# et/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu teise lisaprotokolli ( et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga , allakirjutatud 24 . juulil 2007 Brüsselis ) parandused
(trg)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

(src)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 251 , 26 . september 2007 )
(trg)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )

(src)="3"> Käesolev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele kirjutati alla 18 . detsembril 2014 Brüsselis ja mille hoiulevõtja on nõukogu .
(trg)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .

(src)="4"> Leheküljel 12 III lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas
(trg)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )

(src)="5"> asendatakse
(trg)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :

(src)="6"> HORISONTAALSED KOHUSTUSED
(trg)="6"> umjesto :

(src)="7"> KÕIK KÄESOLEVA LOENDIGA HÕLMATUD SEKTORID ”
(trg)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="8"> järgmisega :
(trg)="8"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="9"> „ Tarneviisid :
(trg)="9"> treba stajati :

(src)="10"> Piiriülene
(trg)="10"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="11"> Tarbimine välismaal
(trg)="11"> prekogranično ;

(src)="12"> Kaubanduslik kohalolek
(trg)="12"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="13"> Füüsiliste isikute kohalolek
(trg)="13"> treba stajati :

(src)="14"> Sektor või allsektor
(trg)="14"> treba stajati :

(src)="15"> Turulepääsu piirangud
(trg)="15"> Sektor ili podsektor

(src)="16"> Võrdse kohtlemise piirangud
(trg)="16"> prekogranično ;

(src)="17"> Lisamärkused
(trg)="17"> prekogranično ;

(src)="23"> Sektoripõhised kohustused ” pealkirjas
(trg)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”

(src)="33"> asendatakse
(trg)="33"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”

(src)="34"> [ tekst puudub ] [ 5]järgmisega :
(trg)="34"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="41"> Leheküljel 115 IV lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas
(trg)="41"> Sektor ili podsektor

(src)="43"> [ tekst puudub ] [ 3]järgmisega :
(trg)="43"> komercijalna prisutnost ;

# et/22013A0718_01_.xml.gz
# sh/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping
(trg)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

(src)="3"> See tähendab , et rakendusmääruse ( EL ) nr 1142/2011 sätteid hakatakse kohaldama Euroopa Liidu ja Taani suhetes .
(trg)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .

(src)="4"> Kooskõlas lepingu artikli 4 lõikega 4 luuakse Taani teatisega Taani ja Euroopa Liidu vahel vastastikused kohustused .
(trg)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .

(src)="5"> Seega on rakendusmääruse ( EL ) nr 1142/2011 puhul tegemist lepingu muudatusega ulatuses , milles sellega muudetakse määrust ( EÜ ) nr 44/2001 , mida on muudetud määrusega ( EÜ ) nr 4/2009 , ja seda peetakse nimetatud lepingu osaks .
(trg)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .

(src)="7"> ELT L 299 , 16.11.2005 , lk 62.
(trg)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .

(src)="8"> ELT L 120 , 5.5.2006 , lk 22.
(trg)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .

(src)="9"> EÜT L 12 , 16.1.2001 , lk 1.
(trg)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .

(src)="10"> ELT L 293 , 11.11.2011 , lk 24.
(trg)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .

(src)="11"> ELT L 7 , 10.1.2009 , lk 1.
(trg)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .

(src)="12"> ELT L 149 , 12.6.2009 , lk 80.
(trg)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .

(src)="13"> Vastavalt Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva 19. oktoobri 2005. aasta lepingu [ 1 ] ( sõlmitud nõukogu otsusega 2006/325/EÜ , [ 2 ] edaspidi „ leping ” ) artiklile 4 teavitab Taani nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse ( EÜ ) nr 44/2001 ( kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ) [ 3 ] artikli 74 lõike 2 kohaselt rakendusmeetmete vastuvõtmisel komisjoni sellest , kas ta kavatseb rakendada niisuguste meetmete sisu või mitte.10 . novembril 2011 võeti vastu komisjoni rakendusmäärus ( EL ) nr 1142/2011 , millega määratakse kindlaks nõukogu määruse ( EÜ ) nr 4/2009 ( kohtualluvuse , kohaldatava õiguse , kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes ) X ja XI lisa [ 4 ] .
(trg)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .

(src)="14"> Kooskõlas lepingu artikli 3 lõikega 2 oli Taani 14. jaanuari 2009. aasta kirjaga komisjoni juba teavitanud oma otsusest rakendada nõukogu määrust ( EÜ ) nr 4/2009 [ 5 ] ulatuses , milles sellega muudetakse määrust ( EÜ ) nr 44/2001 [ 6 ] . Kooskõlas lepingu artikliga 4 on Taani 11. jaanuari 2012. aasta kirjaga teavitanud komisjoni oma otsusest rakendada rakendusmääruse ( EL ) nr 1142/2011 sisu .
(trg)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .

(src)="15"> Pidades silmas lepingu artikli 4 lõiget 3 , saab rakendusmääruse ( EL ) nr 1142/2011 sätteid kohaldada Taanis halduskorras Taani 20. detsembri 2006. aasta seaduse nr 1563 ( Brüsseli I määruse kohta ) 9. jaotise alusel .
(trg)="15"> S obzirom na članak 4. stavak 3 .

(src)="16"> Vajalikud haldusmeetmed jõustusid 11. jaanuaril 2012.
(trg)="16"> Sporazuma Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 može se u Danskoj provesti administrativnim putem sukladno odjeljku 9. danskog zakona br . 1563 od 20. prosinca 2006. o Uredbi Bruxelles I. Potrebne upravne mjere stupile su na snagu 11. siječnja 2012 .

# et/22013A0817_01_.xml.gz
# sh/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Protokoll ,
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> millega muudetakse tuumakahjustustega seotud tsiviilvastutust käsitlevat 1963. aasta Viini konventsiooni
(trg)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .

(src)="3"> KÄESOLEVA PROTOKOLLI OSALISRIIGID ,
(trg)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,

(src)="4"> ARVESTADES , et on soovitatav muuta tuumakahjustustega seotud tsiviilvastutust käsitlevat 21. mai 1963. aasta Viini konventsiooni , et laiendada selle reguleerimisala , suurendada tuumarajatise käitaja vastutust ning täiustada piisava ja õiglase hüvitise tagamise vahendeid ,
(trg)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,

(src)="5"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :
(trg)="5"> SPORAZUMJELE su se :

(src)="6"> Artikkel 1
(trg)="6"> Članak 1 .

(src)="7"> Konventsioon , mida käesoleva protokolliga muudetakse , on tuumakahjustustega seotud tsiviilvastutust käsitlev 21. mai 1963. aasta Viini konventsioon , edaspidi „ 1963. aasta Viini konventsioon ” .
(trg)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”

(src)="8"> Artikkel 2
(trg)="8"> Članak 2 .

(src)="9"> 1963. aasta Viini konventsiooni I artiklit muudetakse järgmiselt .
(trg)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="10"> Lõike 1 punkti j muudetakse järgmiselt :
(trg)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :

(src)="11"> alapunkti ii lõpus jäetakse välja sõna „ ja ” , mis lisatakse alapunkti iii lõppu ;
(trg)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,

(src)="12"> lisatakse uus alapunkt iv :
(trg)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :

(src)="13"> vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhatajate nõukogu otsusele sellised muud rajatised , milles on tuumkütust või radioaktiivseid saaduseid või jäätmeid ; ” .
(trg)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”

(src)="14"> Lõike 1 punkt k asendatakse järgmisega :
(trg)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="15"> „ tuumakahjustus ”
(trg)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :

(src)="16"> inimohver või isikukahju ;
(trg)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;

(src)="17"> vara hävimine või kahjustumine
(trg)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;

(src)="18"> ning järgmine kahju sellisel määral , nagu otsustatakse pädeva kohtu poolt kohaldatavate õigusnormide alusel :
(trg)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –

(src)="19"> alapunktides i või ii nimetatud kahjudest tekkiv majanduslik kahju , niivõrd kui see ei sisaldu kõnealustes alapunktides käsitletavas kahjus , kui kannatanud isikul on õigus esitada sellise kahju hüvitamiseks nõudeid ;
(trg)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;

(src)="20"> kahjustatud keskkonna taastamismeetmete kulud , välja arvatud juhul , kui kahjustused on väheolulised , eeldusel et meetmed on tegelikult võetud või neid kavatsetakse võtta ning et vastavad kulud ei sisaldu alapunktis ii nimetatud kahjudes ;
(trg)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;

(src)="21"> sissetuleku kaotus , mis tuleneb keskkonna kasutamisega seotud otsesest majanduslikust huvist ja on põhjustatud keskkonna märkimisväärsest kahjustumisest , niivõrd kui kõnealune kahju ei sisaldu alapunktis ii nimetatud kahjus ;
(trg)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;

(src)="22"> ennetusmeetmete kulud ja sellistest meetmetest põhjustatud täiendav kahju ;
(trg)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;

(src)="23"> mis tahes muu majanduslik kahju , mida ei ole põhjustanud keskkonna kahjustumine , kui see on lubatud pädeva kohtu kohaldatavate tsiviilvastutust käsitlevate üldnormidega ,
(trg)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,

(src)="24"> alapunktides i–v ja vii nimetatud juhtudel niivõrd , kui nimetatud kahju on põhjustatud tuumarajatises asuva kiirgusallika , tuumakütuse või radioaktiivsete toodete või jäätmete ioniseerivast kiirgusest või kõnealusest rajatisest pärineva või sellesse rajatisse transporditava tuumamaterjali ioniseerivast kiirgusest , mis on tingitud kas kõnealuse aine radioaktiivsetest omadustest või nendega koos esinevatest aine mürgisuse või plahvatusohtlikkusega seonduvatest või muudest ohtlikest omadustest . ”
(trg)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”

(src)="25"> Lõike 1 punkt l asendatakse järgmisega :
(trg)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="26"> „ tuumaõnnetus ” mis tahes sündmus või ühest ja samast allikast tingitud sündmuste ahel , mis põhjustab tuumakahjustusi , või üksnes ennetusmeetmete puhul tekitab raske ja otsese tuumakahjustuse ohu . ”
(trg)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”

(src)="27"> Lõike 1 punkti l järele lisataks neli uut punkti : m , n , o ja p :
(trg)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :

(src)="28"> „ taastamismeetmed ” mõistlikud meetmed , mille on heaks kiitnud selle riigi pädevad asutused , kus meetmeid võetakse , ja mille eesmärgiks on parandada või taastada keskkonna kahjustatud või hävinenud osi või , kui see on otstarbekohane , asendada keskkonna kõnealused osad samaväärsetega .
(trg)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .

(src)="29"> Kahjustusi kannatanud riigi õigusega määratakse kindlaks , kellel on õigus selliseid meetmeid võtta ;
(trg)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .

(src)="30"> „ ennetusmeetmed ” mõistlikud meetmed , mida võtab mis tahes isik pärast tuumaõnnetuse toimumist , et vältida või minimeerida punkti k alapunktides i–v või vii nimetatud kahju , tingimusel et pädevad asutused on selle heaks kiitnud , kui see on nõutav selle riigi õigusega , kus meetmeid võeti ;
(trg)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .

(src)="31"> „ mõistlikud meetmed ” meetmed , mida loetakse pädeva kohtu poolt kohaldatavate õigusnormide alusel asjakohaseks , arvestades kõiki asjaolusid , nagu :
(trg)="31"> ‚ Razumne mjere ’ mjere su koje se prema pravu nadležnog suda smatraju prikladnim i razmjernim , uzimajući u obzir sve okolnosti , na primjer : –

(src)="32"> tekkinud kahjustuse olemus ja ulatus või ennetusmeetmete rakendamise korral sellise kahjustuse ohu olemus ja ulatus ;
(trg)="32"> i. vrstu i opseg nastale štete ili , u slučaju preventivnih mjera , vrstu i opseg rizika od nastanka takve štete ;

(src)="33"> meetmete tõenäoline tulemuslikkus ajal , kui neid rakendatakse , ning
(trg)="33"> opseg u kojem su , u vrijeme poduzimanja , takve mjere vjerojatno učinkovite ; i

(src)="34"> asjakohased teaduslikud ja tehnilised eksperditeadmised ;
(trg)="34"> odgovarajuću znanstvenu i tehničku stručnost .

(src)="35"> „ arvestusühik ” Rahvusvahelise Valuutafondi kindlaksmääratud arvestusühik , mida ta kasutab oma toimingutes ja tehingutes . ”
(trg)="35"> ‚ Posebna prava vučenja ’ , u daljnjem tekstu SDR , znači obračunska jedinica koju Međunarodni monetarni fond definira i koristi za vlastite poslove i transakcije . ”

(src)="36"> Lõige 2 asendatakse järgmisega :
(trg)="36"> Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="37"> Rajatise asukohariik võib juhul , kui kaasneva ohu ulatus on väike , jätta käesoleva konventsiooni reguleerimisalast välja mis tahes tuumarajatise või tuumamaterjali väikesed kogused , tingimusel et :
(trg)="37"> Država postrojenja može , ako je to opravdano malim opsegom rizika , izuzeti bilo koje nuklearno postrojenje ili male količine nuklearnog materijala iz primjene ove Konvencije , pod uvjetom da :

(src)="38"> tuumarajatiste puhul on sellise väljajätmise kriteeriumid kindlaks määranud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhatajate nõukogu ning rajatise asukohariigipoolne väljajätmine vastab nendele kriteeriumidele , ning
(trg)="38"> u odnosu na nuklearna postrojenja , kriterije za takvo izuzimanje utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako izuzimanje od strane države postrojenja zadovoljava te kriterije ; i

(src)="39"> tuumamaterjali väikeste koguste puhul on väljajäetavate koguste piirmäärad kindlaks määranud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhatajate nõukogu ning rajatise asukohariigipoolne väljajätmine vastab nendele piirmääradele .
(trg)="39"> u odnosu na male količine nuklearnog materijala , maksimalna ograničenja za izuzimanje tih količina utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako je izuzimanje od strane države postrojenja u okviru tih utvrđenih ograničenja .

(src)="40"> Juhatajate nõukogu vaatab tuumarajatiste väljajätmise kriteeriumid ja väljajäetava tuumamaterjali väikeste koguste piirmäärad korrapäraselt läbi . ”
(trg)="40"> Vijeće guvernera periodično će preispitivati kriterije za izuzimanje nuklearnih postrojenja i maksimalna ograničenja za izuzimanje malih količina nuklearnog materijala . ”

(src)="41"> Artikkel 3
(trg)="41"> Članak 3 .

(src)="42"> 1963. aasta Viini konventsiooni I artikli järele lisatakse kaks uut artiklit , I A ja I B :
(trg)="42"> Nakon članka I. Bečke konvencije iz 1963. dodaju se dva nova članka I.A i I.B :

(src)="43"> „ I A Artikkel
(trg)="43"> „ Članak I.A

(src)="44"> Käesolevat konventsiooni kohaldatakse mis tahes paigas tekkinud tuumakahjustuse suhtes .
(trg)="44"> Ova se Konvencija primjenjuje na nuklearnu štetu , bez obzira gdje je pretrpljena .

(src)="45"> Rajatise asukohariigi õigusega võib käesoleva konventsiooni reguleerimisalast siiski välja jätta kahjustuse , mis on kantud :
(trg)="45"> Međutim , zakonodavstvo države postrojenja od primjene ove Konvencije može izuzeti štetu pretrpljenu :

(src)="46"> muu kui osalisriigi territooriumil , või
(trg)="46"> na državnom području države koja nije ugovorna stranka ; ili

(src)="47"> mis tahes merepiirkonnas , mille muu kui osalisriik on kindlaks määranud vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele .
(trg)="47"> u bilo kojem pomorskom pojasu uspostavljenom od strane države koja nije ugovorna stranka u skladu s međunarodnim pravom mora .

(src)="48"> Käesoleva artikli lõike 2 kohast väljajätmist võib kohaldada üksnes sellise konventsioonis mitteosaleva riigi suhtes :
(trg)="48"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. može se primjenjivati samo u odnosu na državu koja nije ugovorna stranka i koja u trenutku nesreće :

(src)="49"> kelle territooriumil või rahvusvahelise mereõiguse kohaselt kindlaksmääratud merepiirkonnas on õnnetuse toimumise ajal tuumarajatis ning
(trg)="49"> ima nuklearno postrojenje na svom državnom području ili u bilo kojem pomorskom pojasu kojeg je uspostavila u skladu s međunarodnim pravom mora i

(src)="50"> kes ei võimalda õnnetuse toimumise ajal samaväärseid vastastikuseid hüvitisi .
(trg)="50"> ne pruža jednakovrijedne obostrane koristi .

(src)="51"> Käesoleva artikli lõike 2 kohane väljajätmine ei mõjuta IX artikli lõike 2 punktis a nimetatud õigusi ning käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohast väljajätmist ei laiendata laevale või õhusõidukile või nende pardal tekitatud kahjustustele .
(trg)="51"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. ne utječe na prava iz članka IX. stavka 2. točke ( a ) i svako izuzimanje sukladno stavku 2. točki ( b ) ovog članka ne proširuje se na štetu unutar broda ili zrakoplova ili na samom brodu ili zrakoplovu .

(src)="52"> I B Artikkel
(trg)="52"> Članak I.B

(src)="53"> Käesolevat konventsiooni ei kohaldata muul kui rahu eesmärgil kasutatavate tuumarajatiste suhtes . ”
(trg)="53"> Ova Konvencija ne primjenjuje se na nuklearna postrojenja koja se ne koriste u mirnodopske svrhe . ”

(src)="54"> Artikkel 4
(trg)="54"> Članak 4 .

(src)="55"> 1963. aasta Viini konventsiooni II artiklit muudetakse järgmiselt .
(trg)="55"> Članak II . Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="56"> Lõike 3 punkti a lõppu lisatakse järgmine tekst :
(trg)="56"> Na kraju stavka 3. točke ( a ) dodaje se sljedeći tekst :

(src)="57"> „ Rajatise asukohariik võib piirata konkreetse õnnetuse puhul kättesaadavaks tehtavaid riiklikke vahendeid vastavalt võimalikule erinevusele , mis võib esineda käesolevaga kindlaksmääratud summade ja V artikli lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud summade vahel . ”
(trg)="57"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos javnih sredstava dostupnih po nesreći na razliku , ako postoji , između ovdje utvrđenog iznosa i iznosa utvrđenog sukladno članku V. stavku 1 . ”

(src)="58"> Lõike 4 lõppu lisatakse järgmine tekst :
(trg)="58"> Na kraju stavka 4. dodaje se sljedeći tekst :

(src)="59"> „ Rajatise asukohariik võib piirata kättesaadavaks tehtavaid riiklikke vahendeid vastavalt käesoleva artikli lõike 3 punktis a sätestatule . ”
(trg)="59"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos dostupnih javnih sredstava u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkom ( a ) . ”

(src)="60"> Lõige 6 asendatakse järgmisega :
(trg)="60"> Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="61"> Keegi ei ole vastutav kahju eest , mis ei ole tuumakahjustus I artikli lõike 1 punkti k tähenduses , kuid mida oleks kõnealuse punkti kohaselt olnud võimalik sellena käsitada . ”
(trg)="61"> Nijedna osoba nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije nuklearna šteta sukladno članku I. stavku 1. podstavku ( k ) , ali koja se mogla odrediti kao takva sukladno odredbama tog podstavka . ”

(src)="62"> Artikkel 5
(trg)="62"> Članak 5 .