# hu/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


# hu/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


# hu/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> ( 2004. április 23 . )
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> az EGT-megállapodás XXI. mellékletének ( Statisztika ) módosításáról — a Bizottság 1670 / 2003 / EK rendelete ( strukturális üzleti statisztika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé , az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg .
(trg)="5"> întrucât :

# hu/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> ( 2004. április 23 . )
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> az EGT-megállapodás XXI. mellékletének ( Statisztika ) módosításáról — az EP és a Tanács 2150 / 2002 / EK rendelete ( hulladék-statisztika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé , az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg .
(trg)="5"> întrucât :

# hu/22004D0057.xml.gz
# ro/22004D0057.xml.gz


# hu/22005A0204_02_.xml.gz
# ro/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> A Közösség aláírta az Egyesült Nemzetek 1982. december  10-i tengerjogi egyezményében foglalt , a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló megállapodást ( „ az 1995. évi ENSZ halállományi megállapodás ” ) .
(trg)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,

(src)="4"> 1. cikk
(trg)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,

(src)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;

(src)="19"> ( 2004. április  26 . )
(trg)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;

(src)="20"> a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról
(trg)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;

(src)="21"> AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ,
(trg)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;

(src)="22"> tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37.  cikkére , összefüggésben 300.  cikke ( 2 )  bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300.  cikke ( 3 )  bekezdésének második albekezdésével ,
(trg)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;

(src)="29"> Az egyezmény hatálya alá tartozó területen közösségi halászok is tevékenykednek .
(trg)="29"> Zonă de aplicare

(src)="30"> Így tehát a Közösségnek érdekében áll , hogy a nemzetközi tengerjog szerinti kötelezettségeinek megfelelően teljes jogú tagjává váljon az egyezmény alapján létrehozandó regionális halászati szervezetnek .
(trg)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :

(src)="31"> A Közösségnek ezért csatlakoznia kell ehhez az egyezményhez ,
(trg)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;

(src)="32"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :
(trg)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;

(src)="33"> A Tanács az Európai Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozását jóváhagyja .
(trg)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;

(src)="38"> az elnök
(trg)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .

# hu/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai , másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából elfogadott második kiegészítő jegyzőkönyvhöz , amelyet Brüsszelben , 2007. július 24-én írtak alá
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007

(src)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 251 . , 2007. szeptember 26 . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )

(src)="3"> Ez a helyesbítés a Brüsszelben 2014. december 18-án aláírt , a Tanácsnál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .

(src)="4"> A 12. oldalon , a III. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="5"> a következő szövegrész :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
(trg)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE

(src)="7"> E JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ VALAMENNYI ÁGAZAT ”
(trg)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”

(src)="8"> helyesen :
(trg)="8"> se va citi :

(src)="9"> „ Az ellátás módja :
(trg)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :

(src)="10"> határokon átnyúló
(trg)="10"> Transfrontalier

(src)="11"> külföldi fogyasztás
(trg)="11"> Consumul în străinătate

(src)="12"> kereskedelmi jelenlét
(trg)="12"> Prezență comercială

(src)="13"> természetes személyek jelenléte
(trg)="13"> Prezența persoanelor fizice

(src)="14"> Ágazat vagy alágazat
(trg)="14"> Sector sau subsector

(src)="15"> A piacra jutás korlátozásai
(trg)="15"> Restricții privind accesul la piață

(src)="16"> A nemzeti bánásmód korlátozásai
(trg)="16"> Restricții privind tratamentul național

(src)="17"> Kiegészítő korlátozások
(trg)="17"> Angajamente suplimentare

(src)="18"> I. HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
(trg)="18"> se va citi :

(src)="19"> A 13 – 25. oldalon , a III. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="20"> [ nincs szöveg ] [ 1 ] helyesen :
(trg)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :

(src)="21"> Kiegészítő korlátozások ”
(trg)="21"> Angajamente suplimentare ”

(src)="22"> A 26. oldalon , a III. melléklet „ II .
(trg)="22"> La pagina 26 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="23"> Ágazatspecifikus kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="23"> Angajamente sectoriale ” , capul de tabel :

(src)="24"> ÁGAZATSPECIFIKUS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ”
(trg)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”

(src)="25"> A 27 – 111. oldalon , a III. melléklet „ II .
(trg)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="32"> PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SPECIFIKUS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ( második rész ) ”
(trg)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector

(src)="33"> a következő szövegrész :
(trg)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="34"> [ nincs szöveg ] [ 5 ] helyesen :
(trg)="34"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel : în loc de :

(src)="38"> A fejléc nem jelenik meg az aláírt Második kiegészítő jegyzőkönyvben , de – a Kiadóhivatal kiadványszerkesztési stílusával összhangban – a közzétett változatban megjelenik , HL L 251 . , 2007.9.26 . , 116 – 125. o .
(trg)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :

(src)="40"> A fejléc nem jelenik meg az aláírt Második kiegészítő jegyzőkönyvben , de – a Kiadóhivatal kiadványszerkesztési stílusával összhangban – a közzétett változatban megjelenik , HL L 251 . , 2007.9.26 . , 144 – 155. o .
(trg)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="41"> A 115. oldalon , a IV. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”

(src)="42"> A 116 – 125. oldalon , a IV. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="43"> [ nincs szöveg ] [ 3 ] helyesen :
(trg)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="44"> [ nincs szöveg ] [ 4 ] helyesen :
(trg)="44"> în loc de :

(src)="45"> „ Az ellátás módja :
(trg)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :

(src)="46"> A 143. oldalon , a IV. melléklet „ II.2.
(trg)="46"> Angajamente suplimentare ”

(src)="47"> Pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó specifikus kötelezettségvállalások ( második rész ) ” című táblázatának fejlécében :
(trg)="47"> Capul de tabel lipsește din al doilea protocol adițional semnat însă , consecvent regulilor Oficiului pentru Publicații , apare în versiunea publicată ( JO L 251 , 26.9.2007 , p .

# hu/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez , aláírva Luganóban 2007. október 30-án
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339 . , 2007. december 21 . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )

(src)="3"> A következő helyesbítés a Bernben 2009. március 24-én aláírt , a Svájci Konföderáció Szövetségi Külügyi Hivatalánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre .
(trg)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .

(src)="4"> A 37. oldalon , a IV. melléklet tizennegyedik pontjában :
(trg)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :

(src)="5"> a következő szövegrész :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> Norvégiában : a » Høyesteretts Ankeutvalg « -hoz vagy a » Høyesterett « -hez benyújtott jogorvoslati kérelem , ”
(trg)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,

(src)="7"> helyesen :
(trg)="7"> se va citi :

(src)="8"> Norvégiában : a » Høyesterett « -hez benyújtott jogorvoslati kérelem , ” .
(trg)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .

# hu/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. október 30-án Luganóban aláírt , a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 147 . , 2009. június 10 . )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )

(src)="3"> Ez a helyesbítés a Bernben 2011. október 20-án aláírt , a Svájci Konföderáció Szövetségi Külügyi Hivatalánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre . 1 . A 6. oldalon , az 5. cikk 1. a ) és b ) pontjában : a következő szövegrész : „ 1. a ) ha az eljárás tárgya szerződés vagy szerződéses igény , akkor a kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróság előtt ; b ) e rendelkezés alkalmazásában , eltérő megállapodás hiányában a kötelezettség teljesítésének helye : ” helyesen : „ 1 .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .

(src)="6"> Bulgáriában a nemzetközi magánjogi törvénykönyv 4. cikke ( 1 ) bekezdésének 2. pontja , ” ;
(trg)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;

(src)="7"> Észtországban a polgári perrendtartás ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86. cikke , ” ;
(trg)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;

(src)="8"> Lengyelországban a polgári perrendtartás ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103. cikkének ( 4 ) bekezdése , ” ;
(trg)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;

(src)="9"> Portugáliában a polgári perrendtartás ( Código de Processo Civil ) 65. cikke ( 1 ) bekezdésének b ) pontja , amennyiben olyan exorbitáns joghatósági szabályokat kell figyelembe venni , mint például a fióktelep , a képviselet vagy más intézmény helye ( amennyiben az Portugáliában van ) szerinti joghatóságokat , ha a központi ügyvezetés ( amennyiben az külföldön található ) az alperes , valamint a munkajogi eljárási törvénykönyv ( Código de Processo do Trabalho ) 10. cikke , amennyiben olyan exorbitáns joghatósági szabályokat kell figyelembe venni , mint például a felperes lakóhelye szerinti joghatóságokat a munkavállaló által a munkáltatóval szemben az egyéni munkaszerződéssel kapcsolatosan indított eljárások során , ” ;
(trg)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;

(src)="10"> Svájcban a nemzetközi magánjogról szóló szövetségi törvény ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4. cikke , ” ;
(trg)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;

(src)="11"> Finnországban a bírósági eljárás törvénykönyve ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10. fejezete 18 ( 1 ) szakaszának ( 1 ) és ( 2 ) bekezdése , ” .
(trg)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .

(src)="13"> Bulgáriában az » окръжният съд « , ” ;
(trg)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;

(src)="14"> Svájcban » kantonales Vollstreckungsgericht « / » tribunal cantonal de l ’ exécution « / » giudice cantonale dell ’ esecuzione « , ” ;
(trg)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;

(src)="15"> az Egyesült Királyságban ( … )
(trg)="15"> în Regatul Unit : [ … ]

(src)="16"> Skóciában a » Court of Session « , illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a » Scottish Ministers « áttétele alapján a » Sheriff Court « ;
(trg)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) ” .
(trg)="17"> [ … ] ” .

(src)="19"> Spanyolországban a megtámadott határozatot kiadó » Juzgado de Primera Instancia « és a fellebbezés elbírálására köteles » Audiencia Provincial « , ” ;
(trg)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;

(src)="20"> Svájcban a felsőbb kantoni bíróság , ” .
(trg)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .

(src)="21"> A 43. oldalon , a IX. melléklet helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :

(src)="22"> MELLÉKLET
(trg)="22"> „ ANEXA IX

(src)="23"> Az 1. jegyzőkönyv II. cikkében említett államok és szabályok a következők :
(trg)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :

(src)="24"> Németország a polgári perrendtartásnak ( Zivilprozessordnung ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 68 . , 72 . , 73. és 74. cikke ,
(trg)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="25"> Észtország a polgári perrendtartásnak ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 214. cikkének ( 3 ) és ( 4 ) bekezdése , valamint 216. cikke ,
(trg)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;

(src)="26"> Lettország a polgári perrendtartásról szóló törvénynek ( Civilprocesa likums ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 78 . , 79 . , 80. és 81. cikke ,
(trg)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;

(src)="27"> Litvánia a polgári perrendtartás ( Civilinio proceso kodeksas ) 47. cikke ,
(trg)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;

(src)="28"> Magyarország a polgári perrendtartásnak a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 58 – 60. cikke ,
(trg)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;

(src)="29"> Ausztria a polgári perrendtartásnak ( Zivilprozessordnung ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 21. cikke ,
(trg)="29"> Austria articolul 21 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="30"> Lengyelország a polgári perrendtartásnak ( Kodeks postępowania cywilnego ) a harmadik személyek perbehívására ( przypozwanie ) vonatkozó 84. és 85. cikke ,
(trg)="30"> Polonia articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) privind litis denuntiatio ( przypozwanie ) ;

(src)="31"> Szlovénia a polgári perrendtartásról szóló törvénynek ( Zakon o pravdnem postopku ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 204. cikke . ”
(trg)="31"> Slovenia articolul 204 din Codul de procedură civilă ( Zakon o pravdnem postopku ) privind litis denuntiatio . ”

# hu/22007X0213_01_.xml.gz
# ro/22007X0213_01_.xml.gz


(src)="1"> Értesítés az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény 43. cikkének ( 1 ) bekezdése alapján készített jegyzőkönyv hatálybalépéséről
(trg)="1"> Notă privind intrarea în vigoare a protocolului încheiat în temeiul articolului 43 alineatul ( 1 ) din Convenția privind constituirea Oficiului European de Poliție