# it/12005S.xml.gz
# sl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocollo
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> Relativo alle condizioni e modalità d' ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea
(trg)="2"> O pogojih in načinu sprejema republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo

(src)="3"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="3"> VISOKE POGODBENICE SO SE

(src)="4"> CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell' Unione europea il 1o gennaio 2007 ;
(trg)="4"> OB UPOŠTEVANJU , da bosta Republika Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije 1. januarja 2007 ,

(src)="5"> CONSIDERANDO che l' articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l' Europa prevede che le condizioni e le modalità dell' ammissione formino l' oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato ;
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo določa , da so pogoji in način sprejema urejeni s sporazumom med državo članico in državo kandidatko ,

(src)="6"> HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="6"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="7"> PARTE PRIMA
(trg)="7"> PRVI DEL

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> NAČELA

(src)="9"> Articolo 1
(trg)="9"> Člen 1

(src)="10"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="10"> V tem protokolu :

(src)="11"> per « Costituzione » s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ;
(trg)="11"> izraz „ Ustava “ pomeni Pogodbo o Ustavi za Evropo ;

(src)="12"> per « Trattato CEEA » s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica , quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione ;
(trg)="12"> izraz „ Pogodba ESAE “ pomeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred pristopom ;

(src)="13"> per « Stati membri attuali » si intendono il Regno del Belgio , la Repubblica ceca , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica di Estonia , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , il Granducato del Lussemburgo , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica di Polonia , la Repubblica portoghese , la Repubblica di Slovenia , la Repubblica slovacca , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="13"> izraz „ sedanje države članice “ pomeni Kraljevino Belgijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="14"> per « nuovi Stati membri » si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania ;
(trg)="14"> izraz „ novi državi članici “ pomeni Republiko Bolgarijo in Romunijo ;

(src)="15"> per « istituzioni » si intendono le istituzioni create dalla Costituzione .
(trg)="15"> izraz „ institucije “ pomeni institucije , ustanovljene z Ustavo .

(src)="16"> I riferimenti alla Costituzione e all' Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti , a seconda dei casi , rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA .
(trg)="16"> Sklicevanja na Ustavo in na Unijo se v tem protokolu glede na sobesedila štejejo za sklicevanja na Pogodbo ESAE oziroma na Skupnost , ustanovljeno s Pogodbo ESAE .

(src)="17"> Articolo 2
(trg)="17"> Člen 2

(src)="18"> Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione , del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell' adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione , dal trattato CEEA e dal presente protocollo .
(trg)="18"> Z dnem pristopa so določbe Ustave , Pogodbe ESAE in aktov , ki so jih institucije sprejele pred pristopom , za Bolgarijo in Romunijo zavezujoče in se v njiju uporabljajo pod pogoji , ki jih določajo Ustava , Pogodba ESAE in ta protokol .

(src)="19"> Articolo 3
(trg)="19"> Člen 3

(src)="20"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio .
(trg)="20"> Bolgarija in Romunija pristopata k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta .

(src)="21"> La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio , nonché rispetto a quelle relative all' Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri ; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l' applicazione .
(trg)="21"> Bolgarija in Romunija sta v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi , ki zadevajo Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju , v enakem položaju kakor sedanje države članice ; ustrezno temu bosta spoštovali načela in smernice , izhajajoče iz navedenih izjav , resolucij ali drugih stališč , ter sprejeli ukrepe , ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja .

(src)="22"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell' allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
(trg)="22"> Bolgarija in Romunija pristopata h konvencijam in protokolom , naštetim v Prilogi I . Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan , ki ga določi Svet v sklepih iz četrtega odstavka .

(src)="23"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell' adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="23"> Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme evropske sklepe o prilagoditvah konvencij in protokolov iz tretjega odstavka , potrebnih zaradi pristopa , ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije .

(src)="24"> La Bulgaria e la Romania si impegnano , relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 , ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura , quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri .
(trg)="24"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta glede na konvencije in protokole iz odstavka 3 uvedli take upravne in druge ukrepe , kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet , in olajšali dejansko sodelovanje med institucijami in organi ter telesi držav članic .

(src)="25"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su proposta della Commissione , può adottare decisioni europee che integrano l' allegato I con le convenzioni , gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione .
(trg)="25"> Svet lahko na predlog Komisije soglasno sprejme evropske sklepe o dopolnitvi Priloge I s konvencijami , sporazumi in protokoli , podpisanimi pred pristopom .

(src)="26"> Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="26"> Med instrumente iz tega členu , štejejo tudi tisti iz IV- 438. člena Ustave .

(src)="27"> Articolo 4
(trg)="27"> Člen 4

(src)="28"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen , di cui al protocollo 17 della Costituzione sull' acquis di Schengen integrato nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell' adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione .
(trg)="28"> Določbe schengenskega pravnega reda iz Protokola št. 17 o schengenskem pravnem redu , vključenem v okvir Evropske unije , priloženem k Ustavi , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , navedeni v Prilogi II , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , sprejeti pred dnem pristopa , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči in se v njiju uporabljajo z dnem pristopa .

(src)="29"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1 , pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione , si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale Stato .
(trg)="29"> Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Evropske unije , in akti , ki na njem temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih prvi odstavek ne vsebuje , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči z dnem pristopa , vendar se v vsaki od teh državah uporabljajo šele na podlagi evropskega sklepa Sveta , sprejetega v ta namen po preveritvi v skladu z ustreznimi schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej državi izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="30"> Il Consiglio adotta la sua decisione , previa consultazione del Parlamento europeo , deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="30"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo te določbe še uveljaviti .

(src)="31"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="31"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri taki odločitvi , kolikor se ta nanaša na določbe schengenskega pravnega reda in na akte , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezani , pri katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="32"> Articolo 5
(trg)="32"> Člen 5

(src)="33"> La Bulgaria e la Romania partecipano all' Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="33"> Bolgarija in Romunija od dne pristopa sodelujeta v ekonomski in monetarni uniji kot državi članici s posebno ureditvijo v smislu III-197. člena Ustave .

(src)="34"> Articolo 6
(trg)="34"> Člen 6

(src)="35"> Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall' Unione con uno o più Stati terzi , con un' organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo .
(trg)="35"> Sporazumi ali konvencije , ki jih sklene ali začasno uporablja Unija z eno ali več tretjimi državami , mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države , so pod pogoji iz Ustave in tega protokola zavezujoči za Bolgarijo in Romunijo .

(src)="36"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali .
(trg)="36"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta pod pogoji iz tega protokola pristopili k sporazumom in konvencijam , ki so jih skupaj sklenile ali podpisale Unija in sedanje države članice .

(src)="37"> L' adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio , che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="37"> Pristop Bolgarije in Romunije k sporazumom ali konvencijam , ki so jih Unija in sedanje države članice skupaj sklenile ali podpisale z določenimi tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami , se opravi s sklenitvijo protokolov k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic in tretjo državo oziroma tretjimi državami ali zadevno mednarodno organizacijo .

(src)="38"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="38"> O teh protokolih se v imenu držav članic na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , pogaja Komisija .

(src)="39"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="39"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov , ki jih je treba skleniti .

(src)="40"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l' Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="40"> Ta postopek ne posega v izvajanje pristojnosti Unije in ne vpliva na razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami glede sklenitve takih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="41"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali .
(trg)="41"> Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobita Bolgarija in Romunija enake pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice .

(src)="42"> Dalla data dell' adesione e in attesa dell' entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall' Unione e dagli Stati membri attuali prima dell' adesione , ad eccezione dell' accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera .
(trg)="42"> Od dne pristopa in dokler ne začnejo veljati potrebni protokoli iz drugega odstavka , Bolgarija in Romunija uporabljata določbe sporazumov ali konvencij , ki so jih pred pristopom skupaj sklenile Unija in sedanje države članice , z izjemo sporazuma o prostem pretoku oseb , sklenjenega s Švico .

(src)="43"> Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l' Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente .
(trg)="43"> Ta obveznost velja tudi za tiste sporazume ali konvencije , za katere so se Unija in sedanje države članice dogovorile , da jih bodo uporabljale začasno .

(src)="44"> In attesa dell' entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2 , l' Unione e gli Stati membri , agendo congiuntamente , adottano , se opportuno nell' ambito delle rispettive competenze , le disposizioni necessarie .
(trg)="44"> Do začetka veljavnosti protokolov iz drugega odstavka , Unija in države članice skupaj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe .

(src)="45"> La Bulgaria e la Romania aderiscono all' Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità europea e i suoi Stati membri , dall' altro , firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(trg)="45"> Bolgarija in Romunija pristopita k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške , karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani , ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju .

(src)="46"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(trg)="46"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da pod pogoji iz tega protokola pristopita k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma .

(src)="47"> Dalla data dell' adesione , la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall' Unione con paesi terzi .
(trg)="47"> Od dne pristopa Bolgarija in Romunija uporabljata dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="48"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione .
(trg)="48"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="49"> A tal fine , prima della data di adesione , l' Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra .
(trg)="49"> V ta namen se lahko Unija o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa .

(src)="50"> Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione , l' Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania .
(trg)="50"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , tako da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="51"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati .
(trg)="51"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja pri uvozu jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v Bolgarijo in Romunijo v zadnjih letih .

(src)="52"> A tal fine , prima della data di adesione , saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l' Unione e paesi terzi .
(trg)="52"> V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="53"> Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali , si applicano le disposizioni del primo comma .
(trg)="53"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa , se uporabijo določbe prvega pododstavka .

(src)="54"> Gli accordi di pesca conclusi prima dell' adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="54"> S sporazumi o ribolovu , ki sta jih Bolgarija in Romunija sklenili s tretjimi državami pred pristopom , upravlja Unija .

(src)="55"> I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="55"> Pravice in obveznosti Bolgarije in Romunije , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="56"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="56"> Čim prej , vsekakor pa pred prenehanjem veljavnosti sporazumov iz prvega pododstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezen primer ustrezno odloči o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljšanja nekaterih sporazumov za čas največ enega leta .

(src)="57"> Con effetto dalla data di adesione , la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="57"> Z učinkom z dnem pristopa Bolgarija in Romunija odstopita od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="58"> Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria , la Romania o entrambi gli Stati , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo , la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(trg)="58"> Kolikor sporazumi med Bolgarijo , Romunijo ali obema državama na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz tega protokola , Bolgarija in Romunija ukreneta vse potrebno , da odpravita ugotovljene neskladnosti .

(src)="59"> Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritirano dallo stesso .
(trg)="59"> Če se Bolgarija ali Romunija sooči s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v tem sporazumu .

(src)="60"> La Bulgaria e la Romania aderiscono , alle condizioni previste nel presente protocollo , agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l' applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2 , 5 e 6.
(trg)="60"> Bolgarija in Romunija pod pogoji iz tega protokola pristopita k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami , ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz drugega , petega in šestega odstavka .

(src)="61"> La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare , se necessario , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o altri Stati membri .
(trg)="61"> Bolgarija in Romunija , kolikor je to potrebno , sprejmeta ustrezne ukrepe , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov , katerih pogodbenica je tudi Unija ali druge države članice , prilagodita glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njunega pristopa k Uniji .

(src)="62"> Esse si ritirano in particolare , alla data dell' adesione o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .
(trg)="62"> Na dan pristopa ali takoj , ko je to mogoče , odstopita od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopita iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih pogodbenica oziroma članica je tudi Unija , razen če se njuno članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="63"> I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall' Unione includono quelli di cui all' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="63"> Med konvencije in sporazume iz tega člena , ki jih je sklenila ali podpisala Unija , štejejo tudi tisti iz IV-438. člena Ustave .

(src)="64"> Articolo 7
(trg)="64"> Člen 7

(src)="65"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .
(trg)="65"> Z evropskim zakonom Sveta se lahko razveljavijo prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="66"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .
(trg)="66"> Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odloča soglasno .

(src)="67"> Articolo 8
(trg)="67"> Člen 8

(src)="68"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="68"> Akti institucij na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe navedenih aktov .

(src)="69"> Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme .
(trg)="69"> Določbe tega protokola , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte institucij , imajo isto pravno naravo kakor določbe , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za navedene določbe .

(src)="70"> Articolo 9
(trg)="70"> Člen 9

(src)="72"> PARTE SECONDA
(trg)="72"> DRUGI DEL

(src)="74"> TITOLO I
(trg)="74"> NASLOV I

(src)="75"> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
(trg)="75"> INSTITUCIONALNE DOLOČBE

(src)="76"> Articolo 10
(trg)="76"> Člen 10

(src)="77"> L' articolo 9 , primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="77"> I . NASLOV

(src)="78"> « Il rinnovo parziale dei giudici , che ha luogo ogni tre anni , riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici . »
(trg)="78"> « Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov , se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov . »

(src)="80"> « Articolo 48
(trg)="80"> « Člen 48

(src)="82"> Articolo 11
(trg)="82"> Člen 11

(src)="84"> la frase di apertura è sostituita dalla seguente :
(trg)="84"> se uvodni stavek nadomesti z naslednjim :

(src)="85"> Il capitale della Banca è di 164795737000 EURO ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :
(trg)="85"> Kapital banke je 164795737000 EUR , države članice pa so vpisale naslednje deleže : “ ;

(src)="86"> Tra le voci relative all’ Irlanda e alla Slovacchia si inserisce :
(trg)="86"> med vnosa za Irsko in Slovaško se vstavi naslednje :

(src)="87"> « Romania
(trg)="87"> „ Romunija

(src)="88"> tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania , si inserisce :
(trg)="88"> med vnosa za Slovenijo in Litvo se vstavi naslednje :

(src)="89"> « Bulgaria
(trg)="89"> „ Bolgarija

(src)="90"> All' articolo 9 , paragrafo 2 , il primo , secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :
(trg)="90"> V drugem odstavku 9. člena se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim :

(src)="91"> Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti .
(trg)="91"> Svet direktorjev sestavlja osemindvajset direktorjev in osemnajst namestnikov direktorjev .

(src)="94"> I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :
(trg)="94"> Namestnike direktorjev imenuje Svet guvernerjev za pet let , kakor sledi :

(src)="95"> due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;
(trg)="95"> dva namestnika predlaga Zvezna republika Nemčija ,

(src)="96"> due sostituti designati dalla Repubblica francese ;
(trg)="96"> dva namestnika predlaga Francoska republika ,

(src)="97"> due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;
(trg)="97"> dva namestnika predlaga Italijanska republika ,

(src)="98"> due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="98"> dva namestnika predlaga Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ,

(src)="99"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;
(trg)="99"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagata Kraljevina Španija in Portugalska republika ,

(src)="100"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio , dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;
(trg)="100"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Belgija , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ,

(src)="101"> due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica , dall' Irlanda e dalla Romania ;
(trg)="101"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Danska , Helenska republika , Irska in Romunija ,

(src)="102"> due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia , dalla Repubblica di Lettonia , dalla Repubblica di Lituania , dalla Repubblica d' Austria , dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia ;
(trg)="102"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Estonija , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Avstrija , Republika Finska in Kraljevina Švedska ,

(src)="103"> tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria , dalla Repubblica ceca , dalla Repubblica di Cipro , dalla Repubblica di Ungheria , dalla Repubblica di Malta , dalla Repubblica di Polonia , dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca ;
(trg)="103"> tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Bolgarija , Češka republika , Republika Ciper , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika ,

(src)="104"> un sostituto designato dalla Commissione . » .
(trg)="104"> enega namestnika predlaga Komisija . » .

(src)="105"> Articolo 12
(trg)="105"> Člen 12

(src)="106"> All' articolo 134 , paragrafo 2 del trattato CEEA , il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente :
(trg)="106"> Prvi pododstavek člena 134 ( 2 ) Pogodbe ESAE o sestavi Znanstveno-tehničnega odbora se nadomesti z naslednjim :

(src)="107"> Il comitato è composto di quarantuno membri , nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione . » .
(trg)="107"> Odbor ima enainštirideset članov , ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo » .