# lv/12005S.xml.gz
# sv/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokols
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> Par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā
(trg)="2"> Om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(src)="3"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,
(trg)="3"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

(src)="4"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī ,
(trg)="4"> SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007 ,

(src)="5"> ŅEMOT VĒRĀ , ka I-58. pantā Līgumā par Konstitūciju Eiropai ir noteikts , ka uzņemšanas nosacījumus un procedūru nosaka dalībvalstu un attiecīgās kandidātvalsts līgums ;
(trg)="5"> SOM BEAKTAR att det i artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa föreskrivs att villkoren och de närmare bestämmelserna för att upptas som medlem skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten ,

(src)="6"> IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .
(trg)="6"> HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen :

(src)="7"> PIRMĀ DAĻA
(trg)="7"> DEL ETT

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> PRINCIPER

(src)="9"> 1. pants
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> Šajā protokolā :
(trg)="10"> I detta protokoll avses med

(src)="11"> termins “ Konstitūcija ” nozīmē Līgumu par Konstitūciju Eiropai ;
(trg)="11"> konstitutionen : fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ,

(src)="12"> termins “ EAEK līgums ” nozīmē Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu , ņemot vērā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās ;
(trg)="12"> Euratomfördraget : fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen , med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före anslutningen ,

(src)="13"> termins “ pašreizējās dalībvalstis ” nozīmē Beļģijas Karalisti , Čehijas Republiku , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Igaunijas Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Polijas Republiku , Portugāles Republiku , Slovēnijas Republiku , Slovākijas Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;
(trg)="13"> nuvarande medlemsstater : Konungariket Belgien , Republiken Tjeckien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Estland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Storhertigdömet Luxemburg , Republiken Ungern , Republiken Malta , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Polen , Republiken Portugal , Republiken Slovenien , Republiken Slovakien , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="14"> termins “ jaunās dalībvalstis ” nozīmē Bulgārijas Republiku un Rumāniju ;
(trg)="14"> nya medlemsstater : Republiken Bulgarien och Rumänien ,

(src)="15"> termins “ iestādes ” nozīmē iestādes , kas paredzētas Konstitūcijā .
(trg)="15"> institutioner : de institutioner som upprättats genom konstitutionen .

(src)="16"> Šajā protokolā esošās atsauces uz Konstitūciju un Savienību attiecīgos gadījumos uzskata par atsaucēm uz , attiecīgi , EAEK līgumu un Kopienu , kas izveidota ar EAEK līgumu .
(trg)="16"> Hänvisningar i detta protokoll till konstitutionen och unionen skall i förekommande fall uppfattas som hänvisningar till Euratomfördraget respektive till den gemenskap som upprättats genom Euratomfördraget .

(src)="17"> 2. pants
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Konstitūcija , EAEK līgums un akti , ko iestādes pieņēmušas pirms pievienošanās , no pievienošanās dienas ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami šajās valstīs atbilstīgi Konstitūcijā , EAEK līgumā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="18"> Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i konstitutionen , i Euratomfördraget och i rättsakter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Bulgarien och Rumänien och skall tillämpas i dessa stater på de villkor som anges i konstitutionen , i Euratomfördraget och i detta protokoll .

(src)="19"> 3. pants
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgārija un Rumānija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē .
(trg)="20"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet .

(src)="21"> Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un rezolūcijām vai citām nostājām , ko tās atbalstījušas , kā arī attiecībā uz deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , kas attiecas uz Savienību un kas pieņemtas , dalībvalstīm kopīgi vienojoties , Bulgārijas un Rumānijas statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalībvalstīm ; tās atbilstīgi ievēros principus un pamatnostādnes , kas izriet no šīm deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , un veiks pasākumus , kas var būt vajadzīgi , lai nodrošinātu to īstenošanu .
(trg)="21"> Bulgarien och Rumänien skall ha samma ställning som de nuvarande medlemsstaterna när det gäller förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om unionen ; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet .

(src)="22"> Bulgārija un Rumānija pievienojas I pielikumā uzskaitītajām konvencijām un protokoliem . Šīs konvencijas un protokoli stājas spēkā attiecība uz Bulgāriju un Rumāniju dienā , ko Padome nosaka ar 4. punktā minētajiem lēmumiem .
(trg)="22"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de konventioner och protokoll som finns förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer i de beslut som avses i punkt 4 .

(src)="23"> Pēc Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vienprātīgi pieņem eirolēmumus , veicot visus pielāgojumus , kas sakarā ar pievienošanos vajadzīgi 3. punktā minētajās konvencijās un protokolos , un publicē pielāgoto tekstu “ Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ” .
(trg)="23"> Rådet skall genom enhälligt beslut på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta europeiska beslut om alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 och skall offentliggöra den anpassade texten i Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="24"> Attiecībā uz 3. punktā minētajām konvencijām un protokoliem Bulgārija un Rumānija apņemas ieviest administratīvus un citus pasākumus , piemēram pasākumus , ko līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , un sekmēt praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām .
(trg)="24"> Bulgarien och Rumänien åtar sig avseende de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen , och att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer .

(src)="25"> Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var pieņemt eirolēmumus , ar ko I pielikumu papildina ar konvencijām , nolīgumiem un protokoliem , kas parakstīti pirms pievienošanās dienas .
(trg)="25"> Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen anta europeiska beslut om komplettering av bilaga I med de konventioner , avtal och protokoll som undertecknats före dagen för anslutningen .

(src)="26"> Konkrētie instrumenti , kas minēti šajā pantā , ietver instrumentus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .
(trg)="26"> De särskilda instrument som nämns i denna artikel inbegriper dem som avses i artikel IV-438 i konstitutionen .

(src)="27"> 4. pants
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Šengenas acquis noteikumi , kuri minēti Konstitūcijas 17. protokolā par Šengenas acquis , kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kuri pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti šā protokola II pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki šādi akti , kuri var tikt pieņemti pirms pievienošanās dienas , ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami tajās no pievienošanās dienas .
(trg)="28"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , som avses i protokoll nr 17 till konstitutionen om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar , och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga II , samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som antagits före anslutningen , skall vara bindande för och tillämpas i Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen .

(src)="29"> Tie Šengenas acquis noteikumi , kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1. punktā , lai arī no pievienošanās dienas saistoši Bulgārijai un Rumānijai , katrā no šīm valstīm ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā valstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai .
(trg)="29"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom Europeiska unionens ramar , och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i respektive stat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den staten .

(src)="30"> Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu lēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv tādu dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .
(trg)="30"> Rådet skall fatta sitt beslut , efter att ha hört Europaparlamentet , med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="31"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās šāda lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saistošiem aktiem , kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to .
(trg)="31"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="32"> 5. pants
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulgārija un Rumānija no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalstis ar izņēmuma statusu , kā tās definētas Konstitūcijas III-197. pantā .
(trg)="33"> Bulgarien och Rumänien skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstater med undantag i enlighet med artikel III ‐ 197 i konstitutionen .

(src)="34"> 6. pants
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Nolīgumi vai konvencijas ar vienu vai vairākām trešām valstīm , starptautiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem , ko noslēgusi vai provizoriski piemērojusi Savienība , ir saistošas Bulgārijai un Rumānijai atbilstīgi Konstitūcijā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="35"> Sådana avtal eller konventioner som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen med en eller flera tredje stater , med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat , skall vara bindande för Bulgarien och Rumänien på de villkor som anges i konstitutionen och i detta protokoll .

(src)="36"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis .
(trg)="36"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans .

(src)="37"> Par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos nolīgumiem vai konvencijām ar konkrētām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .
(trg)="37"> Bulgariens och Rumäniens anslutning till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med särskilda tredjeländer eller internationella organisationer skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar , och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="38"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .
(trg)="38"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="39"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .
(trg)="39"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="40"> Šī procedūra neskar Savienības kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu noslēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .
(trg)="40"> Detta förfarande skall inte påverka utövandet av unionens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="41"> Pievienojoties 2. punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , Bulgārija un Rumānija iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm .
(trg)="41"> När Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna .

(src)="42"> No pievienošanās dienas un līdz 2. punktā minēto nepieciešamo protokolu spēkā stāšanās dienai Bulgārija un Rumānija piemēro nolīgumus vai konvencijas , ko pirms pievienošanās kopīgi noslēgušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , izņemot nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos , kas noslēgts ar Šveici .
(trg)="42"> Från och med dagen för anslutningen , och i avvaktan på ikraftträdandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 , skall Bulgarien och Rumänien tillämpa bestämmelserna i de avtal eller konventioner som ingåtts av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans före anslutningen , med undantag för avtalet med Schweiz om fri rörlighet för personer .

(src)="43"> Šis pienākums attiecas arī uz nolīgumiem un konvencijām , ko Savienība un pašreizējās dalībvalstis ir vienojušās piemērot provizoriski .
(trg)="43"> Denna skyldighet gäller också för de avtal eller konventioner som unionen och de nuvarande medlemsstaterna har enats om att tillämpa provisoriskt .

(src)="44"> Kamēr nav stājušies spēkā 2. punktā minētie protokoli , Savienība un dalībvalstis , kopīgi rīkojoties , veic jebkādus atbilstīgus pasākumus , ievērojot savu attiecīgo kompetenci .
(trg)="44"> I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt 2 skall unionen och medlemsstaterna , när så befinns lämpligt tillsammans , inom ramen för sin respektive behörighet , vidta lämpliga åtgärder .

(src)="45"> Bulgārija un Rumānija pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītajam Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas , Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem , no vienas puses , un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no otras puses .
(trg)="45"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika , Västindien och Stillahavsområdet , å ena sidan , och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater , å andra sidan , undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu , kā noteikts minētā līguma 128. pantā .
(trg)="46"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet .

(src)="47"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija piemēro divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Savienība noslēgusi ar trešām valstīm .
(trg)="47"> Från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som unionen har ingått med tredjeländer .

(src)="48"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Savienībai .
(trg)="48"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil ‐ och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen .

(src)="49"> Šajā sakarā Savienība ir tiesīga pirms pievienošanās dienas apspriest ar attiecīgajām trešām valstīm iepriekšminēto divpusējo nolīgumu vai vienošanos grozījumus .
(trg)="49"> Unionen kan i detta syfte före anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredjeländerna .

(src)="50"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu no trešām valstīm , lai tādējādi ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos .
(trg)="50"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil ‐ och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning .

(src)="51"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi pēdējos gados importēti Bulgārijā un Rumānijā .
(trg)="51"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av Bulgariens och Rumäniens import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="52"> Šajā sakarā Savienība pirms pievienošanās dienas apspriež ar attiecīgajām trešām valstīm grozījumus , kādi jāveic divpusējos nolīgumos vai vienošanās , ko Savienība un trešās valstis noslēgušas par tērauda ražojumiem .
(trg)="52"> I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som unionen ingått med tredjeländer förhandlas fram före anslutningen .

(src)="53"> Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , piemēro šā punkta pirmo daļu .
(trg)="53"> Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla .

(src)="54"> Zvejniecības nolīgumus , ko Bulgārija un Rumānija pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .
(trg)="54"> Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien före anslutningen har ingått med tredjeländer skall förvaltas av unionen .

(src)="55"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , Bulgārijas un Rumānijas tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .
(trg)="55"> De rättigheter och skyldigheter som Bulgarien och Rumänien har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="56"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētās zvejas darbības varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .
(trg)="56"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet , på förslag från kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="57"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .
(trg)="57"> Med verkan från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien frånträda alla frihandelsavtal med tredjeländer , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="58"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp Bulgāriju , Rumāniju vai abām šīm valstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no šā protokola , Bulgārija un Rumānija veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .
(trg)="58"> I den mån avtal mellan Bulgarien , Rumänien eller båda staterna å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av detta protokoll skall Bulgarien och Rumänien vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="59"> Ja Bulgārijai vai Rumānijai rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms pievienošanās noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī valsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .
(trg)="59"> Om Bulgarien eller Rumänien har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall landet enligt villkoren i det avtalet frånträda det .

(src)="60"> Atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem Bulgārija un Rumānija pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem nolīgumiem , kuru mērķis ir īstenot šā panta 2 . , 5. un 6. punktā minētos nolīgumus vai konvencijas .
(trg)="60"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig på de villkor som anges i detta protokoll till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 , 5 och 6 .

(src)="61"> Bulgārija un Rumānija vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas puses ir arī Savienība vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .
(trg)="61"> Bulgarien och Rumänien skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="62"> Jo īpaši tās - no pievienošanās dienas vai agrākās iespējamās dienas pēc pievienošanās dienas - pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru dalībniece ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo valstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .
(trg)="62"> I synnerhet skall de vid anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="63"> Šajā pantā esošās atsauces uz Savienības noslēgtām vai parakstītām konvencijām un nolīgumiem ietver arī konvencijas un nolīgumus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .
(trg)="63"> När denna artikel hänvisar till konventioner och avtal som ingåtts eller undertecknats av unionen är de konventioner och avtal som avses i artikel IV ‐ 438 i konstitutionen inbegripna .

(src)="64"> 7. pants
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Ar Padomes eirolikumu var atcelt šajā protokolā izklāstītos pārejas posma noteikumus , kad tie vairs nav piemērojami .
(trg)="65"> En europeisk lag som antagits av rådet kan upphäva de övergångsbestämmelser som fastställs i detta protokoll när dessa inte längre är tillämpliga .

(src)="66"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu .
(trg)="66"> Rådet skall besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="67"> 8. pants
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Akti , ko pieņem iestādes , uz kurām attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu ; jo īpaši , minēto aktu grozīšanai paredzētās procedūras paliek spēkā .
(trg)="68"> De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="69"> Šā protokola noteikumiem , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas iestādes , un kuri nav pārejas posma pasākumi , ir tāds pats tiesiskais statuss kā noteikumiem , ko tie atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tādi paši noteikumi .
(trg)="69"> De bestämmelser i detta protokoll vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras , utom då det gäller en övergångsåtgärd , skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="70"> 9. pants
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .
(trg)="71"> Konstitutionen och de rättsakter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i detta protokoll .

(src)="72"> OTRĀ DAĻA
(trg)="72"> DEL TVÅ

(src)="73"> KONSTITŪCIJAS PIELĀGOJUMI
(trg)="73"> ANPASSNING AV KONSTITUTIONEN

(src)="74"> I SADAĻA
(trg)="74"> AVDELNING I

(src)="75"> ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI
(trg)="75"> INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

(src)="76"> 10. pants
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu :
(trg)="77"> Artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="78"> “ Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus , pārmaiņus nomaina četrpadsmit un trīspadsmit tiesnešus . ” .
(trg)="78"> ” Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande fjorton och tretton domare . ”

(src)="79"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu aizstāj ar šādu pantu :
(trg)="79"> Artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="80"> “ 48. pants
(trg)="80"> ” Artikel 48

(src)="81"> Vispārējā tiesā ir divdesmit septiņi tiesneši . ” .
(trg)="81"> Tribunalen skall ha tjugosju domare . ” .

(src)="82"> 11. pants
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi :
(trg)="84"> Den inledande meningen skall ersättas med följande :

(src)="85"> Bankas kapitāls ir 164795737000 euro , ko veido šāds dalībvalstu parakstītais kapitāls :
(trg)="85"> Banken skall ha ett kapital på 164795737000 EUR , som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp : ” .

(src)="86"> starp tekstiem , kas attiecas uz Īriju un Slovākiju , iekļauj šādu tekstu :
(trg)="86"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Irland och Slovakien :

(src)="87"> “ Rumānija
(trg)="87"> ” Rumänien

(src)="88"> un starp tekstiem , kas attiecas uz Slovēniju un Lietuvu , iekļauj šādu tekstu :
(trg)="88"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Slovenien och Litauen :

(src)="89"> “ Bulgārija
(trg)="89"> ” Bulgarien

(src)="90"> 2 . Protokola 9. panta 2. punkta pirmo , otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām :
(trg)="90"> Artikel 9.2 första , andra och tredje styckena skall ersättas med följande :

(src)="91"> Direktoru padomē ir divdesmit astoņi direktori un sešpadsmit direktoru aizstājēji .
(trg)="91"> Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter och 18 suppleanter .

(src)="92"> Valde uz pieciem gadiem ieceļ direktorus , un katra dalībvalsts izvirza pa vienam kandidātam .
(trg)="92"> Ledamöterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år ; varje medlemsstat skall nominera en ledamot .

(src)="93"> Arī Komisija izvirza vienu kandidātu .
(trg)="93"> Kommissionen skall också nominera en ledamot .

(src)="94"> Valde uz pieciem gadiem šādi ieceļ direktoru aizstājējus :
(trg)="94"> Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande :

(src)="95"> divus aizstājējus , ko izvirza Francijas Republika ,
(trg)="95"> Två suppleanter skall nomineras av Tyskland .

(src)="96"> divus aizstājējus , ko izvirza Vācijas Federatīvā Republika ,
(trg)="96"> Två suppleanter skall nomineras av Frankrike .

(src)="97"> divus aizstājējus , ko izvirza Itālijas Republika ,
(trg)="97"> Två suppleanter skall nomineras av Italien .

(src)="98"> divus aizstājējus , ko izvirza Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ,
(trg)="98"> Två suppleanter skall nomineras av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland .

(src)="99"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Spānijas Karaliste un Portugāles Republika ,
(trg)="99"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Spanien och Portugal .

(src)="100"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Beļģijas Karaliste , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste ,
(trg)="100"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Belgien , Luxemburg och Nederländerna .

(src)="101"> divus aizstājējus , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Dānijas karaliste , Grieķijas Republika , Īrija un Rumānija ,
(trg)="101"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Danmark , Grekland , Irland och Rumänien .