# it/12005S.xml.gz
# lv/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocollo
(trg)="1"> Protokols

(src)="2"> Relativo alle condizioni e modalità d' ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea
(trg)="2"> Par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā

(src)="3"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="3"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,

(src)="4"> CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell' Unione europea il 1o gennaio 2007 ;
(trg)="4"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī ,

(src)="5"> CONSIDERANDO che l' articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l' Europa prevede che le condizioni e le modalità dell' ammissione formino l' oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato ;
(trg)="5"> ŅEMOT VĒRĀ , ka I-58. pantā Līgumā par Konstitūciju Eiropai ir noteikts , ka uzņemšanas nosacījumus un procedūru nosaka dalībvalstu un attiecīgās kandidātvalsts līgums ;

(src)="6"> HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="6"> IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .

(src)="7"> PARTE PRIMA
(trg)="7"> PIRMĀ DAĻA

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> PRINCIPI

(src)="9"> Articolo 1
(trg)="9"> 1. pants

(src)="10"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="10"> Šajā protokolā :

(src)="11"> per « Costituzione » s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ;
(trg)="11"> termins “ Konstitūcija ” nozīmē Līgumu par Konstitūciju Eiropai ;

(src)="12"> per « Trattato CEEA » s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica , quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione ;
(trg)="12"> termins “ EAEK līgums ” nozīmē Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu , ņemot vērā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās ;

(src)="13"> per « Stati membri attuali » si intendono il Regno del Belgio , la Repubblica ceca , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica di Estonia , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , il Granducato del Lussemburgo , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica di Polonia , la Repubblica portoghese , la Repubblica di Slovenia , la Repubblica slovacca , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="13"> termins “ pašreizējās dalībvalstis ” nozīmē Beļģijas Karalisti , Čehijas Republiku , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Igaunijas Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Polijas Republiku , Portugāles Republiku , Slovēnijas Republiku , Slovākijas Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;

(src)="14"> per « nuovi Stati membri » si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania ;
(trg)="14"> termins “ jaunās dalībvalstis ” nozīmē Bulgārijas Republiku un Rumāniju ;

(src)="15"> per « istituzioni » si intendono le istituzioni create dalla Costituzione .
(trg)="15"> termins “ iestādes ” nozīmē iestādes , kas paredzētas Konstitūcijā .

(src)="16"> I riferimenti alla Costituzione e all' Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti , a seconda dei casi , rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA .
(trg)="16"> Šajā protokolā esošās atsauces uz Konstitūciju un Savienību attiecīgos gadījumos uzskata par atsaucēm uz , attiecīgi , EAEK līgumu un Kopienu , kas izveidota ar EAEK līgumu .

(src)="17"> Articolo 2
(trg)="17"> 2. pants

(src)="18"> Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione , del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell' adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione , dal trattato CEEA e dal presente protocollo .
(trg)="18"> Konstitūcija , EAEK līgums un akti , ko iestādes pieņēmušas pirms pievienošanās , no pievienošanās dienas ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami šajās valstīs atbilstīgi Konstitūcijā , EAEK līgumā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .

(src)="19"> Articolo 3
(trg)="19"> 3. pants

(src)="20"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio .
(trg)="20"> Bulgārija un Rumānija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē .

(src)="21"> La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio , nonché rispetto a quelle relative all' Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri ; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l' applicazione .
(trg)="21"> Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un rezolūcijām vai citām nostājām , ko tās atbalstījušas , kā arī attiecībā uz deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , kas attiecas uz Savienību un kas pieņemtas , dalībvalstīm kopīgi vienojoties , Bulgārijas un Rumānijas statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalībvalstīm ; tās atbilstīgi ievēros principus un pamatnostādnes , kas izriet no šīm deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , un veiks pasākumus , kas var būt vajadzīgi , lai nodrošinātu to īstenošanu .

(src)="22"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell' allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
(trg)="22"> Bulgārija un Rumānija pievienojas I pielikumā uzskaitītajām konvencijām un protokoliem . Šīs konvencijas un protokoli stājas spēkā attiecība uz Bulgāriju un Rumāniju dienā , ko Padome nosaka ar 4. punktā minētajiem lēmumiem .

(src)="23"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell' adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="23"> Pēc Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vienprātīgi pieņem eirolēmumus , veicot visus pielāgojumus , kas sakarā ar pievienošanos vajadzīgi 3. punktā minētajās konvencijās un protokolos , un publicē pielāgoto tekstu “ Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ” .

(src)="24"> La Bulgaria e la Romania si impegnano , relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 , ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura , quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri .
(trg)="24"> Attiecībā uz 3. punktā minētajām konvencijām un protokoliem Bulgārija un Rumānija apņemas ieviest administratīvus un citus pasākumus , piemēram pasākumus , ko līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , un sekmēt praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām .

(src)="25"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su proposta della Commissione , può adottare decisioni europee che integrano l' allegato I con le convenzioni , gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione .
(trg)="25"> Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var pieņemt eirolēmumus , ar ko I pielikumu papildina ar konvencijām , nolīgumiem un protokoliem , kas parakstīti pirms pievienošanās dienas .

(src)="26"> Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="26"> Konkrētie instrumenti , kas minēti šajā pantā , ietver instrumentus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .

(src)="27"> Articolo 4
(trg)="27"> 4. pants

(src)="28"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen , di cui al protocollo 17 della Costituzione sull' acquis di Schengen integrato nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell' adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione .
(trg)="28"> Šengenas acquis noteikumi , kuri minēti Konstitūcijas 17. protokolā par Šengenas acquis , kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kuri pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti šā protokola II pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki šādi akti , kuri var tikt pieņemti pirms pievienošanās dienas , ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami tajās no pievienošanās dienas .

(src)="29"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1 , pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione , si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale Stato .
(trg)="29"> Tie Šengenas acquis noteikumi , kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1. punktā , lai arī no pievienošanās dienas saistoši Bulgārijai un Rumānijai , katrā no šīm valstīm ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā valstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai .

(src)="30"> Il Consiglio adotta la sua decisione , previa consultazione del Parlamento europeo , deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="30"> Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu lēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv tādu dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .

(src)="31"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="31"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās šāda lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saistošiem aktiem , kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to .

(src)="32"> Articolo 5
(trg)="32"> 5. pants

(src)="33"> La Bulgaria e la Romania partecipano all' Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="33"> Bulgārija un Rumānija no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalstis ar izņēmuma statusu , kā tās definētas Konstitūcijas III-197. pantā .

(src)="34"> Articolo 6
(trg)="34"> 6. pants

(src)="35"> Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall' Unione con uno o più Stati terzi , con un' organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo .
(trg)="35"> Nolīgumi vai konvencijas ar vienu vai vairākām trešām valstīm , starptautiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem , ko noslēgusi vai provizoriski piemērojusi Savienība , ir saistošas Bulgārijai un Rumānijai atbilstīgi Konstitūcijā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .

(src)="36"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali .
(trg)="36"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis .

(src)="37"> L' adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio , che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="37"> Par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos nolīgumiem vai konvencijām ar konkrētām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .

(src)="38"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="38"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .

(src)="39"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="39"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .

(src)="40"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l' Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="40"> Šī procedūra neskar Savienības kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu noslēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .

(src)="41"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali .
(trg)="41"> Pievienojoties 2. punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , Bulgārija un Rumānija iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm .

(src)="42"> Dalla data dell' adesione e in attesa dell' entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall' Unione e dagli Stati membri attuali prima dell' adesione , ad eccezione dell' accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera .
(trg)="42"> No pievienošanās dienas un līdz 2. punktā minēto nepieciešamo protokolu spēkā stāšanās dienai Bulgārija un Rumānija piemēro nolīgumus vai konvencijas , ko pirms pievienošanās kopīgi noslēgušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , izņemot nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos , kas noslēgts ar Šveici .

(src)="43"> Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l' Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente .
(trg)="43"> Šis pienākums attiecas arī uz nolīgumiem un konvencijām , ko Savienība un pašreizējās dalībvalstis ir vienojušās piemērot provizoriski .

(src)="44"> In attesa dell' entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2 , l' Unione e gli Stati membri , agendo congiuntamente , adottano , se opportuno nell' ambito delle rispettive competenze , le disposizioni necessarie .
(trg)="44"> Kamēr nav stājušies spēkā 2. punktā minētie protokoli , Savienība un dalībvalstis , kopīgi rīkojoties , veic jebkādus atbilstīgus pasākumus , ievērojot savu attiecīgo kompetenci .

(src)="45"> La Bulgaria e la Romania aderiscono all' Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità europea e i suoi Stati membri , dall' altro , firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(trg)="45"> Bulgārija un Rumānija pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītajam Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas , Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem , no vienas puses , un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no otras puses .

(src)="46"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(trg)="46"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu , kā noteikts minētā līguma 128. pantā .

(src)="47"> Dalla data dell' adesione , la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall' Unione con paesi terzi .
(trg)="47"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija piemēro divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Savienība noslēgusi ar trešām valstīm .

(src)="48"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione .
(trg)="48"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Savienībai .

(src)="49"> A tal fine , prima della data di adesione , l' Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra .
(trg)="49"> Šajā sakarā Savienība ir tiesīga pirms pievienošanās dienas apspriest ar attiecīgajām trešām valstīm iepriekšminēto divpusējo nolīgumu vai vienošanos grozījumus .

(src)="50"> Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione , l' Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania .
(trg)="50"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu no trešām valstīm , lai tādējādi ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos .

(src)="51"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati .
(trg)="51"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi pēdējos gados importēti Bulgārijā un Rumānijā .

(src)="52"> A tal fine , prima della data di adesione , saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l' Unione e paesi terzi .
(trg)="52"> Šajā sakarā Savienība pirms pievienošanās dienas apspriež ar attiecīgajām trešām valstīm grozījumus , kādi jāveic divpusējos nolīgumos vai vienošanās , ko Savienība un trešās valstis noslēgušas par tērauda ražojumiem .

(src)="53"> Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali , si applicano le disposizioni del primo comma .
(trg)="53"> Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , piemēro šā punkta pirmo daļu .

(src)="54"> Gli accordi di pesca conclusi prima dell' adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="54"> Zvejniecības nolīgumus , ko Bulgārija un Rumānija pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .

(src)="55"> I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="55"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , Bulgārijas un Rumānijas tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .

(src)="56"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="56"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētās zvejas darbības varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .

(src)="57"> Con effetto dalla data di adesione , la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="57"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .

(src)="58"> Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria , la Romania o entrambi gli Stati , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo , la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(trg)="58"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp Bulgāriju , Rumāniju vai abām šīm valstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no šā protokola , Bulgārija un Rumānija veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .

(src)="59"> Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritirano dallo stesso .
(trg)="59"> Ja Bulgārijai vai Rumānijai rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms pievienošanās noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī valsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .

(src)="60"> La Bulgaria e la Romania aderiscono , alle condizioni previste nel presente protocollo , agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l' applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2 , 5 e 6.
(trg)="60"> Atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem Bulgārija un Rumānija pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem nolīgumiem , kuru mērķis ir īstenot šā panta 2 . , 5. un 6. punktā minētos nolīgumus vai konvencijas .

(src)="61"> La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare , se necessario , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o altri Stati membri .
(trg)="61"> Bulgārija un Rumānija vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas puses ir arī Savienība vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .

(src)="62"> Esse si ritirano in particolare , alla data dell' adesione o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .
(trg)="62"> Jo īpaši tās - no pievienošanās dienas vai agrākās iespējamās dienas pēc pievienošanās dienas - pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru dalībniece ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo valstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .

(src)="63"> I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall' Unione includono quelli di cui all' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="63"> Šajā pantā esošās atsauces uz Savienības noslēgtām vai parakstītām konvencijām un nolīgumiem ietver arī konvencijas un nolīgumus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .

(src)="64"> Articolo 7
(trg)="64"> 7. pants

(src)="65"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .
(trg)="65"> Ar Padomes eirolikumu var atcelt šajā protokolā izklāstītos pārejas posma noteikumus , kad tie vairs nav piemērojami .

(src)="66"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .
(trg)="66"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu .

(src)="67"> Articolo 8
(trg)="67"> 8. pants

(src)="68"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="68"> Akti , ko pieņem iestādes , uz kurām attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu ; jo īpaši , minēto aktu grozīšanai paredzētās procedūras paliek spēkā .

(src)="69"> Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme .
(trg)="69"> Šā protokola noteikumiem , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas iestādes , un kuri nav pārejas posma pasākumi , ir tāds pats tiesiskais statuss kā noteikumiem , ko tie atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tādi paši noteikumi .

(src)="70"> Articolo 9
(trg)="70"> 9. pants

(src)="71"> L' applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta , a titolo transitorio , alle deroghe previste dal presente protocollo .
(trg)="71"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .

(src)="72"> PARTE SECONDA
(trg)="72"> OTRĀ DAĻA

(src)="73"> ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE
(trg)="73"> KONSTITŪCIJAS PIELĀGOJUMI

(src)="74"> TITOLO I
(trg)="74"> I SADAĻA

(src)="75"> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
(trg)="75"> ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI

(src)="76"> Articolo 10
(trg)="76"> 10. pants

(src)="77"> L' articolo 9 , primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="77"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu :

(src)="78"> « Il rinnovo parziale dei giudici , che ha luogo ogni tre anni , riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici . »
(trg)="78"> “ Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus , pārmaiņus nomaina četrpadsmit un trīspadsmit tiesnešus . ” .

(src)="79"> L' articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="79"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu aizstāj ar šādu pantu :

(src)="80"> « Articolo 48
(trg)="80"> “ 48. pants

(src)="81"> Il Tribunale è composto di ventisette giudici . » .
(trg)="81"> Vispārējā tiesā ir divdesmit septiņi tiesneši . ” .

(src)="82"> Articolo 11
(trg)="82"> 11. pants

(src)="84"> la frase di apertura è sostituita dalla seguente :
(trg)="84"> ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi :

(src)="85"> Il capitale della Banca è di 164795737000 EURO ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :
(trg)="85"> Bankas kapitāls ir 164795737000 euro , ko veido šāds dalībvalstu parakstītais kapitāls :

(src)="86"> Tra le voci relative all’ Irlanda e alla Slovacchia si inserisce :
(trg)="86"> starp tekstiem , kas attiecas uz Īriju un Slovākiju , iekļauj šādu tekstu :

(src)="87"> « Romania
(trg)="87"> “ Rumānija

(src)="88"> tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania , si inserisce :
(trg)="88"> un starp tekstiem , kas attiecas uz Slovēniju un Lietuvu , iekļauj šādu tekstu :

(src)="89"> « Bulgaria
(trg)="89"> “ Bulgārija

(src)="90"> All' articolo 9 , paragrafo 2 , il primo , secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :
(trg)="90"> 2 . Protokola 9. panta 2. punkta pirmo , otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām :

(src)="91"> Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti .
(trg)="91"> Direktoru padomē ir divdesmit astoņi direktori un sešpadsmit direktoru aizstājēji .

(src)="92"> Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori ; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro .
(trg)="92"> Valde uz pieciem gadiem ieceļ direktorus , un katra dalībvalsts izvirza pa vienam kandidātam .

(src)="93"> Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione .
(trg)="93"> Arī Komisija izvirza vienu kandidātu .

(src)="94"> I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :
(trg)="94"> Valde uz pieciem gadiem šādi ieceļ direktoru aizstājējus :

(src)="95"> due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;
(trg)="95"> divus aizstājējus , ko izvirza Francijas Republika ,

(src)="96"> due sostituti designati dalla Repubblica francese ;
(trg)="96"> divus aizstājējus , ko izvirza Vācijas Federatīvā Republika ,

(src)="97"> due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;
(trg)="97"> divus aizstājējus , ko izvirza Itālijas Republika ,

(src)="98"> due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="98"> divus aizstājējus , ko izvirza Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ,

(src)="99"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;
(trg)="99"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Spānijas Karaliste un Portugāles Republika ,

(src)="100"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio , dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;
(trg)="100"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Beļģijas Karaliste , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste ,

(src)="101"> due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica , dall' Irlanda e dalla Romania ;
(trg)="101"> divus aizstājējus , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Dānijas karaliste , Grieķijas Republika , Īrija un Rumānija ,