# lv/12005S.xml.gz
# pt/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokols
(trg)="1"> Protocolo

(src)="2"> Par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā
(trg)="2"> Relativo às condições e regras de admissão da República da Bulgária e da Roménia à União Europeia

(src)="3"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,
(trg)="3"> AS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,

(src)="4"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī ,
(trg)="4"> CONSIDERANDO que a República da Bulgária e a Roménia passam a ser membros da União Europeia em 1 de Janeiro de 2007 ;

(src)="5"> ŅEMOT VĒRĀ , ka I-58. pantā Līgumā par Konstitūciju Eiropai ir noteikts , ka uzņemšanas nosacījumus un procedūru nosaka dalībvalstu un attiecīgās kandidātvalsts līgums ;
(trg)="5"> CONSIDERANDO que o artigo I ‐ 58.o do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa determina que as condições e regras de admissão são acordadas entre os Estados ‐ Membros e o Estado candidato ,

(src)="6"> IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .
(trg)="6"> ACORDARAM nas disposições seguintes , que vêm anexas ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica :

(src)="7"> PIRMĀ DAĻA
(trg)="7"> PARTE 1

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> OS PRINCÍPIOS

(src)="9"> 1. pants
(trg)="9"> Artigo 1.o

(src)="10"> Šajā protokolā :
(trg)="10"> Para efeitos do presente Protocolo :

(src)="11"> termins “ Konstitūcija ” nozīmē Līgumu par Konstitūciju Eiropai ;
(trg)="11"> por « Constituição » , entende ‐ se o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa ;

(src)="12"> termins “ EAEK līgums ” nozīmē Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu , ņemot vērā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās ;
(trg)="12"> por « Tratado CEEA » , entende ‐ se o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica , completado ou alterado por tratados ou outros actos que tenham entrado em vigor antes da adesão ;

(src)="13"> termins “ pašreizējās dalībvalstis ” nozīmē Beļģijas Karalisti , Čehijas Republiku , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Igaunijas Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Polijas Republiku , Portugāles Republiku , Slovēnijas Republiku , Slovākijas Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;
(trg)="13"> Por « Estados ‐ Membros actuais » entendem ‐ se o Reino da Bélgica , a República Checa , o Reino da Dinamarca , a República Federal da Alemanha , a República da Estónia , a República Helénica , o Reino de Espanha , a República Francesa , a Irlanda , a República Italiana , a República de Chipre , a República da Letónia , a República da Lituânia , o Grão ‐ Ducado do Luxemburgo , a República da Hungria , a República de Malta , o Reino dos Países Baixos , a República da Áustria , a República da Polónia , a República Portuguesa , a República da Eslovénia , a República Eslovaca , a República da Finlândia , o Reino da Suécia e o Reino Unido da Grã ‐ Bretanha e Irlanda do Norte ;

(src)="14"> termins “ jaunās dalībvalstis ” nozīmē Bulgārijas Republiku un Rumāniju ;
(trg)="14"> por « novos Estados-Membros » entendem ‐ se a República a Bulgária e a Roménia ;

(src)="15"> termins “ iestādes ” nozīmē iestādes , kas paredzētas Konstitūcijā .
(trg)="15"> por “ Instituições ” , entendem ‐ se as Instituições criadas pela Constituição .

(src)="16"> Šajā protokolā esošās atsauces uz Konstitūciju un Savienību attiecīgos gadījumos uzskata par atsaucēm uz , attiecīgi , EAEK līgumu un Kopienu , kas izveidota ar EAEK līgumu .
(trg)="16"> As referências no presente Protocolo à Constituição e à União devem , sempre que adequado , ser tomadas como referências , respectivamente , ao Tratado CEEA e à Comunidade instituída pelo Tratado CEEA .

(src)="17"> 2. pants
(trg)="17"> Artigo 2.o

(src)="18"> Konstitūcija , EAEK līgums un akti , ko iestādes pieņēmušas pirms pievienošanās , no pievienošanās dienas ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami šajās valstīs atbilstīgi Konstitūcijā , EAEK līgumā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="18"> A partir da data da adesão , as disposições da Constituição , do Tratado CEEA e os actos adoptados pelas Instituições antes da adesão vinculam a Bulgária e a Roménia e são aplicáveis nesses Estados nos termos da Constituição , do Tratado CEEA e do presente Protocolo .

(src)="19"> 3. pants
(trg)="19"> Artigo 3.o

(src)="20"> Bulgārija un Rumānija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē .
(trg)="20"> A Bulgária e a Roménia aderem às decisões e acordos aprovados pelos Representantes dos Governos dos EstadosMembros reunidos no Conselho .

(src)="21"> Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un rezolūcijām vai citām nostājām , ko tās atbalstījušas , kā arī attiecībā uz deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , kas attiecas uz Savienību un kas pieņemtas , dalībvalstīm kopīgi vienojoties , Bulgārijas un Rumānijas statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalībvalstīm ; tās atbilstīgi ievēros principus un pamatnostādnes , kas izriet no šīm deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , un veiks pasākumus , kas var būt vajadzīgi , lai nodrošinātu to īstenošanu .
(trg)="21"> A Bulgária e a Roménia encontram – se na mesma situação que os Estados-Membros actuais relativamente às declarações , resoluções ou outras tomadas de posição do Conselho Europeu ou do Conselho , bem como relativamente às respeitantes à União , adoptadas de comum acordo pelos Estados-Membros ; devem , por conseguinte , respeitar os princípios e orientações delas decorrentes e tomar as medidas necessárias para assegurar a respectiva aplicação .

(src)="22"> Bulgārija un Rumānija pievienojas I pielikumā uzskaitītajām konvencijām un protokoliem . Šīs konvencijas un protokoli stājas spēkā attiecība uz Bulgāriju un Rumāniju dienā , ko Padome nosaka ar 4. punktā minētajiem lēmumiem .
(trg)="22"> A Bulgária e a Roménia aderem às convenções e protocolos enumerados no Anexo I. Essas convenções e protocolos entrarão em vigor , em relação à Bulgária e à Roménia , na data determinada pelo Conselho nas decisões referidas no n.o 4 .

(src)="23"> Pēc Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vienprātīgi pieņem eirolēmumus , veicot visus pielāgojumus , kas sakarā ar pievienošanos vajadzīgi 3. punktā minētajās konvencijās un protokolos , un publicē pielāgoto tekstu “ Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ” .
(trg)="23"> O Conselho , deliberando por unanimidade , sob recomendação da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu , aprovará decisões europeias procedendo a todas as adaptações , necessárias em virtude da adesão , das convenções e protocolos a que se refere o n.o 3 e publicará os textos adaptados no Jornal Oficial da União Europeia .

(src)="24"> Attiecībā uz 3. punktā minētajām konvencijām un protokoliem Bulgārija un Rumānija apņemas ieviest administratīvus un citus pasākumus , piemēram pasākumus , ko līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , un sekmēt praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām .
(trg)="24"> A Bulgária e a Roménia comprometem ‐ se , relativamente às convenções ou protocolos referidos no n.o 3 , a introduzir medidas , administrativas e outras , idênticas às adoptadas à data da adesão pelos actuais Estados ‐ Membros ou pelo Conselho , e a facilitar a cooperação prática entre as instituições e organizações dos Estados ‐ Membros .

(src)="25"> Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var pieņemt eirolēmumus , ar ko I pielikumu papildina ar konvencijām , nolīgumiem un protokoliem , kas parakstīti pirms pievienošanās dienas .
(trg)="25"> O Conselho , deliberando por unanimidade sob proposta da Comissão , pode aprovar decisões europeias aditando ao Anexo I as convenções , acordos e protocolos assinados antes da data da adesão .

(src)="26"> Konkrētie instrumenti , kas minēti šajā pantā , ietver instrumentus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .
(trg)="26"> Os instrumentos específicos mencionados no presente artigo incluem os referidos no artigo IV ‐ 438.o da Constituição .

(src)="27"> 4. pants
(trg)="27"> Artigo 4.o

(src)="28"> Šengenas acquis noteikumi , kuri minēti Konstitūcijas 17. protokolā par Šengenas acquis , kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kuri pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti šā protokola II pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki šādi akti , kuri var tikt pieņemti pirms pievienošanās dienas , ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami tajās no pievienošanās dienas .
(trg)="28"> As disposições do acervo de Schengen , referidas no Protocolo n.o 17 da Constituição relativo ao acervo de Schengen integrado no âmbito da União Europeia e os actos nele baseados ou de algum modo com ele relacionados , enumerados no Anexo II , bem como quaisquer outros actos adoptados antes da data da adesão , vinculam a Bulgária e a Roménia e são aplicáveis nesses Estados a partir da data da adesão .

(src)="29"> Tie Šengenas acquis noteikumi , kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1. punktā , lai arī no pievienošanās dienas saistoši Bulgārijai un Rumānijai , katrā no šīm valstīm ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā valstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai .
(trg)="29"> As disposições do acervo de Schengen integrado no âmbito da União Europeia e os actos nele baseados ou de algum modo com ele relacionados não referidos no n.o 1 , embora vinculem a Bulgária e a Roménia a partir da data da adesão , só são aplicáveis em cada um desses Estados por força de uma decisão europeia do Conselho para o efeito , após verificação , segundo os procedimentos de avaliação de Schengen aplicáveis , do cumprimento nesse Estado das condições necessárias à aplicação de todas as partes do acervo em causa .

(src)="30"> Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu lēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv tādu dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .
(trg)="30"> O Conselho toma a sua decisão , após consulta ao Parlamento Europeu , deliberando por unanimidade dos membros que representam os Governos dos Estados ‐ Membros relativamente aos quais as disposições referidas no presente número já tenham entrado em vigor e do representante do Governo do Estado ‐ Membro relativamente ao qual essas disposições devam entrar em vigor .

(src)="31"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās šāda lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saistošiem aktiem , kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to .
(trg)="31"> Os membros do Conselho que representam os Governos da Irlanda e do Reino Unido da Grã ‐ Bretanha e Irlanda do Norte participarão nessa decisão na medida em que a mesma diga respeito ao acervo de Schengen e aos actos nele baseados ou de algum modo com ele relacionados em que esses Estados participam .

(src)="32"> 5. pants
(trg)="32"> Artigo 5.o

(src)="33"> Bulgārija un Rumānija no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalstis ar izņēmuma statusu , kā tās definētas Konstitūcijas III-197. pantā .
(trg)="33"> A Bulgária e a Roménia participarão na União Económica e Monetária a partir da data da adesão enquanto Estados ‐ Membros que beneficiam de uma derrogação na acepção do artigo III ‐ 197.o da Constituição .

(src)="34"> 6. pants
(trg)="34"> Artigo 6.o

(src)="35"> Nolīgumi vai konvencijas ar vienu vai vairākām trešām valstīm , starptautiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem , ko noslēgusi vai provizoriski piemērojusi Savienība , ir saistošas Bulgārijai un Rumānijai atbilstīgi Konstitūcijā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="35"> Os acordos ou convenções celebrados ou provisoriamente aplicados pela União com um ou mais Estados terceiros , com uma organização internacional ou com um nacional de um Estado terceiro , vinculam a Bulgária e a Roménia nos termos da Constituição e do presente Protocolo .

(src)="36"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis .
(trg)="36"> A Bulgária e a Roménia comprometem ‐ se a aderir , nos termos do presente Protocolo , aos acordos ou convenções celebrados ou assinados conjuntamente pela União e pelos Estados ‐ Membros actuais .

(src)="37"> Par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos nolīgumiem vai konvencijām ar konkrētām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .
(trg)="37"> A adesão da Bulgária e da Roménia aos acordos ou convenções celebrados ou assinados conjuntamente pela União e pelos Estados ‐ Membros actuais com determinados países terceiros ou organizações internacionais serão acordados através da celebração de um protocolo a esses acordos ou convenções entre o Conselho , deliberando por unanimidade em nome dos Estados ‐ Membros , e o país ou países terceiros ou a organização internacional em questão .

(src)="38"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .
(trg)="38"> A Comissão deve negociar esses protocolos em nome dos Estados ‐ Membros com base em directrizes de negociação aprovadas pelo Conselho , deliberando por unanimidade , e em consulta com um comité composto por representantes dos Estados ‐ Membros .

(src)="39"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .
(trg)="39"> A Comissão deve apresentar ao Conselho os projectos de protocolos para celebração .

(src)="40"> Šī procedūra neskar Savienības kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu noslēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .
(trg)="40"> Este procedimento não prejudica o exercício das competências próprias da União nem afecta a repartição de poderes entre a União e os Estados ‐ Membros no que se refere à celebração de tais acordos no futuro ou a quaisquer outras alterações não relacionadas com a adesão .

(src)="41"> Pievienojoties 2. punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , Bulgārija un Rumānija iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm .
(trg)="41"> Quando aderirem aos acordos e convenções referidos no n.o 2 , a Bulgária e a Roménia passam a ter , no âmbito desses acordos e convenções , os mesmos direitos e obrigações que os Estados ‐ Membros actuais .

(src)="42"> No pievienošanās dienas un līdz 2. punktā minēto nepieciešamo protokolu spēkā stāšanās dienai Bulgārija un Rumānija piemēro nolīgumus vai konvencijas , ko pirms pievienošanās kopīgi noslēgušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , izņemot nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos , kas noslēgts ar Šveici .
(trg)="42"> A partir da data da adesão , e na pendência da entrada em vigor dos necessários protocolos referidos no n.o 2 , a Bulgária e a Roménia devem aplicar as disposições dos acordos ou convenções celebrados conjuntamente pela União e pelos Estados ‐ Membros actuais antes da adesão , com excepção do Acordo de livre circulação de pessoas celebrado com a Suíça .

(src)="43"> Šis pienākums attiecas arī uz nolīgumiem un konvencijām , ko Savienība un pašreizējās dalībvalstis ir vienojušās piemērot provizoriski .
(trg)="43"> Esta obrigação aplica ‐ se igualmente aos acordos ou convenções que a União e os Estados-Membros actuais acordaram em aplicar provisoriamente .

(src)="44"> Kamēr nav stājušies spēkā 2. punktā minētie protokoli , Savienība un dalībvalstis , kopīgi rīkojoties , veic jebkādus atbilstīgus pasākumus , ievērojot savu attiecīgo kompetenci .
(trg)="44"> Na pendência da entrada em vigor dos protocolos referidos no n.o 2 , a União e os Estados ‐ Membros , deliberando conjuntamente se necessário no âmbito das respectivas competências , devem tomar as medidas adequadas .

(src)="45"> Bulgārija un Rumānija pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītajam Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas , Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem , no vienas puses , un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no otras puses .
(trg)="45"> A Bulgária e a Roménia aderem ao Acordo de parceria entre os Estados de África , das Caraíbas e do Pacífico e a Comunidade Europeia e os seus Estados ‐ Membros , assinado em Cotonu em 23 de Junho de 2000 .

(src)="46"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu , kā noteikts minētā līguma 128. pantā .
(trg)="46"> A Bulgária e a Roménia comprometem ‐ se a aderir , nos termos do presente Protocolo , ao Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , nos termos do artigo 128.o do referido Acordo .

(src)="47"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija piemēro divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Savienība noslēgusi ar trešām valstīm .
(trg)="47"> A partir da data da adesão , a Bulgária e a Roménia devem aplicar os acordos e convénios bilaterais relativos aos têxteis celebrados pela União com países terceiros .

(src)="48"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Savienībai .
(trg)="48"> As restrições quantitativas aplicadas pela União às importações de produtos têxteis e de vestuário devem ser adaptadas para ter em conta a adesão da Bulgária e da Roménia à União .

(src)="49"> Šajā sakarā Savienība ir tiesīga pirms pievienošanās dienas apspriest ar attiecīgajām trešām valstīm iepriekšminēto divpusējo nolīgumu vai vienošanos grozījumus .
(trg)="49"> Para o efeito , a União pode negociar com os países terceiros em questão , antes da data de adesão , alterações aos acordos e convénios bilaterais acima referidos .

(src)="50"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu no trešām valstīm , lai tādējādi ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos .
(trg)="50"> Se as alterações aos acordos e convénios bilaterais relativos aos têxteis ainda não tiverem entrado em vigor à data da adesão , a União efectuará as necessárias adaptações às suas disposições em matéria de importação de produtos têxteis e de vestuário para ter em conta a adesão da Bulgária e da Roménia .

(src)="51"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi pēdējos gados importēti Bulgārijā un Rumānijā .
(trg)="51"> As restrições quantitativas aplicadas pela União às importações de aço e produtos siderúrgicos devem ser adaptadas com base nas importações , efectuadas durante os últimos anos pela Bulgária e pela Roménia , de produtos siderúrgicos provenientes dos países fornecedores em causa .

(src)="52"> Šajā sakarā Savienība pirms pievienošanās dienas apspriež ar attiecīgajām trešām valstīm grozījumus , kādi jāveic divpusējos nolīgumos vai vienošanās , ko Savienība un trešās valstis noslēgušas par tērauda ražojumiem .
(trg)="52"> Para o efeito , devem ser negociadas , antes da data da adesão , as alterações necessárias aos acordos e convénios bilaterais celebrados pela União com países terceiros .

(src)="53"> Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , piemēro šā punkta pirmo daļu .
(trg)="53"> Se as alterações aos acordos e convénios bilaterais não tiverem entrado em vigor à data da adesão , aplicar ‐ se ‐ á o disposto no primeiro parágrafo .

(src)="54"> Zvejniecības nolīgumus , ko Bulgārija un Rumānija pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .
(trg)="54"> Os acordos de pesca celebrados antes da adesão pela Bulgária ou pela Roménia com países terceiros serão geridos pela União .

(src)="55"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , Bulgārijas un Rumānijas tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .
(trg)="55"> Os direitos e obrigações decorrentes destes acordos para a Bulgária e a Roménia não são afectados durante o período em que as disposições dos acordos sejam provisoriamente mantidas .

(src)="56"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētās zvejas darbības varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .
(trg)="56"> Logo que possível , mas sempre antes do termo dos acordos referidos no primeiro parágrafo , devem ser adoptadas , caso a caso , pelo Conselho , com base numa proposta da Comissão , as decisões adequadas de continuação das actividades de pesca decorrentes daqueles acordos , incluindo a eventual prorrogação de alguns deles por períodos máximos de um ano .

(src)="57"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .
(trg)="57"> Com efeitos a contar da data da adesão , a Bulgária e a Roménia devem retirar ‐ se de quaisquer acordos de comércio livre com países terceiros , nomeadamente do Acordo Centro ‐ Europeu de Comércio Livre .

(src)="58"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp Bulgāriju , Rumāniju vai abām šīm valstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no šā protokola , Bulgārija un Rumānija veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .
(trg)="58"> Na medida em que os acordos entre a Bulgária , a Roménia ou ambos os Estados , por um lado , e um ou mais Estados terceiros , por outro , não sejam compatíveis com as obrigações decorrentes do presente Protocolo , a Bulgária e a Roménia devem recorrer a todos os meios adequados para eliminar as incompatibilidades verificadas .

(src)="59"> Ja Bulgārijai vai Rumānijai rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms pievienošanās noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī valsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .
(trg)="59"> Se um dos dois Estados se deparar com dificuldades na adaptação de um acordo celebrado antes da adesão com um ou mais países terceiros , retirar ‐ se ‐ á do acordo , segundo as disposições nele previstas .

(src)="60"> Atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem Bulgārija un Rumānija pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem nolīgumiem , kuru mērķis ir īstenot šā panta 2 . , 5. un 6. punktā minētos nolīgumus vai konvencijas .
(trg)="60"> A Bulgária e a Roménia aderem , nas condições nele previstas no presente Protocolo , aos acordos internos celebrados pelos Estados ‐ Membros actuais para aplicação dos acordos ou convenções referidos nos n.os 2 , 5 e 6 .

(src)="61"> Bulgārija un Rumānija vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas puses ir arī Savienība vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .
(trg)="61"> A Bulgária e a Roménia devem tomar as medidas adequadas , se necessário , para adaptar aos direitos e obrigações decorrentes da sua adesão à União a sua posição relativamente às organizações internacionais e aos acordos internacionais em que sejam igualmente partes a União ou outros Estados ‐ Membros .

(src)="62"> Jo īpaši tās - no pievienošanās dienas vai agrākās iespējamās dienas pēc pievienošanās dienas - pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru dalībniece ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo valstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .
(trg)="62"> Em especial , os novos Estados – Membros devem retirar – se , à data da adesão ou o mais rapidamente possível após a mesma , dos acordos internacionais de pesca e das organizações em que a União seja igualmente parte , a menos que a sua qualidade de membro se relacione com outros domínios que não sejam a pesca .

(src)="63"> Šajā pantā esošās atsauces uz Savienības noslēgtām vai parakstītām konvencijām un nolīgumiem ietver arī konvencijas un nolīgumus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .
(trg)="63"> Sempre que no presente artigo se faça referência a convenções ou acordos celebrados ou assinados pela União , consideram ‐ se incluídos os referidos no artigo IV ‐ 438.o da Constituição .

(src)="64"> 7. pants
(trg)="64"> Artigo 7.o

(src)="65"> Ar Padomes eirolikumu var atcelt šajā protokolā izklāstītos pārejas posma noteikumus , kad tie vairs nav piemērojami .
(trg)="65"> As disposições transitórias estabelecidas no presente Protocolo podem ser revogadas por uma lei europeia do Conselho quando deixarem de ser aplicáveis .

(src)="66"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu .
(trg)="66"> O Conselho delibera por unanimidade , após consulta ao Parlamento Europeu .

(src)="67"> 8. pants
(trg)="67"> Artigo 8.o

(src)="68"> Akti , ko pieņem iestādes , uz kurām attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu ; jo īpaši , minēto aktu grozīšanai paredzētās procedūras paliek spēkā .
(trg)="68"> Os actos adoptados pelas Instituições a que se referem as disposições transitórias estabelecidas no presente Protocolo conservam a sua natureza jurídica ; em especial , os processos de alteração desses actos continuam a ser-lhes aplicáveis .

(src)="69"> Šā protokola noteikumiem , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas iestādes , un kuri nav pārejas posma pasākumi , ir tāds pats tiesiskais statuss kā noteikumiem , ko tie atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tādi paši noteikumi .
(trg)="69"> As disposições do presente Protocolo que tenham por objecto ou efeito revogar ou alterar actos adoptados pelas Instituições , a título não transitório , têm a mesma natureza jurídica que as disposições assim revogadas ou alteradas e ficam sujeitas às mesmas regras que estas últimas .

(src)="70"> 9. pants
(trg)="70"> Artigo 9.o

(src)="71"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .
(trg)="71"> A aplicação da Constituição e dos actos adoptados pelas Instituições fica sujeita , a título transitório , às disposições derrogatórias previstas no presente Protocolo .

(src)="72"> OTRĀ DAĻA
(trg)="72"> SEGUNDA PARTE

(src)="73"> KONSTITŪCIJAS PIELĀGOJUMI
(trg)="73"> ADAPTAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO

(src)="74"> I SADAĻA
(trg)="74"> TÍTULO I

(src)="75"> ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI
(trg)="75"> DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS

(src)="76"> 10. pants
(trg)="76"> Artigo 10.o

(src)="77"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu :
(trg)="77"> O primeiro parágrafo do artigo 9.o do Protocolo n.o 3 que define o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia , anexo à Constituição e ao Tratado CEEA , passa a ter a seguinte redacção :

(src)="78"> “ Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus , pārmaiņus nomaina četrpadsmit un trīspadsmit tiesnešus . ” .
(trg)="78"> « A substituição parcial dos juízes , que se realiza de três em três anos , incide alternadamente em catorze e treze juízes . »

(src)="79"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu aizstāj ar šādu pantu :
(trg)="79"> O artigo 48.o do Protocolo n.o 3 que define o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia , anexo à Constituição e ao Tratado CEEA , passa a ter a seguinte redacção :

(src)="80"> “ 48. pants
(trg)="80"> « Artigo 48.o

(src)="81"> Vispārējā tiesā ir divdesmit septiņi tiesneši . ” .
(trg)="81"> O Tribunal Geral é composto por vinte e sete juízes . ” .

(src)="82"> 11. pants
(trg)="82"> Artigo 11.o

(src)="84"> ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi :
(trg)="84"> A frase introdutória passa a ter a seguinte redacção :

(src)="85"> Bankas kapitāls ir 164795737000 euro , ko veido šāds dalībvalstu parakstītais kapitāls :
(trg)="85"> O capital do Banco é de 164795737000 euros , subscrito pelos Estados ‐ Membros do seguinte modo :

(src)="86"> starp tekstiem , kas attiecas uz Īriju un Slovākiju , iekļauj šādu tekstu :
(trg)="86"> Entre as entradas relativas à Irlanda e à Eslováquia é inserido o seguinte :

(src)="87"> “ Rumānija
(trg)="87"> « Roménia

(src)="88"> un starp tekstiem , kas attiecas uz Slovēniju un Lietuvu , iekļauj šādu tekstu :
(trg)="88"> Entre as entradas relativas à Eslovénia e à Lituânia , é inserido o seguinte :

(src)="89"> “ Bulgārija
(trg)="89"> « Bulgária

(src)="90"> 2 . Protokola 9. panta 2. punkta pirmo , otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām :
(trg)="90"> No n.o 2 do artigo 9.o , os primeiro , segundo e terceiro parágrafos passam a ter a seguinte redacção :

(src)="91"> Direktoru padomē ir divdesmit astoņi direktori un sešpadsmit direktoru aizstājēji .
(trg)="91"> O Conselho de Administração é composto por 28 administradores e 18 administradores suplentes .

(src)="92"> Valde uz pieciem gadiem ieceļ direktorus , un katra dalībvalsts izvirza pa vienam kandidātam .
(trg)="92"> Os administradores são nomeados por um período de cinco anos pelo Conselho de Governadores , designando cada Estado – Membro um administrador .

(src)="93"> Arī Komisija izvirza vienu kandidātu .
(trg)="93"> A Comissão designa igualmente um administrador .

(src)="94"> Valde uz pieciem gadiem šādi ieceļ direktoru aizstājējus :
(trg)="94"> Os administradores suplentes são nomeados por um período de cinco anos pelo Conselho de Governadores , nos seguintes termos :

(src)="95"> divus aizstājējus , ko izvirza Francijas Republika ,
(trg)="95"> dois suplentes designados pela República Federal da Alemanha ,

(src)="96"> divus aizstājējus , ko izvirza Vācijas Federatīvā Republika ,
(trg)="96"> dois suplentes designados pela República Francesa ,

(src)="97"> divus aizstājējus , ko izvirza Itālijas Republika ,
(trg)="97"> dois suplentes designados pela República Italiana ,

(src)="98"> divus aizstājējus , ko izvirza Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ,
(trg)="98"> dois suplentes designados pelo Reino Unido da Grã ‐ Bretanha e Irlanda do Norte ,

(src)="99"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Spānijas Karaliste un Portugāles Republika ,
(trg)="99"> um suplente designado , de comum acordo , pelo Reino de Espanha e pela República Portuguesa ,

(src)="100"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Beļģijas Karaliste , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste ,
(trg)="100"> um suplente designado , de comum acordo , pelo Reino da Bélgica , pelo Grão ‐ Ducado do Luxemburgo e pelo Reino dos Países Baixos ,

(src)="101"> divus aizstājējus , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Dānijas karaliste , Grieķijas Republika , Īrija un Rumānija ,
(trg)="101"> dois suplentes designados , de comum acordo , pelo Reino da Dinamarca , pela República Helénica , pela Irlanda e pela Roménia ,