# hu/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai , másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából elfogadott második kiegészítő jegyzőkönyvhöz , amelyet Brüsszelben , 2007. július 24-én írtak alá
(trg)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

(src)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 251 . , 2007. szeptember 26 . )
(trg)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )

(src)="3"> Ez a helyesbítés a Brüsszelben 2014. december 18-án aláírt , a Tanácsnál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre .
(trg)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .

(src)="4"> A 12. oldalon , a III. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )

(src)="5"> a következő szövegrész :
(trg)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :

(src)="6"> HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
(trg)="6"> umjesto :

(src)="7"> E JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ VALAMENNYI ÁGAZAT ”
(trg)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="8"> helyesen :
(trg)="8"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="9"> „ Az ellátás módja :
(trg)="9"> treba stajati :

(src)="10"> határokon átnyúló
(trg)="10"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="11"> külföldi fogyasztás
(trg)="11"> prekogranično ;

(src)="12"> kereskedelmi jelenlét
(trg)="12"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="13"> természetes személyek jelenléte
(trg)="13"> treba stajati :

(src)="14"> Ágazat vagy alágazat
(trg)="14"> treba stajati :

(src)="15"> A piacra jutás korlátozásai
(trg)="15"> Sektor ili podsektor

(src)="16"> A nemzeti bánásmód korlátozásai
(trg)="16"> prekogranično ;

(src)="17"> Kiegészítő korlátozások
(trg)="17"> prekogranično ;

(src)="23"> Ágazatspecifikus kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”

(src)="33"> a következő szövegrész :
(trg)="33"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”

(src)="34"> [ nincs szöveg ] [ 5 ] helyesen :
(trg)="34"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="41"> A 115. oldalon , a IV. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="41"> Sektor ili podsektor

(src)="43"> [ nincs szöveg ] [ 3 ] helyesen :
(trg)="43"> komercijalna prisutnost ;

# hu/22013A0718_01_.xml.gz
# sh/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
(trg)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

(src)="3"> Vagyis a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról , az alkalmazandó jogról , a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról , valamint az 1142 / 2011 / EU végrehajtási rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell az Európai Unió és Dánia közötti kapcsolatokban .
(trg)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .

(src)="4"> A megállapodás 4. cikkének ( 4 ) bekezdése alapján a dán értesítés kölcsönös kötelezettségeket hoz létre Dánia és az Európai Unió között .
(trg)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .

(src)="5"> Tehát az 1142 / 2011 / EU végrehajtási rendelet a megállapodás módosításának minősül , amennyiben módosítja a 4 / 2009 / EK rendelettel módosított 44 / 2001 / EK rendeletet , és ahhoz tartozó mellékletnek tekinthető .
(trg)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .

(src)="7"> HL L 299 . , 2005.11.16 . , 62. o .
(trg)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .

(src)="8"> HL L 120 . , 2006.5.5 . , 22. o .
(trg)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .

(src)="9"> HL L 12 . , 2001.1.16 . , 1. o .
(trg)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .

(src)="10"> HL L 293 . , 2011.11.11 . , 24. o .
(trg)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .

(src)="11"> HL L 7 . , 2009.1.10 . , 1. o .
(trg)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .

(src)="12"> HL L 149 . , 2009.6.12 . , 80. o .
(trg)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .

(src)="13"> A 2006 / 325 / EK tanácsi határozattal megkötött [ 1 ] , az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti , a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló , 2005. október 19-i megállapodás [ 2 ] ( a továbbiakban : a megállapodás ) 4. cikke kimondja , hogy amennyibe a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló , 2000. december 22-i 44 / 2001 / EK tanácsi rendelet [ 3 ] 74. cikkének ( 2 ) bekezdése szerinti végrehajtási intézkedések elfogadására kerül sor , Dánia értesíti a Bizottságot arról a döntéséről , hogy az ilyen intézkedések tartalmát végrehajtja-e vagy sem.2011. november 10-én elfogadták a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról , az alkalmazandó jogról , a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról , valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4 / 2009 / EK tanácsi rendelet X. és XI. mellékletének megállapításáról szóló , 1142 / 2011 / EU bizottsági végrehajtási rendeletet [ 4 ] .
(trg)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .

(src)="14"> A megállapodás 3. cikke ( 2 ) bekezdésének megfelelően Dánia 2009. január 14-i keltezésű levelében már értesítette a Bizottságot arról a döntéséről , hogy végrehajtja a 4 / 2009 / EK tanácsi rendelet [ 5 ] azon rendelkezéseit , amelyek a 44 / 2001 / EK rendelet [ 6 ] módosítására vonatkoznak.A megállapodás 4. cikkének megfelelően Dánia 2012. január 11-i levelében értesítette a Bizottságot azon határozatáról , amely szerint végrehajtja az 1142 / 2011 / EU végrehajtási rendelet tartalmát .
(trg)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .

(src)="15"> A megállapodás 4. cikkének ( 3 ) bekezdése értelmében az 1142 / 2011 / EU végrehajtási rendelet dániai közigazgatási végrehajtására a Brüsszel I. rendeletről szóló , 2006. december 20-i 1536. sz. dán törvény 9. szakasza alapján kerülhet sor .
(trg)="15"> S obzirom na članak 4. stavak 3 .

(src)="16"> A szükséges közigazgatási intézkedések 2012. január 11-én léptek hatályba .
(trg)="16"> Sporazuma Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 može se u Danskoj provesti administrativnim putem sukladno odjeljku 9. danskog zakona br . 1563 od 20. prosinca 2006. o Uredbi Bruxelles I. Potrebne upravne mjere stupile su na snagu 11. siječnja 2012 .

# hu/22013A0817_01_.xml.gz
# sh/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Jegyzőkönyv
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló , 1963. évi Bécsi Egyezmény módosításáról
(trg)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .

(src)="3"> A JEGYZŐKÖNYV SZERZŐDŐ FELEI
(trg)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,

(src)="4"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy hatályának kiterjesztése , a nukleáris létesítmények üzemeltetőit terhelő felelősség mértékének növelése , valamint a megfelelő és méltányos kártalanítás biztosítását szolgáló eszközök bővítése érdekében kívánatos az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló , 1963. május 21-i Bécsi Egyezmény módosítása ,
(trg)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,

(src)="5"> A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG :
(trg)="5"> SPORAZUMJELE su se :

(src)="6"> 1. cikk
(trg)="6"> Članak 1 .

(src)="7"> Az egyezmény , amelynek rendelkezéseit ez a jegyzőkönyv módosítja , az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló , 1963. május 21-i Bécsi Egyezmény ( a továbbiakban : a 1963. évi Bécsi Egyezmény ) .
(trg)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”

(src)="8"> 2. cikk
(trg)="8"> Članak 2 .

(src)="9"> Az 1963. évi Bécsi Egyezmény I. cikke a következőképpen módosul :
(trg)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="10"> Az ( 1 ) bekezdés j ) pontja a következőképpen módosul :
(trg)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :

(src)="11"> alpont végéről az „ és ” szót el kell hagyni , és a iii ) alpont végére kell beilleszteni ;
(trg)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,

(src)="12"> a pont a következő iv ) alponttal egészül ki :
(trg)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :

(src)="13"> olyan egyéb létesítményeket , amelyekben nukleáris fűtőanyag , illetve radioaktív termék vagy hulladék található , a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Kormányzótanácsa által időről időre meghatározottak szerint ; ” .
(trg)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”

(src)="14"> Az ( 1 ) bekezdés k ) pontja helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="15"> » Az atomkár « jelent :
(trg)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :

(src)="16"> i. elhalálozást vagy személyi sérülést ;
(trg)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;

(src)="17"> vagyon elvesztését vagy abban keletkezett kárt ;
(trg)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;

(src)="18"> és a következők mindegyikét az illetékes bíróságon alkalmazott jog által meghatározott mértékben :
(trg)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –

(src)="19"> az i. vagy ii. alpontban említett veszteségből vagy kárból származó gazdasági veszteséget , amennyiben az az említett alpontokban nem szerepel , feltéve , hogy az ilyen jellegű veszteséget vagy kárt a kártérítésre jogosult személy szenvedte el ;
(trg)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;

(src)="20"> a károsodott környezet helyreállítására szolgáló intézkedések költségei – kivéve , ha ez a károsodás jelentéktelen mértékű – , feltéve , hogy ezeket az intézkedéseket ténylegesen megteszik , vagy azokat meg kell tenni , és amennyiben nem szerepelnek a ii. alpontban ;
(trg)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;

(src)="21"> v. a környezet bármely használatával vagy haszonélvezetével kapcsolatos gazdasági érdekhez kapcsolódó bevételkiesés , amely e környezet jelentős károsodása miatt következett be , és amennyiben nem tartozik a ii. alpontba ;
(trg)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;

(src)="22"> a megelőző intézkedések költségeit , és az ilyen intézkedések által okozott további veszteséget vagy kárt ;
(trg)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;

(src)="23"> bármely más gazdasági veszteséget , kivéve az olyan környezetkárosodást , amelyet az illetékes bíróság által alkalmazott polgári jogi felelősségre vonatkozó általános jogszabályok megengednek ;
(trg)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,

(src)="24"> a fenti i – v. és vii. alpont esetében annyiban , amennyiben a veszteség vagy kár olyan ionizáló sugárzásból származik , vagy sugárzásnak eredménye , amelyet valamely nukleáris létesítményen belüli sugárforrás bocsátott ki , vagy egy nukleáris létesítményben levő nukleáris üzemanyag vagy radioaktív termékek vagy hulladék , vagy egy nukleáris létesítményből érkező , származó vagy oda küldött nukleáris anyag bocsátott ki , akár az ilyen anyag radioaktív jellemzői , akár a radioaktív jellemzők és az ilyen anyag mérgező , robbanásveszélyes vagy más veszélyes tulajdonságainak kombinációja miatt . ”
(trg)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”

(src)="25"> Az ( 1 ) bekezdés l ) pontja helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="26"> » A nukleáris esemény « jelent : bármely olyan történést vagy azonos forrásból eredő történések sorozatát , amely atomkárt idéz elő , vagy – kizárólag a megelőző intézkedések tekintetében – ilyen jellegű károkozás komoly és azonnali veszélyével fenyeget . ”
(trg)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”

(src)="27"> Az ( 1 ) bekezdés l ) pontját követően az ( 1 ) bekezdés a következő m ) , n ) , o ) és p ) ponttal egészül ki :
(trg)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :

(src)="28"> » A helyreállítási intézkedések « jelentenek minden olyan ésszerű intézkedést , amelyet annak az Államnak az illetékes hatósága jóváhagyott , ahol az intézkedéseket tették , és amelyek a környezet károsodott vagy megsemmisült alkotórészei helyreállítására vagy megújítására irányulnak , vagy arra , hogy ésszerű esetben ezeknek az alkotóelemeknek az egyenértékű megfelelőjét telepítsék be a környezetbe .
(trg)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .

(src)="29"> A kár bekövetkezésének helye szerinti Állam joga határozza meg , hogy ki jogosult megtenni ezeket az intézkedéseket .
(trg)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .

(src)="30"> » A megelőző intézkedések « jelentenek bármely személy által egy nukleáris esemény bekövetkezését követően tett bármely olyan indokolt intézkedést , amelynek célja a k ) pont i – v. vagy vii. alpontjaiban említett kár megelőzése vagy minimalizálása , az illetékes hatóságok jóváhagyásával , amennyiben azt az intézkedés megtételének helye szerinti Állam joga előírja .
(trg)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .

(src)="31"> » Az ésszerű intézkedések « olyan intézkedéseket jelentenek , amelyeket az illetékes bíróság joga szerint helyénvalónak és arányosnak ítéltek , tekintettel az összes körülményre , például :
(trg)="31"> ‚ Razumne mjere ’ mjere su koje se prema pravu nadležnog suda smatraju prikladnim i razmjernim , uzimajući u obzir sve okolnosti , na primjer : –

(src)="32"> i. a keletkezett kár jellege és mértéke , vagy megelőző intézkedések esetén az ilyen kár kockázatának jellege és mértéke ;
(trg)="32"> i. vrstu i opseg nastale štete ili , u slučaju preventivnih mjera , vrstu i opseg rizika od nastanka takve štete ;

(src)="33"> meghozataluk időpontjában ezen intézkedések hatásossága valószínűségének mértéke ; valamint
(trg)="33"> opseg u kojem su , u vrijeme poduzimanja , takve mjere vjerojatno učinkovite ; i

(src)="34"> vonatkozó tudományos és műszaki szakértelem .
(trg)="34"> odgovarajuću znanstvenu i tehničku stručnost .

(src)="35"> » A különleges lehívási jog « – a továbbiakban : az SDR – jelenti a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott , és általa a saját műveletei és ügyletei során használt elszámolási egységet . ”
(trg)="35"> ‚ Posebna prava vučenja ’ , u daljnjem tekstu SDR , znači obračunska jedinica koju Međunarodni monetarni fond definira i koristi za vlastite poslove i transakcije . ”

(src)="36"> A 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="36"> Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="37"> A létesítmény helye szerinti Állam , ha a vállalt kockázat megfelelőképpen korlátozott , bármely nukleáris létesítményt vagy kis mennyiségű nukleáris anyagokat kivonhat az Egyezmény alkalmazása alól , azzal a feltétellel , hogy :
(trg)="37"> Država postrojenja može , ako je to opravdano malim opsegom rizika , izuzeti bilo koje nuklearno postrojenje ili male količine nuklearnog materijala iz primjene ove Konvencije , pod uvjetom da :

(src)="38"> a nukleáris létesítmények tekintetében az ilyen kizárás feltételeit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Kormányzótanácsa megállapította , és a létesítmény helye szerinti Állam általi kizárás megfelel ezeknek a feltételeknek ; valamint
(trg)="38"> u odnosu na nuklearna postrojenja , kriterije za takvo izuzimanje utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako izuzimanje od strane države postrojenja zadovoljava te kriterije ; i

(src)="39"> kis mennyiségű nukleáris anyagok tekintetében az ilyen mennyiségek legmagasabb kizárási határértékét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Kormányzótanácsa megállapította , és a létesítmény helye szerinti Állam általi kizárás nem haladja meg ezeket a határértékeket .
(trg)="39"> u odnosu na male količine nuklearnog materijala , maksimalna ograničenja za izuzimanje tih količina utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako je izuzimanje od strane države postrojenja u okviru tih utvrđenih ograničenja .

(src)="40"> A Kormányzótanács a nukleáris létesítmények kizárásának feltételeit és a kis mennyiségű nukleáris anyagok legmagasabb kizárási határértékét rendszeresen felülvizsgálja . ”
(trg)="40"> Vijeće guvernera periodično će preispitivati kriterije za izuzimanje nuklearnih postrojenja i maksimalna ograničenja za izuzimanje malih količina nuklearnog materijala . ”

(src)="41"> 3. cikk
(trg)="41"> Članak 3 .

(src)="42"> Az 1963. évi Bécsi Egyezmény I. cikkét követően az Egyezmény az alábbi új , I.A. és I.B. cikkel egészül ki :
(trg)="42"> Nakon članka I. Bečke konvencije iz 1963. dodaju se dva nova članka I.A i I.B :

(src)="43"> A. cikk
(trg)="43"> „ Članak I.A

(src)="44"> Ezt az Egyezményt az atomkárokra kell alkalmazni , elszenvedésük helyétől függetlenül .
(trg)="44"> Ova se Konvencija primjenjuje na nuklearnu štetu , bez obzira gdje je pretrpljena .

(src)="45"> A létesítmény helye szerinti Állam jogszabályai azonban kizárhatják az Egyezmény alkalmazásának hatálya alól
(trg)="45"> Međutim , zakonodavstvo države postrojenja od primjene ove Konvencije može izuzeti štetu pretrpljenu :

(src)="46"> a nem Szerződő Fél területén elszenvedett kárt ; vagy
(trg)="46"> na državnom području države koja nije ugovorna stranka ; ili

(src)="47"> egy nem Szerződő Fél által a nemzetközi tengerjoggal összhangban létesített bármely tengeri övezetben elszenvedett kárt .
(trg)="47"> u bilo kojem pomorskom pojasu uspostavljenom od strane države koja nije ugovorna stranka u skladu s međunarodnim pravom mora .

(src)="48"> Az e cikk ( 2 ) bekezdése szerinti kizárás csak olyan nem Szerződő Félre vonatkozhat , amely az esemény idején
(trg)="48"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. može se primjenjivati samo u odnosu na državu koja nije ugovorna stranka i koja u trenutku nesreće :

(src)="49"> nukleáris létesítménnyel rendelkezik a saját területén vagy a nemzetközi tengerjoggal összhangban általa létesített bármely tengeri övezetben ; valamint
(trg)="49"> ima nuklearno postrojenje na svom državnom području ili u bilo kojem pomorskom pojasu kojeg je uspostavila u skladu s međunarodnim pravom mora i

(src)="50"> nem biztosít egyenértékű kölcsönös előnyöket .
(trg)="50"> ne pruža jednakovrijedne obostrane koristi .

(src)="51"> Az e cikk ( 2 ) bekezdése szerinti kizárás nem érinti a IX. cikk ( 2 ) bekezdésének a ) pontjában említett jogokat , és az e cikk ( 2 ) bekezdésének b ) pontja szerinti kizárás nem terjed ki a hajóban vagy légi járműben , illetve annak fedélzetén keletkezett károkra .
(trg)="51"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. ne utječe na prava iz članka IX. stavka 2. točke ( a ) i svako izuzimanje sukladno stavku 2. točki ( b ) ovog članka ne proširuje se na štetu unutar broda ili zrakoplova ili na samom brodu ili zrakoplovu .

(src)="52"> I.B. cikk
(trg)="52"> Članak I.B

(src)="53"> Ez az Egyezmény nem vonatkozik a nem békés célokra használt nukleáris létesítményekre . ”
(trg)="53"> Ova Konvencija ne primjenjuje se na nuklearna postrojenja koja se ne koriste u mirnodopske svrhe . ”

(src)="54"> 4. cikk
(trg)="54"> Članak 4 .

(src)="55"> Az 1963. évi Bécsi Egyezmény II. cikke a következőképpen módosul :
(trg)="55"> Članak II . Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="56"> A szöveg a ( 3 ) bekezdés a ) pontjának végét követően a következő szövegrésszel egészül ki :
(trg)="56"> Na kraju stavka 3. točke ( a ) dodaje se sljedeći tekst :

(src)="57"> „ A létesítmény helye szerinti Állam az állami finanszírozás eseményenkénti összegét arra az esetleges különbségre korlátozhatja , amely az itt meghatározott összegek és az V. cikk ( 1 ) bekezdésében meghatározott összeg között merül fel . ”
(trg)="57"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos javnih sredstava dostupnih po nesreći na razliku , ako postoji , između ovdje utvrđenog iznosa i iznosa utvrđenog sukladno članku V. stavku 1 . ”

(src)="58"> A szöveg a ( 4 ) bekezdés végén a következő szövegrésszel egészül ki :
(trg)="58"> Na kraju stavka 4. dodaje se sljedeći tekst :

(src)="59"> „ A létesítmény helye szerinti Állam korlátozhatja az e cikk ( 3 ) bekezdésének a ) pontjában biztosított , rendelkezésre álló állami források összegét . ”
(trg)="59"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos dostupnih javnih sredstava u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkom ( a ) . ”

(src)="60"> A ( 6 ) bekezdés helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="60"> Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="61"> Senki sem tehető felelőssé olyan veszteség vagy kár miatt , amely nem minősül az I. cikk ( 1 ) bekezdésének k ) pontja értelmében atomkárnak , de amely atomkárnak minősülhetett volna ugyanezen pont rendelkezéseinek értelmében . ”
(trg)="61"> Nijedna osoba nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije nuklearna šteta sukladno članku I. stavku 1. podstavku ( k ) , ali koja se mogla odrediti kao takva sukladno odredbama tog podstavka . ”

(src)="62"> 5. cikk
(trg)="62"> Članak 5 .