# it/12005S.xml.gz
# lt/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocollo
(trg)="1"> Protokolas

(src)="2"> Relativo alle condizioni e modalità d' ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea
(trg)="2"> Dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos

(src)="3"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="3"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="4"> CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell' Unione europea il 1o gennaio 2007 ;
(trg)="4"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad 2007 m. sausio 1 d . Bulgarijos Respublika ir Rumunijos Respublika taps Europos Sąjungos narėmis ;

(src)="5"> CONSIDERANDO che l' articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l' Europa prevede che le condizioni e le modalità dell' ammissione formino l' oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato ;
(trg)="5"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-58 straipsnyje numatyta , jog valstybės narės ir valstybė kandidatė turi susitarti dėl stojimo sąlygų ir tvarkos ;

(src)="6"> HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="6"> SUSITARĖ DĖL šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="7"> PARTE PRIMA
(trg)="7"> PIRMOJI DALIS

(src)="8"> PRINCIPI
(trg)="8"> PRINCIPAI

(src)="9"> Articolo 1
(trg)="9"> 1 straipsnis

(src)="10"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="10"> Šiame Protokole :

(src)="11"> per « Costituzione » s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ;
(trg)="11"> „ Konstitucija “ – tai Sutartis dėl Konstitucijos Europai ;

(src)="12"> per « Trattato CEEA » s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica , quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione ;
(trg)="12"> „ EAEB sutartis “ – tai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis arba kitais aktais , įsigaliojusiais prieš įstojimą ;

(src)="13"> per « Stati membri attuali » si intendono il Regno del Belgio , la Repubblica ceca , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica di Estonia , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , il Granducato del Lussemburgo , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica di Polonia , la Repubblica portoghese , la Repubblica di Slovenia , la Repubblica slovacca , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="13"> „ esamos valstybės narės “ – tai Belgijos Karalystė , Čekijos Respublika , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Estijos Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Lenkijos Respublika , Portugalijos Respublika , Slovėnijos Respublika , Slovakijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="14"> per « nuovi Stati membri » si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania ;
(trg)="14"> „ naujosios valstybės narės “ – tai Bulgarijos Respublika ir Rumunija ;

(src)="15"> per « istituzioni » si intendono le istituzioni create dalla Costituzione .
(trg)="15"> „ institucijos “ – tai Konstitucija įsteigtos institucijos .

(src)="16"> I riferimenti alla Costituzione e all' Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti , a seconda dei casi , rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA .
(trg)="16"> Nuorodos į Konstituciją ir Sąjungą šiame Protokole tam tikrais atvejais laikomos nuorodomis atitinkamai į EAEB sutartį ir EAEB sutartimi įsteigtą Bendriją .

(src)="17"> Articolo 2
(trg)="17"> 2 straipsnis

(src)="18"> Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione , del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell' adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione , dal trattato CEEA e dal presente protocollo .
(trg)="18"> Nuo įstojimo dienos Konstitucijos , EAEB sutarties ir prieš įstojimą institucijų priimtų aktų nuostatos Bulgarijai ir Rumunijai yra privalomos ir tose valstybėse taikomos Konstitucijoje , EAEB sutartyje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="19"> Articolo 3
(trg)="19"> 3 straipsnis

(src)="20"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio .
(trg)="20"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų .

(src)="21"> La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio , nonché rispetto a quelle relative all' Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri ; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l' applicazione .
(trg)="21"> Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu dėl Sąjungos priimtų deklaracijų , rezoliucijų arba kitų pozicijų atžvilgiu Bulgarijos ir Rumunijos padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių ; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų , rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių , kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti .

(src)="22"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell' allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
(trg)="22"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie I priede išvardytų konvencijų ir protokolų . Šios konvencijos ir protokolai Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja 4 dalyje nurodytuose sprendimuose Tarybos nustatytą dieną .

(src)="23"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell' adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="23"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningai priima europinius sprendimus , kuriais daro visas pritaikomąsias pataisas , reikalingas dėl prisijungimo prie 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų , ir adaptuotą tekstą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

(src)="24"> La Bulgaria e la Romania si impegnano , relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 , ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura , quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri .
(trg)="24"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja dėl 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų įvesti administracines ir kitokias priemones kaip tos , kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba , ir palengvinti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų .

(src)="25"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su proposta della Commissione , può adottare decisioni europee che integrano l' allegato I con le convenzioni , gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione .
(trg)="25"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , gali vieningai priimti europinius sprendimus , papildydama I priedą iki įstojimo pasirašytomis konvencijomis , susitarimais ir protokolais .

(src)="26"> Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="26"> Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai apima nurodytuosius Konstitucijos IV – 438 straipsnyje .

(src)="27"> Articolo 4
(trg)="27"> 4 straipsnis

(src)="28"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen , di cui al protocollo 17 della Costituzione sull' acquis di Schengen integrato nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell' adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione .
(trg)="28"> Šengeno acquis nuostatos , nurodytos Konstitucijos 17 protokole dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su juo susiję aktai , išvardyti II priede , taip pat visi kiti tokie aktai , priimti iki įstojimo dienos , yra privalomi ir taikomi Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo įstojimo dienos .

(src)="29"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1 , pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione , si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale Stato .
(trg)="29"> Šengeno acquis , integruotos į Europos Sąjungos sistemą , nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi Bulgarijai ir Rumunijai nuo įstojimo dienos , kiekvienoje iš šių valstybių taikomi tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl visos atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos toje valstybėje .

(src)="30"> Il Consiglio adotta la sua decisione , previa consultazione del Parlamento europeo , deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="30"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , priima sprendimą vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , kurioms šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , kuriai tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="31"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="31"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .

(src)="32"> Articolo 5
(trg)="32"> 5 straipsnis

(src)="33"> La Bulgaria e la Romania partecipano all' Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="33"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybės narės , kurioms taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III-197 straipsnyje .

(src)="34"> Articolo 6
(trg)="34"> 6 straipsnis

(src)="35"> Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall' Unione con uno o più Stati terzi , con un' organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo .
(trg)="35"> Sąjungos su viena ar daugiau trečiųjų šalių , tarptautine organizacija arba trečiosios šalies piliečiu sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos yra privalomi Bulgarijai ir Rumunijai Konstitucijoje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="36"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali .
(trg)="36"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos veikiant kartu sudarytų ar pasirašytų susitarimų ar konvencijų .

(src)="37"> L' adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio , che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="37"> Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Sąjunga ir jos esamos valstybės narės , Taryba , vieningai spręsdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="38"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="38"> Komisija , konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu , remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="39"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="39"> Protokolų projektus ji perduoda sudaryti Tarybai .

(src)="40"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l' Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="40"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos kompetencijos ir nedaro įtakos Sąjungos ir valstybių narių galių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų su stojimu nesusijusių pakeitimų .

(src)="41"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali .
(trg)="41"> Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , Bulgarija ir Rumunija įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės .

(src)="42"> Dalla data dell' adesione e in attesa dell' entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall' Unione e dagli Stati membri attuali prima dell' adesione , ad eccezione dell' accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera .
(trg)="42"> Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikiamų protokolų įsigaliojimo Bulgarija ir Rumunija taiko esamų valstybių narių ir Sąjungos iki įstojimo kartu sudarytų susitarimų ar konvencijų nuostatas , išskyrus su Šveicarija sudarytą susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo .

(src)="43"> Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l' Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente .
(trg)="43"> Šis įsipareigojimas taip pat taikomas tiems susitarimams ar konvencijoms , kuriuos Sąjunga ir esamos valstybės narės yra susitarusios taikyti laikinai .

(src)="44"> In attesa dell' entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2 , l' Unione e gli Stati membri , agendo congiuntamente , adottano , se opportuno nell' ambito delle rispettive competenze , le disposizioni necessarie .
(trg)="44"> Kol įsigalios 2 dalyje nurodyti protokolai , Sąjunga ir valstybės narės , veikdamos kartu pagal savo atitinkamą kompetenciją , imasi visų tinkamų priemonių .

(src)="45"> La Bulgaria e la Romania aderiscono all' Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità europea e i suoi Stati membri , dall' altro , firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(trg)="45"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Afrikos , Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo , pasirašyto 2000 m. birželio 23 d . Kotonu .

(src)="46"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(trg)="46"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo pagal to Susitarimo 128 straipsnį .

(src)="47"> Dalla data dell' adesione , la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall' Unione con paesi terzi .
(trg)="47"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija taiko Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytas dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių .

(src)="48"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione .
(trg)="48"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui pritaikomi , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Sąjungą .

(src)="49"> A tal fine , prima della data di adesione , l' Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra .
(trg)="49"> Šiuo tikslu Sąjunga gali derėtis su atitinkamomis trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos .

(src)="50"> Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione , l' Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania .
(trg)="50"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , Sąjunga priima reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą .

(src)="51"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati .
(trg)="51"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui pritaikomi atsižvelgiant į plieno gaminių , kurių kilmės vieta yra atitinkamos tiekiančiosios šalys , importą į Bulgariją ir Rumuniją pastaraisiais metais .

(src)="52"> A tal fine , prima della data di adesione , saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l' Unione e paesi terzi .
(trg)="52"> Šiuo tikslu dėl Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos .

(src)="53"> Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali , si applicano le disposizioni del primo comma .
(trg)="53"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , taikomos pirmosios pastraipos nuostatos .

(src)="54"> Gli accordi di pesca conclusi prima dell' adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="54"> Iki įstojimo Bulgarijos ir Rumunijos su trečiosiomis šalimis sudarytus žvejybos susitarimus administruoja Sąjunga .

(src)="55"> I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="55"> Bulgarijos ir Rumunijos teisės ir įsipareigojimai pagal tuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="56"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="56"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="57"> Con effetto dalla data di adesione , la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="57"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="58"> Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria , la Romania o entrambi gli Stati , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo , la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(trg)="58"> Kai Bulgarijos bei Rumunijos arba jų abiejų ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių susitarimai yra nesuderinami su iš šio Protokolo kylančiais įsipareigojimais , Bulgarija ir Rumunija imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="59"> Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritirano dallo stesso .
(trg)="59"> Jei Bulgarija ar Rumunija susiduria su sunkumais pritaikydama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="60"> La Bulgaria e la Romania aderiscono , alle condizioni previste nel presente protocollo , agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l' applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2 , 5 e 6.
(trg)="60"> Šiame Protokole nustatytomis sąlygomis Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie esamų valstybių narių sudarytų vidaus susitarimų siekiant įgyvendinti 2 , 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas .

(src)="61"> La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare , se necessario , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o altri Stati membri .
(trg)="61"> Bulgarija ir Rumunija prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją dėl tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar kitos valstybės narės , pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="62"> Esse si ritirano in particolare , alla data dell' adesione o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .
(trg)="62"> Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė .

(src)="63"> I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall' Unione includono quelli di cui all' articolo IV-438 della Costituzione .
(trg)="63"> Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į Sąjungos sudarytas ar pasirašytas konvencijas ir susitarimus , jie apima nurodytuosius Konstitucijos IV-438 straipsnyje .

(src)="64"> Articolo 7
(trg)="64"> 7 straipsnis

(src)="65"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .
(trg)="65"> Tarybos europinis įstatymas gali panaikinti šiame Protokole išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinos .

(src)="66"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .
(trg)="66"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="67"> Articolo 8
(trg)="67"> 8 straipsnis

(src)="68"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="68"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame Protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="69"> Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme .
(trg)="69"> Šio Protokolo nuostatos , kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė , turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos , kurias jos panaikina ar pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms .

(src)="70"> Articolo 9
(trg)="70"> 9 straipsnis

(src)="71"> L' applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta , a titolo transitorio , alle deroghe previste dal presente protocollo .
(trg)="71"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Protokole numatytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis .

(src)="72"> PARTE SECONDA
(trg)="72"> ANTROJI DALIS

(src)="73"> ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE
(trg)="73"> KONSTITUCIJOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

(src)="74"> TITOLO I
(trg)="74"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="75"> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
(trg)="75"> INSTITUCINĖS NUOSTATOS

(src)="76"> Articolo 10
(trg)="76"> 10 straipsnis

(src)="77"> L' articolo 9 , primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="77"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip :

(src)="78"> « Il rinnovo parziale dei giudici , che ha luogo ogni tre anni , riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici . »
(trg)="78"> „ Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų , pakaitomis keičiami keturiolika ir trylika teisėjų . “ .

(src)="79"> L' articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :
(trg)="79"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip :

(src)="80"> « Articolo 48
(trg)="80"> „ 48 straipsnis

(src)="81"> Il Tribunale è composto di ventisette giudici . » .
(trg)="81"> Bendrąjį Teismą sudaro dvidešimt septyni teisėjai . “ .

(src)="82"> Articolo 11
(trg)="82"> 11 straipsnis

(src)="84"> la frase di apertura è sostituita dalla seguente :
(trg)="84"> įžanginis sakinys pakeičiamas taip :

(src)="85"> Il capitale della Banca è di 164795737000 EURO ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :
(trg)="85"> Banko kapitalą sudaro 164795737000 eurų , kuriuos valstybės narės įsigyja pasirašymo būdu taip :

(src)="86"> Tra le voci relative all’ Irlanda e alla Slovacchia si inserisce :
(trg)="86"> tarp įrašų , skirtų Airijai ir Slovakijai , įterpiama :

(src)="87"> « Romania
(trg)="87"> „ Rumunija

(src)="88"> tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania , si inserisce :
(trg)="88"> tarp įrašų , skirtų Slovėnijai ir Lietuvai , įterpiama :

(src)="89"> « Bulgaria
(trg)="89"> „ Bulgarija

(src)="90"> All' articolo 9 , paragrafo 2 , il primo , secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :
(trg)="90"> 9 straipsnio 2 dalies pirmoji , antroji ir trečioji pastraipos pakeičiamos taip :

(src)="91"> Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti .
(trg)="91"> Direktorių valdybą sudaro dvidešimt aštuoni direktoriai ir aštuoniolika pakaitinių direktorių .

(src)="94"> I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :
(trg)="94"> Pakaitinius direktorius penkeriems metams skiria Valdytojų taryba tokiu būdu :

(src)="95"> due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;
(trg)="95"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Vokietijos Federacinė Respublika ,

(src)="96"> due sostituti designati dalla Repubblica francese ;
(trg)="96"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Prancūzijos Respublika ,

(src)="97"> due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;
(trg)="97"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Italijos Respublika ,

(src)="98"> due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
(trg)="98"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ,

(src)="99"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;
(trg)="99"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika ,

(src)="100"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio , dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;
(trg)="100"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Belgijos Karalystė , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė ,

(src)="101"> due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica , dall' Irlanda e dalla Romania ;
(trg)="101"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Danijos Karalystė , Graikijos Respublika , Airija ir Rumunija ,

(src)="102"> due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia , dalla Repubblica di Lettonia , dalla Repubblica di Lituania , dalla Repubblica d' Austria , dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia ;
(trg)="102"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Estijos Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Austrijos Respublika , Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė ,

(src)="103"> tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria , dalla Repubblica ceca , dalla Repubblica di Cipro , dalla Repubblica di Ungheria , dalla Repubblica di Malta , dalla Repubblica di Polonia , dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca ;
(trg)="103"> tris pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Bulgarijos Respublika , Čekijos Respublika , Kipro Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika ,