# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# sv/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Gemensamma EES-kommitténs beslut

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga II .
(trg)="3"> om ändring av bilaga II ( Tekniska föreskrifter , standarder , provning och certifiering ) till EES-avtalet

(src)="4"> ( Tehnički propisi , norme , ispitivanje i potvrđivanje ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , nedan kallat ” avtalet ” , särskilt artikel 98 i detta , och

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21 / 2004 av den 19 mars 2004 .

(src)="8"> Prilog II .
(trg)="8"> Kommissionens förordning ( EG ) nr 2144 / 2003 av den 8 december 2003 om ändring av förordning ( EEG ) nr 94 / 92 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i rådets förordning ( EEG ) nr 2092 / 91 bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  21 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="10"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe ( EEZ ) br .  94 / 92 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu postupaka za uvoz iz trećih zemalja kako je predviđeno Uredbom Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 01 treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Följande strecksats skall läggas till i kapitel XII punkt 54b ( rådets förordning ( EEG ) nr 2092 / 91 ) i bilaga II till avtalet :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Kommissionens förordning ( EG ) nr 2144 / 2003 av den 8 december 2003 ( EUT L 322 , 9.12.2003 , s .

(src)="13"> U točku 54.b ( Uredba Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 91 ) u poglavlju XII .
(trg)="13"> 3 ) . ”

(src)="14"> Priloga II .
(trg)="14"> Artikel 2

(src)="15"> Sporazumu dodaje se sljedeća alineja :
(trg)="15"> Texterna till förordning ( EG ) nr 2144 / 2003 på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="16"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003 .
(trg)="16"> Artikel 3

(src)="17"> ( SL L 322 , 9.12.2003 . , str .
(trg)="17"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="18"> 3 . ) . ”
(trg)="18"> Artikel 4

(src)="19"> Članak 2 .
(trg)="19"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="20"> Tekstovi Uredbe ( EZ ) br .  2144 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="20"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="21"> Članak 3 .
(trg)="21"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="22"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="22"> P. Westerlund

(src)="23"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="23"> EUT L 127 , 29.4.2004 , s .

(src)="24"> Članak 4 .
(trg)="24"> 126 .

# hr/22004D0038.xml.gz
# sv/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Gemensamma EES-kommitténs beslut

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga IX .
(trg)="3"> om ändring av bilaga IX ( Finansiella tjänster ) till EES-avtalet

(src)="4"> ( Financijske usluge ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , nedan kallat ” avtalet ” , särskilt artikel 98 i detta , och

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bilaga IX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr  8 / 2004 av den 6 februari 2004 .

(src)="8"> Prilog IX .
(trg)="8"> Europaparlamentets och rådets direktiv 2003 / 6 / EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ( marknadsmissbruk ) bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  8 / 2004 od 6. veljače 2004 ..
(trg)="9"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="10"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Följande punkt skall införas efter punkt 29 ( rådets direktiv 89 / 592 / EEG ) i bilaga IX till avtalet :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Europaparlamentets och rådets direktiv 2003 / 6 / EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ( marknadsmissbruk ) ( EUT L  96 , 12.4.2003 , s .  16 ) . ”

(src)="13"> Iza točke 29 .
(trg)="13"> Artikel 2

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 89 / 592 / EEZ ) Priloga IX .
(trg)="14"> Texterna till direktiv 2003 / 6 / EG på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Artikel 3

(src)="16"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) ( SL L 96 , 12.4.2003 . , str .
(trg)="16"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="17"> 16 . ) . ”
(trg)="17"> Artikel 4

(src)="18"> Članak 2 .
(trg)="18"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="19"> Tekstovi Direktive 2003 / 6 / EZ na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="19"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="20"> Članak 3 .
(trg)="20"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="21"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="21"> P. Westerlund

(src)="22"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="22"> EUT L  116 , 22.4.2004 , s .  54 .

(src)="23"> Članak 4 .
(trg)="23"> EUT L  96 , 12.4.2003 , s .  16 .

(src)="24"> Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije .
(trg)="24"> Konstitutionella krav finns angivna .

# hr/22004D0053.xml.gz
# sv/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Gemensamma EES-kommitténs beslut

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> om ändring av bilaga XXI ( Statistik ) till EES-avtalet

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( nedan kallat ” avtalet ” ) , särskilt artikel  98 i detta , och

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr  33 / 2004 av den 19 mars 2004 .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Kommissionens förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 av den 1 september 2003 om tillämpning av rådets förordning ( EG , Euratom ) nr  58 / 97 avseende definitioner av variabler för statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av förordning ( EG ) nr  2700 / 98 om definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora Europskoga gospodarskoga prostora br .  33 / 2004 , od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein .

(src)="10"> Uredba komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja i koja izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br 2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="11"> Odluka se ne primjenjuje na Lihtenštajn ,
(trg)="11"> Artikel 1

(src)="12"> ODLUČIO JE :
(trg)="12"> Bilaga XXI till avtalet skall ändras på följande sätt :

(src)="13"> Članak 1 .
(trg)="13"> Följande strecksats skall läggas till i punkt  1a ( kommissionens förordning ( EG ) nr  2700 / 98 ) :

(src)="14"> Prilog XXI .
(trg)="14"> Kommissionens förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 av den 1 september 2003 ( EUT L  244 , 29.9.2003 , s .  74 ) . ”

(src)="15"> Ugovoru mijenja se kako slijedi :
(trg)="15"> Följande punkt skall införas efter punkt  1i ( kommissionens förordning ( EG ) nr  1669 / 2003 ) :

(src)="16"> U točku 1 . ( a ) dodaje se alineja ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  2700 / 98 ) :
(trg)="16"> Kommissionens förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 av den 1 september 2003 om tillämpning av rådets förordning ( EG , Euratom ) nr  58 / 97 avseende definitioner av variabler för statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av förordning ( EG ) nr  2700 / 98 om definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer ( EUT L  244 , 29.9.2003 , s .  74 ) .

(src)="17"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003 .
(trg)="17"> Bestämmelserna i förordningen skall , inom ramen för detta avtal , tillämpas med följande anpassning :

(src)="18"> ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="18"> Denna förordning skall inte gälla Liechtenstein . ”

(src)="19"> 74 . ) . ”
(trg)="19"> Artikel 2

(src)="20"> Iza točke 1. i .
(trg)="20"> Texterna till förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="21"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1669 / 2003 ) umeće se sljedeća točka :
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="22"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 ) od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja te dopunjava Uredbu ( EZ ) br .  2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="22"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel  103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="23"> 74 . ) .
(trg)="23"> Artikel 4

(src)="24"> Za potrebe Sporazuma , odredbe Uredbe podrazumijevaju prilagodbu :
(trg)="24"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="25"> Ova se Uredba ne primjenjuje na Lihtenštajn . ”
(trg)="25"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="26"> Članak 2 .
(trg)="26"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="27"> Tekst Uredbe ( EZ ) br .  1670 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se mora objaviti u Prilogu EGP-a Službenom listu Europske Unije , mora biti vjerodostojan .
(trg)="27"> P. Westerlund

(src)="28"> Članak 3 .
(trg)="28"> EUT L  127 , 29.4.2004 , s .  144 .

(src)="29"> Ova Odluka stupa na snagu 2. travnja 2004. pod uvjetom da je Zajednički odbor EGP-a zaprimio sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1 .
(trg)="29"> EUT L  244 , 29.9.2003 , s .  74 .

(src)="30"> Sporazuma .
(trg)="30"> Inga konstitutionella krav angivna .

# hr/22004D0055.xml.gz
# sv/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Gemensamma EES-kommitténs beslut

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> om ändring av bilaga XXI ( Statistik ) till EES-avtalet

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( nedan kallat ” avtalet ” ) , särskilt artikel 98 i detta , och

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 33 / 2004 av den 19 mars 2004 .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 2150 / 2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  33 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="10"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada , treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Följande skall införas efter punkt 26 ( rådets direktiv 90 / 377 / EEG ) i bilaga XXI till avtalet :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> ” MILJÖSTATISTIK

(src)="13"> Iza točke 26 .
(trg)="13"> Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 2150 / 2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik ( EGT L 332 , 9.12.2002 , s .

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 90 / 377 / EEZ ) Priloga XXI .
(trg)="14"> 1 ) .

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Bestämmelserna i förordningen skall , inom ramen för detta avtal , tillämpas med följande anpassningar :

(src)="16"> „ STATISTIKA OKOLIŠA
(trg)="16"> Liechtenstein skall undantas från överlämnande av de uppgifter som anges i bilaga II .

(src)="17"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada ( SL L 332 , 9.12.2002 . , str .
(trg)="17"> Liechtenstein skall överlämna uppgifter för första gången år 2008 avseende referensåret 2006 . ”

(src)="18"> 1 . ) .
(trg)="18"> Artikel 2

(src)="19"> Odredbe Uredbe se za potrebe ovog Sporazuma prilagođavaju kako slijedi :
(trg)="19"> Texterna till förordning ( EG ) nr 2150 / 2002 på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="20"> Lihtenštajn je oslobođen obveze podnošenja podataka koje zahtijeva Prilog II . ;
(trg)="20"> Artikel 3

(src)="21"> Lihtenštajn prvi put dostavlja podatke 2008. za referentnu godinu 2006 . ”
(trg)="21"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="22"> Članak 2 .
(trg)="22"> Artikel 4