# lt/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


# lt/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


# lt/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> 2004 m. balandžio 23 d .
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> iš dalies keičiantis EEE Susitarimo XXI priedą ( Statistika ) – Komisijos reglamentas ( EB ) Nr.  1670 / 2003 ( struktūrinio verslo statistika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime , į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos .
(trg)="5"> întrucât :

# lt/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> 2004 m. balandžio 23 d .
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> iš dalies keičiantis EEE Susitarimo XXI priedą ( Statistika ) – Europos parlamento ir Tarybos reglamentas ( EB ) Nr.  2150 / 2002 ( atliekų statistika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime , į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos .
(trg)="5"> întrucât :

# lt/22004D0057.xml.gz
# ro/22004D0057.xml.gz


# lt/22005A0204_02_.xml.gz
# ro/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> Bendrija pasirašė Susitarimą dėl 1982  m. gruodžio  10  d . Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų , susijusių su vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu įgyvendinimo ( 1995 m . JT susitarimas dėl žuvų išteklių ) .
(trg)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,

(src)="4"> 1 straipsnis
(trg)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,

(src)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;

(src)="19"> 2004  m. balandžio  26  d .
(trg)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;

(src)="20"> dėl Bendrijos prisijungimo prie Konvencijos dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyse
(trg)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;

(src)="21"> EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA ,
(trg)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;

(src)="22"> atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį , ypač į jos 37  straipsnį kartu su 300  straipsnio 2  dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300  straipsnio 3  dalies antrąja pastraipa ,
(trg)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;

(src)="29"> Bendrijos žvejai vykdo veiklą Konvencijos teritorijoje .
(trg)="29"> Zonă de aplicare

(src)="30"> Todėl Bendrija yra suinteresuota tapti regioninės žvejų organizacijos , kuri turi būti įkurta pagal šią Konvenciją , tikrąja nare , laikantis įsipareigojimų pagal tarptautinę jūrų teisę .
(trg)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :

(src)="31"> Todėl Bendrija turėtų prisijungti prie šios Konvencijos ,
(trg)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;

(src)="32"> NUSPRENDĖ :
(trg)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;

(src)="33"> Patvirtinamas Europos bendrijos prisijungimas prie Konvencijos dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyse .
(trg)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;

(src)="38"> Pirmininkas
(trg)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .

# lt/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Susitarimo , steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją , antrojo papildomo protokolo , siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą , pasirašyto Briuselyje 2007 m. liepos 24 d . , klaidų ištaisymas
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007

(src)="2"> ( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 251 , 2007 m. rugsėjo 26 d . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )

(src)="3"> Šis klaidų ištaisymas buvo įteisintas klaidų ištaisymo protokolu , pasirašytu 2014  m. gruodžio 18  d . Briuselyje , deponuojant Tarybai .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .

(src)="4"> 12 puslapis , III priedas , lentelė „ I. Horizontalūs įsipareigojimai “ , antraštinė dalis :
(trg)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="5"> yra :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> HORIZONTALŪS ĮSIPAREIGOJIMAI
(trg)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE

(src)="7"> VISI Į ŠĮ SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI SEKTORIAI “
(trg)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”

(src)="8"> turi būti :
(trg)="8"> se va citi :

(src)="9"> „ Tiekimo tipai :
(trg)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :

(src)="10"> Tarpvalstybinis
(trg)="10"> Transfrontalier

(src)="11"> Naudojimasis užsienyje
(trg)="11"> Consumul în străinătate

(src)="12"> Komerciniai padaliniai
(trg)="12"> Prezență comercială

(src)="13"> Fizinių asmenų buvimas
(trg)="13"> Prezența persoanelor fizice

(src)="14"> Sektorius ar subsektorius
(trg)="14"> Sector sau subsector

(src)="15"> Sektorius ar subsektorius
(trg)="15"> Restricții privind accesul la piață

(src)="16"> Sektorius ar subsektorius
(trg)="16"> Restricții privind tratamentul național

(src)="17"> Sektorius ar subsektorius
(trg)="17"> Angajamente suplimentare

(src)="18"> I. HORIZONTALŪS ĮSIPAREIGOJIMAI
(trg)="18"> se va citi :

(src)="19"> 13 – 25 puslapiai , III priedas , lentelė „ I. Horizontalūs įsipareigojimai “ , antraštinė dalis :
(trg)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="20"> [ tekstas nepateikiamas ] [ 1 ] turi būti :
(trg)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :

(src)="21"> Sektorius ar subsektorius “
(trg)="21"> Angajamente suplimentare ”

(src)="22"> 26 puslapis , III priedas , lentelė „ II .
(trg)="22"> La pagina 26 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="23"> Pagal sektorius suskirstyti įsipareigojimai “ , antraštinė dalis :
(trg)="23"> Angajamente sectoriale ” , capul de tabel :

(src)="24"> PAGAL SEKTORIUS SUSKIRSTYTI ĮSIPAREIGOJIMAI “
(trg)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”

(src)="25"> 27 – 111 puslapiai , III priedas , lentelė „ II .
(trg)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="32"> 127 – 142 puslapiai , IV priedas , lentelė „ II.1.
(trg)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector

(src)="33"> Finansinės paslaugos – specialūs įsipareigojimai ( pirma dalis ) “ , antraštinė dalis :
(trg)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="34"> [ tekstas nepateikiamas ] [ 5 ] [ 6 ] turi būti :
(trg)="34"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel : în loc de :

(src)="35"> 143 puslapis , IV priedas , lentelė „ II.2.
(trg)="35"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( prima parte ) ( 1 ) ”

(src)="36"> Finansinės paslaugos – specialūs įsipareigojimai ( antra dalis ) “ , antraštinė dalis :
(trg)="36"> La paginile 127-142 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="37"> FINANSINĖS PASLAUGOS – SPECIALŪS ĮSIPAREIGOJIMAI ( antra dalis ) “
(trg)="37"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel :

(src)="38"> 144 – 155 puslapiai , IV priedas , lentelė „ II.2.
(trg)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :

(src)="39"> Finansinės paslaugos – specialūs įsipareigojimai ( antra dalis ) “ , antraštinė dalis :
(trg)="39"> La pagina 143 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="40"> yra :
(trg)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="41"> [ tekstas nepateikiamas ] [ 7 ] turi būti :
(trg)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”

(src)="42"> Sektorius ar subsektorius “
(trg)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="43"> Antraštinė dalis nepateikiama pasirašytame Antrajame papildomame protokole , bet , laikantis Leidinių biuro praktikos , ji pateikiama redakcijoje , paskelbtoje OL L 251 , 2007 9 26 , p . 13 – 25 .
(trg)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="44"> Antraštinė dalis nepateikiama pasirašytame Antrajame papildomame protokole , bet , laikantis Leidinių biuro praktikos , ji pateikiama redakcijoje , paskelbtoje OL L 251 , 2007 9 26 , p . 27 – 111 .
(trg)="44"> în loc de :

(src)="45"> Antraštinė dalis nepateikiama pasirašytame Antrajame papildomame protokole , bet , laikantis Leidinių biuro praktikos , ji pateikiama redakcijoje , paskelbtoje OL L 251 , 2007 9 26 , p . 116 – 125 .
(trg)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :

(src)="46"> Klaida pasirašytame Antrajame papildomame protokole , yra : „ II . “ , turi būti : „ II.1. “ Klaida OL L 251 , 2007 9 26 , p . 126 paskelbtoje redakcijoje , yra : „ II . “ , turi būti : „ II.1. “
(trg)="46"> Angajamente suplimentare ”

(src)="47"> Antraštinė dalis nepateikiama pasirašytame Antrajame papildomame protokole , bet , laikantis Leidinių biuro praktikos , ji pateikiama redakcijoje , paskelbtoje OL L 251 , 2007 9 26 , p . 127 – 142 .
(trg)="47"> Capul de tabel lipsește din al doilea protocol adițional semnat însă , consecvent regulilor Oficiului pentru Publicații , apare în versiunea publicată ( JO L 251 , 26.9.2007 , p .

# lt/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Klaidų ištaisymo protokolas - Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo , pasirašyta Lugano 2007 m. spalio 30 d .
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 339 , 2007 m. gruodžio 21 d . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )

(src)="3"> Šis klaidų ištaisymas buvo atliktas klaidų ištaisymo protokolu , kurį Berne 2009 m. kovo 24 d. pasirašė Šveicarijos Konfederacijos Užsienio reikalų federalinis departamentas kaip depozitaras .
(trg)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .

(src)="4"> 37 puslapis , IV priedas , keturiolikta įtrauka :
(trg)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :

(src)="5"> yra :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> Norvegijoje : apeliacinis skundas Høeyesteretts Ankeutvalg arba Høeyesterett , “ ,
(trg)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,

(src)="7"> turi būti :
(trg)="7"> se va citi :

(src)="8"> Norvegijoje : apeliacinis skundas Høyesterett , “ .
(trg)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .

# lt/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo , pasirašytos Lugane 2007 m. spalio 30 d . , klaidų ištaisymo protokolas
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 147 , 2009 m. birželio 10 d . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )

(src)="3"> Šis klaidų ištaisymas buvo įteisintas klaidų ištaisymo protokolu , pasirašytu 2011 m. spalio 20 d . Berne deponuojant Šveicarijos Konfederacijos Užsienio reikalų federaliniam departamentui .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .

(src)="6"> Bulgarijoje Tarptautinės privatinės teisės kodekso 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas , “ ;
(trg)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;

(src)="7"> Estijoje Civilinio proceso kodekso ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86 straipsnis , “ ;
(trg)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;

(src)="8"> Lenkijoje Civilinio proceso kodekso ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103 straipsnio 4 dalis , “ ;
(trg)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;

(src)="9"> Portugalijoje Civilinio proceso kodekso ( Código de Processo Civil ) 65 straipsnio 1 dalies b punktas tiek , kiek pagal jį galima pagrįsti nuo bendrųjų principų nukrypstančią jurisdikciją : pavyzdžiui , vietos , kurioje yra filialas , atstovybė ar kitas padalinys ( jeigu jie yra Portugalijoje ) , teismų jurisdikciją , kai centrinė administracija ( jeigu ji yra užsienio valstybėje ) yra šalis , kuriai įteikiami procesiniai dokumentai , ir Darbo proceso kodekso ( Código de Processo do Trabalho ) 10 straipsnis tiek , kiek pagal jį galima pagrįsti nuo bendrųjų principų nukrypstančią jurisdikciją : pavyzdžiui , ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismų jurisdikciją su individualiomis darbo sutartimis susijusiose bylose , kurias darbuotojas iškėlė darbdaviui , “ ;
(trg)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;

(src)="10"> Šveicarijoje Federalinio įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4 straipsnis , “ ;
(trg)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;

(src)="11"> Suomijoje Teismo proceso kodekso ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10 skyriaus 18 skirsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai , “ ;
(trg)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .

(src)="13"> Bulgarijoje окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;

(src)="14"> Šveicarijoje kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione , “ ;
(trg)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;

(src)="15"> Jungtinėje Karalystėje ( … )
(trg)="15"> în Regatul Unit : [ … ]

(src)="16"> Škotijoje : Court of Session arba , kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo – Sheriff Court , į kurį kreipiasi Scottish Ministers ,
(trg)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) “ ;
(trg)="17"> [ … ] ” .

(src)="19"> Ispanijoje Juzgado de Primera Instancia , priėmęs ginčijamą sprendimą , kurį apeliacine tvarka nagrinėja Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;

(src)="20"> Šveicarijoje aukštesnysis kantono teismas , “ ;
(trg)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .

(src)="21"> 43 puslapyje IX priedas pakeičiamas taip :
(trg)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :

(src)="22"> „ IX PRIEDAS
(trg)="22"> „ ANEXA IX

(src)="23"> 1 protokolo II straipsnyje nurodytos valstybės ir taisyklės yra šios :
(trg)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :

(src)="24"> Vokietija Civilinio proceso kodekso ( Zivilprozessordnung ) 68 , 72 , 73 ir 74 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,
(trg)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="25"> Estija Civilinio proceso kodekso ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 214 straipsnio 3 ir 4 dalys ir 216 straipsnis , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,
(trg)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;

(src)="26"> Latvija Civilinio proceso kodekso ( Civilprocesa likums ) 78 , 79 , 80 ir 81 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,
(trg)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;

(src)="27"> Lietuva Civilinio proceso kodekso 47 straipsnis ,
(trg)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;

(src)="28"> Vengrija Civilinio proceso kodekso ( Polgári perrendtartás ) 58 – 60 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,
(trg)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;