# lt/12005S.xml.gz
# nl/12005S.xml.gz


(src)="2"> Dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos
(trg)="2"> betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(src)="3"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,
(trg)="3"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="4"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad 2007 m. sausio 1 d . Bulgarijos Respublika ir Rumunijos Respublika taps Europos Sąjungos narėmis ;
(trg)="4"> OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie ;

(src)="5"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-58 straipsnyje numatyta , jog valstybės narės ir valstybė kandidatė turi susitarti dėl stojimo sąlygų ir tvarkos ;
(trg)="5"> OVERWEGENDE DAT in artikel I-58 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is bepaald dat de voorwaarden en nadere regels voor de toelating worden neergelegd in een akkoord tussen de lidstaten en de kandidaat-lidstaat ;

(src)="6"> SUSITARĖ DĖL šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :
(trg)="6"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="7"> PIRMOJI DALIS
(trg)="7"> EERSTE DEEL

(src)="8"> PRINCIPAI
(trg)="8"> BEGINSELEN

(src)="9"> 1 straipsnis
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> Šiame Protokole :
(trg)="10"> In de zin van dit protocol :

(src)="11"> „ Konstitucija “ – tai Sutartis dėl Konstitucijos Europai ;
(trg)="11"> wordt met de uitdrukking „Grondwet” bedoeld het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;

(src)="12"> „ EAEB sutartis “ – tai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis arba kitais aktais , įsigaliojusiais prieš įstojimą ;
(trg)="12"> wordt met de uitdrukking „ EGA-Verdrag ” bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden ;

(src)="13"> „ esamos valstybės narės “ – tai Belgijos Karalystė , Čekijos Respublika , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Estijos Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Lenkijos Respublika , Portugalijos Respublika , Slovėnijos Respublika , Slovakijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;
(trg)="13"> worden met de uitdrukking „ huidige lidstaten ” bedoeld , het Koninkrijk België , de Tsjechische Republiek , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Republiek Estland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Polen , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië , de Slowaakse Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="14"> „ naujosios valstybės narės “ – tai Bulgarijos Respublika ir Rumunija ;
(trg)="14"> worden met de uitdrukking „ nieuwe lidstaten ” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië ;

(src)="15"> „ institucijos “ – tai Konstitucija įsteigtos institucijos .
(trg)="15"> worden met de uitdrukking „ Instellingen ” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen .

(src)="16"> Nuorodos į Konstituciją ir Sąjungą šiame Protokole tam tikrais atvejais laikomos nuorodomis atitinkamai į EAEB sutartį ir EAEB sutartimi įsteigtą Bendriją .
(trg)="16"> De verwijzingen in dit protocol naar de Grondwet en naar de Unie worden , waar nodig , gelezen als verwijzingen naar respectievelijk het EGA-Verdrag en de Gemeenschap die bij het EGA-Verdrag wordt opgericht .

(src)="17"> 2 straipsnis
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Nuo įstojimo dienos Konstitucijos , EAEB sutarties ir prieš įstojimą institucijų priimtų aktų nuostatos Bulgarijai ir Rumunijai yra privalomos ir tose valstybėse taikomos Konstitucijoje , EAEB sutartyje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .
(trg)="18"> Onmiddellijk na de toetreding zijn de bepalingen van de Grondwet , het EGA-Verdrag en de door de Instellingen vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door de Grondwet , in het EGA-Verdrag en in dit protocol wordt voorzien .

(src)="19"> 3 straipsnis
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų .
(trg)="20"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten .

(src)="21"> Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu dėl Sąjungos priimtų deklaracijų , rezoliucijų arba kitų pozicijų atžvilgiu Bulgarijos ir Rumunijos padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių ; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų , rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių , kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti .
(trg)="21"> Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard , in dezelfde situatie als de huidige lidstaten ; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .

(src)="22"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie I priede išvardytų konvencijų ir protokolų . Šios konvencijos ir protokolai Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja 4 dalyje nurodytuose sprendimuose Tarybos nustatytą dieną .
(trg)="22"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen , overeenkomsten en protocollen . Deze verdragen , overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten .

(src)="23"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningai priima europinius sprendimus , kuriais daro visas pritaikomąsias pataisas , reikalingas dėl prisijungimo prie 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų , ir adaptuotą tekstą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .
(trg)="23"> De Raad stelt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vast waarbij de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 worden aangebracht , en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="24"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja dėl 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų įvesti administracines ir kitokias priemones kaip tos , kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba , ir palengvinti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų .
(trg)="24"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen , en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren .

(src)="25"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , gali vieningai priimti europinius sprendimus , papildydama I priedą iki įstojimo pasirašytomis konvencijomis , susitarimais ir protokolais .
(trg)="25"> De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vaststellen waarbij bijlage I wordt aangevuld met de verdragen , overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend .

(src)="26"> Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai apima nurodytuosius Konstitucijos IV – 438 straipsnyje .
(trg)="26"> De specifieke instrumenten die in dit artikel worden vermeld , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="27"> 4 straipsnis
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Šengeno acquis nuostatos , nurodytos Konstitucijos 17 protokole dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su juo susiję aktai , išvardyti II priede , taip pat visi kiti tokie aktai , priimti iki įstojimo dienos , yra privalomi ir taikomi Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo įstojimo dienos .
(trg)="28"> De bepalingen van het Schengenacquis waarnaar wordt verwezen in het aan de Grondwet gehechte Protocol nr. 17 betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II , evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië .

(src)="29"> Šengeno acquis , integruotos į Europos Sąjungos sistemą , nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi Bulgarijai ir Rumunijai nuo įstojimo dienos , kiekvienoje iš šių valstybių taikomi tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl visos atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos toje valstybėje .
(trg)="29"> De bepalingen van het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië , maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan .

(src)="30"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , priima sprendimą vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , kurioms šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , kuriai tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .
(trg)="30"> De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="31"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .
(trg)="31"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="32"> 5 straipsnis
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybės narės , kurioms taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III-197 straipsnyje .
(trg)="33"> Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaten met een derogatie in de zin van artikel III-197 van de Grondwet .

(src)="34"> 6 straipsnis
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Sąjungos su viena ar daugiau trečiųjų šalių , tarptautine organizacija arba trečiosios šalies piliečiu sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos yra privalomi Bulgarijai ir Rumunijai Konstitucijoje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .
(trg)="35"> De door de Unie met een of meer derde Staten , met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië , en wel onder de in de Grondwet en in dit protocol neergelegde voorwaarden .

(src)="36"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos veikiant kartu sudarytų ar pasirašytų susitarimų ar konvencijų .
(trg)="36"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden .

(src)="37"> Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Sąjunga ir jos esamos valstybės narės , Taryba , vieningai spręsdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .
(trg)="37"> De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Unie en de huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en het ( de ) betrokken derde land ( en ) of internationale organisatie .

(src)="38"> Komisija , konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu , remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .
(trg)="38"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="39"> Protokolų projektus ji perduoda sudaryti Tarybai .
(trg)="39"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="40"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos kompetencijos ir nedaro įtakos Sąjungos ir valstybių narių galių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų su stojimu nesusijusių pakeitimų .
(trg)="40"> Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Unie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="41"> Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , Bulgarija ir Rumunija įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės .
(trg)="41"> Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden , verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten .

(src)="42"> Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikiamų protokolų įsigaliojimo Bulgarija ir Rumunija taiko esamų valstybių narių ir Sąjungos iki įstojimo kartu sudarytų susitarimų ar konvencijų nuostatas , išskyrus su Šveicarija sudarytą susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo .
(trg)="42"> Vanaf de datum van toetreding , en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2 , passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk zijn gesloten , met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen .

(src)="43"> Šis įsipareigojimas taip pat taikomas tiems susitarimams ar konvencijoms , kuriuos Sąjunga ir esamos valstybės narės yra susitarusios taikyti laikinai .
(trg)="43"> Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast .

(src)="44"> Kol įsigalios 2 dalyje nurodyti protokolai , Sąjunga ir valstybės narės , veikdamos kartu pagal savo atitinkamą kompetenciją , imasi visų tinkamų priemonių .
(trg)="44"> In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Unie en de lidstaten , gezamenlijk optredend als dat passend is binnen hun respectievelijke bevoegdheden , de passende maatregelen .

(src)="45"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Afrikos , Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo , pasirašyto 2000 m. birželio 23 d . Kotonu .
(trg)="45"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan , enerzijds , en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten , anderzijds , ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo pagal to Susitarimo 128 straipsnį .
(trg)="46"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst .

(src)="47"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija taiko Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytas dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių .
(trg)="47"> Vanaf de datum van toetreding worden de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast .

(src)="48"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui pritaikomi , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Sąjungą .
(trg)="48"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie .

(src)="49"> Šiuo tikslu Sąjunga gali derėtis su atitinkamomis trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos .
(trg)="49"> Te dien einde kan door de Unie met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen .

(src)="50"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , Sąjunga priima reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą .
(trg)="50"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , verricht de Unie de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië .

(src)="51"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui pritaikomi atsižvelgiant į plieno gaminių , kurių kilmės vieta yra atitinkamos tiekiančiosios šalys , importą į Bulgariją ir Rumuniją pastaraisiais metais .
(trg)="51"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië , over de afgelopen jaren , van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden .

(src)="52"> Šiuo tikslu dėl Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos .
(trg)="52"> Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal .

(src)="53"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , taikomos pirmosios pastraipos nuostatos .
(trg)="53"> Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , is de eerste alinea van toepassing .

(src)="54"> Iki įstojimo Bulgarijos ir Rumunijos su trečiosiomis šalimis sudarytus žvejybos susitarimus administruoja Sąjunga .
(trg)="54"> Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="55"> Bulgarijos ir Rumunijos teisės ir įsipareigojimai pagal tuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .
(trg)="55"> De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="56"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .
(trg)="56"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , in elk apart geval , op voorstel van de Commissie , de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="57"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .
(trg)="57"> Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="58"> Kai Bulgarijos bei Rumunijos arba jų abiejų ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių susitarimai yra nesuderinami su iš šio Protokolo kylančiais įsipareigojimais , Bulgarija ir Rumunija imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .
(trg)="58"> Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije , Roemenië of beide staten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol , treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="59"> Jei Bulgarija ar Rumunija susiduria su sunkumais pritaikydama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .
(trg)="59"> Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen , trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="60"> Šiame Protokole nustatytomis sąlygomis Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie esamų valstybių narių sudarytų vidaus susitarimų siekiant įgyvendinti 2 , 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas .
(trg)="60"> Bulgarije en Roemenië treden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 , lid 5 en lid 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden .

(src)="61"> Bulgarija ir Rumunija prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją dėl tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar kitos valstybės narės , pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .
(trg)="61"> Bulgarije en Roemenië treffen , zo nodig , passende maatregelen om hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="62"> Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė .
(trg)="62"> Met name zeggen zij , op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="63"> Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į Sąjungos sudarytas ar pasirašytas konvencijas ir susitarimus , jie apima nurodytuosius Konstitucijos IV-438 straipsnyje .
(trg)="63"> De in dit artikel vermelde overeenkomsten en akkoorden die door de Unie zijn gesloten of ondertekend , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="64"> 7 straipsnis
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Tarybos europinis įstatymas gali panaikinti šiame Protokole išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinos .
(trg)="65"> De in dit protocol opgenomen overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="66"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .
(trg)="66"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="67"> 8 straipsnis
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame Protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .
(trg)="68"> De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="69"> Šio Protokolo nuostatos , kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė , turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos , kurias jos panaikina ar pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms .
(trg)="69"> De bepalingen van dit protocol waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen .

(src)="70"> 9 straipsnis
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Protokole numatytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis .
(trg)="71"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="72"> ANTROJI DALIS
(trg)="72"> TWEEDE DEEL

(src)="73"> KONSTITUCIJOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS
(trg)="73"> AANPASSING VAN DE GRONDWET

(src)="74"> I ANTRAŠTINĖ DALIS
(trg)="74"> TITEL I

(src)="75"> INSTITUCINĖS NUOSTATOS
(trg)="75"> INSTITUTIONELE BEPALINGEN

(src)="76"> 10 straipsnis
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip :
(trg)="77"> Artikel 9 , lid 1 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="78"> „ Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų , pakaitomis keičiami keturiolika ir trylika teisėjų . “ .
(trg)="78"> „ De gedeeltelijke vervanging van de rechters , die om de drie jaar plaatsvindt , heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters . ” .

(src)="79"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip :
(trg)="79"> Artikel 48 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="80"> „ 48 straipsnis
(trg)="80"> „ Artikel 48

(src)="81"> Bendrąjį Teismą sudaro dvidešimt septyni teisėjai . “ .
(trg)="81"> Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters . ” .

(src)="82"> 11 straipsnis
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> įžanginis sakinys pakeičiamas taip :
(trg)="84"> wordt de inleidende zin vervangen door :

(src)="85"> Banko kapitalą sudaro 164795737000 eurų , kuriuos valstybės narės įsigyja pasirašymo būdu taip :
(trg)="85"> Het kapitaal van de Bank bedraagt 164795737000 EUR , waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen ” . :

(src)="86"> tarp įrašų , skirtų Airijai ir Slovakijai , įterpiama :
(trg)="86"> wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd :

(src)="87"> „ Rumunija
(trg)="87"> „ Roemenië

(src)="88"> tarp įrašų , skirtų Slovėnijai ir Lietuvai , įterpiama :
(trg)="88"> en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd :

(src)="89"> „ Bulgarija
(trg)="89"> „ Bulgarije

(src)="90"> 9 straipsnio 2 dalies pirmoji , antroji ir trečioji pastraipos pakeičiamos taip :
(trg)="90"> In artikel 9 , lid 2 , worden de eerste , tweede en derde alinea ' s , vervangen door :

(src)="91"> Direktorių valdybą sudaro dvidešimt aštuoni direktoriai ir aštuoniolika pakaitinių direktorių .
(trg)="91"> De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers .

(src)="94"> Pakaitinius direktorius penkeriems metams skiria Valdytojų taryba tokiu būdu :
(trg)="94"> De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , en wel als volgt :

(src)="95"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Vokietijos Federacinė Respublika ,
(trg)="95"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ,

(src)="96"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Prancūzijos Respublika ,
(trg)="96"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ,

(src)="97"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Italijos Respublika ,
(trg)="97"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ,

(src)="98"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ,
(trg)="98"> twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ,

(src)="99"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika ,
(trg)="99"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ,

(src)="100"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Belgijos Karalystė , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė ,
(trg)="100"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ,

(src)="101"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Danijos Karalystė , Graikijos Respublika , Airija ir Rumunija ,
(trg)="101"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken , de Helleense Republiek , Ierland en Roemenië ,

(src)="102"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Estijos Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Austrijos Respublika , Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė ,
(trg)="102"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden ,

(src)="103"> tris pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Bulgarijos Respublika , Čekijos Respublika , Kipro Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika ,
(trg)="103"> drie plaatsvervangers aangewezen in onderlinge overeenstemming door de Republiek Bulgarije , de Tsjechische Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek ,

(src)="104"> vieną pakaitinį direktorių pasiūlo Komisija . “
(trg)="104"> een plaatsvervanger aangewezen door de Commissie . ” .