# pl/12005S.xml.gz
# sl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokół
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
(trg)="2"> O pogojih in načinu sprejema republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo

(src)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,
(trg)="3"> VISOKE POGODBENICE SO SE

(src)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;
(trg)="4"> OB UPOŠTEVANJU , da bosta Republika Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije 1. januarja 2007 ,

(src)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo določa , da so pogoji in način sprejema urejeni s sporazumom med državo članico in državo kandidatko ,

(src)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :
(trg)="6"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA
(trg)="7"> PRVI DEL

(src)="8"> ZASADY
(trg)="8"> NAČELA

(src)="9"> Artykuł 1
(trg)="9"> Člen 1

(src)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :
(trg)="10"> V tem protokolu :

(src)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;
(trg)="11"> izraz „ Ustava “ pomeni Pogodbo o Ustavi za Evropo ;

(src)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;
(trg)="12"> izraz „ Pogodba ESAE “ pomeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred pristopom ;

(src)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;
(trg)="13"> izraz „ sedanje države članice “ pomeni Kraljevino Belgijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;
(trg)="14"> izraz „ novi državi članici “ pomeni Republiko Bolgarijo in Romunijo ;

(src)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .
(trg)="15"> izraz „ institucije “ pomeni institucije , ustanovljene z Ustavo .

(src)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .
(trg)="16"> Sklicevanja na Ustavo in na Unijo se v tem protokolu glede na sobesedila štejejo za sklicevanja na Pogodbo ESAE oziroma na Skupnost , ustanovljeno s Pogodbo ESAE .

(src)="17"> Artykuł 2
(trg)="17"> Člen 2

(src)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .
(trg)="18"> Z dnem pristopa so določbe Ustave , Pogodbe ESAE in aktov , ki so jih institucije sprejele pred pristopom , za Bolgarijo in Romunijo zavezujoče in se v njiju uporabljajo pod pogoji , ki jih določajo Ustava , Pogodba ESAE in ta protokol .

(src)="19"> Artykuł 3
(trg)="19"> Člen 3

(src)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .
(trg)="20"> Bolgarija in Romunija pristopata k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta .

(src)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .
(trg)="21"> Bolgarija in Romunija sta v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi , ki zadevajo Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju , v enakem položaju kakor sedanje države članice ; ustrezno temu bosta spoštovali načela in smernice , izhajajoče iz navedenih izjav , resolucij ali drugih stališč , ter sprejeli ukrepe , ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja .

(src)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .
(trg)="22"> Bolgarija in Romunija pristopata h konvencijam in protokolom , naštetim v Prilogi I . Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan , ki ga določi Svet v sklepih iz četrtega odstavka .

(src)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .
(trg)="23"> Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme evropske sklepe o prilagoditvah konvencij in protokolov iz tretjega odstavka , potrebnih zaradi pristopa , ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije .

(src)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .
(trg)="24"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta glede na konvencije in protokole iz odstavka 3 uvedli take upravne in druge ukrepe , kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet , in olajšali dejansko sodelovanje med institucijami in organi ter telesi držav članic .

(src)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .
(trg)="25"> Svet lahko na predlog Komisije soglasno sprejme evropske sklepe o dopolnitvi Priloge I s konvencijami , sporazumi in protokoli , podpisanimi pred pristopom .

(src)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .
(trg)="26"> Med instrumente iz tega členu , štejejo tudi tisti iz IV- 438. člena Ustave .

(src)="27"> Artykuł 4
(trg)="27"> Člen 4

(src)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .
(trg)="28"> Določbe schengenskega pravnega reda iz Protokola št. 17 o schengenskem pravnem redu , vključenem v okvir Evropske unije , priloženem k Ustavi , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , navedeni v Prilogi II , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , sprejeti pred dnem pristopa , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči in se v njiju uporabljajo z dnem pristopa .

(src)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .
(trg)="29"> Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Evropske unije , in akti , ki na njem temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih prvi odstavek ne vsebuje , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči z dnem pristopa , vendar se v vsaki od teh državah uporabljajo šele na podlagi evropskega sklepa Sveta , sprejetega v ta namen po preveritvi v skladu z ustreznimi schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej državi izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .
(trg)="30"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo te določbe še uveljaviti .

(src)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .
(trg)="31"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri taki odločitvi , kolikor se ta nanaša na določbe schengenskega pravnega reda in na akte , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezani , pri katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="32"> Artykuł 5
(trg)="32"> Člen 5

(src)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .
(trg)="33"> Bolgarija in Romunija od dne pristopa sodelujeta v ekonomski in monetarni uniji kot državi članici s posebno ureditvijo v smislu III-197. člena Ustave .

(src)="34"> Artykuł 6
(trg)="34"> Člen 6

(src)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .
(trg)="35"> Sporazumi ali konvencije , ki jih sklene ali začasno uporablja Unija z eno ali več tretjimi državami , mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države , so pod pogoji iz Ustave in tega protokola zavezujoči za Bolgarijo in Romunijo .

(src)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .
(trg)="36"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta pod pogoji iz tega protokola pristopili k sporazumom in konvencijam , ki so jih skupaj sklenile ali podpisale Unija in sedanje države članice .

(src)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .
(trg)="37"> Pristop Bolgarije in Romunije k sporazumom ali konvencijam , ki so jih Unija in sedanje države članice skupaj sklenile ali podpisale z določenimi tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami , se opravi s sklenitvijo protokolov k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic in tretjo državo oziroma tretjimi državami ali zadevno mednarodno organizacijo .

(src)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .
(trg)="38"> O teh protokolih se v imenu držav članic na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , pogaja Komisija .

(src)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .
(trg)="39"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov , ki jih je treba skleniti .

(src)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .
(trg)="40"> Ta postopek ne posega v izvajanje pristojnosti Unije in ne vpliva na razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami glede sklenitve takih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .
(trg)="41"> Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobita Bolgarija in Romunija enake pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice .

(src)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .
(trg)="42"> Od dne pristopa in dokler ne začnejo veljati potrebni protokoli iz drugega odstavka , Bolgarija in Romunija uporabljata določbe sporazumov ali konvencij , ki so jih pred pristopom skupaj sklenile Unija in sedanje države članice , z izjemo sporazuma o prostem pretoku oseb , sklenjenega s Švico .

(src)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .
(trg)="43"> Ta obveznost velja tudi za tiste sporazume ali konvencije , za katere so se Unija in sedanje države članice dogovorile , da jih bodo uporabljale začasno .

(src)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .
(trg)="44"> Do začetka veljavnosti protokolov iz drugega odstavka , Unija in države članice skupaj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe .

(src)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .
(trg)="45"> Bolgarija in Romunija pristopita k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške , karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani , ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju .

(src)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .
(trg)="46"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da pod pogoji iz tega protokola pristopita k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma .

(src)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .
(trg)="47"> Od dne pristopa Bolgarija in Romunija uporabljata dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .
(trg)="48"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .
(trg)="49"> V ta namen se lahko Unija o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa .

(src)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .
(trg)="50"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , tako da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .
(trg)="51"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja pri uvozu jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v Bolgarijo in Romunijo v zadnjih letih .

(src)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .
(trg)="52"> V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .
(trg)="53"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa , se uporabijo določbe prvega pododstavka .

(src)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .
(trg)="54"> S sporazumi o ribolovu , ki sta jih Bolgarija in Romunija sklenili s tretjimi državami pred pristopom , upravlja Unija .

(src)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .
(trg)="55"> Pravice in obveznosti Bolgarije in Romunije , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .
(trg)="56"> Čim prej , vsekakor pa pred prenehanjem veljavnosti sporazumov iz prvega pododstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezen primer ustrezno odloči o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljšanja nekaterih sporazumov za čas največ enega leta .

(src)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .
(trg)="57"> Z učinkom z dnem pristopa Bolgarija in Romunija odstopita od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .
(trg)="58"> Kolikor sporazumi med Bolgarijo , Romunijo ali obema državama na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz tega protokola , Bolgarija in Romunija ukreneta vse potrebno , da odpravita ugotovljene neskladnosti .

(src)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .
(trg)="59"> Če se Bolgarija ali Romunija sooči s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v tem sporazumu .

(src)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .
(trg)="60"> Bolgarija in Romunija pod pogoji iz tega protokola pristopita k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami , ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz drugega , petega in šestega odstavka .

(src)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .
(trg)="61"> Bolgarija in Romunija , kolikor je to potrebno , sprejmeta ustrezne ukrepe , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov , katerih pogodbenica je tudi Unija ali druge države članice , prilagodita glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njunega pristopa k Uniji .

(src)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .
(trg)="62"> Na dan pristopa ali takoj , ko je to mogoče , odstopita od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopita iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih pogodbenica oziroma članica je tudi Unija , razen če se njuno članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .
(trg)="63"> Med konvencije in sporazume iz tega člena , ki jih je sklenila ali podpisala Unija , štejejo tudi tisti iz IV-438. člena Ustave .

(src)="64"> Artykuł 7
(trg)="64"> Člen 7

(src)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .
(trg)="65"> Z evropskim zakonom Sveta se lahko razveljavijo prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .
(trg)="66"> Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odloča soglasno .

(src)="67"> Artykuł 8
(trg)="67"> Člen 8

(src)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .
(trg)="68"> Akti institucij na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe navedenih aktov .

(src)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .
(trg)="69"> Določbe tega protokola , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte institucij , imajo isto pravno naravo kakor določbe , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za navedene določbe .

(src)="70"> Artykuł 9
(trg)="70"> Člen 9

(src)="72"> CZĘŚĆ DRUGA
(trg)="72"> DRUGI DEL

(src)="74"> TYTUŁ I
(trg)="74"> NASLOV I

(src)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
(trg)="75"> INSTITUCIONALNE DOLOČBE

(src)="76"> Artykuł 10
(trg)="76"> Člen 10

(src)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :
(trg)="77"> I . NASLOV

(src)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’
(trg)="78"> « Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov , se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov . »

(src)="80"> ‘ Artykuł 48
(trg)="80"> « Člen 48

(src)="82"> Artykuł 11
(trg)="82"> Člen 11

(src)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :
(trg)="84"> se uvodni stavek nadomesti z naslednjim :

(src)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,
(trg)="85"> Kapital banke je 164795737000 EUR , države članice pa so vpisale naslednje deleže : “ ;

(src)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :
(trg)="86"> med vnosa za Irsko in Slovaško se vstavi naslednje :

(src)="87"> „ Rumunia
(trg)="87"> „ Romunija

(src)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :
(trg)="88"> med vnosa za Slovenijo in Litvo se vstavi naslednje :

(src)="89"> „ Bułgaria
(trg)="89"> „ Bolgarija

(src)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :
(trg)="90"> V drugem odstavku 9. člena se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim :

(src)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .
(trg)="91"> Svet direktorjev sestavlja osemindvajset direktorjev in osemnajst namestnikov direktorjev .

(src)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :
(trg)="94"> Namestnike direktorjev imenuje Svet guvernerjev za pet let , kakor sledi :

(src)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,
(trg)="95"> dva namestnika predlaga Zvezna republika Nemčija ,

(src)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,
(trg)="96"> dva namestnika predlaga Francoska republika ,

(src)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,
(trg)="97"> dva namestnika predlaga Italijanska republika ,

(src)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,
(trg)="98"> dva namestnika predlaga Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ,

(src)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,
(trg)="99"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagata Kraljevina Španija in Portugalska republika ,

(src)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,
(trg)="100"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Belgija , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ,

(src)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,
(trg)="101"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Danska , Helenska republika , Irska in Romunija ,

(src)="102"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Estońska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Austrii , Republika Finlandii i Królestwo Szwecji ,
(trg)="102"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Estonija , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Avstrija , Republika Finska in Kraljevina Švedska ,

(src)="103"> trzech zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Bułgarii , Republika Czeska , Republika Cypryjska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka ,
(trg)="103"> tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Bolgarija , Češka republika , Republika Ciper , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika ,

(src)="104"> jednego zastępcę wyznacza Komisja ’ .
(trg)="104"> enega namestnika predlaga Komisija . » .

(src)="105"> Artykuł 12
(trg)="105"> Člen 12

(src)="106"> Artykuł 134 ustęp 2 , akapit pierwszy Traktatu EWEA dotyczący składu Komitetu Naukowo-Technicznego otrzymuje brzmienie :
(trg)="106"> Prvi pododstavek člena 134 ( 2 ) Pogodbe ESAE o sestavi Znanstveno-tehničnega odbora se nadomesti z naslednjim :

(src)="107"> Komitet składa się z czterdziestu jeden członków mianowanych przez Radę po konsultacji z Komisją . ’ .
(trg)="107"> Odbor ima enainštirideset članov , ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo » .