# lv/12005S.xml.gz
# nl/12005S.xml.gz


(src)="2"> Par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā
(trg)="2"> betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(src)="3"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,
(trg)="3"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="4"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī ,
(trg)="4"> OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie ;

(src)="5"> ŅEMOT VĒRĀ , ka I-58. pantā Līgumā par Konstitūciju Eiropai ir noteikts , ka uzņemšanas nosacījumus un procedūru nosaka dalībvalstu un attiecīgās kandidātvalsts līgums ;
(trg)="5"> OVERWEGENDE DAT in artikel I-58 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is bepaald dat de voorwaarden en nadere regels voor de toelating worden neergelegd in een akkoord tussen de lidstaten en de kandidaat-lidstaat ;

(src)="6"> IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .
(trg)="6"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="7"> PIRMĀ DAĻA
(trg)="7"> EERSTE DEEL

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> BEGINSELEN

(src)="9"> 1. pants
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> Šajā protokolā :
(trg)="10"> In de zin van dit protocol :

(src)="11"> termins “ Konstitūcija ” nozīmē Līgumu par Konstitūciju Eiropai ;
(trg)="11"> wordt met de uitdrukking „Grondwet” bedoeld het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;

(src)="12"> termins “ EAEK līgums ” nozīmē Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu , ņemot vērā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās ;
(trg)="12"> wordt met de uitdrukking „ EGA-Verdrag ” bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden ;

(src)="13"> termins “ pašreizējās dalībvalstis ” nozīmē Beļģijas Karalisti , Čehijas Republiku , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Igaunijas Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Polijas Republiku , Portugāles Republiku , Slovēnijas Republiku , Slovākijas Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;
(trg)="13"> worden met de uitdrukking „ huidige lidstaten ” bedoeld , het Koninkrijk België , de Tsjechische Republiek , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Republiek Estland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Polen , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië , de Slowaakse Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="14"> termins “ jaunās dalībvalstis ” nozīmē Bulgārijas Republiku un Rumāniju ;
(trg)="14"> worden met de uitdrukking „ nieuwe lidstaten ” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië ;

(src)="15"> termins “ iestādes ” nozīmē iestādes , kas paredzētas Konstitūcijā .
(trg)="15"> worden met de uitdrukking „ Instellingen ” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen .

(src)="16"> Šajā protokolā esošās atsauces uz Konstitūciju un Savienību attiecīgos gadījumos uzskata par atsaucēm uz , attiecīgi , EAEK līgumu un Kopienu , kas izveidota ar EAEK līgumu .
(trg)="16"> De verwijzingen in dit protocol naar de Grondwet en naar de Unie worden , waar nodig , gelezen als verwijzingen naar respectievelijk het EGA-Verdrag en de Gemeenschap die bij het EGA-Verdrag wordt opgericht .

(src)="17"> 2. pants
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Konstitūcija , EAEK līgums un akti , ko iestādes pieņēmušas pirms pievienošanās , no pievienošanās dienas ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami šajās valstīs atbilstīgi Konstitūcijā , EAEK līgumā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="18"> Onmiddellijk na de toetreding zijn de bepalingen van de Grondwet , het EGA-Verdrag en de door de Instellingen vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door de Grondwet , in het EGA-Verdrag en in dit protocol wordt voorzien .

(src)="19"> 3. pants
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgārija un Rumānija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē .
(trg)="20"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten .

(src)="21"> Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un rezolūcijām vai citām nostājām , ko tās atbalstījušas , kā arī attiecībā uz deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , kas attiecas uz Savienību un kas pieņemtas , dalībvalstīm kopīgi vienojoties , Bulgārijas un Rumānijas statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalībvalstīm ; tās atbilstīgi ievēros principus un pamatnostādnes , kas izriet no šīm deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , un veiks pasākumus , kas var būt vajadzīgi , lai nodrošinātu to īstenošanu .
(trg)="21"> Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard , in dezelfde situatie als de huidige lidstaten ; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .

(src)="22"> Bulgārija un Rumānija pievienojas I pielikumā uzskaitītajām konvencijām un protokoliem . Šīs konvencijas un protokoli stājas spēkā attiecība uz Bulgāriju un Rumāniju dienā , ko Padome nosaka ar 4. punktā minētajiem lēmumiem .
(trg)="22"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen , overeenkomsten en protocollen . Deze verdragen , overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten .

(src)="23"> Pēc Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vienprātīgi pieņem eirolēmumus , veicot visus pielāgojumus , kas sakarā ar pievienošanos vajadzīgi 3. punktā minētajās konvencijās un protokolos , un publicē pielāgoto tekstu “ Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ” .
(trg)="23"> De Raad stelt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vast waarbij de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 worden aangebracht , en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="24"> Attiecībā uz 3. punktā minētajām konvencijām un protokoliem Bulgārija un Rumānija apņemas ieviest administratīvus un citus pasākumus , piemēram pasākumus , ko līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , un sekmēt praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām .
(trg)="24"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen , en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren .

(src)="25"> Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var pieņemt eirolēmumus , ar ko I pielikumu papildina ar konvencijām , nolīgumiem un protokoliem , kas parakstīti pirms pievienošanās dienas .
(trg)="25"> De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vaststellen waarbij bijlage I wordt aangevuld met de verdragen , overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend .

(src)="26"> Konkrētie instrumenti , kas minēti šajā pantā , ietver instrumentus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .
(trg)="26"> De specifieke instrumenten die in dit artikel worden vermeld , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="27"> 4. pants
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Šengenas acquis noteikumi , kuri minēti Konstitūcijas 17. protokolā par Šengenas acquis , kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kuri pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti šā protokola II pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki šādi akti , kuri var tikt pieņemti pirms pievienošanās dienas , ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami tajās no pievienošanās dienas .
(trg)="28"> De bepalingen van het Schengenacquis waarnaar wordt verwezen in het aan de Grondwet gehechte Protocol nr. 17 betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II , evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië .

(src)="29"> Tie Šengenas acquis noteikumi , kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1. punktā , lai arī no pievienošanās dienas saistoši Bulgārijai un Rumānijai , katrā no šīm valstīm ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā valstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai .
(trg)="29"> De bepalingen van het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië , maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan .

(src)="30"> Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu lēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv tādu dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .
(trg)="30"> De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="31"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās šāda lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saistošiem aktiem , kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to .
(trg)="31"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="32"> 5. pants
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulgārija un Rumānija no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalstis ar izņēmuma statusu , kā tās definētas Konstitūcijas III-197. pantā .
(trg)="33"> Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaten met een derogatie in de zin van artikel III-197 van de Grondwet .

(src)="34"> 6. pants
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Nolīgumi vai konvencijas ar vienu vai vairākām trešām valstīm , starptautiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem , ko noslēgusi vai provizoriski piemērojusi Savienība , ir saistošas Bulgārijai un Rumānijai atbilstīgi Konstitūcijā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="35"> De door de Unie met een of meer derde Staten , met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië , en wel onder de in de Grondwet en in dit protocol neergelegde voorwaarden .

(src)="36"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis .
(trg)="36"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden .

(src)="37"> Par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos nolīgumiem vai konvencijām ar konkrētām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .
(trg)="37"> De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Unie en de huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en het ( de ) betrokken derde land ( en ) of internationale organisatie .

(src)="38"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .
(trg)="38"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="39"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .
(trg)="39"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="40"> Šī procedūra neskar Savienības kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu noslēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .
(trg)="40"> Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Unie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="41"> Pievienojoties 2. punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , Bulgārija un Rumānija iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm .
(trg)="41"> Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden , verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten .

(src)="42"> No pievienošanās dienas un līdz 2. punktā minēto nepieciešamo protokolu spēkā stāšanās dienai Bulgārija un Rumānija piemēro nolīgumus vai konvencijas , ko pirms pievienošanās kopīgi noslēgušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , izņemot nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos , kas noslēgts ar Šveici .
(trg)="42"> Vanaf de datum van toetreding , en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2 , passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk zijn gesloten , met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen .

(src)="43"> Šis pienākums attiecas arī uz nolīgumiem un konvencijām , ko Savienība un pašreizējās dalībvalstis ir vienojušās piemērot provizoriski .
(trg)="43"> Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast .

(src)="44"> Kamēr nav stājušies spēkā 2. punktā minētie protokoli , Savienība un dalībvalstis , kopīgi rīkojoties , veic jebkādus atbilstīgus pasākumus , ievērojot savu attiecīgo kompetenci .
(trg)="44"> In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Unie en de lidstaten , gezamenlijk optredend als dat passend is binnen hun respectievelijke bevoegdheden , de passende maatregelen .

(src)="45"> Bulgārija un Rumānija pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītajam Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas , Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem , no vienas puses , un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no otras puses .
(trg)="45"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan , enerzijds , en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten , anderzijds , ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu , kā noteikts minētā līguma 128. pantā .
(trg)="46"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst .

(src)="47"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija piemēro divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Savienība noslēgusi ar trešām valstīm .
(trg)="47"> Vanaf de datum van toetreding worden de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast .

(src)="48"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Savienībai .
(trg)="48"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie .

(src)="49"> Šajā sakarā Savienība ir tiesīga pirms pievienošanās dienas apspriest ar attiecīgajām trešām valstīm iepriekšminēto divpusējo nolīgumu vai vienošanos grozījumus .
(trg)="49"> Te dien einde kan door de Unie met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen .

(src)="50"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu no trešām valstīm , lai tādējādi ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos .
(trg)="50"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , verricht de Unie de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië .

(src)="51"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi pēdējos gados importēti Bulgārijā un Rumānijā .
(trg)="51"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië , over de afgelopen jaren , van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden .

(src)="52"> Šajā sakarā Savienība pirms pievienošanās dienas apspriež ar attiecīgajām trešām valstīm grozījumus , kādi jāveic divpusējos nolīgumos vai vienošanās , ko Savienība un trešās valstis noslēgušas par tērauda ražojumiem .
(trg)="52"> Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal .

(src)="53"> Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , piemēro šā punkta pirmo daļu .
(trg)="53"> Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , is de eerste alinea van toepassing .

(src)="54"> Zvejniecības nolīgumus , ko Bulgārija un Rumānija pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .
(trg)="54"> Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="55"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , Bulgārijas un Rumānijas tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .
(trg)="55"> De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="56"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētās zvejas darbības varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .
(trg)="56"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , in elk apart geval , op voorstel van de Commissie , de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="57"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .
(trg)="57"> Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="58"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp Bulgāriju , Rumāniju vai abām šīm valstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no šā protokola , Bulgārija un Rumānija veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .
(trg)="58"> Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije , Roemenië of beide staten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol , treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="59"> Ja Bulgārijai vai Rumānijai rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms pievienošanās noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī valsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .
(trg)="59"> Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen , trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="60"> Atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem Bulgārija un Rumānija pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem nolīgumiem , kuru mērķis ir īstenot šā panta 2 . , 5. un 6. punktā minētos nolīgumus vai konvencijas .
(trg)="60"> Bulgarije en Roemenië treden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 , lid 5 en lid 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden .

(src)="61"> Bulgārija un Rumānija vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas puses ir arī Savienība vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .
(trg)="61"> Bulgarije en Roemenië treffen , zo nodig , passende maatregelen om hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="62"> Jo īpaši tās - no pievienošanās dienas vai agrākās iespējamās dienas pēc pievienošanās dienas - pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru dalībniece ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo valstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .
(trg)="62"> Met name zeggen zij , op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="63"> Šajā pantā esošās atsauces uz Savienības noslēgtām vai parakstītām konvencijām un nolīgumiem ietver arī konvencijas un nolīgumus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .
(trg)="63"> De in dit artikel vermelde overeenkomsten en akkoorden die door de Unie zijn gesloten of ondertekend , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="64"> 7. pants
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Ar Padomes eirolikumu var atcelt šajā protokolā izklāstītos pārejas posma noteikumus , kad tie vairs nav piemērojami .
(trg)="65"> De in dit protocol opgenomen overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="66"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu .
(trg)="66"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="67"> 8. pants
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Akti , ko pieņem iestādes , uz kurām attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu ; jo īpaši , minēto aktu grozīšanai paredzētās procedūras paliek spēkā .
(trg)="68"> De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="69"> Šā protokola noteikumiem , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas iestādes , un kuri nav pārejas posma pasākumi , ir tāds pats tiesiskais statuss kā noteikumiem , ko tie atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tādi paši noteikumi .
(trg)="69"> De bepalingen van dit protocol waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen .

(src)="70"> 9. pants
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .
(trg)="71"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="72"> OTRĀ DAĻA
(trg)="72"> TWEEDE DEEL

(src)="73"> KONSTITŪCIJAS PIELĀGOJUMI
(trg)="73"> AANPASSING VAN DE GRONDWET

(src)="74"> I SADAĻA
(trg)="74"> TITEL I

(src)="75"> ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI
(trg)="75"> INSTITUTIONELE BEPALINGEN

(src)="76"> 10. pants
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu :
(trg)="77"> Artikel 9 , lid 1 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="78"> “ Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus , pārmaiņus nomaina četrpadsmit un trīspadsmit tiesnešus . ” .
(trg)="78"> „ De gedeeltelijke vervanging van de rechters , die om de drie jaar plaatsvindt , heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters . ” .

(src)="79"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu aizstāj ar šādu pantu :
(trg)="79"> Artikel 48 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="80"> “ 48. pants
(trg)="80"> „ Artikel 48

(src)="81"> Vispārējā tiesā ir divdesmit septiņi tiesneši . ” .
(trg)="81"> Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters . ” .

(src)="82"> 11. pants
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi :
(trg)="84"> wordt de inleidende zin vervangen door :

(src)="85"> Bankas kapitāls ir 164795737000 euro , ko veido šāds dalībvalstu parakstītais kapitāls :
(trg)="85"> Het kapitaal van de Bank bedraagt 164795737000 EUR , waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen ” . :

(src)="86"> starp tekstiem , kas attiecas uz Īriju un Slovākiju , iekļauj šādu tekstu :
(trg)="86"> wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd :

(src)="87"> “ Rumānija
(trg)="87"> „ Roemenië

(src)="88"> un starp tekstiem , kas attiecas uz Slovēniju un Lietuvu , iekļauj šādu tekstu :
(trg)="88"> en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd :

(src)="89"> “ Bulgārija
(trg)="89"> „ Bulgarije

(src)="90"> 2 . Protokola 9. panta 2. punkta pirmo , otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām :
(trg)="90"> In artikel 9 , lid 2 , worden de eerste , tweede en derde alinea ' s , vervangen door :

(src)="91"> Direktoru padomē ir divdesmit astoņi direktori un sešpadsmit direktoru aizstājēji .
(trg)="91"> De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers .

(src)="92"> Valde uz pieciem gadiem ieceļ direktorus , un katra dalībvalsts izvirza pa vienam kandidātam .
(trg)="92"> De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst .

(src)="93"> Arī Komisija izvirza vienu kandidātu .
(trg)="93"> Ook de Commissie wijst een bewindvoerder aan .

(src)="94"> Valde uz pieciem gadiem šādi ieceļ direktoru aizstājējus :
(trg)="94"> De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , en wel als volgt :

(src)="95"> divus aizstājējus , ko izvirza Francijas Republika ,
(trg)="95"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ,

(src)="96"> divus aizstājējus , ko izvirza Vācijas Federatīvā Republika ,
(trg)="96"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ,

(src)="97"> divus aizstājējus , ko izvirza Itālijas Republika ,
(trg)="97"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ,

(src)="98"> divus aizstājējus , ko izvirza Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ,
(trg)="98"> twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ,

(src)="99"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Spānijas Karaliste un Portugāles Republika ,
(trg)="99"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ,

(src)="100"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Beļģijas Karaliste , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste ,
(trg)="100"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ,

(src)="101"> divus aizstājējus , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Dānijas karaliste , Grieķijas Republika , Īrija un Rumānija ,
(trg)="101"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken , de Helleense Republiek , Ierland en Roemenië ,

(src)="102"> divus aizstājējus , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Igaunijas republika , Latvijas Republika , Lietuvas Republika , Austrijas Republika , Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste ,
(trg)="102"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden ,