# et/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


# et/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


# et/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> 23 . aprill 2004 ,
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa ( statistika ) — komisjoni määrus ( EÜ ) nr  1670/2003 ( struktuuriline ettevõtlusstatistika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes , mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1 . maid vastuvõetud aktide tekste .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1 . maist kuni 2004 . aasta lõpuni .
(trg)="5"> întrucât :

# et/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> 23 . aprill 2004 ,
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa ( statistika ) — Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ( EÜ ) nr  2150/2002 ( jäätmestatistika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes , mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1 . maid vastuvõetud aktide tekste .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1 . maist kuni 2004 . aasta lõpuni .
(trg)="5"> întrucât :

# et/22004D0057.xml.gz
# ro/22004D0057.xml.gz


# et/22005A0204_02_.xml.gz
# ro/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> Ühendus on sõlminud kokkuleppe 10 .  detsembri 1982 . aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni nende sätete rakendamise kohta , mis käsitlevad piirialade kalavarude ja siirdekalade kaitset ja majandamist ( ÜRO 1995 . aasta kalavarude kokkulepe ) .
(trg)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,

(src)="4"> Artikkel  1
(trg)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,

(src)="16"> For the purposes of this Annex , “ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;

(src)="19"> 26 . aprill 2004 ,
(trg)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;

(src)="20"> ühenduse ühinemise kohta Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga
(trg)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;

(src)="21"> EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ,
(trg)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;

(src)="22"> võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut , eriti selle artiklit  37 koostoimes artikli  300 lõike  2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli  300 lõike  3 teise lõiguga ,
(trg)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;

(src)="29"> Ühenduse kalurid tegutsevad konventsioonialal .
(trg)="29"> Zonă de aplicare

(src)="30"> Seega on ühenduse huvides saada kõnealuse konventsiooni alusel loodava piirkondliku kalandusorganisatsiooni täisliikmeks kooskõlas kohustustega , mis ühendusel on rahvusvahelise mereõiguse alusel .
(trg)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :

(src)="31"> Seetõttu peaks ühendus ühinema kõnealuse konventsiooniga ,
(trg)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;

(src)="32"> ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE :
(trg)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;

(src)="33"> Käesolevaga kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ühinemine Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga .
(trg)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;

(src)="38"> eesistuja
(trg)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .

# et/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu teise lisaprotokolli ( et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga , allakirjutatud 24 . juulil 2007 Brüsselis ) parandused
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007

(src)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 251 , 26 . september 2007 )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )

(src)="3"> Käesolev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele kirjutati alla 18 . detsembril 2014 Brüsselis ja mille hoiulevõtja on nõukogu .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .

(src)="4"> Leheküljel 12 III lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas
(trg)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="5"> asendatakse
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> HORISONTAALSED KOHUSTUSED
(trg)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE

(src)="7"> KÕIK KÄESOLEVA LOENDIGA HÕLMATUD SEKTORID ”
(trg)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”

(src)="8"> järgmisega :
(trg)="8"> se va citi :

(src)="9"> „ Tarneviisid :
(trg)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :

(src)="10"> Piiriülene
(trg)="10"> Transfrontalier

(src)="11"> Tarbimine välismaal
(trg)="11"> Consumul în străinătate

(src)="12"> Kaubanduslik kohalolek
(trg)="12"> Prezență comercială

(src)="13"> Füüsiliste isikute kohalolek
(trg)="13"> Prezența persoanelor fizice

(src)="14"> Sektor või allsektor
(trg)="14"> Sector sau subsector

(src)="15"> Turulepääsu piirangud
(trg)="15"> Restricții privind accesul la piață

(src)="16"> Võrdse kohtlemise piirangud
(trg)="16"> Restricții privind tratamentul național

(src)="17"> Lisamärkused
(trg)="17"> Angajamente suplimentare

(src)="18"> I. HORISONTAALSED KOHUSTUSED
(trg)="18"> se va citi :

(src)="19"> Lehekülgedel 13–25 III lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas
(trg)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="20"> [ tekst puudub ] [ 1]järgmisega :
(trg)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :

(src)="21"> Lisamärkused ”
(trg)="21"> Angajamente suplimentare ”

(src)="22"> Leheküljel 26 III lisa tabeli „ II .
(trg)="22"> La pagina 26 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="23"> Sektoripõhised kohustused ” pealkirjas
(trg)="23"> Angajamente sectoriale ” , capul de tabel :

(src)="24"> SEKTORIPÕHISED KOHUSTUSED ”
(trg)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”

(src)="25"> Lehekülgedel 27–111 III lisa tabeli „ II .
(trg)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="32"> FINANTSTEENUSTEGA SEOTUD ERIKOHUSTUSED ( teine osa ) ”
(trg)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector

(src)="33"> asendatakse
(trg)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="34"> [ tekst puudub ] [ 5]järgmisega :
(trg)="34"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel : în loc de :

(src)="38"> Teise lisaprotokolli allkirjastatud versioonist puudub pealkiri , kuid vastavalt Väljaannete talituse stiilijuhisele on see esitatud avaldatud versioonis ( ELT L 251 , 26.9.2007 , lk 116–125 ) .
(trg)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :

(src)="40"> Teise lisaprotokolli allkirjastatud versioonist puudub pealkiri , kuid vastavalt Väljaannete talituse stiilijuhisele on see esitatud avaldatud versioonis ( ELT L 251 , 26.9.2007 , lk 144–155 ) .
(trg)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="41"> Leheküljel 115 IV lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas
(trg)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”

(src)="42"> Lehekülgedel 116–125 IV lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas
(trg)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="43"> [ tekst puudub ] [ 3]järgmisega :
(trg)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="44"> [ tekst puudub ] [ 4]järgmisega :
(trg)="44"> în loc de :

(src)="45"> „ Tarneviisid :
(trg)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :

(src)="46"> Leheküljel 143 IV lisa tabeli „ II.2 .
(trg)="46"> Angajamente suplimentare ”

(src)="47"> Finantsteenustega seotud erikohustused ( teine osa ) ” pealkirjas
(trg)="47"> Capul de tabel lipsește din al doilea protocol adițional semnat însă , consecvent regulilor Oficiului pentru Publicații , apare în versiunea publicată ( JO L 251 , 26.9.2007 , p .

# et/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> oktoobril 2007. aastal Luganos alla kirjutatud tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni parandusprotokoll
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 339 , 21. detsember 2007 )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )

(src)="3"> Järgnev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele Šveitsi Konföderatsiooni välisministeerium 24. märtsil 2009. aastal Bernis hoiulevõtjana alla kirjutas .
(trg)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .

(src)="4"> Leheküljel 37 IV lisa neljateistkümnendas taandes
(trg)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :

(src)="5"> asendatakse :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> Norras : kassatsioonkaebus Høyesteretts Ankeutvalg'ile või „ Høyesterett'ile ” ; ”
(trg)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,

(src)="7"> järgmisega :
(trg)="7"> se va citi :

(src)="8"> Norras : kassatsioonkaebus „ Høyesterett'ile ” ; ” .
(trg)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .

# et/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni parandusprotokoll
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 147 , 10. juuni 2009 )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )

(src)="3"> Käesolev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele kirjutati alla 20. oktoobril 2011 Bernis ja mille hoiulevõtja on Šveitsi Konföderatsiooni välisministeerium .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .

(src)="6"> Bulgaarias rahvusvahelise eraõiguse seadustiku artikli 4 lõike 1 punkt 2 ; ”
(trg)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;

(src)="7"> Eestis tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 86 ; ”
(trg)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;

(src)="8"> Poolas tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Kodeks postępowania cywilnego ) artikli 1103 lõige 4 ; ”
(trg)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;

(src)="9"> Portugalis tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Código de Processo Civil ) artikli 65 lõike 1 punkt b niivõrd , kuivõrd see hõlmab ülemäärase kohtualluvuse aluseid , nagu filiaali , esinduse või muu üksuse ( juhul kui see asub Portugalis ) asukoha järgne kohus , kui kohtudokumendid toimetatakse kätte kesksele valitsusasutusele ( kui asub välisriigis ) ning töövaidlusmenetluse seadustiku ( Código de Processo do Trabalho ) artikkel 10 niivõrd , kuivõrd see hõlmab ülemäärase kohtualluvuse aluseid , nagu hageja elukohajärgne kohus töölepinguga seonduva menetluse korral , mille töövõtja on tööandja vastu algatanud ; ”
(trg)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;

(src)="10"> Šveitsis rahvusvahelise eraõiguse föderaalseaduse ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) artikkel 4 ; ”
(trg)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;

(src)="11"> Soomes kohtumenetluse seaduse ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) 10. peatüki 18. paragrahvi esimese lõike esimene ja teine punkt ; ” .
(trg)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .

(src)="13"> Bulgaarias окръжният съд ; ”
(trg)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;

(src)="14"> Šveitsis kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione ; ”
(trg)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;

(src)="15"> Ühendkuningriigis [ — ]
(trg)="15"> în Regatul Unit : [ … ]

(src)="16"> Šotimaal Court of Session või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Sheriff Court , kellele edastavad taotluse Šotimaa ministrid ;
(trg)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;

(src)="17"> [ — ] ” .
(trg)="17"> [ … ] ” .

(src)="19"> Hispaanias Juzgado de Primera Instancia , kes tegi vaidlustatud otsuse , apellatsioonikaebust arutab Audiencia Provincial ; ”
(trg)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;

(src)="20"> Šveitsis kantoni kõrgema astme kohus ; ” .
(trg)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .

(src)="21"> Leheküljel 43 IX lisa asendatakse järgmisega :
(trg)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :

(src)="22"> „ IX LISA
(trg)="22"> „ ANEXA IX

(src)="23"> Protokolli 1 II artiklis osutatud riigid ja sätted on järgmised :
(trg)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :

(src)="24"> Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zivilprozessordnung ) artiklid 68 , 72 , 73 ja 74 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="25"> Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 214 lõiked 3 ja 4 ning paragrahv 216 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;

(src)="26"> Läti tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Civilprocesa likums ) artiklid 78 , 79 , 80 ja 81 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;

(src)="27"> Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Civilinio proceso kodeksas ) artikkel 47 ;
(trg)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;

(src)="28"> Ungari tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Polgári perrendtartás ) artiklid 58–60 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;

(src)="29"> Austria tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zivilprozessordnung ) artikkel 21 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="29"> Austria articolul 21 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="30"> Poola tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Kodeks postępowania cywilnego ) artiklid 84 ja 85 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ( przypozwanie ) ;
(trg)="30"> Polonia articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) privind litis denuntiatio ( przypozwanie ) ;

(src)="31"> Sloveenia tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zakon o pravdnem postopku ) artikkel 204 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist . ”
(trg)="31"> Slovenia articolul 204 din Codul de procedură civilă ( Zakon o pravdnem postopku ) privind litis denuntiatio . ”

(src)="32"> Lehekülgedel 33 ja 34 I lisas parandatakse järgmiste riikide kirjeid järgmiselt :
(trg)="32"> La pagina 33 , în anexa I , mențiunile referitoare la statele de mai jos se rectifică după cum urmează :