# nl/12005S.xml.gz
# pl/12005S.xml.gz


(src)="2"> betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie
(trg)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(src)="3"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,
(trg)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="4"> OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie ;
(trg)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;

(src)="5"> OVERWEGENDE DAT in artikel I-58 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is bepaald dat de voorwaarden en nadere regels voor de toelating worden neergelegd in een akkoord tussen de lidstaten en de kandidaat-lidstaat ;
(trg)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;

(src)="6"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :
(trg)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="7"> EERSTE DEEL
(trg)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="8"> BEGINSELEN
(trg)="8"> ZASADY

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Artykuł 1

(src)="10"> In de zin van dit protocol :
(trg)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="11"> wordt met de uitdrukking „Grondwet” bedoeld het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;
(trg)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;

(src)="12"> wordt met de uitdrukking „ EGA-Verdrag ” bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden ;
(trg)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;

(src)="13"> worden met de uitdrukking „ huidige lidstaten ” bedoeld , het Koninkrijk België , de Tsjechische Republiek , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Republiek Estland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Polen , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië , de Slowaakse Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;
(trg)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;

(src)="14"> worden met de uitdrukking „ nieuwe lidstaten ” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië ;
(trg)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;

(src)="15"> worden met de uitdrukking „ Instellingen ” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen .
(trg)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .

(src)="16"> De verwijzingen in dit protocol naar de Grondwet en naar de Unie worden , waar nodig , gelezen als verwijzingen naar respectievelijk het EGA-Verdrag en de Gemeenschap die bij het EGA-Verdrag wordt opgericht .
(trg)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Artykuł 2

(src)="18"> Onmiddellijk na de toetreding zijn de bepalingen van de Grondwet , het EGA-Verdrag en de door de Instellingen vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door de Grondwet , in het EGA-Verdrag en in dit protocol wordt voorzien .
(trg)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Artykuł 3

(src)="20"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten .
(trg)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .

(src)="21"> Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard , in dezelfde situatie als de huidige lidstaten ; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .
(trg)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .

(src)="22"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen , overeenkomsten en protocollen . Deze verdragen , overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten .
(trg)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .

(src)="23"> De Raad stelt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vast waarbij de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 worden aangebracht , en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie .
(trg)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

(src)="24"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen , en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren .
(trg)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .

(src)="25"> De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vaststellen waarbij bijlage I wordt aangevuld met de verdragen , overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend .
(trg)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .

(src)="26"> De specifieke instrumenten die in dit artikel worden vermeld , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .
(trg)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Artykuł 4

(src)="28"> De bepalingen van het Schengenacquis waarnaar wordt verwezen in het aan de Grondwet gehechte Protocol nr. 17 betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II , evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië .
(trg)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .

(src)="29"> De bepalingen van het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië , maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan .
(trg)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="30"> De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .
(trg)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="31"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen .
(trg)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Artykuł 5

(src)="33"> Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaten met een derogatie in de zin van artikel III-197 van de Grondwet .
(trg)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Artykuł 6

(src)="35"> De door de Unie met een of meer derde Staten , met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië , en wel onder de in de Grondwet en in dit protocol neergelegde voorwaarden .
(trg)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .

(src)="36"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden .
(trg)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .

(src)="37"> De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Unie en de huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en het ( de ) betrokken derde land ( en ) of internationale organisatie .
(trg)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .

(src)="38"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten .
(trg)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="39"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .
(trg)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="40"> Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Unie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .
(trg)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .

(src)="41"> Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden , verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten .
(trg)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .

(src)="42"> Vanaf de datum van toetreding , en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2 , passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk zijn gesloten , met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen .
(trg)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .

(src)="43"> Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast .
(trg)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .

(src)="44"> In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Unie en de lidstaten , gezamenlijk optredend als dat passend is binnen hun respectievelijke bevoegdheden , de passende maatregelen .
(trg)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .

(src)="45"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan , enerzijds , en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten , anderzijds , ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 .
(trg)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .

(src)="46"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst .
(trg)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .

(src)="47"> Vanaf de datum van toetreding worden de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast .
(trg)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="48"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie .
(trg)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .

(src)="49"> Te dien einde kan door de Unie met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen .
(trg)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .

(src)="50"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , verricht de Unie de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië .
(trg)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .

(src)="51"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië , over de afgelopen jaren , van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden .
(trg)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .

(src)="52"> Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal .
(trg)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="53"> Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , is de eerste alinea van toepassing .
(trg)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .

(src)="54"> Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten , worden beheerd door de Unie .
(trg)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .

(src)="55"> De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .
(trg)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="56"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , in elk apart geval , op voorstel van de Commissie , de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .
(trg)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="57"> Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .
(trg)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .

(src)="58"> Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije , Roemenië of beide staten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol , treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .
(trg)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="59"> Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen , trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .
(trg)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .

(src)="60"> Bulgarije en Roemenië treden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 , lid 5 en lid 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden .
(trg)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .

(src)="61"> Bulgarije en Roemenië treffen , zo nodig , passende maatregelen om hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .
(trg)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="62"> Met name zeggen zij , op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .
(trg)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .

(src)="63"> De in dit artikel vermelde overeenkomsten en akkoorden die door de Unie zijn gesloten of ondertekend , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .
(trg)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Artykuł 7

(src)="65"> De in dit protocol opgenomen overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .
(trg)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .

(src)="66"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .
(trg)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Artykuł 8

(src)="68"> De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing .
(trg)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .

(src)="69"> De bepalingen van dit protocol waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen .
(trg)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Artykuł 9

(src)="71"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .
(trg)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .

(src)="72"> TWEEDE DEEL
(trg)="72"> CZĘŚĆ DRUGA

(src)="73"> AANPASSING VAN DE GRONDWET
(trg)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI

(src)="74"> TITEL I
(trg)="74"> TYTUŁ I

(src)="75"> INSTITUTIONELE BEPALINGEN
(trg)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Artykuł 10

(src)="77"> Artikel 9 , lid 1 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :
(trg)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="78"> „ De gedeeltelijke vervanging van de rechters , die om de drie jaar plaatsvindt , heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters . ” .
(trg)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’

(src)="79"> Artikel 48 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :
(trg)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="80"> „ Artikel 48
(trg)="80"> ‘ Artykuł 48

(src)="81"> Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters . ” .
(trg)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Artykuł 11

(src)="84"> wordt de inleidende zin vervangen door :
(trg)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :

(src)="85"> Het kapitaal van de Bank bedraagt 164795737000 EUR , waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen ” . :
(trg)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,

(src)="86"> wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd :
(trg)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :

(src)="87"> „ Roemenië
(trg)="87"> „ Rumunia

(src)="88"> en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd :
(trg)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :

(src)="89"> „ Bulgarije
(trg)="89"> „ Bułgaria

(src)="90"> In artikel 9 , lid 2 , worden de eerste , tweede en derde alinea ' s , vervangen door :
(trg)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :

(src)="91"> De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers .
(trg)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .

(src)="92"> De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst .
(trg)="92"> Dyrektorów mianuje Rada Gubernatorów na okres pięciu lat ; każde Państwo Członkowskie nominuje jednego dyrektora .

(src)="93"> Ook de Commissie wijst een bewindvoerder aan .
(trg)="93"> Jeden jest nominowany również przez Komisję .

(src)="94"> De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , en wel als volgt :
(trg)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :

(src)="95"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ,
(trg)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,

(src)="96"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ,
(trg)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,

(src)="97"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ,
(trg)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,

(src)="98"> twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ,
(trg)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="99"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ,
(trg)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,

(src)="100"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ,
(trg)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,

(src)="101"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken , de Helleense Republiek , Ierland en Roemenië ,
(trg)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,

(src)="102"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden ,
(trg)="102"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Estońska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Austrii , Republika Finlandii i Królestwo Szwecji ,