# lv/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Otrais papildprotokols Nolīgumam , ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no vienas puses , un Čīles Republiku , no otras puses , lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai , parakstīts Briselē 2007. gada 24. jūlijā
(trg)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

(src)="2"> ( “ Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ” L 251 , 2007.  gada 26.  septembris )
(trg)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )

(src)="3"> Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu , kurš parakstīts Briselē 2014. gada 18. decembrī un kura depozitārs ir Padome .
(trg)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .

(src)="4"> lappusē III pielikuma tabulas “ I. Horizontālās saistības ” nosaukumā :
(trg)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )

(src)="5"> tekstu :
(trg)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :

(src)="6"> HORIZONTĀLĀS SAISTĪBAS
(trg)="6"> umjesto :

(src)="7"> VISAS ŠAJĀ SARAKSTĀ IETVERTĀS NOZARES ”
(trg)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="8"> lasīt šādi :
(trg)="8"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="9"> “ Pakalpojumu sniegšanas veidi :
(trg)="9"> treba stajati :

(src)="10"> pārrobežu pakalpojumu sniegšana
(trg)="10"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="11"> patēriņš ārvalstīs
(trg)="11"> prekogranično ;

(src)="12"> komerciāla klātbūtne
(trg)="12"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="13"> fizisku personu klātbūtne
(trg)="13"> treba stajati :

(src)="14"> Nozare vai apakšnozare
(trg)="14"> treba stajati :

(src)="15"> Tirgus piekļuves ierobežojumi
(trg)="15"> Sektor ili podsektor

(src)="16"> Valsts režīma ierobežojumi
(trg)="16"> prekogranično ;

(src)="17"> Papildu saistības
(trg)="17"> prekogranično ;

(src)="23"> Sektoru īpašās saistības ” nosaukumā :
(trg)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”

(src)="34"> FINANŠU PAKALPOJUMU ĪPAŠĀS SAISTĪBAS ( otrā daļa ) ”
(trg)="34"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="36"> Finanšu pakalpojumu īpašās saistības ( otrā daļa ) ” nosaukumā :
(trg)="36"> Dodatne obveze

(src)="41"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 27 . – 111. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .
(trg)="41"> Sektor ili podsektor

(src)="43"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 127 . – 142. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .
(trg)="43"> komercijalna prisutnost ;

(src)="49"> Nozare vai apakšnozare
(trg)="49"> HORIZONTALNE OBVEZE

# lv/22013A0718_01_.xml.gz
# sh/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
(trg)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

(src)="3"> Tas nozīmē , ka noteikumi Īstenošanas regulā ( ES ) Nr. 1142 / 2011 tiks piemēroti attiecībām starp Eiropas Savienību un Dāniju .
(trg)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .

(src)="4"> Saskaņā ar nolīguma 4. panta 4. punktu Dānijas paziņojums uzliek Dānijai un Eiropas Savienībai savstarpējas saistības .
(trg)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .

(src)="5"> Tādējādi Īstenošanas regula ( ES ) Nr. 1142 / 2011 ir nolīguma grozījumi , ciktāl ar to groza Regulu ( EK ) Nr. 44 / 2001 , kurā grozījumi izdarīti ar Regulu ( EK ) Nr. 4 / 2009 , un ir uzskatāma par tā pielikumu .
(trg)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .

(src)="7"> OV L 299 , 16.11.2005 . , 62. lpp .
(trg)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .

(src)="8"> OV L 120 , 5.5.2006 . , 22. lpp .
(trg)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .

(src)="9"> OV L 12 , 16.1.2001 . , 1. lpp .
(trg)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .

(src)="10"> OV L 293 , 11.11.2011 . , 24. lpp .
(trg)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .

(src)="11"> OV L 7 , 10.1.2009 . , 1. lpp .
(trg)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .

(src)="12"> OV L 149 , 12.6.2009 . , 80. lpp .
(trg)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .

(src)="13"> Saskaņā ar 4. pantu 2005. gada 19. oktobra Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [ 1 ] ( turpmāk – nolīgums ) , kas tika noslēgts ar Padomes Lēmumu 2006 / 325 / EK [ 2 ] , ja atbilstoši Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas ( EK ) Nr. 44 / 2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [ 3 ] 74. panta 2. punktam tiek pieņemti īstenošanas pasākumi , Dānijas lēmumu īstenot vai neīstenot šo pasākumu saturu paziņo Komisijai.Komisijas Īstenošanas regula ( ES ) Nr. 1142 / 2011 , ar ko izveido X un XI pielikumu Padomes Regulā ( EK ) Nr. 4 / 2009 par jurisdikciju , piemērojamiem tiesību aktiem , nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās [ 4 ] , tika pieņemta 2011. gada 10. novembrī .
(trg)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .

(src)="14"> Saskaņā ar nolīguma 3. panta 2. punktu Dānija jau 2009. gada 14. janvāra vēstulē paziņoja Komisijai lēmumu īstenot Padomes Regulas ( EK ) Nr. 4 / 2009 [ 5 ] saturu tiktāl , ciktāl ar to groza Regulu ( EK ) Nr. 44 / 2001 [ 6 ] .Saskaņā ar nolīguma 4. pantu Dānija 2012. gada 11. janvāra vēstulē paziņoja Komisijai lēmumu īstenot Īstenošanas regulas ( ES ) Nr. 1142 / 2011 saturu .
(trg)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .

(src)="15"> Atsaucoties uz nolīguma 4. panta 3. punktu , Īstenošanas regulu ( ES ) Nr. 1142 / 2011 Dānijā var īstenot administratīvā kārtā saskaņā ar 9. nodaļu Dānijas 2006. gada 20. decembra Likumā Nr. 1563 par Briseles I regulu .
(trg)="15"> S obzirom na članak 4. stavak 3 .

(src)="16"> Nepieciešamie administratīvie pasākumi stājās spēkā 2012. gada 11. janvārī .
(trg)="16"> Sporazuma Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 može se u Danskoj provesti administrativnim putem sukladno odjeljku 9. danskog zakona br . 1563 od 20. prosinca 2006. o Uredbi Bruxelles I. Potrebne upravne mjere stupile su na snagu 11. siječnja 2012 .

# lv/22013A0817_01_.xml.gz
# sh/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Protokols
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> par grozījumiem 1963. gada Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem
(trg)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .

(src)="3"> ŠĀ PROTOKOLA DALĪBVALSTIS ,
(trg)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,

(src)="4"> UZSKATOT , ka 1963. gada 21. maija Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem ir vēlams izdarīt grozījumus , lai nodrošinātu plašāku tās darbības jomu , palielinātu kodoliekārtas operatora atbildību un pavairotu līdzekļus atbilstīgas un taisnīgas kompensācijas nodrošināšanai ,
(trg)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,

(src)="5"> IR VIENOJUŠĀS par turpmāko .
(trg)="5"> SPORAZUMJELE su se :

(src)="6"> 1. pants
(trg)="6"> Članak 1 .

(src)="7"> Konvencija , kuru groza ar šā protokola noteikumiem , ir 1963. gada 21. maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem , turpmāk “ 1963. gada Vīnes konvencija ” .
(trg)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”

(src)="8"> 2. pants
(trg)="8"> Članak 2 .

(src)="9"> 1963. gada Vīnes konvencijas I pantu groza šādi :
(trg)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="10"> panta 1. punkta j ) apakšpunktu groza šādi :
(trg)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :

(src)="11"> vārdu “ un ” ii ) punkta beigās svītro un pievieno iii ) punkta beigās ;
(trg)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,

(src)="12"> pievieno šādu jaunu iv ) punktu :
(trg)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :

(src)="13"> tādas citas iekārtas , kurās ir kodoldegviela vai radioaktīvie produkti , vai radioaktīvie atkritumi , ko laiku pa laikam nosaka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras Pārvaldnieku padome ; ” ;
(trg)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”

(src)="14"> panta 1. punkta k ) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu :
(trg)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="15"> “ kodolkaitējums ” nozīmē :
(trg)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :

(src)="16"> nāvi vai miesas bojājumu ;
(trg)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;

(src)="17"> īpašuma zaudējumu vai bojājumu ;
(trg)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;

(src)="18"> un katrs nākamais punkts tādā mērā , kā to nosaka kompetentās tiesas likums ;
(trg)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –

(src)="19"> ekonomisku zaudējumu , kas radies i ) vai ii ) punktā minētā zaudējuma vai bojājuma dēļ , ciktāl tas nav ietverts šajās daļās , kas cietušai personai dod tiesības uz pretenzijām neatkarīgi no tāda zaudējuma vai bojājuma ;
(trg)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;

(src)="20"> bojātās vides atjaunošanas pasākumu izmaksas , ja vien šāda vides pasliktināšanās nav nenozīmīga un ja šādi pasākumi tiešām tiek veikti vai ir jāveic , un ciktāl tas nav ietverts ii ) punktā ;
(trg)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;

(src)="21"> no ekonomiskām interesēm , jebkurā veidā izmantojot vai baudot vidi , gūstamā ienākuma zaudējumu , kas radies , nozīmīgi pasliktinoties vides stāvoklim , un ciktāl tas nav ietverts ii ) punktā ;
(trg)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;

(src)="22"> aizsargpasākumu izmaksas un šādu pasākumu vēlāk izraisīto zaudējumu vai bojājumu ;
(trg)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;

(src)="23"> jebkuru citu ekonomisku zaudējumu , kas nav saistīts ar vides stāvokļa pasliktināšanos – ja to pieļauj kompetentās tiesas vispārīgais likums par civilo atbildību ,
(trg)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,

(src)="24"> attiecībā uz minētajiem – no i ) līdz v ) un vii ) – punktiem tādas pakāpes zaudējumu vai bojājumu rada vai izraisa jebkurš jonizējošais starojums , kas nāk no jebkura kodoliekārtas iekšējā jonizējošā starojuma avota , vai no kodoldegvielas vai radioaktīviem produktiem , vai no kodoliekārtas radioaktīvajiem atkritumiem , vai no kodolmateriāla , kas rodas tajā vai ko sūta uz kodoliekārtu , vai arī kas rodas no šādu materiālu radioaktīvajām īpašībām vai radioaktīvo īpašību kombinācijas ar toksiskām , eksplozīvām vai citām bīstamām šādu materiālu īpašībām . ” ;
(trg)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”

(src)="25"> panta 1. punkta l ) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu :
(trg)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="26"> “ kodolincidents ” nozīmē jebkuru notikumu vai vienādas izcelsmes notikumu virkni , kas izraisa kodolkaitējumu vai , neatkarīgi no veiktajiem aizsargpasākumiem , rada nopietnus un nenovēršamus šāda kaitējuma draudus ; ” ;
(trg)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”

(src)="27"> pēc 1. punkta l ) apakšpunkta pievieno četrus jaunus apakšpunktus – 1. punkta m ) apakšpunktu , 1. punkta n ) apakšpunktu , 1. punkta o ) apakšpunktu un 1. punkta p ) apakšpunktu :
(trg)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :

(src)="28"> “ atjaunošanas pasākumi ” nozīmē jebkurus pamatotus pasākumus , ko apstiprinājušas kompetentās iestādes valstī , kurā pasākumi tiek veikti , lai sakārtotu vai atjaunotu sapostītos vai sagrautos vides komponentus vai , kur tas ir pamatoti , ieviestu vidē līdzvērtīgus komponentus .
(trg)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .

(src)="29"> Ar kaitējuma piemeklētās valsts tiesību aktiem nosaka , kas ir tiesīgs veikt šādus pasākumus ;
(trg)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .

(src)="30"> “ aizsargpasākumi ” ir jebkuri pamatoti pasākumi , ko pēc kodolincidenta veikusi jebkura persona , lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu k ) apakšpunktā no i ) līdz v ) punktam vai vii ) punktā minēto kaitējumu , un ko apstiprinājusi kompetentā iestāde , kā tas noteikts tiesību aktos valstī , kurā pasākumi tika veikti ;
(trg)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .

(src)="31"> “ pamatotie pasākumi ” ir pasākumi , kas saskaņā ar kompetentās tiesas tiesību aktiem atzīti par atbilstīgiem un samērīgiem , ņemot vērā visus apstākļus , piemēram :
(trg)="31"> ‚ Razumne mjere ’ mjere su koje se prema pravu nadležnog suda smatraju prikladnim i razmjernim , uzimajući u obzir sve okolnosti , na primjer : –

(src)="32"> kaitējuma raksturu un apjomu vai aizsargpasākumu gadījumā – šāda kaitējuma riska raksturu un apjomu ;
(trg)="32"> i. vrstu i opseg nastale štete ili , u slučaju preventivnih mjera , vrstu i opseg rizika od nastanka takve štete ;

(src)="33"> šādu pasākumu iespējamo efektivitātes pakāpi to veikšanas laikā ; un
(trg)="33"> opseg u kojem su , u vrijeme poduzimanja , takve mjere vjerojatno učinkovite ; i

(src)="34"> atbilstīgas zinātniskas un tehniskas zināšanas ;
(trg)="34"> odgovarajuću znanstvenu i tehničku stručnost .

(src)="35"> “ speciālās aizņemšanās tiesības ” , turpmāk minētas kā SDR , nozīmē Starptautiskā Valūtas fonda definētu norēķina vienību , ko lieto šā fonda operācijās un darījumos . ” ;
(trg)="35"> ‚ Posebna prava vučenja ’ , u daljnjem tekstu SDR , znači obračunska jedinica koju Međunarodni monetarni fond definira i koristi za vlastite poslove i transakcije . ”

(src)="36"> panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu :
(trg)="36"> Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="37"> Valsts , kura atbildīga par kodoliekārtu , var , ja ar to saistītā nelielā riska pakāpe to pieļauj , nepiemērot šo Konvenciju jebkurai kodoliekārtai vai nelieliem kodolmateriāla daudzumiem ar noteikumu , ka :
(trg)="37"> Država postrojenja može , ako je to opravdano malim opsegom rizika , izuzeti bilo koje nuklearno postrojenje ili male količine nuklearnog materijala iz primjene ove Konvencije , pod uvjetom da :

(src)="38"> attiecībā uz kodoliekārtām šādus kritērijus ir noteikusi Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras Pārvaldnieku padome un katra nepiemērošana , ko praktizējusi Valsts , kura atbildīga par kodoliekārtu , atbilst šiem kritērijiem ; un
(trg)="38"> u odnosu na nuklearna postrojenja , kriterije za takvo izuzimanje utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako izuzimanje od strane države postrojenja zadovoljava te kriterije ; i

(src)="39"> attiecībā uz nelieliem kodolmateriāla daudzumiem šādu daudzumu maksimālos limitus ir noteikusi Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras Pārvaldnieku padome un katra nepiemērošana , ko praktizē Valsts , kura atbildīga par kodoliekārtu , nepārsniedz šos noteiktos limitus .
(trg)="39"> u odnosu na male količine nuklearnog materijala , maksimalna ograničenja za izuzimanje tih količina utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako je izuzimanje od strane države postrojenja u okviru tih utvrđenih ograničenja .

(src)="40"> Pārvaldnieku padome periodiski pārskata kritērijus , pēc kuriem nosaka kodoliekārtas un maksimālos kodolmateriāla daudzumus , kam šo Konvenciju nepiemēro . ”
(trg)="40"> Vijeće guvernera periodično će preispitivati kriterije za izuzimanje nuklearnih postrojenja i maksimalna ograničenja za izuzimanje malih količina nuklearnog materijala . ”

(src)="41"> 3. pants
(trg)="41"> Članak 3 .

(src)="42"> Pēc 1963. gada Vīnes konvencijas I panta pievieno šādus divus jaunus IA un IB pantus :
(trg)="42"> Nakon članka I. Bečke konvencije iz 1963. dodaju se dva nova članka I.A i I.B :

(src)="43"> “ IA pants
(trg)="43"> „ Članak I.A

(src)="44"> Šī Konvencija attiecas uz kodolkaitējumu neatkarīgi no tā , kur tas nodarīts .
(trg)="44"> Ova se Konvencija primjenjuje na nuklearnu štetu , bez obzira gdje je pretrpljena .

(src)="45"> Tomēr Valsts , kura atbildīga par kodoliekārtu , tiesību akti var šo Konvenciju nepiemērot kaitējumam , kas nodarīts :
(trg)="45"> Međutim , zakonodavstvo države postrojenja od primjene ove Konvencije može izuzeti štetu pretrpljenu :

(src)="46"> valstī , kura nav Konvencijas dalībvalsts ; vai
(trg)="46"> na državnom području države koja nije ugovorna stranka ; ili

(src)="47"> jebkurā jūras zonā , ko saskaņā ar starptautiskām jūras tiesībām noteikusi valsts , kura nav Konvencijas dalībvalsts .
(trg)="47"> u bilo kojem pomorskom pojasu uspostavljenom od strane države koja nije ugovorna stranka u skladu s međunarodnim pravom mora .

(src)="48"> Nepiemērošanu , ievērojot šā panta 2. punktu , var attiecināt tikai uz to valsti , kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts un kurai incidenta laikā :
(trg)="48"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. može se primjenjivati samo u odnosu na državu koja nije ugovorna stranka i koja u trenutku nesreće :

(src)="49"> tās teritorijā vai jebkurā jūras zonā ir kodoliekārta , kuru tā izveidojusi saskaņā ar starptautiskām jūras tiesībām ; un
(trg)="49"> ima nuklearno postrojenje na svom državnom području ili u bilo kojem pomorskom pojasu kojeg je uspostavila u skladu s međunarodnim pravom mora i

(src)="50"> nesniedz līdzvērtīgas savstarpējas kompensācijas .
(trg)="50"> ne pruža jednakovrijedne obostrane koristi .

(src)="51"> Ievērojot šā panta 2. punktu , jebkura nepiemērošana neietekmē tiesības , kas minētas IX panta 2. punkta a ) apakšpunktā , un , ievērojot šā panta 2. punkta b ) apakšpunktu , jebkura nepiemērošana nav attiecināma uz zaudējumiem , kas radušies uz kuģa klāja , kuģī vai lidmašīnā .
(trg)="51"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. ne utječe na prava iz članka IX. stavka 2. točke ( a ) i svako izuzimanje sukladno stavku 2. točki ( b ) ovog članka ne proširuje se na štetu unutar broda ili zrakoplova ili na samom brodu ili zrakoplovu .

(src)="52"> IB pants
(trg)="52"> Članak I.B

(src)="53"> Šī Konvencija neattiecas uz kodoliekārtām , kuras lieto militāriem mērķiem . ”
(trg)="53"> Ova Konvencija ne primjenjuje se na nuklearna postrojenja koja se ne koriste u mirnodopske svrhe . ”

(src)="54"> 4. pants
(trg)="54"> Članak 4 .

(src)="55"> 1963. gada Vīnes konvencijas II pantu groza šādi :
(trg)="55"> Članak II . Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="56"> panta 3. punkta a ) apakšpunkta beigās pievieno šādu tekstu :
(trg)="56"> Na kraju stavka 3. točke ( a ) dodaje se sljedeći tekst :

(src)="57"> “ Valsts , kura atbildīga par kodoliekārtu , var ierobežot publisko līdzekļu summu , kas pieejama katram incidentam , starpībai , ja tāda ir , starp tādējādi noteikto summu un summu , kas atbilst V panta 1. punktam . ” ;
(trg)="57"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos javnih sredstava dostupnih po nesreći na razliku , ako postoji , između ovdje utvrđenog iznosa i iznosa utvrđenog sukladno članku V. stavku 1 . ”

(src)="58"> panta 4. punkta beigās pievieno šādu tekstu :
(trg)="58"> Na kraju stavka 4. dodaje se sljedeći tekst :

(src)="59"> “ Valsts , kura atbildīga par kodoliekārtu , var ierobežot publisko līdzekļu summu , kas pieejama , kā paredzēts šā panta 3. punkta a ) apakšpunktā . ” ;
(trg)="59"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos dostupnih javnih sredstava u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkom ( a ) . ”

(src)="60"> panta 6. punktu aizstāts ar šādu punktu :
(trg)="60"> Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom :