# it/12005S.xml.gz
# pl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocollo
(trg)="1"> Protokół

(src)="2"> Relativo alle condizioni e modalità d' ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea
(trg)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(src)="3"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="4"> CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell' Unione europea il 1o gennaio 2007 ;
(trg)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;

(src)="5"> CONSIDERANDO che l' articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l' Europa prevede che le condizioni e le modalità dell' ammissione formino l' oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato ;
(trg)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;

(src)="6"> HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="7"> PARTE PRIMA
(trg)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> ZASADY

(src)="9"> Articolo 1
(trg)="9"> Artykuł 1

(src)="10"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="11"> per « Costituzione » s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ;
(trg)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;

(src)="12"> per « Trattato CEEA » s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica , quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione ;
(trg)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;

(src)="13"> per « Stati membri attuali » si intendono il Regno del Belgio , la Repubblica ceca , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica di Estonia , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , il Granducato del Lussemburgo , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica di Polonia , la Repubblica portoghese , la Repubblica di Slovenia , la Repubblica slovacca , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;

(src)="14"> per « nuovi Stati membri » si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania ;
(trg)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;

(src)="15"> per « istituzioni » si intendono le istituzioni create dalla Costituzione .
(trg)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .

(src)="16"> I riferimenti alla Costituzione e all' Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti , a seconda dei casi , rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA .
(trg)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .

(src)="17"> Articolo 2
(trg)="17"> Artykuł 2

(src)="18"> Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione , del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell' adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione , dal trattato CEEA e dal presente protocollo .
(trg)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .

(src)="19"> Articolo 3
(trg)="19"> Artykuł 3

(src)="20"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio .
(trg)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .

(src)="21"> La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio , nonché rispetto a quelle relative all' Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri ; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l' applicazione .
(trg)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .

(src)="22"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell' allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
(trg)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .

(src)="23"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell' adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

(src)="24"> La Bulgaria e la Romania si impegnano , relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 , ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura , quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri .
(trg)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .

(src)="25"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su proposta della Commissione , può adottare decisioni europee che integrano l' allegato I con le convenzioni , gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione .
(trg)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .

(src)="26"> Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="27"> Articolo 4
(trg)="27"> Artykuł 4

(src)="28"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen , di cui al protocollo 17 della Costituzione sull' acquis di Schengen integrato nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell' adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione .
(trg)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .

(src)="29"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1 , pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione , si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale Stato .
(trg)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="30"> Il Consiglio adotta la sua decisione , previa consultazione del Parlamento europeo , deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="31"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="32"> Articolo 5
(trg)="32"> Artykuł 5

(src)="33"> La Bulgaria e la Romania partecipano all' Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .

(src)="34"> Articolo 6
(trg)="34"> Artykuł 6

(src)="35"> Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall' Unione con uno o più Stati terzi , con un' organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo .
(trg)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .

(src)="36"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali .
(trg)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .

(src)="37"> L' adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio , che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .

(src)="38"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="39"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="40"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l' Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .

(src)="41"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali .
(trg)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .

(src)="42"> Dalla data dell' adesione e in attesa dell' entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall' Unione e dagli Stati membri attuali prima dell' adesione , ad eccezione dell' accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera .
(trg)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .

(src)="43"> Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l' Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente .
(trg)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .

(src)="44"> In attesa dell' entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2 , l' Unione e gli Stati membri , agendo congiuntamente , adottano , se opportuno nell' ambito delle rispettive competenze , le disposizioni necessarie .
(trg)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .

(src)="45"> La Bulgaria e la Romania aderiscono all' Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità europea e i suoi Stati membri , dall' altro , firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(trg)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .

(src)="46"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(trg)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .

(src)="47"> Dalla data dell' adesione , la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall' Unione con paesi terzi .
(trg)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="48"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione .
(trg)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .

(src)="49"> A tal fine , prima della data di adesione , l' Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra .
(trg)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .

(src)="50"> Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione , l' Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania .
(trg)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .

(src)="51"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati .
(trg)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .

(src)="52"> A tal fine , prima della data di adesione , saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l' Unione e paesi terzi .
(trg)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="53"> Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali , si applicano le disposizioni del primo comma .
(trg)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .

(src)="54"> Gli accordi di pesca conclusi prima dell' adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .

(src)="55"> I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="56"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="57"> Con effetto dalla data di adesione , la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .

(src)="58"> Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria , la Romania o entrambi gli Stati , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo , la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(trg)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="59"> Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritirano dallo stesso .
(trg)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .

(src)="60"> La Bulgaria e la Romania aderiscono , alle condizioni previste nel presente protocollo , agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l' applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2 , 5 e 6.
(trg)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .

(src)="61"> La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare , se necessario , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o altri Stati membri .
(trg)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="62"> Esse si ritirano in particolare , alla data dell' adesione o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .
(trg)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .

(src)="63"> I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall' Unione includono quelli di cui all' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="64"> Articolo 7
(trg)="64"> Artykuł 7

(src)="65"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .
(trg)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .

(src)="66"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .
(trg)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="67"> Articolo 8
(trg)="67"> Artykuł 8

(src)="68"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .

(src)="69"> Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme .
(trg)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .

(src)="70"> Articolo 9
(trg)="70"> Artykuł 9

(src)="71"> L' applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta , a titolo transitorio , alle deroghe previste dal presente protocollo .
(trg)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .

(src)="72"> PARTE SECONDA
(trg)="72"> CZĘŚĆ DRUGA

(src)="73"> ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE
(trg)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI

(src)="74"> TITOLO I
(trg)="74"> TYTUŁ I

(src)="75"> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
(trg)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

(src)="76"> Articolo 10
(trg)="76"> Artykuł 10

(src)="77"> L' articolo 9 , primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="78"> « Il rinnovo parziale dei giudici , che ha luogo ogni tre anni , riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici . »
(trg)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’

(src)="79"> L' articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="80"> « Articolo 48
(trg)="80"> ‘ Artykuł 48

(src)="81"> Il Tribunale è composto di ventisette giudici . » .
(trg)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .

(src)="82"> Articolo 11
(trg)="82"> Artykuł 11

(src)="84"> la frase di apertura è sostituita dalla seguente :
(trg)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :

(src)="85"> Il capitale della Banca è di 164795737000 EURO ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :
(trg)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,

(src)="86"> Tra le voci relative all’ Irlanda e alla Slovacchia si inserisce :
(trg)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :

(src)="87"> « Romania
(trg)="87"> „ Rumunia

(src)="88"> tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania , si inserisce :
(trg)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :

(src)="89"> « Bulgaria
(trg)="89"> „ Bułgaria

(src)="90"> All' articolo 9 , paragrafo 2 , il primo , secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :
(trg)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :

(src)="91"> Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti .
(trg)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .

(src)="92"> Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori ; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro .
(trg)="92"> Dyrektorów mianuje Rada Gubernatorów na okres pięciu lat ; każde Państwo Członkowskie nominuje jednego dyrektora .

(src)="93"> Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione .
(trg)="93"> Jeden jest nominowany również przez Komisję .

(src)="94"> I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :
(trg)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :

(src)="95"> due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;
(trg)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,

(src)="96"> due sostituti designati dalla Repubblica francese ;
(trg)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,

(src)="97"> due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;
(trg)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,

(src)="98"> due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="99"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;
(trg)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,

(src)="100"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio , dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;
(trg)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,

(src)="101"> due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica , dall' Irlanda e dalla Romania ;
(trg)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,