# pl/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


# pl/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


# pl/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> z dnia 23 kwietnia 2004 r .
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> zmieniająca załącznik XXI ( Statystyka ) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji ( WE ) nr  1670 / 2003 ( statystyka zarządzania strukturalnego )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

# pl/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> z dnia 23 kwietnia 2004 r .
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> zmieniająca załącznik XXI ( Statystyka ) do Porozumienia EOG — rozporządzenie ( WE ) nr  2150 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ( statystyka odpadów )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

# pl/22004D0057.xml.gz
# ro/22004D0057.xml.gz


# pl/22005A0204_02_.xml.gz
# ro/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> Wspólnota podpisała Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10  grudnia 1982 roku , odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi ( „ Umowa NZ w sprawie zasobów ryb z 1995 r . ” ) .
(trg)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,

(src)="4"> Artykuł  1
(trg)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,

(src)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;

(src)="19"> z dnia 26  kwietnia 2004 r .
(trg)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;

(src)="20"> w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnimi środkowym Pacyfiku
(trg)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;

(src)="21"> RADA UNII EUROPEJSKIEJ ,
(trg)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;

(src)="22"> uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską , w szczególności jego art.  37 w związku z art.  300 ust.  2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art.  300 ust.  3 akapit drugi , uwzględniając wniosek Komisji ,
(trg)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;

(src)="29"> Wspólnota powinna zatem przystąpić do tej Konwencji ,
(trg)="29"> Zonă de aplicare

(src)="30"> PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :
(trg)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :

(src)="31"> Niniejszym zatwierdza się przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku .
(trg)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;

(src)="32"> Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji .
(trg)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;

(src)="33"> Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do złożenia dokumentu przystąpienia do depozytu Rządowi Nowej Zelandii , zgodnie z art. 35 powyższej Konwencji .
(trg)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;

(src)="38"> Dz.U. L  189 z 3.7.1998 , str.  16 .
(trg)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .

# pl/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Protokół o sprostowaniu do Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi , z jednej strony , a Republiką Chile , z  drugiej strony , w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej , podpisanego w Brukseli dnia 24 lipca 2007 r .
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007

(src)="2"> ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251 z dnia 26 września 2007 r . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )

(src)="3"> Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu , podpisanego w Brukseli dnia 18  grudnia 2014 r . , którego depozytariuszem jest Rada .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="5"> W całym tekście i w załącznikach , z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu : zamiast : „ poziomy ” , powinno być : „ horyzontalny ” .
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> Strona 12 , załącznik III , tabela „ I. Zobowiązania horyzontalne ” , nagłówek – pkt I oraz pierwsza kolumna :
(trg)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE

(src)="7"> zamiast :
(trg)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”

(src)="8"> zamiast :
(trg)="8"> se va citi :

(src)="9"> Ograniczenia traktowania narodowego
(trg)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :

(src)="10"> Transgranicznie
(trg)="10"> Transfrontalier

(src)="11"> [ brak tekstu ] [ 11 ] [ 12 ] powinno być : „ Sposoby świadczenia : 1 ) Transgranicznie
(trg)="11"> Consumul în străinătate

(src)="12"> Konsumpcja za granicą 3 ) Obecność handlowa
(trg)="12"> Prezență comercială

(src)="13"> Obecność osób fizycznych Sektor lub podsektor
(trg)="13"> Prezența persoanelor fizice

(src)="14"> Ograniczenia w dostępie do rynku Ograniczenia traktowania narodowego
(trg)="14"> Sector sau subsector

(src)="15"> Dodatkowe zobowiązania ” 9 .
(trg)="15"> Restricții privind accesul la piață

(src)="16"> Strona 162 , załącznik VI , nagłówek – pkt 1 oraz pierwsza kolumna : zamiast : „ 1 .
(trg)="16"> Restricții privind tratamentul național

(src)="17"> ZOBOWIĄZANIA POZIOME Wszystkie sektory zawarte w  niniejszym harmonogramie ” powinno być : „ 1 .
(trg)="17"> Angajamente suplimentare

(src)="18"> ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE Wszystkie sektory objęte niniejszą listą ”
(trg)="18"> se va citi :

(src)="19"> Strony 163 – 169 , załącznik VI , nagłówek – pkt 1 , pod nagłówkami „ Sektor lub podsektor – Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej ” :
(trg)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="20"> powinno być :
(trg)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :

(src)="21"> I. ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE
(trg)="21"> Angajamente suplimentare ”

(src)="24"> ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH ( część pierwsza ) ( 1 ) ”
(trg)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”

(src)="25"> Strona 26 , załącznik III , tabela „ II .
(trg)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="32"> Zobowiązania w poszczególnych sektorach ( część pierwsza ) ( 1 ) ” , nagłówek – pkt II.1 :
(trg)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector

(src)="33"> strony 127 – 142 , załącznik IV , tabela „ II.1.
(trg)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="36"> ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH ( część druga ) ”
(trg)="36"> La paginile 127-142 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="37"> strony 144 – 155 , załącznik IV , tabela „ II.2.
(trg)="37"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel :

(src)="38"> Zobowiązania szczególne dotyczące usług finansowych ( część druga ) ” , nagłówek : zamiast :
(trg)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :

(src)="40"> ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE ”
(trg)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="41"> Nagłówka brakuje w wersji podpisanej drugiego protokołu dodatkowego , jednak po uwzględnieniu zasad Urzędu Publikacji znajduje się on w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s.  13 – 25 .
(trg)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”

(src)="42"> Błąd w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s. 13 – 25 ; zamiast : „ WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W  NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE ” , powinno być : „ WSZYSTKIE SEKTORY OBJĘTE NINIEJSZĄ LISTĄ ” .
(trg)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="43"> W wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s. 18 – druga kolumna .
(trg)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="44"> Nagłówka brakuje w wersji podpisanej drugiego protokołu dodatkowego , jednak po uwzględnieniu zasad Urzędu Publikacji znajduje się on w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s.  27 – 111 .
(trg)="44"> în loc de :

(src)="45"> Błąd w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s. 27 – 111 ; zamiast : „ II .
(trg)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :

(src)="46"> ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW ” , powinno być : „ II .
(trg)="46"> Angajamente suplimentare ”

(src)="47"> ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH ” .
(trg)="47"> Capul de tabel lipsește din al doilea protocol adițional semnat însă , consecvent regulilor Oficiului pentru Publicații , apare în versiunea publicată ( JO L 251 , 26.9.2007 , p .

# pl/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych , podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r .
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339 z dnia 21 grudnia 2007 r . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )

(src)="3"> Następujące sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu , podpisanego w Bernie dnia 24 marca 2009 r. przez Federalny Departament Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej , będący depozytariuszem .
(trg)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .

(src)="4"> Strona 37 , załącznik IV , tiret czternaste :
(trg)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :

(src)="5"> zamiast :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> w Norwegii : środek zaskarżenia wnoszony do » Høyesteretts Ankeutvalg « lub » Høyesterett « , ” ,
(trg)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,

(src)="7"> powinno być :
(trg)="7"> se va citi :

(src)="8"> w Norwegii : środek zaskarżenia wnoszony do » Høyesterett « , ” .
(trg)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .

# pl/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych , podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r .
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 147 z dnia 10 czerwca 2009 r . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )

(src)="3"> Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu , podpisanego w Bernie dnia 20 października 2011 r . , którego depozytariuszem jest Federalny Departament Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .

(src)="6"> w Bułgarii art . 4 ust . 1 pkt 2 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego , ” ,
(trg)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;

(src)="7"> w Estonii art . 86 kodeksu postępowania cywilnego ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;

(src)="8"> w Polsce art . 1103 ust . 4 Kodeksu postępowania cywilnego , ” ,
(trg)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;

(src)="9"> w Portugalii art . 65 ust . 1 lit. b ) kodeksu postępowania cywilnego ( Código de Processo Civil ) , w zakresie , w jakim może on obejmować nadzwyczajne podstawy jurysdykcji , takie jak sądy właściwe dla miejsca siedziby oddziału , agencji lub innego zakładu ( jeżeli siedziba ta znajduje się w Portugalii ) , w przypadku gdy stroną , do której następuje doręczenie , jest administracja centralna ( jeżeli ma ona siedzibę w innym państwie ) oraz art . 10 kodeksu postępowania w sprawach pracowniczych ( Código de Processo do Trabalho ) , w zakresie , w jakim może on obejmować nadzwyczajne podstawy jurysdykcji , takie jak sądy właściwe dla miejsca , w którym powód ma miejsce zamieszkania , w postępowaniach dotyczących indywidualnych umów o pracę wszczętych przez pracownika przeciwko pracodawcy , ” ,
(trg)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;

(src)="10"> w Szwajcarii art . 4 federalnej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;

(src)="11"> w Finlandii art . 18 ust . 1 akapit pierwszy i drugi w rozdziale 10 kodeksu postępowania sądowego ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” .
(trg)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .

(src)="13"> w Bułgarii » окръжният съд « , ” ,
(trg)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;

(src)="14"> w Szwajcarii » kantonales Vollstreckungsgericht « / » tribunal cantonal de l ’ exécution « / „ giudice cantonale dell ’ esecuzione « , ” ,
(trg)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;

(src)="15"> w Zjednoczonym Królestwie ( … )
(trg)="15"> în Regatul Unit : [ … ]

(src)="16"> w Szkocji – » Court of Session « lub – w przypadku orzeczeń w sprawach o roszczenia alimentacyjne – » Sheriff Court « , po przekazaniu przez » Scottish Ministers « ;
(trg)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) ” .
(trg)="17"> [ … ] ” .

(src)="19"> w Hiszpanii » Juzgado de Primera Instancia « , który wydał zaskarżone orzeczenie – środek zaskarżenia rozstrzyga » Audiencia Provincial « , ” ,
(trg)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;

(src)="20"> w Szwajcarii wyższy sąd kantonalny , ” .
(trg)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .

(src)="21"> Strona 43 , załącznik IX zastępuje się poniższą treścią :
(trg)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :

(src)="22"> „ ZAŁĄCZNIK IX
(trg)="22"> „ ANEXA IX

(src)="23"> Państwa i przepisy , o których mowa w artykule II Protokołu 1 , są następujące :
(trg)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :

(src)="24"> w Niemczech art . 68 , 72 , 73 i 74 kodeksu postępowania cywilnego ( Zivilprozessordnung ) dotyczące przypozwania ,
(trg)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="25"> w Estonii art . 214 ust . 3 i 4 oraz art . 216 kodeksu postępowania cywilnego ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) dotyczące przypozwania ,
(trg)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;

(src)="26"> na Łotwie art . 78 , 79 , 80 i 81 kodeksu postępowania cywilnego ( Civilprocesa likums ) dotyczące przypozwania ,
(trg)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;

(src)="27"> na Litwie art . 47 kodeksu postępowania cywilnego ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;

(src)="28"> na Węgrzech art . 58 – 60 kodeksu postępowania cywilnego ( Polgári perrendtartás ) dotyczące przypozwania ,
(trg)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;

(src)="29"> w Austrii art . 21 kodeksu postępowania cywilnego ( Zivilprozessordnung ) dotyczący przypozwania ,
(trg)="29"> Austria articolul 21 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="30"> w Polsce art . 84 i 85 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące przypozwania ,
(trg)="30"> Polonia articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) privind litis denuntiatio ( przypozwanie ) ;

(src)="31"> w Słowenii art . 204 ustawy o postępowaniu cywilnym ( Zakon o pravdnem postopku ) dotyczący przypozwania . ” .
(trg)="31"> Slovenia articolul 204 din Codul de procedură civilă ( Zakon o pravdnem postopku ) privind litis denuntiatio . ”

# pl/22007X0213_01_.xml.gz
# ro/22007X0213_01_.xml.gz


(src)="1"> Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji
(trg)="1"> Notă privind intrarea în vigoare a protocolului încheiat în temeiul articolului 43 alineatul ( 1 ) din Convenția privind constituirea Oficiului European de Poliție