# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# sk/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

# hr/22004D0038.xml.gz
# sk/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

# hr/22004D0053.xml.gz
# sk/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> z 23. apríla 2004 ,

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI ( štatistické údaje ) k Dohode o EHP — nariadenie Komisie ( ES ) č.  1670 / 2003 ( štatistické údaje o podnikaní v stavebníctve )

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky , ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004 .

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004 .

# hr/22004D0055.xml.gz
# sk/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> z 23. apríla 2004 ,

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI ( štatistické údaje ) k Dohode o EHP — nariadenie Rady a Európskeho parlamentu ( ES ) č.  2150 / 2002 ( štatistické údaje o odpadoch )

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky , ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004 .

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004 .

# hr/22004D0057.xml.gz
# sk/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

# hr/22005A0204_02_.xml.gz
# sk/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> KONVENCIJA O OČUVANJU I UPRAVLJANJU VISOKO MIGRATORNIM RIBLJIM STOKOVIMA U ZAPADNOM I SREDIŠNJEM TIHOM OCEANU UGOVORNE STRANKE OVE KONVENCIJE ,
(trg)="3"> Spoločenstvo podpísalo Dohodu o vykonávaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10.  decembra 1982 týkajúcu sa zachovania a riadenia zdrojov rýb žijúcich na oboch stranách mora a zdrojov veľmi sťahovavých rýb ( „ Dohoda Organizácie Spojených národov o rybolovných zdrojoch z roku 1995 “ ) .

(src)="4"> USTRAJNE da osiguraju dugoročno očuvanje i održivu uporabu , posebno za ljudsku prehranu , visoko migratornih ribljih stokova u zapadnom i središnjem Tihom oceanu za sadašnje i buduće naraštaje ,
(trg)="4"> Článok 1

(src)="16"> i. traženje , ulov , uzimanje ili eksploatacija ribe ;
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> postavljanje , traženje ili pronalaženje uređaja za otkrivanje ribe ili srodne elektroničke opreme kao što je radio signal ;
(trg)="19"> z  26.  apríla 2004

(src)="20"> v. svaka aktivnost na moru koja izravno podupire ili priprema opisane djelatnosti iz podstavaka i. do iv . , uključujući pretovar ;
(trg)="20"> o pristúpení Spoločenstva k Dohovoru o zachovaní a  riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnom a strednom Tichom oceáne

(src)="21"> uporaba bilo kojeg drugog plovila , vozila , letjelice ili lebdjelice za bilo koje djelatnosti iz podstavaka i. do v. , osim u hitnim slučajevima koji uključuju zaštitu zdravlja i sigurnosti posade ili plovila ;
(trg)="21"> RADA EURÓPSKEJ ÚNIE ,

(src)="22"> „ ribarsko plovilo ” znači svako plovilo koje se koristi ili se namjerava koristiti u svrhu ribolova , uključujući plovila za pružanje pomoći , transportna plovila i sva druga plovila izravno uključena u takve ribolovne aktivnosti ;
(trg)="22"> so zreteľom na Zmluvu o  založení Európskeho spoločenstva , najmä na jej článok  37 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku  300 ods.  2 a druhým pododsekom jej článku  300 ods.  3 ,

(src)="29"> Cilj
(trg)="29"> Rybári Spoločenstva pôsobia v oblasti upravenej dohovorom .

(src)="30"> Cilj je ove Konvencije putem učinkovitog upravljanja osigurati dugoročno očuvanje i održivu uporabu visoko migratornih ribljih stokova na zapadnom i središnjem Tihom oceanu u skladu s Konvencijom iz 1982. i Sporazumom .
(trg)="30"> Je preto v záujme Spoločenstva , aby sa v súlade s jeho záväzkami podľa medzinárodného morského práva stalo plnoprávnym členom regionálnej rybárskej organizácie zriadenej na základe tohto dohovoru .

(src)="31"> 1.4 .
(trg)="31"> Spoločenstvo by preto malo pristúpiť k tomuto dohovoru ,

(src)="32"> Članak 3 .
(trg)="32"> ROZHODLA TAKTO :

(src)="33"> Područje primjene
(trg)="33"> Týmto sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohovoru o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých rýb v západnom a strednom Tichom oceáne .

(src)="38"> s tog mjesta istočno uzduž 60  ° paralele južne zemljopisne širine do sjecišta s 130 ° meridijanom zapadne zemljopisne dužine ;
(trg)="38"> predseda

# hr/22006A0922_01_.xml.gz
# sk/22006A0922_01_.xml.gz


(src)="1"> Sporazum
(trg)="1"> Dohoda

(src)="2"> između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u miroljubivoj uporabi nuklearne energije
(trg)="2"> medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci na mierovom využívaní jadrovej energie

(src)="3"> EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU ( Euratom ) , dalje u tekstu „ Zajednica ” ,
(trg)="3"> EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU ( Euratom ) , ďalej len „ Spoločenstvo “ ,

(src)="4"> i KABINET MINISTARA UKRAJINE ,
(trg)="4"> a KABINET MINISTROV UKRAJINY ,

(src)="5"> oboje dalje u tekstu općenito „ stranka ” ili „ stranke ” , prema potrebi .
(trg)="5"> v oboch prípadoch ďalej len „ zmluvná strana “ , prípadne „ zmluvné strany “ ,

(src)="6"> IMAJUĆI NA UMU da Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica i Ukrajine ( dalje u tekstu „ Sporazum o partnerstvu i suradnji ” ) , koji je stupio na snagu 1. ožujka 1998 . , utvrđuje da stranke surađuju u civilnom nuklearnom sektoru na temelju posebnih sporazuma koji će se sklopiti između stranaka ,
(trg)="6"> MAJÚC NA PAMÄTI , že v Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej ( ďalej len „ dohoda o partnerstve a spolupráci “ ) , ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1998 , sa ustanovuje , že zmluvné strany spolupracujú v civilnom jadrovom odvetví na základe špecifických zmlúv , ktoré sa majú medzi zmluvnými stranami uzavrieť ,

(src)="7"> BUDUĆI DA su sve države članice Zajednice i Ukrajina stranke u Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja , dalje u tekstu „ Ugovor o neširenju ” ,
(trg)="7"> KEĎŽE všetky členské štáty Spoločenstva a Ukrajiny sú zmluvnými stranami Zmluvy o nešírení jadrových zbraní , ďalej len „ Zmluva o nešírení jadrových zbraní “ ,

(src)="8"> BUDUĆI DA su se Zajednica , njezine države članice i Ukrajina obvezale osigurati da se istraživanje , razvoj i uporaba nuklearne energije provode u miroljubive svrhe na način koji je u skladu s ciljevima Ugovora o neširenju ,
(trg)="8"> KEĎŽE Spoločenstvo , jeho členské štáty a Ukrajina sú odhodlané zabezpečiť , aby sa výskum , vývoj a využívanie jadrovej energie na mierové účely vykonávali spôsobom , ktorý je v súlade s cieľmi Zmluvy o nešírení jadrových zbraní ,

(src)="9"> BUDUĆI DA se u Zajednici primjenjuju zaštitne mjere na temelju poglavlja 7 .
(trg)="9"> KEĎŽE bezpečnostné záruky sa v Spoločenstve uplatňujú tak podľa kapitoly 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( ďalej len „ Zmluva o Euratome “ ) , ako aj podľa dohôd o bezpečnostných zárukách uzatvorených medzi Spoločenstvom jeho členskými štátmi a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu ( ďalej len „ MAAE “ ) ,

(src)="10"> Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ( dalje u tekstu „ Ugovor o Euratomu ” ) , te na temelju sporazuma o zaštitnim mjerama sklopljenih između Zajednice , njezinih država članica i Međunarodne agencije za atomsku energiju , dalje u tekstu „ IAEA ” ;
(trg)="10"> KEĎŽE bezpečnostné záruky sa na Ukrajine uplatňujú na základe Dohody medzi Ukrajinou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatňovaní bezpečnostných záruk v spojení so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní ,

(src)="11"> BUDUĆI DA SE u Ukrajini primjenjuju zaštitne mjere u skladu sa Sporazumom između Ukrajine i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja ,
(trg)="11"> KEĎŽE Spoločenstvo , jeho členské štáty a Ukrajina opätovne potvrdzujú svoju podporu Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu ( MAAE ) a jej posilnenému systému bezpečnostných záruk ,

(src)="12"> BUDUĆI DA Zajednica , njezine države članice i Ukrajina ponovno potvrđuju svoju potporu IAEA-i i njezinom pojačanom sustavu zaštitnih mjera ,
(trg)="12"> KEĎŽE je vhodné , aby sa rámcovou dohodou posilnila základňa pre spoluprácu medzi zmluvnými stranami v civilnom jadrovom odvetví ,

(src)="13"> BUDUĆI DA je prikladno okvirnim sporazumom ojačati osnovu za suradnju između stranaka u civilnom nuklearnom sektoru ,
(trg)="13"> SA DOHODLI TAKTO :

(src)="14"> SPORAZUMJELI SU SE :
(trg)="14"> Článok 1

(src)="15"> Članak 1 .
(trg)="15"> Vymedzenie pojmov

(src)="16"> Definicije
(trg)="16"> Na účely tejto dohody :

(src)="17"> U smislu ovog Sporazuma :
(trg)="17"> „ jadrový materiál “ je akýkoľvek zdrojový materiál alebo špeciálny štiepny materiál v zmysle definície týchto termínov v článku XX Štatútu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu ;

(src)="18"> „ nuklearna tvar ” znači svaki izvorni materijal ili poseban fisibilni materijal u skladu s člankom XX .
(trg)="18"> „ Spoločenstvo “ znamená jednak :

(src)="19"> Statuta međunarodne agencije za atomsku energiju ;
(trg)="19"> právnickú osobu zriadenú Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu , zmluvnú stranu tejto dohody ;

(src)="20"> „ Zajednica ” znači :
(trg)="20"> územia , na ktorých sa Zmluva o Euratome uplatňuje ;

(src)="21"> i. pravna osoba nastala Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju , koja je stranka u ovom Sporazumu ;
(trg)="21"> „ vhodné orgány zmluvných strán “ znamenajú :

(src)="22"> državna područja na koja se primjenjuje taj Ugovor ;
(trg)="22"> za Spoločenstvo je to Európska Komisia ;

(src)="23"> „ nadležna tijela stranaka ” su :
(trg)="23"> za Ukrajinu je to Ministerstvo palív a energetiky Ukrajiny ,

(src)="24"> i. za Zajednicu , Europska komisija ;
(trg)="24"> alebo podobný iný orgán , ktorý dotknuté zmluvné strany môžu kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane .

(src)="25"> za Ukrajinu , Ministarstvo za goriva i energiju Ukrajine ;
(trg)="25"> Článok 2

(src)="26"> ili drugo takvo tijelo o kojem dotična stranka može u bilo koje doba obavijestiti drugu stranku .
(trg)="26"> Cieľ

(src)="27"> Članak 2 .
(trg)="27"> Cieľom tejto dohody je poskytnúť rámec pre spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti mierového využívania atómovej energie so zreteľom na posilnenie celkového vzťahu spolupráce medzi Spoločenstvom a Ukrajinou na základe vzájomnej prospešnosti a reciprocity a bez toho , aby boli dotknuté príslušné právomoci každej zmluvnej strany .

(src)="28"> Cilj
(trg)="28"> Článok 3

(src)="29"> Cilj je ovog Sporazuma pružiti okvir za suradnju između stranaka u miroljubivoj uporabi nuklearne energije s ciljem jačanja sveobuhvatne suradnje između Zajednice i Ukrajine na temelju obostrane koristi i uzajamnosti , ne dovodeći u pitanje odgovarajuće ovlasti svake od stranaka .
(trg)="29"> Rozsah spolupráce

(src)="30"> Članak 3 .
(trg)="30"> Zmluvné strany môžu spôsobom vymedzeným v článkoch 4 až 8 spolupracovať pri mierovom využívaní atómovej energie v týchto oblastiach :

(src)="31"> Područje primjene suradnje
(trg)="31"> jadrová bezpečnosť ( článok 4 ) ;

(src)="32"> Stranke mogu surađivati na način određen u donjim člancima 4. do 8. ovog Sporazuma , u miroljubivoj uporabi nuklearne energije u sljedećim područjima :
(trg)="32"> riadená jadrová syntéza ( článok 5 ) ;

(src)="33"> nuklearna sigurnost ( članak 4 . ) ;
(trg)="33"> jadrový výskum a vývoj v iných oblastiach , ako sú oblasti uvedené v písmenách a ) a b ) ( článok 6 ) ;

(src)="34"> kontrolirana nuklearna fuzija ( članak 5 . ) ;
(trg)="34"> medzinárodná preprava , obchod s jadrovými materiálmi a poskytovanie služieb v oblasti jadrového palivového cyklu ( článok 7 ) ;

(src)="35"> nuklearna istraživanja i razvoj u drugim područjima , koja nisu predviđena gore navedenim točkama ( a ) i ( b ) ( članak 6 . ) ;
(trg)="35"> zabránenie nezákonnému obchodovaniu s jadrovým materiálom ( článok 8 ) ;

(src)="36"> međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i odredbe o uslugama nuklearnog gorivnog ciklusa ( članak 7 . ) ;
(trg)="36"> ostatné príslušné oblasti spoločného záujmu .

(src)="37"> sprečavanje nezakonite trgovine nuklearnim tvarima ( članak 8 . ) ;
(trg)="37"> Spolupráca medzi zmluvnými stranami uvedená v tomto článku sa môže uskutočniť aj medzi oprávnenými osobami a podnikmi usadenými v Spoločenstve a na Ukrajine .

(src)="38"> druga odgovarajuća područja zajedničkog interesa .
(trg)="38"> Článok 4

(src)="39"> Suradnja iz ovog članka , kao između stranaka može se provoditi i između osoba i poduzeća s poslovnim nastanom u Zajednici i Ukrajini .
(trg)="39"> Jadrová bezpečnosť

(src)="40"> Članak 4 .
(trg)="40"> Spolupráca v oblasti jadrovej bezpečnosti sa vykonáva v súlade s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a kabinetom ministrov Ukrajiny v oblasti jadrovej bezpečnosti , ktorá nadobudla platnosť 13. novembra 2002 .

(src)="41"> Nuklearna sigurnost
(trg)="41"> Článok 5

(src)="42"> Suradnja u području nuklearne sigurnosti provodi se u skladu sa Sporazumom o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području nuklearne sigurnosti , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .
(trg)="42"> Riadená jadrová syntéza

(src)="43"> Članak 5 .
(trg)="43"> Spolupráca v oblasti riadenej jadrovej syntézy sa uplatňuje v súlade s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a kabinetom ministrov Ukrajiny v oblasti riadenej jadrovej syntézy , ktorá nadobudla platnosť 13. novembra 2002 .

(src)="44"> Kontrolirana nuklearna fuzija
(trg)="44"> Článok 6

(src)="45"> Suradnja u području kontrolirane nuklearne fuzije provodi se u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području kontrolirane nuklearne fuzije , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .
(trg)="45"> Ostatné oblasti jadrového výskumu a vývoja

(src)="46"> Članak 6 .
(trg)="46"> Spolupráca sa rozširuje na činnosti jadrového výskumu a vývoja týkajúce sa spoločného záujmu zmluvných strán , ktoré sú iné ako činnosti ustanovené v uvedených článkoch 4 a 5 tejto dohody , podľa dohody medzi zmluvnými stranami , ak sú tieto činnosti zahrnuté pod príslušné činnosti výskumu a vývoja , ku ktorým sa zmluvné strany zaviazali .

(src)="47"> Druga područja nuklearnog istraživanja i razvoja
(trg)="47"> Zo strany Spoločenstva sa spolupráca môže uskutočňovať najmä v týchto oblastiach :

(src)="48"> Suradnja se može proširiti na aktivnosti nuklearnog istraživanja i razvoja od zajedničkog interesa za stranke , koje nisu predviđene člancima 4. i 5. ovog Ugovora , prema dogovoru između stranaka , u mjeri u kojoj ih obuhvaćaju odgovarajuće aktivnosti istraživanja i razvoja koje stranke provode .
(trg)="48"> využívanie atómovej energie v oblastiach medicíny a priemyslu vrátane výroby elektrickej energie ;

(src)="49"> Na strani Zajednice , suradnja može uključivati posebno sljedeća područja :
(trg)="49"> vplyv jadrovej energie na životné prostredie ;

(src)="50"> primjenu nuklearne energije u područjima medicine i industrije , uključujući proizvodnju električne energije ;
(trg)="50"> oblasti spolupráce v civilnom jadrovom odvetví stručne uvedené v odseku 2 článku 62 dohody o spolupráci , pokiaľ ich možno uplatniť podľa Zmluvy o Euratome .

(src)="51"> utjecaj nuklearne energije na okoliš ;
(trg)="51"> Spolupráca sa uskutočňuje najmä týmito spôsobmi :

(src)="52"> područja suradnje u civilnom nuklearnom sektoru prikazana u stavku 2. članka 62 .
(trg)="52"> výmena technických informácií prostredníctvom správ , návštev , seminárov , odborných porád atď. ,

(src)="53"> Sporazuma o partnerstvu i suradnji , koliko se mogu provoditi na temelju Ugovora o Euratomu .
(trg)="53"> vzájomná výmena pracovníkov medzi laboratóriami a / alebo orgánmi zapojenými na oboch stranách , a to vrátane výmeny na účely odbornej prípravy ,

(src)="54"> Suradnja se provodi posebno :
(trg)="54"> výmena vzoriek , materiálov , nástrojov a prístrojov na pokusné účely ,

(src)="55"> razmjenom tehničkih informacija putem izvješća , posjeta , seminara , tehničkih sastanaka itd . ,
(trg)="55"> vyrovnaná účasť na spoločných odborných prácach a činnostiach .

(src)="56"> razmjenom osoblja između laboratorija i / ili tijela uključenih na obje strane , uključujući i razmjenu u svrhu osposobljavanja ,
(trg)="56"> Do potrebnej miery sa rozsah a podmienky spolupráce v konkrétnych projektoch stanovia vo vykonávacích opatreniach , na ktorých sa dohodli zmluvné strany konajúce prostredníctvom svojich príslušných inštitúcií , ktoré budú postupovať podľa svojich príslušných právnych predpisov a požiadaviek upravených predpismi .

(src)="57"> razmjenom uzoraka , materijala , instrumenata i uređaja u eksperimentalne svrhe ,
(trg)="57"> Takéto vykonávacie opatrenia sa môžu inter alia vzťahovať na ustanovenia o financovaní , prideľovaní riadiacich zodpovedností a na podrobné ustanovenia o šírení informácií a právach duševného vlastníctva .

(src)="58"> ravnomjernim sudjelovanjem u zajedničkim studijama i aktivnostima .
(trg)="58"> Náklady vyplývajúce z činností týkajúcich sa spolupráce znáša zmluvná strana , ktorej tieto náklady vznikli , pokiaľ sa zmluvné strany osobitne nedohodli inak .

(src)="59"> U potrebnoj mjeri , područje primjene i uvjeti za suradnju u konkretnim projektima utvrđuju se provedbenim dogovorima koje stranke sklapaju putem svojih nadležnih institucija u skladu sa svojim zakonodavnim i regulatornim zahtjevima .
(trg)="59"> Článok 7

(src)="60"> Takvi provedbeni dogovori mogu uključivati , inter alia , financijske odredbe , dodjelu upravljačkih odgovornosti , detaljne odredbe o pružanju informacija i prava intelektualnog vlasništva .
(trg)="60"> Medzinárodná preprava , obchod s jadrovými materiálmi a poskytovanie príslušných služieb

(src)="61"> Sve troškove koji proizlaze iz suradnje podmiruje stranka kod koje su nastali , osim ako se stranke dogovore drukčije .
(trg)="61"> Jadrový materiál prepravovaný medzi zmluvnými stranami , či už priamo alebo prostredníctvom tretej krajiny , sa stáva predmetom tejto dohody pri jeho vstupe do územnej právomoci prijímajúcej zmluvnej strany za predpokladu , že odosielajúca zmluvná strana o tom písomne informovala prijímajúcu zmluvnú stranu pred odoslaním alebo v čase odosielania ( v súlade s postupmi vymedzenými v správnom opatrení , ktoré stanovia príslušné orgány zmluvných strán ) .

(src)="62"> Članak 7 .
(trg)="62"> Jadrový materiál uvedený v odseku 1 tohto článku zostáva predmetom ustanovení tejto dohody , pokiaľ

(src)="63"> Međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i pružanje odgovarajućih usluga
(trg)="63"> sa v súlade s ustanoveniami o ukončení bezpečnostných záruk v príslušnej dohode uvedenej v odseku 6 písm. b ) tohto článku nestanoví , že tento materiál už nie je použiteľný na akúkoľvek jadrovú činnosť relevantnú z pohľadu záruk alebo sa v skutočnosti stal neregenerovateľným ,

(src)="64"> Nuklearne tvari koje se prenose između stranaka , bilo izravno ili preko neke treće zemlje , podliježu ovom Sporazumu nakon njihova ulaska na područje u nadležnosti stranke primateljice , pod uvjetom da je stranka koja ih dostavlja u pisanom obliku obavijestila stranku primateljicu prije ili u vrijeme otpreme , ( u skladu s postupcima utvrđenim u Upravnim pravilima koja donose odgovarajuća tijela stranaka ) .
(trg)="64"> sa neprepravil mimo jurisdikciu prijímajúcej zmluvnej strany v súlade s ďalej uvedeným odsekom 6 písm. e ) tohto článku alebo

(src)="65"> Nuklearne tvari na koje se odnosi stavak 1. ovog članka ostaju podložne odredbama ovog Sporazuma :
(trg)="65"> sa strany nedohodnú , že takýto materiál už nepodlieha tejto dohode .

(src)="66"> dok se ne utvrdi , u skladu s odredbama o prestanku zaštitnih mjera u odgovarajućem sporazumu iz točke ( b ) stavka 6. ovog članka , da više nisu korisne ni za kakvu nuklearnu aktivnost značajnu s gledišta zaštitne mjera , ili da su praktično neobnovljive ,
(trg)="66"> Akákoľvek preprava jadrového materiálu vykonávaná na základe spolupráce sa uskutočňuje v súlade s príslušnými medzinárodnými a mnohostrannými záväzkami zmluvných strán a členských štátov Európskej únie vo vzťahu k mierovému využívaniu jadrovej energie , ako je to uvedené v odseku 6 tohto článku .

(src)="67"> dok se ne prenesu izvan područja nadležnosti stranke primateljice u skladu točkom ( e ) stavka 6. ovog članka , ili
(trg)="67"> Obchod s jadrovými materiálmi a poskytovanie príslušných služieb medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje za trhové ceny .

(src)="68"> dok se stranke ne dogovore da one više ne podliježu ovom Sporazumu .
(trg)="68"> Zmluvné strany sa pri vzájomnom obchode s jadrovými materiálmi snažia vyhnúť konfliktným situáciám , pre ktoré sa vyžadujú obchodné opatrenia na kontrolu bezpečnosti .