# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# sk/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Zápisnica o opravách k Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach , podpísanému v Lugane 30. októbra 2007

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( Úradný vestník Európskej únie L 147 z 10. júna 2009 )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách , ktorá bola podpísaná v Berne 20. októbra 2011 a ktorej depozitárom je Federálne ministerstvo zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie .

(src)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :
(trg)="4"> V prílohe I na stranách 33 a 34 :

(src)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :
(trg)="5"> Vstupy pre uvedené štáty sa opravujú takto :

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> v Bulharsku článok 4 ods . 1 bod 2 zákonníka medzinárodného práva súkromného , “ ,

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> v Estónsku článok 86 občianskeho súdneho poriadku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ,

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> v Poľsku článok 1103 ods . 4 občianskeho súdneho poriadku ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ,

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> v Portugalsku článok 65 ods . 1 písm. b ) občianskeho súdneho poriadku ( Código de Processo Civil ) , v rozsahu , v ktorom obsahuje neprimerané kritéria právomoci , ako napríklad právomoc súdov podľa miesta sídla pobočky , zastúpenia alebo inej organizačnej zložky ( ak sa nachádza v Portugalsku ) , keď ústredná správa ( ak sa nachádza v cudzom štáte ) je žalovanou stranou , a článok 10 pracovnoprávneho súdneho poriadku ( Código de Processo do Trabalho ) , v rozsahu , v ktorom obsahuje neprimerané kritériá právomoci , ako napríklad právomoc súdov podľa miesta , v ktorom má bydlisko žalobca v konaní týkajúcom sa individuálnych pracovných zmlúv , ak žalobu podal zamestnanec proti zamestnávateľovi , “ ,

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> vo Švajčiarsku článok 4 federálneho zákona o medzinárodnom práve súkromnom ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , “ ,

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> vo Fínsku kapitola 10 článok 18 ods . 1 prvý a druhý pododsek súdneho poriadku ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , “ .

(src)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :
(trg)="12"> V prílohe II na stranách 35 a 36 :

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> v Bulharsku ‚ окръжният съд ‘ , “ ,

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> vo Švajčiarsku ‚ kantonales Vollstreckungsgericht ‘ / ‚ tribunal cantonal de l ’ exécution ‘ / ‚ giudice cantonale dell ’ esecuzione ‘ , “ ,

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> v Spojenom kráľovstve ( … )

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> v Škótsku ‚ Court of Session ‘ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného ‚ Sheriff Court ‘ po postúpení škótskymi ministrami ,

(src)="17"> ( … ) ” ;
(trg)="17"> ( … ) “ .

(src)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :
(trg)="18"> V prílohe III na stranách 37 a 38 :

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> v Španielsku ‚ Juzgado de Primera Instancia ‘ , ktorý vydal napadnuté rozhodnutie , pričom o opravnom prostriedku rozhodne ‚ Audiencia Provincial ‘ , “ ,

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> vo Švajčiarsku vyšší kantonálny súd , “ .

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> Príloha IX na strane 43 sa nahrádza takto :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> „ PRÍLOHA IX

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> Štáty a predpisy uvedené v článku II protokolu 1 sú :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Nemecko články 68 , 72 , 73 a 74 občianskeho súdneho poriadku ( Zivilprozessordnung ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Estónsko článok 214 ods . 3 a 4 a článok 216 občianskeho súdneho poriadku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Lotyšsko články 78 , 79 , 80 a 81 občianskeho súdneho poriadku ( Civilprocesa likums ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Litva článok 47 občianskeho súdneho poriadku ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Maďarsko články 58 až 60 občianskeho súdneho poriadku ( Polgári perrendtartás ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ,

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Rakúsko článok 21 občianskeho súdneho poriadku ( Zivilprozessordnung ) týkajúci sa oznámení tretím osobám ,

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Poľsko články 84 a 85 občianskeho súdneho poriadku ( Kodeks postępowania cywilnego ) týkajúce sa oznámení tretím osobám ( przypozwanie ) ,

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Slovinsko článok 204 občianskeho súdneho poriadku ( Zakon o pravdnem postopku ) týkajúci sa oznámení tretím osobám . “

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# sk/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Dohovor

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> o  právomoci a  o  uznávaní a  výkone rozsudkov v  občianskych a  obchodných veciach

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY TOHTO DOHOVORU ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> ODHODLANÉ posilňovať na svojom území právnu ochranu osôb , ktoré na ňom sídlia ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že na tento účel je potrebné určiť medzinárodnú právomoc súdov , uľahčiť uznávanie a  zaviesť účinný postup na zabezpečenie výkonu rozsudkov , verejných listín a  súdnych zmierov ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> UVEDOMUJÚC SI väzby medzi nimi , ktoré boli v  hospodárskej oblasti potvrdené dohodami o  voľnom obchode uzatvorenými medzi Európskym spoločenstvom a  niektorými členskými štátmi Európskeho združenia voľného obchodu ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> SO ZRETEĽOM NA :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> Bruselský dohovor z  27.  septembra 1968 o  právomoci a  výkone rozsudkov v  občianskych a  obchodných veciach v  znení prístupových dohovorov o  pristúpení uzatvorených v  rámci postupného rozširovania Európskej únie ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> Lugánsky dohovor zo 16.  septembra 1988 o  právomoci a  výkone rozsudkov v  občianskych a  obchodných veciach , ktorým sa rozširuje pôsobnosť pravidiel obsiahnutých v  Bruselskom dohovore z  roku 1968 na niektoré členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> nariadenie Rady ( ES ) č.  44 / 2001 z  22.  decembra 2000 o  právomoci a  o  uznávaní a  výkone rozsudkov v  občianskych a  obchodných veciach , ktorým sa nahradil uvedený Bruselský dohovor ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a  Dánskym kráľovstvom o  právomoci a  o  uznávaní a  výkone rozsudkov v  občianskych a  obchodných veciach podpísanú v  Bruseli 19.  októbra 2005 ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> PRESVEDČENÉ , že rozšírením uplatňovania zásad ustanovených v  nariadení ( ES ) č.  44 / 2001 na zmluvné strany tohto dokumentu sa posilní právna a  hospodárska spolupráca ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> ŽELAJÚC SI zabezpečiť čo najjednotnejší výklad tohto právneho nástroja ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> ROZHODLI SA v  tomto duchu uzavrieť tento dohovor a

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> SA DOHODLI TAKTO :

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> HLAVA  I

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> PREDMET ÚPRAVY

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> Článok  1

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Tento dohovor sa uplatní v  občianskych a  obchodných veciach bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> Neuplatní sa najmä na daňové , colné alebo správne veci .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Dohovor sa neuplatní na :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> osobný stav a  právnu spôsobilosť fyzických osôb , majetkové práva vyplývajúce z  manželského zväzku , dedenia zo závetu alebo zo zákona ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> konkurz , konania týkajúce sa likvidácie platobne neschopných obchodných spoločností alebo iných právnických osôb , súdne dohody , vyrovnania a  podobné konania ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> sociálne zabezpečenie ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> rozhodcovské konanie .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> V  tomto dohovore sa pojmom „ štát viazaný týmto dohovorom “ označuje každý štát , ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru alebo členským štátom Európskeho spoločenstva .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> Môže tiež označovať Európske spoločenstvo .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> HLAVA  II

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> PRÁVOMOC

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> ODDIEL  1

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Všeobecné ustanovenia

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> Článok  2

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Ak nie je v  tomto dohovore uvedené inak , osoby s  bydliskom na území štátu viazaného týmto dohovorom sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto štátu .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Na osoby , ktoré nie sú štátnymi občanmi štátu viazaného týmto dohovorom , na území ktorého majú bydlisko , sa vzťahujú normy právomoci použiteľné na štátnych občanov tohto štátu .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> Článok  3

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Osoby s  bydliskom na území štátu viazaného týmto dohovorom možno žalovať na súdoch iného štátu viazaného týmto dohovorom len na základe princípov upravených v  oddieloch  2 až 7 tejto hlavy .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Neuplatnia sa proti nim najmä normy vnútroštátneho práva uvedené v  prílohe  I.

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> Článok  4

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Ak žalovaný nemá bydlisko na území štátu viazaného týmto dohovorom , právomoc súdov každého štátu viazaného týmto dohovorom sa určí podľa právneho poriadku tohto štátu , pokiaľ nie je v  článkoch  22 a  23 uvedené inak .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Proti takémuto žalovanému môže ktorákoľvek osoba s  bydliskom na území štátu viazaného týmto dohovorom , bez ohľadu na jej štátne občianstvo , využiť kritéria právomoci platné v  danom štáte , najmä normy uvedené v  prílohe  I ,  rovnako ako štátni občania tohto štátu .

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> ODDIEL  2

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Osobitná právomoc

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> Článok  5

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> Osobu s  bydliskom na území štátu viazaného týmto dohovorom možno žalovať v  druhom štáte viazanom týmto dohovorom :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> v  zmluvných veciach na súdoch podľa miesta zmluvného plnenia , ktoré je predmetom žaloby ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> na účely tohto ustanovenia , ak sa nedohodlo inak , je miestom zmluvného plnenia , ktoré je predmetom žaloby :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> pri predaji tovaru miesto v  štáte viazanom týmto dohovorom , kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať ,

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> pri poskytnutí služieb miesto v  štáte viazanom týmto dohovorom , kde sa podľa zmluvy služby poskytli alebo mali poskytnúť ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> ak sa neuplatní písmeno  b ) , uplatní sa písmeno  a ) ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> vo veciach výživného :

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> vo veciach nárokov na náhradu škody alebo navrátenie do pôvodného stavu v  súvislosti s  trestným činom , na súde konajúcom v  tejto trestnej veci , ak tento súd má podľa vnútroštátneho právneho poriadku právomoc konať v  občianskych veciach ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> vo veciach sporov týkajúcich sa činnosti pobočky , zastúpenia alebo inej organizačnej zložky na súdoch podľa umiestnenia pobočky , zastúpenia alebo organizačnej zložky ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> v  postavení zriaďovateľa ( „ settlor “ ) , správcu ( „ trustee “ ) alebo oprávneného ( „ beneficiary “ ) z  poručníckeho fondu ( „ trust “ ) , ktorý vznikol zo zákona alebo na základe písomnej listiny alebo ktorý bol zriadený ústne a  potvrdený písomne , na súdoch štátu viazaného týmto dohovorom , v  ktorom má bydlisko poručnícky fond ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> v  spore týkajúcom sa zaplatenia odmeny požadovanej za záchranu nákladu alebo prepravného na súde , z  úradnej moci ktorého tento náklad alebo prepravné boli :

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> zaistené na účely zabezpečenia takejto platby alebo

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> mohli byť takto zaistené , ale bola zložená kaucia alebo iná zábezpeka ,

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> Článok  6

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> Osobu s  bydliskom na území štátu viazaného týmto dohovorom možno tiež žalovať :

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> ak ide o  jedného z  viacerých žalovaných , na súde podľa bydliska ktoréhokoľvek zo žalovaných za predpokladu , že nároky sú navzájom tak súvisiace , že je vhodnejšie o  nich konať a  rozhodnúť spoločne , a  tak predísť možnosti nezlučiteľných rozsudkov vydaných v  samostatných konaniach ;

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> ako tretiu osobu v  konaní o  záruke alebo ručení alebo v  inom konaní súvisiacom s  treťou osobou , na súde , na ktorom sa vedie hlavné konanie , ak sa toto nezačalo výlučne s  úmyslom vyňať ju z  právomoci súdu , ktorý by inak mal právomoc ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> pri vzájomnom nároku vyplývajúcom z  tej istej zmluvy alebo tých istých skutočností ako pôvodný nárok na súde , ktorý koná o  pôvodnom nároku ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> vo veciach súvisiacich so zmluvou , ak žalobu možno spojiť so žalobou proti tomu istému žalovanému vo veciach vecných práv k  nehnuteľnosti , na súde štátu viazaného týmto dohovorom , na území ktorého sa majetok nachádza .

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> Článok  7

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> Ak podľa tohto dohovoru má súd štátu viazaného týmto dohovorom právomoc vo veciach týkajúcich sa zodpovednosti za používanie alebo prevádzku lode , má tento súd alebo iný súd určený na tento účel vnútroštátnym právnym poriadkom tohto štátu právomoc konať tiež o  návrhoch na obmedzenie rozsahu tejto zodpovednosti .

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> ODDIEL  3

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> Právomoc vo veciach poistenia

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Článok  8

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> Vo veciach poistenia sa právomoc určuje podľa tohto oddielu bez toho , aby bol dotknutý článok  4 a  článok  5 ods.  5