# hu/12005S.xml.gz
# pl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Jegyzőkönyv
(trg)="1"> Protokół

(src)="2"> A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól
(trg)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(src)="3"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,
(trg)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="4"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagjává válik ;
(trg)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;

(src)="5"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke értelmében a felvétel feltételei és részletes szabályai a tagállamok és a felvételét kérő állam között létrejövő megállapodás tárgyát képezik ;
(trg)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;

(src)="6"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :
(trg)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="7"> ELSŐ RÉSZ
(trg)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="8"> ALAPELVEK
(trg)="8"> ZASADY

(src)="9"> 1. cikk
(trg)="9"> Artykuł 1

(src)="10"> Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában :
(trg)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="11"> az „ Alkotmány ” kifejezés a az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést jelenti ;
(trg)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;

(src)="12"> az „ EAK-Szerződés ” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést jelenti , a csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;

(src)="13"> a „ jelenlegi tagállamok ” kifejezés a Belga Királyságot , a Cseh Köztársaságot , a Dán Királyságot , a Németországi Szövetségi Köztársaságot , az Észt Köztársaságot , a Görög Köztársaságot , a Spanyol Királyságot , a Francia Köztársaságot , Írországot , az Olasz Köztársaságot , a Ciprusi Köztársaságot , a Lett Köztársaságot , a Litván Köztársaságot , a Luxemburgi Nagyhercegséget , a Magyar Köztársaságot , a Máltai Köztársaságot , a Holland Királyságot , az Osztrák Köztársaságot , a Lengyel Köztársaságot , a Portugál Köztársaságot , a Szlovén Köztársaságot , a Szlovák Köztársaságot , a Finn Köztársaságot , a Svéd Királyságot , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti ;
(trg)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;

(src)="14"> az „ új tagállamok ” kifejezés a Bolgár Köztársaságot és Romániát jelenti ;
(trg)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;

(src)="15"> az „ intézmények ” kifejezés az Alkotmánnyal létrehozott intézményeket jelenti .
(trg)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .

(src)="16"> Az ebben a jegyzőkönyvben szereplő , az Alkotmányra , illetve az Unióra vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EAK-Szerződésre , illetve EAK-Szerződéssel létrehozott Közösségre vonatkozó hivatkozásként kell érteni .
(trg)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .

(src)="17"> 2. cikk
(trg)="17"> Artykuł 2

(src)="18"> A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alkotmány rendelkezései , az EAK-Szerződés és az intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok Bulgária és Románia számára kötelezőek , és az Alkotmányban , az EAK-Szerződésben , illetve az e jegyzőkönyvben megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban .
(trg)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .

(src)="19"> 3. cikk
(trg)="19"> Artykuł 3

(src)="20"> Bulgária és Románia csatlakozik a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz .
(trg)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .

(src)="21"> Bulgária és Románia helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások , illetve egyéb álláspontok tekintetében , és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak , állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében , amelyeket az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak ; Bulgária és Románia ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból , állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat , és megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket .
(trg)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .

(src)="22"> Bulgária és Románia csatlakozik az I. mellékletben felsorolt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez . Ezek az egyezmények és jegyzőkönyvek Bulgária és Románia vonatkozásában a Tanács által a ( 4 ) bekezdésben említett határozatokban megállapított időpontban lépnek hatályba .
(trg)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .

(src)="23"> A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag elfogadott európai határozatokkal elfogadja a ( 3 ) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást , és a módosított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában .
(trg)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

(src)="24"> A ( 3 ) bekezdésben említett egyezmények és jegyzőkönyvek tekintetében Bulgária és Románia vállalja , hogy a tagállamok intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezet be , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .
(trg)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .

(src)="25"> A Tanács a Bizottság javaslata alapján , egyhangúlag elfogadott európai határozattal az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja előtt aláírt , az előbbiekben említett egyezményekkel , megállapodásokkal és jegyzőkönyvekkel .
(trg)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .

(src)="26"> Az ebben a cikkben említett egyes okmányok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett eszközöket is .
(trg)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="27"> 4. cikk
(trg)="27"> Artykuł 4

(src)="28"> A schengeni vívmányoknak az Alkotmány 17 . , az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvében említett rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el , Bulgáriára és Romániára nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek , és azokat ezekben az államokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .
(trg)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .

(src)="29"> A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az 1. bekezdés nem említ , a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Bulgária és Románia számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell az előbb említett államokban alkalmazni , ha a Tanács ilyen értelmű európai határozatot fogad el azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az adott állam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .
(trg)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="30"> A Tanács határozatát az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .
(trg)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="31"> A Tanács Írország , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .
(trg)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="32"> 5. cikk
(trg)="32"> Artykuł 5

(src)="33"> A csatlakozás időpontjától kezdődően , az Alkotmány III-197. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Bulgária és Románia részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .
(trg)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .

(src)="34"> 6. cikk
(trg)="34"> Artykuł 6

(src)="35"> Az Unió által egy vagy több harmadik állammal , valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az Alkotmányban és az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint kötelezőek Bulgáriára és Romániára .
(trg)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .

(src)="36"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen eljárva megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez .
(trg)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .

(src)="37"> Bulgáriának és Romániának az egyes harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .
(trg)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .

(src)="38"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .
(trg)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="39"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .
(trg)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="40"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását , és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást .
(trg)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .

(src)="41"> A 2. bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással Bulgáriát és Romániát e megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat .
(trg)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .

(src)="42"> A csatlakozás időpontjától kezdődően és a 2. bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek hatálybalépéséig Bulgária és Románia alkalmazza az Unió és a jelenlegi tagállamok által a csatlakozás időpontja előtt együttesen megkötött megállapodások és egyezmények rendelkezéseit , a személyek szabad mozgásáról szóló , Svájccal kötött megállapodás kivételével .
(trg)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .

(src)="43"> Ez a kötelezettség azokra a megállapodásokra és egyezményekre is vonatkozik , amelyekkel kapcsolatban az Unió és a jelenlegi tagállamok úgy állapodtak meg , hogy azokat ideiglenesen alkalmazzák .
(trg)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .

(src)="44"> A 2. bekezdésben említett jegyzőkönyvek hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva , saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézkedéseket .
(trg)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .

(src)="45"> Bulgária és Románia csatlakozik az egyrészről az afrikai , karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai , másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti , 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz .
(trg)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .

(src)="46"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz , annak 128. cikkével összhangban .
(trg)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .

(src)="47"> A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia alkalmazza az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket .
(trg)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="48"> Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .
(trg)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .

(src)="49"> Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról .
(trg)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .

(src)="50"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait Bulgária és Románia csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .
(trg)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .

(src)="51"> Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az utóbbi években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani .
(trg)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .

(src)="52"> Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól .
(trg)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="53"> Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .
(trg)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .

(src)="54"> Bulgária vagy Románia által a csatlakozást megelőzően harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .
(trg)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .

(src)="55"> Az említett megállapodásokból eredő , Bulgáriára és Romániára vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .
(trg)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="56"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .
(trg)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="57"> A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal Bulgária és Románia felmondja valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását , köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .
(trg)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .

(src)="58"> Amennyiben az egyrészről Bulgária , Románia vagy mindkét állam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , Bulgária és Románia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse .
(trg)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="59"> Ha Bulgária vagy Románia a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .
(trg)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .

(src)="60"> Bulgária és Románia az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok által a 2 . , 5. és 6. bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz .
(trg)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .

(src)="61"> Bulgária és Románia – amennyiben szükséges – megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetét , amelyeknek az Unió vagy valamelyik más tagállam szintén tagja , illetve részese , hozzáigazítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz történő csatlakozásából erednek .
(trg)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="62"> Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondja különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat , és kilép azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos .
(trg)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .

(src)="63"> Amennyiben ez a cikk az Unió által kötött vagy aláírt egyezményekre vagy megállapodásokra hivatkozik , azok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett egyezményeket és megállapodásokat is .
(trg)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="64"> 7. cikk
(trg)="64"> Artykuł 7

(src)="65"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandók .
(trg)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .

(src)="66"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .
(trg)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="67"> 8. cikk
(trg)="67"> Artykuł 8

(src)="68"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .
(trg)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .

(src)="69"> Az e jegyzőkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete , amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása , megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .
(trg)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .

(src)="70"> 9. cikk
(trg)="70"> Artykuł 9

(src)="71"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben a jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .
(trg)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .

(src)="72"> MÁSODIK RÉSZ
(trg)="72"> CZĘŚĆ DRUGA

(src)="73"> AZ ALKOTMÁNY KIIGAZÍTÁSA
(trg)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI

(src)="74"> I. CÍM
(trg)="74"> TYTUŁ I

(src)="75"> INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK
(trg)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

(src)="76"> 10. cikk
(trg)="76"> Artykuł 10

(src)="77"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
(trg)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="78"> „ A bírói kar részleges megújítása , amelyre háromévente kerül sor , felváltva tizennégy , illetve tizenhárom bírót érint . ”
(trg)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’

(src)="79"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép :
(trg)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="80"> „ 48. cikk
(trg)="80"> ‘ Artykuł 48

(src)="81"> A Törvényszék huszonhét bíróból áll . ” .
(trg)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .

(src)="82"> 11. cikk
(trg)="82"> Artykuł 11

(src)="84"> a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép :
(trg)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :

(src)="85"> A Bank tőkéje 164795737000 EUR , amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek :
(trg)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,

(src)="86"> a szöveg a következőkkel egészül ki az Írországra és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között :
(trg)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :

(src)="87"> „ Románia
(trg)="87"> „ Rumunia

(src)="88"> a következőkkel egészül ki a Szlovéniára és Litvániára vonatkozó szövegrészek között :
(trg)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :

(src)="89"> „ Bulgária
(trg)="89"> „ Bułgaria

(src)="90"> A 9. cikk ( 2 ) bekezdésében az első , a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :

(src)="91"> Az Igazgatótanács huszonnyolc igazgatóból és tizenhat helyettesből áll . ” ,
(trg)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .

(src)="94"> A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint :
(trg)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :

(src)="95"> két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján ,
(trg)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,

(src)="96"> két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján ,
(trg)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,

(src)="97"> két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján ,
(trg)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,

(src)="98"> két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján ,
(trg)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="99"> egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,

(src)="100"> egy helyettest a Belga Királyság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,

(src)="101"> két helyettest a Dán Királyság , a Görög Köztársaság , Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,

(src)="102"> két helyettest az Észt Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , az Osztrák Köztársaság , a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="102"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Estońska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Austrii , Republika Finlandii i Królestwo Szwecji ,

(src)="103"> három helyettest a Bolgár Köztársaság , a Cseh Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="103"> trzech zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Bułgarii , Republika Czeska , Republika Cypryjska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka ,