# pl/12005S.xml.gz
# sk/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokół
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
(trg)="2"> o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

(src)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,
(trg)="3"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;
(trg)="4"> BERÚC DO ÚVAHY , že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie ;

(src)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje , že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom ;

(src)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :
(trg)="6"> SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA
(trg)="7"> PRVÁ ČASŤ

(src)="8"> ZASADY
(trg)="8"> ZÁSADY

(src)="9"> Artykuł 1
(trg)="9"> Článok 1

(src)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :
(trg)="10"> Na účely tohto protokolu :

(src)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;
(trg)="11"> pojem „ ústava “ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu ;

(src)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;
(trg)="12"> pojem „ Zmluva o ESAE “ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením ;

(src)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;
(trg)="13"> pojem „ súčasné členské štáty “ znamená Belgické kráľovstvo , Českú republiku , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Estónsku republiku , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Poľskú republiku , Portugalskú republiku , Slovinskú republiku , Slovenskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ;

(src)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;
(trg)="14"> pojem „ nové členské štáty “ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko ;

(src)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .
(trg)="15"> pojem „ inštitúcie “ znamená inštitúcie zriadené ústavou .

(src)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .
(trg)="16"> Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam , kde je to vhodné , chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE .

(src)="17"> Artykuł 2
(trg)="17"> Článok 2

(src)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .
(trg)="18"> Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy , Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave , Zmluve o ESAE a v tomto protokole .

(src)="19"> Artykuł 3
(trg)="19"> Článok 3

(src)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .
(trg)="20"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady .

(src)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .
(trg)="21"> Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov , majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty ; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení , rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania .

(src)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .
(trg)="22"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom , ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4 .

(src)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .
(trg)="23"> Rada jednomyseľne , na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom , prijme európske rozhodnutia , ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

(src)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .
(trg)="24"> Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia , a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov .

(src)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .
(trg)="25"> Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia , ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory , zmluvy a protokoly , ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia .

(src)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .
(trg)="26"> Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="27"> Artykuł 4
(trg)="27"> Článok 4

(src)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .
(trg)="28"> Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č . 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , ktoré sú uvedené v prílohe II , ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia , sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné .

(src)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .
(trg)="29"> 2 Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1 , ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné , v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené .

(src)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .
(trg)="30"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , zástupcom vlády členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .
(trg)="31"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="32"> Artykuł 5
(trg)="32"> Článok 5

(src)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .
(trg)="33"> Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty , pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy .

(src)="34"> Artykuł 6
(trg)="34"> Článok 6

(src)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .
(trg)="35"> Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi , s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné .

(src)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .
(trg)="36"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi .

(src)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .
(trg)="37"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou .

(src)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .
(trg)="38"> Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .
(trg)="39"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .
(trg)="40"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .
(trg)="41"> Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty .

(src)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .
(trg)="42"> Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov , ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom .

(src)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .
(trg)="43"> Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory , na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli .

(src)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .
(trg)="44"> Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne , ak je to vhodné , v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia .

(src)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .
(trg)="45"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických , karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej , podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 .

(src)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .
(trg)="46"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 128 uvedenej dohody .

(src)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .
(trg)="47"> Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami .

(src)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .
(trg)="48"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii .

(src)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .
(trg)="49"> Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní .

(src)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .
(trg)="50"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska .

(src)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .
(trg)="51"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch .

(src)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .
(trg)="52"> Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli , ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami .

(src)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .
(trg)="53"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , použijú sa ustanovenia prvého pododseku .

(src)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .
(trg)="54"> Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia .

(src)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .
(trg)="55"> Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované .

(src)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .
(trg)="56"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok .

(src)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .
(trg)="57"> S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .
(trg)="58"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom , Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .
(trg)="59"> Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami , odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .
(trg)="60"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2 , 5 a 6 .

(src)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .
(trg)="61"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty , k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii .

(src)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .
(trg)="62"> Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Únia tiež členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .
(trg)="63"> Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou , tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="64"> Artykuł 7
(trg)="64"> Článok 7

(src)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .
(trg)="65"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , ak už nie sú uplatniteľné .

(src)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .
(trg)="66"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="67"> Artykuł 8
(trg)="67"> Článok 8

(src)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .
(trg)="68"> Právna povaha aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , zostáva zachovaná ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .
(trg)="69"> Ustanovenia tohto protokolu , ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu , majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia , ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia .

(src)="70"> Artykuł 9
(trg)="70"> Článok 9

(src)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .
(trg)="71"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="72"> CZĘŚĆ DRUGA
(trg)="72"> DRUHÁ ČASŤ

(src)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI
(trg)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY

(src)="74"> TYTUŁ I
(trg)="74"> HLAVA I

(src)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
(trg)="75"> USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

(src)="76"> Artykuł 10
(trg)="76"> Článok 10

(src)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :
(trg)="77"> V článku 9 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE , sa prvý odsek nahrádza takto :

(src)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’
(trg)="78"> „ Čiastočná obmena sudcov , ktorá sa koná každé tri roky , sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov . “ .

(src)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :
(trg)="79"> Článok 48 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto :

(src)="80"> ‘ Artykuł 48
(trg)="80"> „ Článok 48

(src)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .
(trg)="81"> Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov . “

(src)="82"> Artykuł 11
(trg)="82"> Článok 11

(src)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :
(trg)="84"> sa úvodná veta nahrádza takto :

(src)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,
(trg)="85"> Základné imanie banky je 164795737000 eur , upísané členskými štátmi v tejto výške :

(src)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :
(trg)="86"> medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá :

(src)="87"> „ Rumunia
(trg)="87"> „ Rumunsko

(src)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :
(trg)="88"> medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá :

(src)="89"> „ Bułgaria
(trg)="89"> „ Bulharsko

(src)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :
(trg)="90"> V článku 9 ods . 2 sa prvý , druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto :

(src)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .
(trg)="91"> Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov “ .

(src)="92"> Dyrektorów mianuje Rada Gubernatorów na okres pięciu lat ; każde Państwo Członkowskie nominuje jednego dyrektora .
(trg)="92"> Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov , pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="93"> Jeden jest nominowany również przez Komisję .
(trg)="93"> Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :
(trg)="94"> Zástupcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov takto :

(src)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,
(trg)="95"> dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko ,

(src)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,
(trg)="96"> dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika ,

(src)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,
(trg)="97"> dvoch zástupcov navrhne Talianska republika ,

(src)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,
(trg)="98"> dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ,

(src)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,
(trg)="99"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika ,

(src)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,
(trg)="100"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo , Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo ,

(src)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,
(trg)="101"> dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo , Helénska republika , Írsko a Rumunsko ,