# hu/12005S.xml.gz
# it/12005S.xml.gz


(src)="1"> Jegyzőkönyv
(trg)="1"> Protocollo

(src)="2"> A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól
(trg)="2"> Relativo alle condizioni e modalità d' ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea

(src)="3"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,
(trg)="3"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

(src)="4"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagjává válik ;
(trg)="4"> CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell' Unione europea il 1o gennaio 2007 ;

(src)="5"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke értelmében a felvétel feltételei és részletes szabályai a tagállamok és a felvételét kérő állam között létrejövő megállapodás tárgyát képezik ;
(trg)="5"> CONSIDERANDO che l' articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l' Europa prevede che le condizioni e le modalità dell' ammissione formino l' oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato ;

(src)="6"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :
(trg)="6"> HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :

(src)="7"> ELSŐ RÉSZ
(trg)="7"> PARTE PRIMA

(src)="8"> ALAPELVEK
(trg)="8"> PRINCIPI

(src)="9"> 1. cikk
(trg)="9"> Articolo 1

(src)="10"> Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában :
(trg)="10"> Ai fini del presente protocollo :

(src)="11"> az „ Alkotmány ” kifejezés a az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést jelenti ;
(trg)="11"> per « Costituzione » s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ;

(src)="12"> az „ EAK-Szerződés ” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést jelenti , a csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="12"> per « Trattato CEEA » s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica , quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione ;

(src)="13"> a „ jelenlegi tagállamok ” kifejezés a Belga Királyságot , a Cseh Köztársaságot , a Dán Királyságot , a Németországi Szövetségi Köztársaságot , az Észt Köztársaságot , a Görög Köztársaságot , a Spanyol Királyságot , a Francia Köztársaságot , Írországot , az Olasz Köztársaságot , a Ciprusi Köztársaságot , a Lett Köztársaságot , a Litván Köztársaságot , a Luxemburgi Nagyhercegséget , a Magyar Köztársaságot , a Máltai Köztársaságot , a Holland Királyságot , az Osztrák Köztársaságot , a Lengyel Köztársaságot , a Portugál Köztársaságot , a Szlovén Köztársaságot , a Szlovák Köztársaságot , a Finn Köztársaságot , a Svéd Királyságot , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti ;
(trg)="13"> per « Stati membri attuali » si intendono il Regno del Belgio , la Repubblica ceca , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica di Estonia , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , il Granducato del Lussemburgo , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica di Polonia , la Repubblica portoghese , la Repubblica di Slovenia , la Repubblica slovacca , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

(src)="14"> az „ új tagállamok ” kifejezés a Bolgár Köztársaságot és Romániát jelenti ;
(trg)="14"> per « nuovi Stati membri » si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania ;

(src)="15"> az „ intézmények ” kifejezés az Alkotmánnyal létrehozott intézményeket jelenti .
(trg)="15"> per « istituzioni » si intendono le istituzioni create dalla Costituzione .

(src)="16"> Az ebben a jegyzőkönyvben szereplő , az Alkotmányra , illetve az Unióra vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EAK-Szerződésre , illetve EAK-Szerződéssel létrehozott Közösségre vonatkozó hivatkozásként kell érteni .
(trg)="16"> I riferimenti alla Costituzione e all' Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti , a seconda dei casi , rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA .

(src)="17"> 2. cikk
(trg)="17"> Articolo 2

(src)="18"> A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alkotmány rendelkezései , az EAK-Szerződés és az intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok Bulgária és Románia számára kötelezőek , és az Alkotmányban , az EAK-Szerződésben , illetve az e jegyzőkönyvben megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban .
(trg)="18"> Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione , del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell' adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione , dal trattato CEEA e dal presente protocollo .

(src)="19"> 3. cikk
(trg)="19"> Articolo 3

(src)="20"> Bulgária és Románia csatlakozik a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz .
(trg)="20"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio .

(src)="21"> Bulgária és Románia helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások , illetve egyéb álláspontok tekintetében , és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak , állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében , amelyeket az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak ; Bulgária és Románia ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból , állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat , és megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket .
(trg)="21"> La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio , nonché rispetto a quelle relative all' Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri ; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l' applicazione .

(src)="22"> Bulgária és Románia csatlakozik az I. mellékletben felsorolt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez . Ezek az egyezmények és jegyzőkönyvek Bulgária és Románia vonatkozásában a Tanács által a ( 4 ) bekezdésben említett határozatokban megállapított időpontban lépnek hatályba .
(trg)="22"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell' allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.

(src)="23"> A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag elfogadott európai határozatokkal elfogadja a ( 3 ) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást , és a módosított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában .
(trg)="23"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell' adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .

(src)="24"> A ( 3 ) bekezdésben említett egyezmények és jegyzőkönyvek tekintetében Bulgária és Románia vállalja , hogy a tagállamok intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezet be , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .
(trg)="24"> La Bulgaria e la Romania si impegnano , relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 , ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura , quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri .

(src)="25"> A Tanács a Bizottság javaslata alapján , egyhangúlag elfogadott európai határozattal az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja előtt aláírt , az előbbiekben említett egyezményekkel , megállapodásokkal és jegyzőkönyvekkel .
(trg)="25"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su proposta della Commissione , può adottare decisioni europee che integrano l' allegato I con le convenzioni , gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione .

(src)="26"> Az ebben a cikkben említett egyes okmányok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett eszközöket is .
(trg)="26"> Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell' articolo IV-438 della Costituzione .

(src)="27"> 4. cikk
(trg)="27"> Articolo 4

(src)="28"> A schengeni vívmányoknak az Alkotmány 17 . , az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvében említett rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el , Bulgáriára és Romániára nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek , és azokat ezekben az államokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .
(trg)="28"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen , di cui al protocollo 17 della Costituzione sull' acquis di Schengen integrato nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell' adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione .

(src)="29"> A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az 1. bekezdés nem említ , a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Bulgária és Románia számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell az előbb említett államokban alkalmazni , ha a Tanács ilyen értelmű európai határozatot fogad el azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az adott állam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .
(trg)="29"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1 , pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione , si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale Stato .

(src)="30"> A Tanács határozatát az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .
(trg)="30"> Il Consiglio adotta la sua decisione , previa consultazione del Parlamento europeo , deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .

(src)="31"> A Tanács Írország , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .
(trg)="31"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .

(src)="32"> 5. cikk
(trg)="32"> Articolo 5

(src)="33"> A csatlakozás időpontjától kezdődően , az Alkotmány III-197. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Bulgária és Románia részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .
(trg)="33"> La Bulgaria e la Romania partecipano all' Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .

(src)="34"> 6. cikk
(trg)="34"> Articolo 6

(src)="35"> Az Unió által egy vagy több harmadik állammal , valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az Alkotmányban és az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint kötelezőek Bulgáriára és Romániára .
(trg)="35"> Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall' Unione con uno o più Stati terzi , con un' organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo .

(src)="36"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen eljárva megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez .
(trg)="36"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali .

(src)="37"> Bulgáriának és Romániának az egyes harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .
(trg)="37"> L' adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio , che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .

(src)="38"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .
(trg)="38"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .

(src)="39"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .
(trg)="39"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .

(src)="40"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását , és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást .
(trg)="40"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l' Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .

(src)="41"> A 2. bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással Bulgáriát és Romániát e megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat .
(trg)="41"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali .

(src)="42"> A csatlakozás időpontjától kezdődően és a 2. bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek hatálybalépéséig Bulgária és Románia alkalmazza az Unió és a jelenlegi tagállamok által a csatlakozás időpontja előtt együttesen megkötött megállapodások és egyezmények rendelkezéseit , a személyek szabad mozgásáról szóló , Svájccal kötött megállapodás kivételével .
(trg)="42"> Dalla data dell' adesione e in attesa dell' entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall' Unione e dagli Stati membri attuali prima dell' adesione , ad eccezione dell' accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera .

(src)="43"> Ez a kötelezettség azokra a megállapodásokra és egyezményekre is vonatkozik , amelyekkel kapcsolatban az Unió és a jelenlegi tagállamok úgy állapodtak meg , hogy azokat ideiglenesen alkalmazzák .
(trg)="43"> Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l' Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente .

(src)="44"> A 2. bekezdésben említett jegyzőkönyvek hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva , saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézkedéseket .
(trg)="44"> In attesa dell' entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2 , l' Unione e gli Stati membri , agendo congiuntamente , adottano , se opportuno nell' ambito delle rispettive competenze , le disposizioni necessarie .

(src)="45"> Bulgária és Románia csatlakozik az egyrészről az afrikai , karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai , másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti , 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz .
(trg)="45"> La Bulgaria e la Romania aderiscono all' Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità europea e i suoi Stati membri , dall' altro , firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

(src)="46"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz , annak 128. cikkével összhangban .
(trg)="46"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .

(src)="47"> A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia alkalmazza az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket .
(trg)="47"> Dalla data dell' adesione , la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall' Unione con paesi terzi .

(src)="48"> Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .
(trg)="48"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione .

(src)="49"> Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról .
(trg)="49"> A tal fine , prima della data di adesione , l' Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra .

(src)="50"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait Bulgária és Románia csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .
(trg)="50"> Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione , l' Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania .

(src)="51"> Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az utóbbi években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani .
(trg)="51"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati .

(src)="52"> Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól .
(trg)="52"> A tal fine , prima della data di adesione , saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l' Unione e paesi terzi .

(src)="53"> Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .
(trg)="53"> Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali , si applicano le disposizioni del primo comma .

(src)="54"> Bulgária vagy Románia által a csatlakozást megelőzően harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .
(trg)="54"> Gli accordi di pesca conclusi prima dell' adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .

(src)="55"> Az említett megállapodásokból eredő , Bulgáriára és Romániára vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .
(trg)="55"> I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .

(src)="56"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .
(trg)="56"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .

(src)="57"> A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal Bulgária és Románia felmondja valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását , köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .
(trg)="57"> Con effetto dalla data di adesione , la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .

(src)="58"> Amennyiben az egyrészről Bulgária , Románia vagy mindkét állam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , Bulgária és Románia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse .
(trg)="58"> Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria , la Romania o entrambi gli Stati , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo , la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .

(src)="59"> Ha Bulgária vagy Románia a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .
(trg)="59"> Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritirano dallo stesso .

(src)="60"> Bulgária és Románia az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok által a 2 . , 5. és 6. bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz .
(trg)="60"> La Bulgaria e la Romania aderiscono , alle condizioni previste nel presente protocollo , agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l' applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2 , 5 e 6.

(src)="61"> Bulgária és Románia – amennyiben szükséges – megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetét , amelyeknek az Unió vagy valamelyik más tagállam szintén tagja , illetve részese , hozzáigazítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz történő csatlakozásából erednek .
(trg)="61"> La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare , se necessario , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o altri Stati membri .

(src)="62"> Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondja különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat , és kilép azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos .
(trg)="62"> Esse si ritirano in particolare , alla data dell' adesione o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .

(src)="63"> Amennyiben ez a cikk az Unió által kötött vagy aláírt egyezményekre vagy megállapodásokra hivatkozik , azok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett egyezményeket és megállapodásokat is .
(trg)="63"> I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall' Unione includono quelli di cui all' articolo IV-438 della Costituzione .

(src)="64"> 7. cikk
(trg)="64"> Articolo 7

(src)="65"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandók .
(trg)="65"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .

(src)="66"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .
(trg)="66"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .

(src)="67"> 8. cikk
(trg)="67"> Articolo 8

(src)="68"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .
(trg)="68"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .

(src)="69"> Az e jegyzőkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete , amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása , megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .
(trg)="69"> Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme .

(src)="70"> 9. cikk
(trg)="70"> Articolo 9

(src)="71"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben a jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .
(trg)="71"> L' applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta , a titolo transitorio , alle deroghe previste dal presente protocollo .

(src)="72"> MÁSODIK RÉSZ
(trg)="72"> PARTE SECONDA

(src)="73"> AZ ALKOTMÁNY KIIGAZÍTÁSA
(trg)="73"> ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE

(src)="74"> I. CÍM
(trg)="74"> TITOLO I

(src)="75"> INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK
(trg)="75"> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

(src)="76"> 10. cikk
(trg)="76"> Articolo 10

(src)="77"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
(trg)="77"> L' articolo 9 , primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :

(src)="78"> „ A bírói kar részleges megújítása , amelyre háromévente kerül sor , felváltva tizennégy , illetve tizenhárom bírót érint . ”
(trg)="78"> « Il rinnovo parziale dei giudici , che ha luogo ogni tre anni , riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici . »

(src)="79"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép :
(trg)="79"> L' articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :

(src)="80"> „ 48. cikk
(trg)="80"> « Articolo 48

(src)="81"> A Törvényszék huszonhét bíróból áll . ” .
(trg)="81"> Il Tribunale è composto di ventisette giudici . » .

(src)="82"> 11. cikk
(trg)="82"> Articolo 11

(src)="84"> a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép :
(trg)="84"> la frase di apertura è sostituita dalla seguente :

(src)="85"> A Bank tőkéje 164795737000 EUR , amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek :
(trg)="85"> Il capitale della Banca è di 164795737000 EURO ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :

(src)="86"> a szöveg a következőkkel egészül ki az Írországra és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között :
(trg)="86"> Tra le voci relative all’ Irlanda e alla Slovacchia si inserisce :

(src)="87"> „ Románia
(trg)="87"> « Romania

(src)="88"> a következőkkel egészül ki a Szlovéniára és Litvániára vonatkozó szövegrészek között :
(trg)="88"> tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania , si inserisce :

(src)="89"> „ Bulgária
(trg)="89"> « Bulgaria

(src)="90"> A 9. cikk ( 2 ) bekezdésében az első , a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép :
(trg)="90"> All' articolo 9 , paragrafo 2 , il primo , secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :

(src)="91"> Az Igazgatótanács huszonnyolc igazgatóból és tizenhat helyettesből áll . ” ,
(trg)="91"> Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti .

(src)="94"> A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint :
(trg)="94"> I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

(src)="95"> két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján ,
(trg)="95"> due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;

(src)="96"> két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján ,
(trg)="96"> due sostituti designati dalla Repubblica francese ;

(src)="97"> két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján ,
(trg)="97"> due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;

(src)="98"> két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján ,
(trg)="98"> due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

(src)="99"> egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="99"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;

(src)="100"> egy helyettest a Belga Királyság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="100"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio , dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;

(src)="101"> két helyettest a Dán Királyság , a Görög Köztársaság , Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="101"> due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica , dall' Irlanda e dalla Romania ;

(src)="102"> két helyettest az Észt Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , az Osztrák Köztársaság , a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="102"> due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia , dalla Repubblica di Lettonia , dalla Repubblica di Lituania , dalla Repubblica d' Austria , dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia ;

(src)="103"> három helyettest a Bolgár Köztársaság , a Cseh Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,
(trg)="103"> tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria , dalla Repubblica ceca , dalla Repubblica di Cipro , dalla Repubblica di Ungheria , dalla Repubblica di Malta , dalla Repubblica di Polonia , dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca ;