# nl/12005S.xml.gz
# sv/12005S.xml.gz


(src)="2"> betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie
(trg)="2"> Om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(src)="3"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,
(trg)="3"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

(src)="4"> OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie ;
(trg)="4"> SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007 ,

(src)="5"> OVERWEGENDE DAT in artikel I-58 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is bepaald dat de voorwaarden en nadere regels voor de toelating worden neergelegd in een akkoord tussen de lidstaten en de kandidaat-lidstaat ;
(trg)="5"> SOM BEAKTAR att det i artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa föreskrivs att villkoren och de närmare bestämmelserna för att upptas som medlem skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten ,

(src)="6"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :
(trg)="6"> HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen :

(src)="7"> EERSTE DEEL
(trg)="7"> DEL ETT

(src)="8"> BEGINSELEN
(trg)="8"> PRINCIPER

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> In de zin van dit protocol :
(trg)="10"> I detta protokoll avses med

(src)="11"> wordt met de uitdrukking „Grondwet” bedoeld het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;
(trg)="11"> konstitutionen : fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ,

(src)="12"> wordt met de uitdrukking „ EGA-Verdrag ” bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden ;
(trg)="12"> Euratomfördraget : fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen , med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före anslutningen ,

(src)="13"> worden met de uitdrukking „ huidige lidstaten ” bedoeld , het Koninkrijk België , de Tsjechische Republiek , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Republiek Estland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Polen , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië , de Slowaakse Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;
(trg)="13"> nuvarande medlemsstater : Konungariket Belgien , Republiken Tjeckien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Estland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Storhertigdömet Luxemburg , Republiken Ungern , Republiken Malta , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Polen , Republiken Portugal , Republiken Slovenien , Republiken Slovakien , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="14"> worden met de uitdrukking „ nieuwe lidstaten ” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië ;
(trg)="14"> nya medlemsstater : Republiken Bulgarien och Rumänien ,

(src)="15"> worden met de uitdrukking „ Instellingen ” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen .
(trg)="15"> institutioner : de institutioner som upprättats genom konstitutionen .

(src)="16"> De verwijzingen in dit protocol naar de Grondwet en naar de Unie worden , waar nodig , gelezen als verwijzingen naar respectievelijk het EGA-Verdrag en de Gemeenschap die bij het EGA-Verdrag wordt opgericht .
(trg)="16"> Hänvisningar i detta protokoll till konstitutionen och unionen skall i förekommande fall uppfattas som hänvisningar till Euratomfördraget respektive till den gemenskap som upprättats genom Euratomfördraget .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Onmiddellijk na de toetreding zijn de bepalingen van de Grondwet , het EGA-Verdrag en de door de Instellingen vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door de Grondwet , in het EGA-Verdrag en in dit protocol wordt voorzien .
(trg)="18"> Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i konstitutionen , i Euratomfördraget och i rättsakter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Bulgarien och Rumänien och skall tillämpas i dessa stater på de villkor som anges i konstitutionen , i Euratomfördraget och i detta protokoll .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten .
(trg)="20"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet .

(src)="21"> Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard , in dezelfde situatie als de huidige lidstaten ; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .
(trg)="21"> Bulgarien och Rumänien skall ha samma ställning som de nuvarande medlemsstaterna när det gäller förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om unionen ; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet .

(src)="22"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen , overeenkomsten en protocollen . Deze verdragen , overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten .
(trg)="22"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de konventioner och protokoll som finns förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer i de beslut som avses i punkt 4 .

(src)="23"> De Raad stelt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vast waarbij de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 worden aangebracht , en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie .
(trg)="23"> Rådet skall genom enhälligt beslut på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta europeiska beslut om alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 och skall offentliggöra den anpassade texten i Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="24"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen , en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren .
(trg)="24"> Bulgarien och Rumänien åtar sig avseende de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen , och att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer .

(src)="25"> De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vaststellen waarbij bijlage I wordt aangevuld met de verdragen , overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend .
(trg)="25"> Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen anta europeiska beslut om komplettering av bilaga I med de konventioner , avtal och protokoll som undertecknats före dagen för anslutningen .

(src)="26"> De specifieke instrumenten die in dit artikel worden vermeld , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .
(trg)="26"> De särskilda instrument som nämns i denna artikel inbegriper dem som avses i artikel IV-438 i konstitutionen .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> De bepalingen van het Schengenacquis waarnaar wordt verwezen in het aan de Grondwet gehechte Protocol nr. 17 betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II , evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië .
(trg)="28"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , som avses i protokoll nr 17 till konstitutionen om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar , och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga II , samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som antagits före anslutningen , skall vara bindande för och tillämpas i Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen .

(src)="29"> De bepalingen van het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië , maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan .
(trg)="29"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom Europeiska unionens ramar , och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i respektive stat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den staten .

(src)="30"> De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .
(trg)="30"> Rådet skall fatta sitt beslut , efter att ha hört Europaparlamentet , med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="31"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen .
(trg)="31"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaten met een derogatie in de zin van artikel III-197 van de Grondwet .
(trg)="33"> Bulgarien och Rumänien skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstater med undantag i enlighet med artikel III ‐ 197 i konstitutionen .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> De door de Unie met een of meer derde Staten , met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië , en wel onder de in de Grondwet en in dit protocol neergelegde voorwaarden .
(trg)="35"> Sådana avtal eller konventioner som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen med en eller flera tredje stater , med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat , skall vara bindande för Bulgarien och Rumänien på de villkor som anges i konstitutionen och i detta protokoll .

(src)="36"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden .
(trg)="36"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans .

(src)="37"> De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Unie en de huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en het ( de ) betrokken derde land ( en ) of internationale organisatie .
(trg)="37"> Bulgariens och Rumäniens anslutning till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med särskilda tredjeländer eller internationella organisationer skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar , och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="38"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten .
(trg)="38"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="39"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .
(trg)="39"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="40"> Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Unie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .
(trg)="40"> Detta förfarande skall inte påverka utövandet av unionens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="41"> Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden , verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten .
(trg)="41"> När Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna .

(src)="42"> Vanaf de datum van toetreding , en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2 , passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk zijn gesloten , met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen .
(trg)="42"> Från och med dagen för anslutningen , och i avvaktan på ikraftträdandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 , skall Bulgarien och Rumänien tillämpa bestämmelserna i de avtal eller konventioner som ingåtts av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans före anslutningen , med undantag för avtalet med Schweiz om fri rörlighet för personer .

(src)="43"> Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast .
(trg)="43"> Denna skyldighet gäller också för de avtal eller konventioner som unionen och de nuvarande medlemsstaterna har enats om att tillämpa provisoriskt .

(src)="44"> In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Unie en de lidstaten , gezamenlijk optredend als dat passend is binnen hun respectievelijke bevoegdheden , de passende maatregelen .
(trg)="44"> I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt 2 skall unionen och medlemsstaterna , när så befinns lämpligt tillsammans , inom ramen för sin respektive behörighet , vidta lämpliga åtgärder .

(src)="45"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan , enerzijds , en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten , anderzijds , ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 .
(trg)="45"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika , Västindien och Stillahavsområdet , å ena sidan , och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater , å andra sidan , undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst .
(trg)="46"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet .

(src)="47"> Vanaf de datum van toetreding worden de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast .
(trg)="47"> Från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som unionen har ingått med tredjeländer .

(src)="48"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie .
(trg)="48"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil ‐ och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen .

(src)="49"> Te dien einde kan door de Unie met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen .
(trg)="49"> Unionen kan i detta syfte före anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredjeländerna .

(src)="50"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , verricht de Unie de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië .
(trg)="50"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil ‐ och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning .

(src)="51"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië , over de afgelopen jaren , van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden .
(trg)="51"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av Bulgariens och Rumäniens import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="52"> Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal .
(trg)="52"> I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som unionen ingått med tredjeländer förhandlas fram före anslutningen .

(src)="53"> Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , is de eerste alinea van toepassing .
(trg)="53"> Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla .

(src)="54"> Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten , worden beheerd door de Unie .
(trg)="54"> Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien före anslutningen har ingått med tredjeländer skall förvaltas av unionen .

(src)="55"> De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .
(trg)="55"> De rättigheter och skyldigheter som Bulgarien och Rumänien har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="56"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , in elk apart geval , op voorstel van de Commissie , de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .
(trg)="56"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet , på förslag från kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="57"> Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .
(trg)="57"> Med verkan från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien frånträda alla frihandelsavtal med tredjeländer , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="58"> Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije , Roemenië of beide staten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol , treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .
(trg)="58"> I den mån avtal mellan Bulgarien , Rumänien eller båda staterna å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av detta protokoll skall Bulgarien och Rumänien vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="59"> Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen , trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .
(trg)="59"> Om Bulgarien eller Rumänien har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall landet enligt villkoren i det avtalet frånträda det .

(src)="60"> Bulgarije en Roemenië treden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 , lid 5 en lid 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden .
(trg)="60"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig på de villkor som anges i detta protokoll till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 , 5 och 6 .

(src)="61"> Bulgarije en Roemenië treffen , zo nodig , passende maatregelen om hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .
(trg)="61"> Bulgarien och Rumänien skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="62"> Met name zeggen zij , op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .
(trg)="62"> I synnerhet skall de vid anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="63"> De in dit artikel vermelde overeenkomsten en akkoorden die door de Unie zijn gesloten of ondertekend , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .
(trg)="63"> När denna artikel hänvisar till konventioner och avtal som ingåtts eller undertecknats av unionen är de konventioner och avtal som avses i artikel IV ‐ 438 i konstitutionen inbegripna .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> De in dit protocol opgenomen overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .
(trg)="65"> En europeisk lag som antagits av rådet kan upphäva de övergångsbestämmelser som fastställs i detta protokoll när dessa inte längre är tillämpliga .

(src)="66"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .
(trg)="66"> Rådet skall besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing .
(trg)="68"> De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="69"> De bepalingen van dit protocol waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen .
(trg)="69"> De bestämmelser i detta protokoll vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras , utom då det gäller en övergångsåtgärd , skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .
(trg)="71"> Konstitutionen och de rättsakter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i detta protokoll .

(src)="72"> TWEEDE DEEL
(trg)="72"> DEL TVÅ

(src)="73"> AANPASSING VAN DE GRONDWET
(trg)="73"> ANPASSNING AV KONSTITUTIONEN

(src)="74"> TITEL I
(trg)="74"> AVDELNING I

(src)="75"> INSTITUTIONELE BEPALINGEN
(trg)="75"> INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Artikel 9 , lid 1 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :
(trg)="77"> Artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="78"> „ De gedeeltelijke vervanging van de rechters , die om de drie jaar plaatsvindt , heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters . ” .
(trg)="78"> ” Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande fjorton och tretton domare . ”

(src)="79"> Artikel 48 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :
(trg)="79"> Artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="80"> „ Artikel 48
(trg)="80"> ” Artikel 48

(src)="81"> Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters . ” .
(trg)="81"> Tribunalen skall ha tjugosju domare . ” .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> wordt de inleidende zin vervangen door :
(trg)="84"> Den inledande meningen skall ersättas med följande :

(src)="85"> Het kapitaal van de Bank bedraagt 164795737000 EUR , waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen ” . :
(trg)="85"> Banken skall ha ett kapital på 164795737000 EUR , som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp : ” .

(src)="86"> wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd :
(trg)="86"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Irland och Slovakien :

(src)="87"> „ Roemenië
(trg)="87"> ” Rumänien

(src)="88"> en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd :
(trg)="88"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Slovenien och Litauen :

(src)="89"> „ Bulgarije
(trg)="89"> ” Bulgarien

(src)="90"> In artikel 9 , lid 2 , worden de eerste , tweede en derde alinea ' s , vervangen door :
(trg)="90"> Artikel 9.2 första , andra och tredje styckena skall ersättas med följande :

(src)="91"> De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers .
(trg)="91"> Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter och 18 suppleanter .

(src)="92"> De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst .
(trg)="92"> Ledamöterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år ; varje medlemsstat skall nominera en ledamot .

(src)="93"> Ook de Commissie wijst een bewindvoerder aan .
(trg)="93"> Kommissionen skall också nominera en ledamot .

(src)="94"> De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , en wel als volgt :
(trg)="94"> Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande :

(src)="95"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ,
(trg)="95"> Två suppleanter skall nomineras av Tyskland .

(src)="96"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ,
(trg)="96"> Två suppleanter skall nomineras av Frankrike .

(src)="97"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ,
(trg)="97"> Två suppleanter skall nomineras av Italien .

(src)="98"> twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ,
(trg)="98"> Två suppleanter skall nomineras av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland .

(src)="99"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ,
(trg)="99"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Spanien och Portugal .

(src)="100"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ,
(trg)="100"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Belgien , Luxemburg och Nederländerna .

(src)="101"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken , de Helleense Republiek , Ierland en Roemenië ,
(trg)="101"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Danmark , Grekland , Irland och Rumänien .

(src)="102"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden ,
(trg)="102"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Estland , Lettland , Litauen , Österrike , Finland och Sverige .