# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# hr/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Konvencija

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> o nadležnosti i priznavanju te izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> VISOKE UGOVORNE STRANKE OVE KONVENCIJE ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> ODLUČNE u jačanju na svojim državnim područjima pravne zaštite osoba koje imaju boravište / sjedište na tim državnim područjima ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> SMATRAJUĆI da je u tu svrhu potrebno utvrditi međunarodnu nadležnost sudova , olakšati priznavanje te uvesti hitni postupak radi osiguranja izvršenja sudskih odluka , autentičnih isprava i sudskih nagodbi ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> SVJESNE povezanosti među njima , koja se na gospodarskom planu regulira sporazumima o slobodnoj trgovini , sklopljenim između Europske zajednice i određenih država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> UZIMAJUĆI U OBZIR :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> Briselsku konvenciju od 27. rujna 1968. o nadležnosti i izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima , kako je izmijenjena Konvencijom o pristupanju zbog širenja Europske unije ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> Lugansku konvenciju od 16. rujna 1988. o nadležnosti i izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima , kojom se proširuje primjena pravila iz Briselske konvencije iz 1968. na određene države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> Uredbu Vijeća ( EZ ) br .  44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti i priznavanju te izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima , koja zamjenjuje navedenu Briselsku konvenciju ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti i priznavanju te izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima , potpisan u Bruxellesu 19. listopada 2005 . ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> UVJERENE da će širenje načela iz Uredbe ( EZ ) br .  44 / 2001 na ugovorne stranke ovog instrumenta jačati pravnu i gospodarsku suradnju ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> U ŽELJI da se osigura u što je moguće većoj mjeri jedinstveno tumačenje ovog instrumenta ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> ODLUČILE SU , u tom duhu zaključiti ovu konvenciju , te

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> SPORAZUMJELE SU SE SLJEDEĆE :

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> GLAVA I.

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> PODRUČJE PRIMJENE

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> Članak 1 .

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Ova se Konvencija primjenjuje u građanskim i trgovačkim stvarima , bez obzira na vrstu suda .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> Ne primjenjuje se posebno na porezne , carinske i upravne stvari .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Ova se Konvencija ne primjenjuje na :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> osobna stanja i pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih osoba , imovinska prava koja proistječu iz obiteljskih odnosa , oporuka i nasljeđivanja ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> stečaj , postupke u vezi s likvidacijom nesolventnih trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba , sudske nagodbe , dogovore i slične postupke ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> socijalnu sigurnost ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> arbitražu .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> U ovoj Konvenciji izraz „ država koju obvezuje ova Konvencija ” Znači svaku državu koja je ugovorna stranka ove Konvencije ili država članica Europske zajednice .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> Također može značiti Europsku zajednicu .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> GLAVA II .

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> NADLEŽNOST

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> ODJELJAK 1 .

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Opće odredbe

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> Članak 2 .

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Sukladno odredbama ove Konvencije , osobe s domicilom u državi koju obvezuje ova Konvencija , bez obzira na njihovo državljanstvo , se tuži pred sudom te države .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Na osobe koje nisu državljani države koju obvezuje ova Konvencija u kojoj imaju domicil primjenjuju se pravila o nadležnosti koja vrijede za državljane te države .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> Članak 3 .

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Osobe s domicilom u državi koju obvezuje ova Konvencija mogu se tužiti pred sudovima druge države koju obvezuje ova Konvencija samo na temelju pravila iz odjeljaka 2. do 7. ove glave .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Na njih se posebno ne primjenjuju pravila o nacionalnoj nadležnosti iz Priloga I.

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> Članak 4 .

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Ako tuženik nema domicil u državi koju obvezuje ova Konvencija , nadležnost sudova svake države koju obvezuje ova Konvencija utvrđuje se , sukladno odredbama članaka 22. i 23 . , prema pravu te države .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Protiv takvog tuženika , svaka osoba koja ima domicil u državi koju obvezuje ova Konvencija , bez obzira na državljanstvo , može se pozvati na jednak način kao i državljani te države na važeća pravila o nadležnosti te države , a posebno ona iz Priloga I.

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> ODJELJAK 2 .

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Posebna nadležnost

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> Članak 5 .

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> Osoba s domicilom u državi koju obvezuje ova Konvencija može , u drugoj državi koju obvezuje ova Konvencija , biti suđena :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> u stvarima u vezi s ugovorom pred sudovima u mjestu izvršenja konkretne obveze ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> za potrebe ove odredbe te ako drukčije nije ugovoreno , mjesto izvršenja konkretne obveze je :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> u slučaju prodaje robe , mjesto u državi koju obvezuje ova Konvencija , u koju je , sukladno ugovoru , roba dostavljena ili trebala biti dostavljena ,

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> u slučaju pružanja usluga , mjesto u državi koju obvezuje ova Konvencija , u kojoj je , sukladno ugovoru , usluga pružena ili trebala biti pružena ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> ako se ne primjenjuje podstavak ( b ) , primjenjuje se podstavak ( a ) ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> u stvarima uzdržavanja :

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> pred sudom koji prema domaćem pravu ima nadležnost za vođenje postupka o roditeljskoj odgovornosti , ako je predmet koji se odnosi na uzdržavanje povezan s postupkom o roditeljskoj odgovornosti , osim ako se ta nadležnost ne temelji isključivo na državljanstvu jedne od stranaka ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> u stvarima u vezi s deliktima ili kvazideliktima pred sudovima u mjestu gdje je nastao ili mogao nastati štetan događaj ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> u pogledu građanskih zahtjeva za naknadu štete ili povrat u prijašnje stanje koje se temelji na djelu koje je predmet kaznenog postupka , pred sudom koji vodi taj postupak , u mjeri u kojoj taj sud ima nadležnost prema domaćem pravu da odlučuje o građanskom zahtjevu ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> u pogledu spora koji proizlazi iz poslovanja podružnice , agencije ili drugog subjekta , pred sudom u mjestu u kojem se nalaze ta podružnica , agencija ili drugi subjekt ;

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> kao osnivač , upravitelj ili ovlaštenik trusta osnovanog na temelju zakona ili pisanog instrumenta ili usmenog ili pisanog dokaza , pred sudom države koju obvezuje ova Konvencija , u kojoj se trust nalazi ;

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> u pogledu spora o plaćanju nagrade za spašavanje tereta , pred sudom pod čijom je nadležnošću konkretni teret :

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> uz uvjet da se ova odredba primjenjuje samo u slučaju da se tvrdi da tuženik ima pravo u pogledu tereta ili je ima to pravo u vrijeme spašavanja tereta .

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> Članak 6 .

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> Osoba s domicilom u državi koju obvezuje ova Konvencija može biti tužena :

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> ako je jedna od više tuženika , pred sudom mjesta gdje jedan od njih ima domicil , ako su tužbe tako usko povezane da je brže saslušati i odlučiti zajedno da bi se izbjegla opasnost različitih presuda iz odvojenih sudskih postupaka ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> kao treći u tužbama o jamstvima ili drugim intervencijskim tužbama ili nekom drugom postupku u svojstvu trećega , pred sudom koji vodi prvotni postupak , osim ako taj postupak nije pokrenut samo radi izuzimanje te osobe iz nadležnosti suda koji bi bio nadležan u njenom predmetu ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> u slučaju protutužbe koja proizlazi iz istog ugovora ili činjenice na kojima se temelji prvotna tužba , pred sudom pred kojim je u tijeku prvotni postupak ;

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> u predmetima koji se odnose na ugovor , ako se tužba može povezati s tužbom protiv istog tuženika u predmetu koji se odnosi na stvarna prava na nekretninama , pred sudom države koju obvezuje ova Konvencija u kojoj se nekretnina nalazi .

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> Članak 7 .

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> Ako na temelju Konvencije sud države koju obvezuje ova Konvencija ima nadležnost u pogledu tužbe u predmetu o odgovornosti zbog korištenja ili upravljanja brodom , taj sud ili drugi sud umjesto njega određen nacionalnim pravom te države također ima nadležnost za odlučivanje po tužbama za ograničenje te odgovornosti .

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> ODJELJAK 3 .

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Nadležnost u stvarima u vezi s osiguranjem

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> Članak 8 .

(src)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :
(trg)="73"> U stvarima u vezi s osiguranjem , nadležnost se određuje na temelju ovog odjeljka , ne dovodeći u pitanje članak 4. i članak 5. stavak 5 .

(src)="74"> i gcúirteanna an Stáit ina bhfuil sainchónaí air , nó
(trg)="74"> Članak 9 .

(src)="75"> i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , i gcás caingne a thionscain sealbhóir an pholasaí , an t-árachaí nó an tairbhí , sna cúirteanna don áit ina bhfuil sainchónaí ar an ngearánaí , nó
(trg)="75"> Osiguravatelj s domicilom u državi koju obvezuje ova Konvencija može biti tužen :

(src)="76"> más comhárachóir é , i gcúirteanna Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina dtionscnaítear imeachtaí i gcoinne an phríomhárachóra .
(trg)="76"> ako je suosiguravatelj , pred sudom države koju obvezuje ova Konvencija u kojoj je pokrenut postupak protiv glavnog osiguravatelja .

(src)="79"> Féadfar fairis sin an t-árachóir a agairt sna cúirteanna don áit inar tharla an teagmhas díobhálach más é a bhíonn i gceist árachas i leith dliteanais nó árachas ar mhaoin dhochorraithe .
(trg)="79"> U pogledu osiguranja od odgovornosti , ili osiguranja pokretne imovine , osiguravatelj može također biti tužen pred sudom mjesta u kojem je nastupio štetni događaj .

(src)="80"> Is é an dála céanna é má chumhdaítear maoin shochorraithe agus maoin dhochorraithe leis an bpolasaí céanna árachais agus go dtéann an teagmhas céanna chun dochair dóibh araon .
(trg)="80"> Isto vrijedi ako je pokretna ili nepokretna imovina pokrivena istom policom osiguranja , a oboje je pogodio isti događaj .

(src)="81"> Airteagal  11
(trg)="81"> Članak 11 .

(src)="82"> I gcás árachais i leith dliteanais , féadfar mar an gcéanna , má cheadaíonn dlí na cúirte é , an t-árachóir a uamadh in imeachtaí a thionscain an duine díobhálaithe i gcoinne an árachaí .
(trg)="82"> U pogledu osiguranja od odgovornosti osiguravatelj također može , ako sud dozvoli , zatražiti spajanje postupaka koje je oštećena stranka pokrenula protiv osiguranika .

(src)="83"> Beidh feidhm ag forálacha Airteagail  8 , 9 agus 10 i gcás caingne a thionscain an duine díobhálaithe go díreach i gcoinne an árachóra , má cheadaítear na caingne díreacha sin .
(trg)="83"> Članci 8 . , 9. i 10. primjenjuju se na tužbe koje je podnio oštećenik izravno protiv osiguravatelja , ako je takva izravna tužba dopuštena .

(src)="84"> Má fhorálann an dlí maidir leis na caingne díreacha sin go bhféadfar sealbhóir an pholasaí nó an t-árachaí a uamadh mar pháirtí sa chaingean , beidh dlínse ag an gcúirt chéanna ina leith .
(trg)="84"> Ako propis koji regulira izravnu tužbu dopušta da se osiguranik može pridružiti tužitelju , isti sud u pogledu njih ima nadležnost .

(src)="85"> Airteagal  12
(trg)="85"> Članak 12 .

(src)="86"> Gan dochar d ' Airteagal  11 ( 3 ) , ní féidir leis an árachóir imeachtaí a thionscnamh ach amháin i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an gcosantóir , cibé acu sealbhóir an pholasaí nó an t-árachaí nó tairbhí é .
(trg)="86"> Ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 3. osiguravatelj može pokrenuti postupak samo pred sudom države koju obvezuje ova Konvencija u kojoj tuženik ima domicil , neovisno o tome je li tuženik nositelj police , osiguranik ili korisnik .

(src)="87"> Ní dhéanfaidh forálacha na Roinne seo difear don cheart chun frithéileamh a thabhairt sa chúirt ina bhfuil , de réir na Roinne seo , an t-éileamh bunaidh ar feitheamh .
(trg)="87"> Odredbe ovog odjeljka ne utječu na pravo ulaganja protutužbe pred sudom pred kojim je u tijeku , u skladu s ovim odjeljkom , postupak povodom prvobitne tužbe .

(src)="88"> Airteagal  13
(trg)="88"> Članak13 .

(src)="89"> Ní féidir imeacht ó fhorálacha na Roinne seo ach amháin trí chomhaontú :
(trg)="89"> Od odredaba ovog odjeljka moguće je odstupiti samo sporazumom :

(src)="90"> a dhéanfar tar éis don díospóid teacht chun cinn , nó
(trg)="90"> koji je sklopljen između osiguranika i osiguravatelja , od kojih su oba u vrijeme zaključenja ugovora imala domicil ili uobičajeno boravište u istoj državi koju obvezuje ova Konvencija , i kojim se prenosi nadležnost na sudove te države , čak i u slučaju da je štetni događaj nastao izvan te države , ako taj ugovor nije suprotan pravu te države ;

(src)="91"> a cheadóidh do shealbhóir an pholasaí , don árachaí nó do thairbhí imeachtaí a thionscnamh i gcúirteanna seachas na cinn a luaitear sa Roinn seo , nó
(trg)="91"> koji se odnosi na ugovor o osiguranju , ako isti pokriva jedan ili više rizika iz članka 14 .

(src)="92"> a chuirfear i gcrích idir sealbhóir polasaí agus árachóir , a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí orthu araon sa Stát céanna atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo tráth an chonartha a chur i gcrích agus arb é is éifeacht dó dlínse a thabhairt do chúirteanna an Stáit sin fiú i gcás an teagmhas díobhálach a tharlú ar an gcoigríoch , ar an gcoinníoll nach bhfuil an comhaontú sin contrártha le dlí an Stáit sin , nó
(trg)="92"> Članak 14 .

(src)="95"> Airteagal  14
(trg)="95"> morskim plovilima , napravama na obali ili otvorenom moru , ili na zrakoplovima , čiji je uzrok opasnost koja proizlazi iz njihovog korištenja u gospodarske svrhe ;

(src)="97"> aon chailleadh nó damáiste a bhainfidh :
(trg)="97"> svaku odgovornost , osim one za tjelesne povrede putnika ili gubitak ili oštećenje njihove prtljage :

(src)="98"> do longa farraige , do chóracha amach ón gcladach nó ar muir , nó d ' aerárthaí , de dhroim guaiseanna a bhaineann lena n-úsáid chun críoch tráchtála ;
(trg)="98"> koja nastaje korištenjem ili upravljanjem brodovima , napravama ili zrakoplovima iz točke 1 . ( a ) , u mjeri u kojoj , u pogledu potonjeg , pravo države koju obvezuje ova Konvencija u kojoj je taj zrakoplov registriran ne zabranjuje dogovore o nadležnosti u pogledu osiguranja od takvih rizika ;

(src)="99"> d ' earraí faoi bhealach , seachas bagáiste paisinéirí , agus iad á n-iompar go bun a mbealaigh nó ar chuid dá mbealach ag na longa nó na haerárthaí sin ;
(trg)="99"> za gubitak ili oštećenje koje prouzroči roba u tranzitu iz točke 1 . ( b ) ;

(src)="100"> aon dliteanas , seachas dliteanas i leith díobhála coirp do phaisinéirí nó i leith cailleadh nó damáiste a bhaint dá mbagáiste :
(trg)="100"> svaki financijski gubitak povezan s korištenjem i upravljanjem brodovima , napravama ili zrakoplovima iz točke 1 . ( a ) , posebno gubitak otpremnika ili čarterera ;

(src)="101"> i leith cailleadh nó damáiste a tharlóidh trí bhíthin earraí faoi bhealach mar a luaitear i bpointe 1 ( b ) ; 3. aon chailleadh airgid i ndáil le húsáid nó oibriú long , córacha nó aerárthaí mar a luaitear i bpointe 1 ( a ) , go háirithe cailleadh last-táillí nó íocaíochta as cairtfhostú ;
(trg)="101"> svaki rizik ili interes povezan s točkama 1. do 3 . ;

(src)="102"> aon fhiontar nó leas a ghabhann leo sin a luaitear i bpointí 1 go 3 ;
(trg)="102"> bez obzira na točke 1. do 4 . , sve velike rizike .

(src)="103"> d ' ainneoin phointí 1 go 4 , gach aon mhórfhiontar .
(trg)="103"> ODJELJAK 4 .

(src)="106"> Airteagal  15
(trg)="106"> U predmetima u vezi s ugovorom koji sklapa osoba-potrošač , u svrhu za koju se može smatrati da je izvan njegove trgovinske ili poslovne djelatnosti , nadležnost se utvrđuje u skladu s ovim odjeljkom , ne dovodeći u pitanje članak 4. i članak 5. stavak 5 . , ako :

(src)="107"> In ábhair maidir le conradh a chuir duine , an tomhaltóir , i gcrích chun críche a fhéadfar a mheas a bheith lasmuigh dá thrádáil nó dá ghairm , cinnfear dlínse leis an Roinn seo , gan dochar d ' Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) más rud é :
(trg)="107"> u svim drugim slučajevima kada je ugovor sklopljen s osobom koja obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost u državi koju obvezuje ova Konvencija , u kojoj potrošač ima domicil ili na drugi način usmjerava svoju djelatnost na tu državu ili više država , uključujući tu državu , ugovor ulazi u područje tih djelatnosti .

(src)="108"> gur conradh é chun earraí a dhíol ar théarmaí creidmheasa tráthchoda , nó
(trg)="108"> Ako potrošač sklopi ugovor sa strankom koja nema domicil u državi koju obvezuje ova Konvencija , iako ima podružnicu , predstavništvo ili drugu poslovnu jedinicu u jednoj od država koju obvezuje ova Konvencija , smatrat će se da ta stranka ima domicil u toj državi u sporovima koji proizlaze iz poslovanja te podružnice , predstavništva ili druge poslovne jedinice .

(src)="109"> gur conradh é le haghaidh iasachta is iníoctha i dtráthchodanna , nó le haghaidh aon chineál eile creidmheasa , arna dhéanamh chun díolachán earraí a mhaoiniú , nó
(trg)="109"> Ovaj se odjeljak ne primjenjuje na ugovore o prijevozu , osim ugovora kod kojih cijena uključuje troškove prijevoza i smještaja zajedno .

(src)="110"> i ngach cás eile , gur cuireadh an conradh i gcrích le duine a ghabhann do ghníomhaíochtaí tráchtála nó gairmiúla i Stát shainchónaí an tomhaltóra atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún nó a dhéanann , ar aon slí , na gníomhaíochtaí sin a dhíriú chuig an Stát sin nó chuig iliomad Stát lena n-áirítear an Stát sin , agus go dtagann an conradh faoi réim na ngníomhaíochtaí sin .
(trg)="110"> Članak 16 .