# fr/12005S.xml.gz
# sl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocole
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> Relatif aux conditions et modalités d' admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l' Union Européenne
(trg)="2"> O pogojih in načinu sprejema republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo

(src)="3"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,
(trg)="3"> VISOKE POGODBENICE SO SE

(src)="4"> CONSIDÉRANT que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l' Union européenne le 1er janvier 2007 ;
(trg)="4"> OB UPOŠTEVANJU , da bosta Republika Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije 1. januarja 2007 ,

(src)="5"> CONSIDÉRANT que l' article I-58 du traité établissant une Constitution pour l' Europe dispose que les conditions et les modalités de l' admission font l' objet d' un accord entre les États membres et l' État candidat ;
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo določa , da so pogoji in način sprejema urejeni s sporazumom med državo članico in državo kandidatko ,

(src)="6"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :
(trg)="6"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="7"> PREMIÈRE PARTIE
(trg)="7"> PRVI DEL

(src)="8"> LES PRINCIPES
(trg)="8"> NAČELA

(src)="9"> Article 1
(trg)="9"> Člen 1

(src)="10"> Aux fins du présent protocole , on entend par :
(trg)="10"> V tem protokolu :

(src)="11"> « Constitution » , le traité établissant une Constitution pour l' Europe ;
(trg)="11"> izraz „ Ustava “ pomeni Pogodbo o Ustavi za Evropo ;

(src)="12"> « traité CEEA » , le traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique , tel qu' il a été complété ou modifié par des traités ou d' autres actes entrés en vigueur avant l' adhésion ;
(trg)="12"> izraz „ Pogodba ESAE “ pomeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred pristopom ;

(src)="13"> « États membres actuels » , le Royaume de Belgique , la République tchèque , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République d' Estonie , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , le Grand-Duché de Luxembourg , la République de Hongrie , la République de Malte , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République de Pologne , la République portugaise , la République de Slovénie , la République slovaque , la République de Finlande , le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;
(trg)="13"> izraz „ sedanje države članice “ pomeni Kraljevino Belgijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="14"> « nouveaux États membres » , la République de Bulgarie et la Roumanie ;
(trg)="14"> izraz „ novi državi članici “ pomeni Republiko Bolgarijo in Romunijo ;

(src)="15"> « institutions » , les institutions prévues par la Constitution .
(trg)="15"> izraz „ institucije “ pomeni institucije , ustanovljene z Ustavo .

(src)="16"> Dans le présent protocole , toute référence à la Constitution ou à l' Union est réputée être , le cas échéant , une référence , respectivement , au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA .
(trg)="16"> Sklicevanja na Ustavo in na Unijo se v tem protokolu glede na sobesedila štejejo za sklicevanja na Pogodbo ESAE oziroma na Skupnost , ustanovljeno s Pogodbo ESAE .

(src)="17"> Article 2
(trg)="17"> Člen 2

(src)="18"> Dès l' adhésion , les dispositions de la Constitution , le traité CEEA et les actes pris , avant l' adhésion , par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par la Constitution , le traité CEEA et le présent protocole .
(trg)="18"> Z dnem pristopa so določbe Ustave , Pogodbe ESAE in aktov , ki so jih institucije sprejele pred pristopom , za Bolgarijo in Romunijo zavezujoče in se v njiju uporabljajo pod pogoji , ki jih določajo Ustava , Pogodba ESAE in ta protokol .

(src)="19"> Article 3
(trg)="19"> Člen 3

(src)="20"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil .
(trg)="20"> Bolgarija in Romunija pristopata k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta .

(src)="21"> La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l' égard des déclarations , résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu' à l' égard de celles relatives à l' Union qui sont adoptées d' un commun accord par les États membres ; en conséquence , elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s' avérer nécessaires pour en assurer la mise en application .
(trg)="21"> Bolgarija in Romunija sta v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi , ki zadevajo Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju , v enakem položaju kakor sedanje države članice ; ustrezno temu bosta spoštovali načela in smernice , izhajajoče iz navedenih izjav , resolucij ali drugih stališč , ter sprejeli ukrepe , ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja .

(src)="22"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l' annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur , à l' égard de la Bulgarie et de la Roumanie , à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.
(trg)="22"> Bolgarija in Romunija pristopata h konvencijam in protokolom , naštetim v Prilogi I . Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan , ki ga določi Svet v sklepih iz četrtega odstavka .

(src)="23"> Le Conseil , statuant à l' unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen , adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l' adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l' Union européenne .
(trg)="23"> Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme evropske sklepe o prilagoditvah konvencij in protokolov iz tretjega odstavka , potrebnih zaradi pristopa , ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije .

(src)="24"> En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3 , la Bulgarie et la Roumanie s' engagent à introduire des dispositions administratives et autres , analogues à celles qui ont été adoptées à la date d' adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil , et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres .
(trg)="24"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta glede na konvencije in protokole iz odstavka 3 uvedli take upravne in druge ukrepe , kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet , in olajšali dejansko sodelovanje med institucijami in organi ter telesi držav članic .

(src)="25"> Le Conseil , statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission , peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l' annexe I avec les conventions , accords et protocoles signés avant la date d' adhésion .
(trg)="25"> Svet lahko na predlog Komisije soglasno sprejme evropske sklepe o dopolnitvi Priloge I s konvencijami , sporazumi in protokoli , podpisanimi pred pristopom .

(src)="26"> Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l' article IV-438 de la Constitution .
(trg)="26"> Med instrumente iz tega členu , štejejo tudi tisti iz IV- 438. člena Ustave .

(src)="27"> Article 4
(trg)="27"> Člen 4

(src)="28"> Les dispositions de l' acquis de Schengen , visées dans le protocole no 17 à la Constitution sur l' acquis de Schengen intégré dans le cadre de l' Union européenne , et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe II , ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d' adhésion , sont contraignants et s' appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d' adhésion .
(trg)="28"> Določbe schengenskega pravnega reda iz Protokola št. 17 o schengenskem pravnem redu , vključenem v okvir Evropske unije , priloženem k Ustavi , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , navedeni v Prilogi II , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , sprejeti pred dnem pristopa , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči in se v njiju uporabljajo z dnem pristopa .

(src)="29"> Les dispositions de l' acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l' Union européenne et les actes fondés sur celles‐ ci ou qui s' y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1 , bien qu' ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d' adhésion , ne s' appliquent dans chacun de ces États qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans l' État en question .
(trg)="29"> Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Evropske unije , in akti , ki na njem temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih prvi odstavek ne vsebuje , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči z dnem pristopa , vendar se v vsaki od teh državah uporabljajo šele na podlagi evropskega sklepa Sveta , sprejetega v ta namen po preveritvi v skladu z ustreznimi schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej državi izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="30"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .
(trg)="30"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo te določbe še uveljaviti .

(src)="31"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .
(trg)="31"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri taki odločitvi , kolikor se ta nanaša na določbe schengenskega pravnega reda in na akte , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezani , pri katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="32"> Article 5
(trg)="32"> Člen 5

(src)="33"> La Bulgarie et la Roumanie participent à l' Union économique et monétaire à compter de la date d' adhésion en tant qu' États membres faisant l' objet d' une dérogation au sens de l' article III-197 de la Constitution .
(trg)="33"> Bolgarija in Romunija od dne pristopa sodelujeta v ekonomski in monetarni uniji kot državi članici s posebno ureditvijo v smislu III-197. člena Ustave .

(src)="34"> Article 6
(trg)="34"> Člen 6

(src)="35"> Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l' Union avec un ou plusieurs États tiers , une organisation internationale ou un ressortissant d' un État tiers , lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole .
(trg)="35"> Sporazumi ali konvencije , ki jih sklene ali začasno uporablja Unija z eno ali več tretjimi državami , mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države , so pod pogoji iz Ustave in tega protokola zavezujoči za Bolgarijo in Romunijo .

(src)="36"> La Bulgarie et la Roumanie s' engagent à adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou signés par l' Union et par les États membres actuels , statuant conjointement .
(trg)="36"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta pod pogoji iz tega protokola pristopili k sporazumom in konvencijam , ki so jih skupaj sklenile ali podpisale Unija in sedanje države članice .

(src)="37"> L' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l' Union et les États membres actuels , avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .
(trg)="37"> Pristop Bolgarije in Romunije k sporazumom ali konvencijam , ki so jih Unija in sedanje države članice skupaj sklenile ali podpisale z določenimi tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami , se opravi s sklenitvijo protokolov k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic in tretjo državo oziroma tretjimi državami ali zadevno mednarodno organizacijo .

(src)="38"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .
(trg)="38"> O teh protokolih se v imenu držav članic na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , pogaja Komisija .

(src)="39"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .
(trg)="39"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov , ki jih je treba skleniti .

(src)="40"> Cette procédure ne porte pas atteinte à l' exercice par l' Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .
(trg)="40"> Ta postopek ne posega v izvajanje pristojnosti Unije in ne vpliva na razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami glede sklenitve takih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="41"> En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2 , la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels .
(trg)="41"> Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobita Bolgarija in Romunija enake pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice .

(src)="42"> À compter de la date d' adhésion , et en attendant l' entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2 , la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l' Union et les États membres actuels avant l' adhésion , sauf en ce qui concerne l' accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse .
(trg)="42"> Od dne pristopa in dokler ne začnejo veljati potrebni protokoli iz drugega odstavka , Bolgarija in Romunija uporabljata določbe sporazumov ali konvencij , ki so jih pred pristopom skupaj sklenile Unija in sedanje države članice , z izjemo sporazuma o prostem pretoku oseb , sklenjenega s Švico .

(src)="43"> Cette obligation s' applique également aux accords ou conventions que l' Union et les États membres actuels sont convenus d' appliquer provisoirement .
(trg)="43"> Ta obveznost velja tudi za tiste sporazume ali konvencije , za katere so se Unija in sedanje države članice dogovorile , da jih bodo uporabljale začasno .

(src)="44"> Dans l' attente de l' entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2 , l' Union et les États membres , agissant conjointement , s' il y a lieu , dans le cadre de leurs compétences respectives , prennent toutes les mesures appropriées .
(trg)="44"> Do začetka veljavnosti protokolov iz drugega odstavka , Unija in države članice skupaj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe .

(src)="45"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l' accord de partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique , des Caraïbes et du Pacifique , d' une part , et la Communauté européenne et ses États membres , d' autre part , signé à Cotonou le 23 juin 2000.
(trg)="45"> Bolgarija in Romunija pristopita k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške , karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani , ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju .

(src)="46"> La Bulgarie et la Roumanie s' engagent à devenir parties , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' espace économique européen , conformément à l' article 128 de cet accord .
(trg)="46"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da pod pogoji iz tega protokola pristopita k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma .

(src)="47"> À compter de la date d' adhésion , la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l' Union avec des pays tiers .
(trg)="47"> Od dne pristopa Bolgarija in Romunija uporabljata dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="48"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l' Union .
(trg)="48"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="49"> À cet effet , des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l' Union avec les pays tiers concernés avant la date d' adhésion .
(trg)="49"> V ta namen se lahko Unija o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa .

(src)="50"> Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d' adhésion , l' Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu' elle applique à l' importation de produits textiles et d' habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie .
(trg)="50"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , tako da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="51"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations d' acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes .
(trg)="51"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja pri uvozu jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v Bolgarijo in Romunijo v zadnjih letih .

(src)="52"> À cet effet , les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l' Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d' adhésion .
(trg)="52"> V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="53"> Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d' adhésion , les dispositions du premier alinéa s' appliquent .
(trg)="53"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa , se uporabijo določbe prvega pododstavka .

(src)="54"> Les accords conclus avant l' adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l' Union .
(trg)="54"> S sporazumi o ribolovu , ki sta jih Bolgarija in Romunija sklenili s tretjimi državami pred pristopom , upravlja Unija .

(src)="55"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour la Bulgarie et pour la Roumanie , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .
(trg)="55"> Pravice in obveznosti Bolgarije in Romunije , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="56"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .
(trg)="56"> Čim prej , vsekakor pa pred prenehanjem veljavnosti sporazumov iz prvega pododstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezen primer ustrezno odloči o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljšanja nekaterih sporazumov za čas največ enega leta .

(src)="57"> Avec effet à la date d' adhésion , la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐ échange conclu avec un pays tiers , y compris l' accord de libre-échange de l' Europe centrale .
(trg)="57"> Z učinkom z dnem pristopa Bolgarija in Romunija odstopita od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="58"> Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie ou la Roumanie ou ces deux États , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent protocole , la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .
(trg)="58"> Kolikor sporazumi med Bolgarijo , Romunijo ali obema državama na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz tega protokola , Bolgarija in Romunija ukreneta vse potrebno , da odpravita ugotovljene neskladnosti .

(src)="59"> Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , elle se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .
(trg)="59"> Če se Bolgarija ali Romunija sooči s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v tem sporazumu .

(src)="60"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent , aux conditions prévues dans le présent protocole , aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2 , 5 et 6.
(trg)="60"> Bolgarija in Romunija pod pogoji iz tega protokola pristopita k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami , ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz drugega , petega in šestega odstavka .

(src)="61"> La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .
(trg)="61"> Bolgarija in Romunija , kolikor je to potrebno , sprejmeta ustrezne ukrepe , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov , katerih pogodbenica je tudi Unija ali druge države članice , prilagodita glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njunega pristopa k Uniji .

(src)="62"> En particulier , elles se retirent , à la date d' adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date , des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l' Union est aussi partie , à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d' autres domaines que la pêche .
(trg)="62"> Na dan pristopa ali takoj , ko je to mogoče , odstopita od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopita iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih pogodbenica oziroma članica je tudi Unija , razen če se njuno članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="63"> Lorsque le présent article évoque les conventions et accords conclus ou signés par l' Union , ceux -ci comprennent les conventions et accords visés à l' article IV-438 de la Constitution .
(trg)="63"> Med konvencije in sporazume iz tega člena , ki jih je sklenila ali podpisala Unija , štejejo tudi tisti iz IV-438. člena Ustave .

(src)="65"> Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole , lorsque celles -ci ne sont plus applicables .
(trg)="65"> Z evropskim zakonom Sveta se lahko razveljavijo prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="66"> Le Conseil statue à l' unanimité , après consultation du Parlement européen .
(trg)="66"> Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odloča soglasno .

(src)="68"> Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier , les procédures de modification de ces actes leur restent applicables .
(trg)="68"> Akti institucij na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe navedenih aktov .

(src)="69"> Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d' abroger ou de modifier , autrement qu' à titre transitoire , des actes pris par les institutions , acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières .
(trg)="69"> Določbe tega protokola , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte institucij , imajo isto pravno naravo kakor določbe , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za navedene določbe .

(src)="72"> DEUXIÈME PARTIE
(trg)="72"> DRUGI DEL

(src)="74"> TITRE I
(trg)="74"> NASLOV I

(src)="75"> DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
(trg)="75"> INSTITUCIONALNE DOLOČBE

(src)="77"> L' article 9 , paragraphe 1 , du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l' Union européenne , qui figure à l' annexe de la Constitution et du traité CEEA , est remplacé par le texte qui suit :
(trg)="77"> I . NASLOV

(src)="78"> « Le renouvellement partiel des juges , qui a lieu tous les trois ans , porte alternativement sur quatorze et treize juges . »
(trg)="78"> « Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov , se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov . »

(src)="80"> « Article 48
(trg)="80"> « Člen 48

(src)="84"> la première phrase est remplacée par le texte suivant :
(trg)="84"> se uvodni stavek nadomesti z naslednjim :

(src)="85"> La Banque est dotée d' un capital de 164795737000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants :
(trg)="85"> Kapital banke je 164795737000 EUR , države članice pa so vpisale naslednje deleže : “ ;

(src)="86"> le texte suivant est inséré entre la mention relative à l' Irlande et celle relative à la Slovaquie :
(trg)="86"> med vnosa za Irsko in Slovaško se vstavi naslednje :

(src)="87"> « Roumanie
(trg)="87"> „ Romunija

(src)="88"> le texte suivant , entre la mention relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie :
(trg)="88"> med vnosa za Slovenijo in Litvo se vstavi naslednje :

(src)="89"> « Bulgarie
(trg)="89"> „ Bolgarija

(src)="90"> À l' article 9 , paragraphe 2 , les premier , deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
(trg)="90"> V drugem odstavku 9. člena se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim :

(src)="91"> Le conseil d' administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants .
(trg)="91"> Svet direktorjev sestavlja osemindvajset direktorjev in osemnajst namestnikov direktorjev .

(src)="94"> Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :
(trg)="94"> Namestnike direktorjev imenuje Svet guvernerjev za pet let , kakor sledi :

(src)="95"> deux suppléants désignés par la République fédérale d' Allemagne ,
(trg)="95"> dva namestnika predlaga Zvezna republika Nemčija ,

(src)="96"> deux suppléants désignés par la République française ,
(trg)="96"> dva namestnika predlaga Francoska republika ,

(src)="97"> deux suppléants désignés par la République italienne ,
(trg)="97"> dva namestnika predlaga Italijanska republika ,

(src)="98"> deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ,
(trg)="98"> dva namestnika predlaga Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ,

(src)="99"> un suppléant désigné d' un commun accord par le Royaume d' Espagne et la République portugaise ,
(trg)="99"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagata Kraljevina Španija in Portugalska republika ,

(src)="100"> un suppléant désigné d' un commun accord par le Royaume de Belgique , le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ,
(trg)="100"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Belgija , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ,

(src)="101"> deux suppléants désignés d' un commun accord par le Royaume de Danemark , la République hellénique , l' Irlande et la Roumanie ,
(trg)="101"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Danska , Helenska republika , Irska in Romunija ,

(src)="102"> deux suppléants désignés d' un commun accord par la République d' Estonie , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République d' Autriche , la République de Finlande et le Royaume de Suède ,
(trg)="102"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Estonija , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Avstrija , Republika Finska in Kraljevina Švedska ,

(src)="103"> trois suppléants désignés d' un commun accord par la République de Bulgarie , la République tchèque , la République de Chypre , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République de Slovaquie ,
(trg)="103"> tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Bolgarija , Češka republika , Republika Ciper , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika ,

(src)="104"> un suppléant désigné par la Commission . » .
(trg)="104"> enega namestnika predlaga Komisija . » .

(src)="106"> À l' article 134 , paragraphe 2 , du traité CEEA , le premier alinéa , concernant la composition du comité scientifique et technique , est remplacé par le texte suivant :
(trg)="106"> Prvi pododstavek člena 134 ( 2 ) Pogodbe ESAE o sestavi Znanstveno-tehničnega odbora se nadomesti z naslednjim :

(src)="107"> Le comité est composé de quarante et un membres , nommés par le Conseil après consultation de la Commission . » .
(trg)="107"> Odbor ima enainštirideset članov , ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo » .

(src)="108"> TITRE II
(trg)="108"> NASLOV II

(src)="109"> AUTRES ADAPTATIONS
(trg)="109"> DRUGE PRILAGODITVE

(src)="111"> À l' article III-157 , paragraphe 1 , de la Constitution , la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
(trg)="111"> Zadnji stavek prvega odstavka III-157. člena Ustave se nadomesti z naslednjim :

(src)="112"> « En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie , en Estonie et en Hongrie , la date en question est le 31 décembre 1999. » .
(trg)="112"> „ Ob upoštevanju omejitev , ki obstajajo v nacionalni zakonodaji Bolgarije , Estonije in Madžarske , je zadevni datum 31. december 1999 . “ .

(src)="114"> L' article IV-440 , paragraphe 1 , de la Constitution est remplacé par le texte suivant :
(trg)="114"> Prvi odstavek IV- 440. člena Ustave se nadomesti z naslednjim :

(src)="115"> Le présent traité s' applique au Royaume de Belgique , à la République de Bulgarie , à la République tchèque , au Royaume de Danemark , à la République fédérale d' Allemagne , à la République d' Estonie , à la République hellénique , au Royaume d' Espagne , à la République française , à l' Irlande , à la République italienne , à la République de Chypre , à la République de Lettonie , à la République de Lituanie , au Grand-Duché de Luxembourg , à la République de Hongrie , à la République de Malte , au Royaume des Pays-Bas , à la République d' Autriche , à la République de Pologne , à la République portugaise , à la Roumanie , à la République de Slovénie , à la République slovaque , à la République de Finlande , au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord . » .
(trg)="115"> Ta pogodba se uporablja za Kraljevino Belgijo , Republiko Bolgarijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Romunijo , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske . “ .