# fi/12005S.xml.gz
# it/12005S.xml.gz


(src)="1"> Pöytäkirja
(trg)="1"> Protocollo

(src)="2"> Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä
(trg)="2"> Relativo alle condizioni e modalità d' ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea

(src)="3"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka
(trg)="3"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

(src)="4"> KATSOVAT , että Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007 ,
(trg)="4"> CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell' Unione europea il 1o gennaio 2007 ;

(src)="5"> KATSOVAT , että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-58 artiklassa määrätään , että liittymisehdoista ja ‐ menettelyistä määrätään jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltion välisellä sopimuksella ,
(trg)="5"> CONSIDERANDO che l' articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l' Europa prevede che le condizioni e le modalità dell' ammissione formino l' oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato ;

(src)="6"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :
(trg)="6"> HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :

(src)="7"> ENSIMMÄINEN OSA
(trg)="7"> PARTE PRIMA

(src)="8"> PERIAATTEET
(trg)="8"> PRINCIPI

(src)="9"> 1 artikla
(trg)="9"> Articolo 1

(src)="10"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan ilmaisulla :
(trg)="10"> Ai fini del presente protocollo :

(src)="11"> ’ perustuslaki ’ sopimusta Euroopan perustuslaista ;
(trg)="11"> per « Costituzione » s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ;

(src)="12"> ’ Euratomin perustamissopimus ’ Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="12"> per « Trattato CEEA » s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica , quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione ;

(src)="13"> ’ nykyiset jäsenvaltiot ’ Belgian kuningaskuntaa , Tšekin tasavaltaa , Tanskan kuningaskuntaa , Saksan liittotasavaltaa , Viron tasavaltaa , Helleenien tasavaltaa , Espanjan kuningaskuntaa , Ranskan tasavaltaa , Irlantia , Italian tasavaltaa , Kyproksen tasavaltaa , Latvian tasavaltaa , Liettuan tasavaltaa , Luxemburgin suurherttuakuntaa , Unkarin tasavaltaa , Maltan tasavaltaa , Alankomaiden kuningaskuntaa , Itävallan tasavaltaa , Puolan tasavaltaa , Portugalin tasavaltaa , Slovenian tasavaltaa , Slovakian tasavaltaa , Suomen tasavaltaa , Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa ;
(trg)="13"> per « Stati membri attuali » si intendono il Regno del Belgio , la Repubblica ceca , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica di Estonia , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , il Granducato del Lussemburgo , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica di Polonia , la Repubblica portoghese , la Repubblica di Slovenia , la Repubblica slovacca , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

(src)="14"> ’ uudet jäsenvaltiot ’ Bulgarian tasavaltaa ja Romaniaa ;
(trg)="14"> per « nuovi Stati membri » si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania ;

(src)="15"> ’ toimielimet ’ perustuslailla perustettuja toimielimiä .
(trg)="15"> per « istituzioni » si intendono le istituzioni create dalla Costituzione .

(src)="16"> Tässä pöytäkirjassa olevia viittauksia perustuslakiin ja unioniin pidetään soveltuvin osin viittauksina vastaavasti Euratomin perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimuksella perustettuun yhteisöön .
(trg)="16"> I riferimenti alla Costituzione e all' Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti , a seconda dei casi , rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA .

(src)="17"> 2 artikla
(trg)="17"> Articolo 2

(src)="18"> Perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen , ja niitä sovelletaan näissä valtioissa perustuslaissa , Euratomin perustamissopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin .
(trg)="18"> Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione , del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell' adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione , dal trattato CEEA e dal presente protocollo .

(src)="19"> 3 artikla
(trg)="19"> Articolo 3

(src)="20"> Bulgaria ja Romania liittyvät neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin .
(trg)="20"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio .

(src)="21"> Bulgaria ja Romania ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten , päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien , unionia koskevien julistusten , päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen ; tästä seuraa , että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista , päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet .
(trg)="21"> La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio , nonché rispetto a quelle relative all' Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri ; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni , risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l' applicazione .

(src)="22"> Bulgaria ja Romania liittyvät liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin . Nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Bulgarian ja Romanian osalta ajankohtana , jonka neuvosto määrittelee 4 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä .
(trg)="22"> La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell' allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.

(src)="23"> Neuvosto tekee yksimielisesti komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan eurooppapäätökset kaikkien liittymisen johdosta tarvittavien mukautusten tekemiseksi 3 kohdassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin ja julkaisee mukautetun tekstin Euroopan unionin virallisessa lehdessä .
(trg)="23"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell' adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .

(src)="24"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat 3 kohdassa tarkoitettujen yleissopimusten ja pöytäkirjojen suhteen ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymispäivään mennessä , ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimielinten ja järjestöjen välistä käytännön yhteistyötä .
(trg)="24"> La Bulgaria e la Romania si impegnano , relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 , ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura , quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri .

(src)="25"> Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta tehdä eurooppapäätöksiä liitteen I täydentämiseksi yleissopimuksilla , sopimuksilla ja pöytäkirjoilla , jotka on allekirjoitettu ennen liittymispäivää .
(trg)="25"> Il Consiglio , deliberando all' unanimità su proposta della Commissione , può adottare decisioni europee che integrano l' allegato I con le convenzioni , gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione .

(src)="26"> Tässä artiklassa mainitut erityiset välineet käsittävät perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitetut välineet .
(trg)="26"> Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell' articolo IV-438 della Costituzione .

(src)="27"> 4 artikla
(trg)="27"> Articolo 4

(src)="28"> Liitteessä II luetellut osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä perustuslain 17. pöytäkirjassa tarkoitetut Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää annetut tällaiset säädökset ovat Bulgariaa ja Romaniaa sitovia ja niitä sovelletaan niissä liittymispäivästä alkaen .
(trg)="28"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen , di cui al protocollo 17 della Costituzione sull' acquis di Schengen integrato nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell' adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione .

(src)="29"> Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen , niitä sovelletaan kummassakin valtiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen mukaisesti sen jälkeen kun on näytetty toteen sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä valtiossa .
(trg)="29"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1 , pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione , si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale Stato .

(src)="30"> Neuvosto tekee päätöksensä Euroopan parlamenttia kuultuaan niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseiset määräykset on määrä panna täytäntöön , yksimielisellä päätöksellä .
(trg)="30"> Il Consiglio adotta la sua decisione , previa consultazione del Parlamento europeo , deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .

(src)="31"> Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot osallistuvat .
(trg)="31"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .

(src)="32"> 5 artikla
(trg)="32"> Articolo 5

(src)="33"> Bulgaria ja Romania osallistuvat talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen perustuslain III ‐ 197 artiklassa tarkoitettuina jäsenvaltioina , joita koskee poikkeus .
(trg)="33"> La Bulgaria e la Romania partecipano all' Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .

(src)="34"> 6 artikla
(trg)="34"> Articolo 6

(src)="35"> Sopimukset ja yleissopimukset , jotka unioni on tehnyt tai joita unioni soveltaa väliaikaisesti yhden tai useamman kolmannen valtion , kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa , sitovat Bulgariaa ja Romaniaa perustuslaissa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin .
(trg)="35"> Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall' Unione con uno o più Stati terzi , con un' organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo .

(src)="36"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä .
(trg)="36"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali .

(src)="37"> Bulgarian ja Romanian liittymisestä sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä tiettyjen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa , sovitaan tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen kolmannen maan tai kyseisten kolmansien maiden tai kyseisen kansainvälisen järjestön välillä .
(trg)="37"> L' adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall' Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio , che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .

(src)="38"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteludirektiivien pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .
(trg)="38"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .

(src)="39"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .
(trg)="39"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .

(src)="40"> Tämä menettely ei rajoita unionin oman toimivallan käyttöä eikä vaikuta toimivallan jakamiseen unionin ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity liittymiseen .
(trg)="40"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l' Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .

(src)="41"> Liityttyään 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin Bulgariaa ja Romaniaa koskevat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita .
(trg)="41"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali .

(src)="42"> Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unionin ja nykyisten jäsenvaltioiden yhdessä ennen liittymistä tekemien sopimusten tai yleissopimusten määräyksiä , lukuun ottamatta Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyä sopimusta .
(trg)="42"> Dalla data dell' adesione e in attesa dell' entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2 , la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall' Unione e dagli Stati membri attuali prima dell' adesione , ad eccezione dell' accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera .

(src)="43"> Tätä velvollisuutta sovelletaan myös sopimuksiin tai yleissopimuksiin , joiden osalta unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat sopineet väliaikaisesta soveltamisesta .
(trg)="43"> Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l' Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente .

(src)="44"> Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa yhdessä kukin toimivaltansa puitteissa aiheelliset toimenpiteet .
(trg)="44"> In attesa dell' entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2 , l' Unione e gli Stati membri , agendo congiuntamente , adottano , se opportuno nell' ambito delle rispettive competenze , le disposizioni necessarie .

(src)="45"> Bulgaria ja Romania liittyvät Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun Afrikan , Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen .
(trg)="45"> La Bulgaria e la Romania aderiscono all' Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell' Africa , dei Caraibi e del Pacifico , da un lato , e la Comunità europea e i suoi Stati membri , dall' altro , firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

(src)="46"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta kyseisen sopimuksen 128 artiklan mukaisesti .
(trg)="46"> La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .

(src)="47"> Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen unionin kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä .
(trg)="47"> Dalla data dell' adesione , la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall' Unione con paesi terzi .

(src)="48"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , on mukautettava , jotta voitaisiin ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin .
(trg)="48"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione .

(src)="49"> Tätä varten unioni voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista edellä tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin .
(trg)="49"> A tal fine , prima della data di adesione , l' Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra .

(src)="50"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja ‐ järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisen .
(trg)="50"> Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione , l' Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione della Bulgaria e della Romania .

(src)="51"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , Bulgarian ja Romanian viime vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .
(trg)="51"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati .

(src)="52"> Tätä varten ennen liittymispäivää neuvotellaan tarvittavista muutoksista unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin .
(trg)="52"> A tal fine , prima della data di adesione , saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l' Unione e paesi terzi .

(src)="53"> Jos kahdenvälisten sopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä , sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä .
(trg)="53"> Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali , si applicano le disposizioni del primo comma .

(src)="54"> Unioni hallinnoi Bulgarian ja Romanian kolmansien maiden kanssa ennen liittymistä tekemiä kalastussopimuksia .
(trg)="54"> Gli accordi di pesca conclusi prima dell' adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .

(src)="55"> Niihin Bulgarian ja Romanian oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa .
(trg)="55"> I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .

(src)="56"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan .
(trg)="56"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .

(src)="57"> Bulgaria ja Romania sanovat liittymispäivästä alkaen irti vapaakauppasopimuksensa kolmansien maiden kanssa , mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus .
(trg)="57"> Con effetto dalla data di adesione , la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .

(src)="58"> Niiltä osin kuin Bulgarian , Romanian tai näiden molempien valtioiden ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , Bulgaria ja Romania käyttävät kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .
(trg)="58"> Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria , la Romania o entrambi gli Stati , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo , la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .

(src)="59"> Jos Bulgarialla tai Romanialla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .
(trg)="59"> Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritirano dallo stesso .

(src)="60"> Bulgaria ja Romania liittyvät tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin , 2 , 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin .
(trg)="60"> La Bulgaria e la Romania aderiscono , alle condizioni previste nel presente protocollo , agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l' applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2 , 5 e 6.

(src)="61"> Bulgaria ja Romania toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .
(trg)="61"> La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare , se necessario , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o altri Stati membri .

(src)="62"> Ne sanovat erityisesti irti liittymispäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden sopimuspuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .
(trg)="62"> Esse si ritirano in particolare , alla data dell' adesione o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .

(src)="63"> Kun tässä artiklassa viitataan unionin tekemiin tai allekirjoittamiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin , tarkoitetaan myös perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitettuja yleissopimuksia ja sopimuksia .
(trg)="63"> I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi conclusi o firmati dall' Unione includono quelli di cui all' articolo IV-438 della Costituzione .

(src)="64"> 7 artikla
(trg)="64"> Articolo 7

(src)="65"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .
(trg)="65"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .

(src)="66"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .
(trg)="66"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .

(src)="67"> 8 artikla
(trg)="67"> Articolo 8

(src)="68"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .
(trg)="68"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .

(src)="69"> Tämän pöytäkirjan määräyksillä , joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä .
(trg)="69"> Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme .

(src)="70"> 9 artikla
(trg)="70"> Articolo 9

(src)="71"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .
(trg)="71"> L' applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta , a titolo transitorio , alle deroghe previste dal presente protocollo .

(src)="72"> TOINEN OSA
(trg)="72"> PARTE SECONDA

(src)="73"> MUKAUTUKSET PERUSTUSLAKIIN
(trg)="73"> ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE

(src)="74"> I OSASTO
(trg)="74"> TITOLO I

(src)="75"> INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET
(trg)="75"> DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

(src)="76"> 10 artikla
(trg)="76"> Articolo 10

(src)="77"> Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti :
(trg)="77"> L' articolo 9 , primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :

(src)="78"> ” Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi . Tämä koskee vuoroin neljäätoista ja vuoroin kolmeatoista tuomaria . ” .
(trg)="78"> « Il rinnovo parziale dei giudici , che ha luogo ogni tre anni , riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici . »

(src)="79"> Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti :
(trg)="79"> L' articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea , allegato alla Costituzione e al trattato CEEA , è sostituito dal seguente :

(src)="80"> ” 48 artikla
(trg)="80"> « Articolo 48

(src)="81"> Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 27 tuomaria . ” .
(trg)="81"> Il Tribunale è composto di ventisette giudici . » .

(src)="82"> 11 artikla
(trg)="82"> Articolo 11

(src)="84"> korvataan johdantovirke seuraavasti :
(trg)="84"> la frase di apertura è sostituita dalla seguente :

(src)="85"> Pankin pääoma on 164795737000 euroa , jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti :
(trg)="85"> Il capitale della Banca è di 164795737000 EURO ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :

(src)="86"> lisätään Irlantia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava :
(trg)="86"> Tra le voci relative all’ Irlanda e alla Slovacchia si inserisce :

(src)="87"> ” Romania
(trg)="87"> « Romania

(src)="88"> lisätään Sloveniaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin seuraava :
(trg)="88"> tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania , si inserisce :

(src)="89"> ” Bulgaria
(trg)="89"> « Bulgaria

(src)="90"> Korvataan 9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen , toinen ja kolmas kohta seuraavasti :
(trg)="90"> All' articolo 9 , paragrafo 2 , il primo , secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :

(src)="91"> Hallintoneuvostossa on 28 jäsentä ja 18 varajäsentä .
(trg)="91"> Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti .

(src)="92"> Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan .
(trg)="92"> Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori ; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro .

(src)="93"> Jokainen jäsenvaltio sekä komissio nimeävät kukin yhden jäsenen .
(trg)="93"> Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione .

(src)="94"> Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti :
(trg)="94"> I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

(src)="95"> kaksi Saksan liittotasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="95"> due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;

(src)="96"> kaksi Ranskan tasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="96"> due sostituti designati dalla Repubblica francese ;

(src)="97"> kaksi Italian tasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="97"> due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;

(src)="98"> kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="98"> due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

(src)="99"> yhden Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen ,
(trg)="99"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;

(src)="100"> yhden Belgian kuningaskunnan , Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen ,
(trg)="100"> un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio , dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;

(src)="101"> kaksi Tanskan kuningaskunnan , Helleenien tasavallan , Irlannin ja Romanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä ,
(trg)="101"> due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica , dall' Irlanda e dalla Romania ;