxemburg och Nederländerna .

(src)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,
(trg)="101"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Danmark , Grekland , Irland och Rumänien .