# et/12005S.xml.gz
# pl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokoll
(trg)="1"> Protokół

(src)="2"> Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev
(trg)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(src)="3"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="4"> VÕTTES ARVESSE , et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia saavad 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liidu liikmeteks ;
(trg)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;

(src)="5"> VÕTTES ARVESSE Euroopa põhiseaduse lepingu artiklis I-58 sätestatut , mille kohaselt lepivad liikmesriigid kandidaatriigiga kokku vastuvõtmise tingimused ja korra ,
(trg)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;

(src)="6"> ON KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes , mis lisatakse Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule :
(trg)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="7"> ESIMENE OSA
(trg)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="8"> PÕHIMÕTTED
(trg)="8"> ZASADY

(src)="9"> Artikkel 1
(trg)="9"> Artykuł 1

(src)="10"> Käesolevas protokollis :
(trg)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="11"> “ põhiseadus ” on Euroopa põhiseaduse leping ;
(trg)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;

(src)="12"> “ Euratomi asutamisleping ” on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;

(src)="13"> “ praegused liikmesriigid ” on Belgia Kuningriik , Tšehhi Vabariik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Eesti Vabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Poola Vabariik , Portugali Vabariik , Sloveenia Vabariik , Slovaki Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;

(src)="14"> “ uued liikmesriigid ” on Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ;
(trg)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;

(src)="15"> “ institutsioonid ” on põhiseadusega asutatud institutsioonid .
(trg)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .

(src)="16"> Käesolevas protokollis esinevaid viiteid põhiseadusele ja liidule käsitatakse vajadusel viidetena vastavalt Euratomi asutamislepingule ja Euratomi asutamislepingu alusel asutatud ühendusele .
(trg)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .

(src)="17"> Artikkel 2
(trg)="17"> Artykuł 2

(src)="18"> Alates ühinemiskuupäevast on põhiseaduse sätted , Euratomi asutamisleping ning institutsioonide poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt põhiseaduses , Euratomi asutamislepingus ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustele .
(trg)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .

(src)="19"> Artikkel 3
(trg)="19"> Artykuł 3

(src)="20"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad otsuste ja lepingutega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad .
(trg)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .

(src)="21"> Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide , resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide , resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes , mis käsitlevad liitu , on Bulgaaria ja Rumeenia samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid ; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest , resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid .
(trg)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .

(src)="22"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega . Kõnealused konventsioonid ja protokollid jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kuupäeval , mille nõukogu määrab kindlaks lõikes 4 osutatud otsustes .
(trg)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .

(src)="23"> Nõukogu võtab ühehäälselt komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastu Euroopa otsused , millega tehakse kõik lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused , ning avaldab kohandatud teksti Euroopa Liidu Teatajas .
(trg)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

(src)="24"> Lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollide suhtes kohustuvad Bulgaaria ja Rumeenia võtma kasutusele haldus- ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on ühinemiskuupäevaks vastu võtnud , ning hõlbustama praktilist koostööd liikmesriikide asutuste ja organisatsioonide vahel .
(trg)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .

(src)="25"> Nõukogu võib ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa otsused , millega täiendatakse I lisa selliste konventsioonide , lepingute ja protokollidega , millele on alla kirjutatud enne ühinemiskuupäeva .
(trg)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .

(src)="26"> Käesolevas artiklis osutatud konkreetsete dokumentide hulka kuuluvad põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud dokumendid .
(trg)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="27"> Artikkel 4
(trg)="27"> Artykuł 4

(src)="28"> Schengeni acquis ' sätted , millele on osutatud põhiseadusele lisatud 17. protokollis Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' kohta , ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud II lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on võetud vastu enne ühinemiskuupäeva , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates ühinemiskuupäevast .
(trg)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .

(src)="29"> Need Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad alates ühinemiskuupäevast , kuid neid kohaldatakse kummaski nimetatud riigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases riigis on kõnealuse acquis ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .
(trg)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="30"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="31"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis ' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .
(trg)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="32"> Artikkel 5
(trg)="32"> Artykuł 5

(src)="33"> Alates ühinemiskuupäevast osalevad Bulgaaria ja Rumeenia majandus- ja rahaliidus kui liikmesriigid , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III-197 tähenduses .
(trg)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .

(src)="34"> Artikkel 6
(trg)="34"> Artykuł 6

(src)="35"> Lepingud või konventsioonid , mille liit on sõlminud ühe või mitme kolmanda riigiga , rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda riigi kodanikuga või mida ta ajutiselt kohaldab , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad põhiseaduses ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustel .
(trg)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .

(src)="36"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud või alla kirjutanud .
(trg)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .

(src)="37"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud teatavate kolmandate riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega või mille nad on alla kirjutanud , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .

(src)="38"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="39"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="40"> See menetlus ei mõjuta liidu pädevust ega volituste jagamist liidu ja liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .

(src)="41"> Lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad Bulgaarial ja Rumeenial nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel .
(trg)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .

(src)="42"> Ühinemiskuupäevast kuni lõikes 2 osutatud vajalike protokollide jõustumiseni kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia lepinguid või konventsioone , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud enne ühinemist , välja arvatud Šveitsiga isikute vaba liikumise kohta sõlmitud leping .
(trg)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .

(src)="43"> Seda kohustust kohaldatakse ka nende lepingute ja konventsioonide suhtes , mille ajutises kohaldamises liit ja praegused liikmesriigid on kokku leppinud .
(trg)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .

(src)="44"> Kuni lõikes 2 osutatud protokollide jõustumiseni võtavad liit ja liikmesriigid vastavalt vajadusele ühiselt oma vastava pädevuse piires kõik asjakohased meetmed .
(trg)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .

(src)="45"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad partnerluslepinguga ühelt poolt Aafrika , Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel , mis on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal .
(trg)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .

(src)="46"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga vastavalt selle lepingu artiklile 128.
(trg)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .

(src)="47"> Alates ühinemiskuupäevast kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja -kokkuleppeid .
(trg)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="48"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist liiduga .
(trg)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .

(src)="49"> Sellega seoses võib liit pidada asjaomaste kolmandate riikidega enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi eespool mainitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muutmise üle .
(trg)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .

(src)="50"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist .
(trg)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .

(src)="51"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest Bulgaariasse ja Rumeeniasse viimastel aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .

(src)="52"> Sellega seoses peetakse enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete teraselepingute ja -kokkulepete vajaliku muutmise üle .
(trg)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="53"> Kui kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , kohaldatakse esimese lõigu sätteid .
(trg)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .

(src)="54"> Enne ühinemist Bulgaaria ja Rumeenia poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .

(src)="55"> Nendest lepingutest tulenevad Bulgaaria ja Rumeenia õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="56"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="57"> Alates ühinemiskuupäevast taganevad Bulgaaria ja Rumeenia kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk-Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .

(src)="58"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt Bulgaaria , Rumeenia või mõlemad nimetatud riigid ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad Bulgaaria ja Rumeenia vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="59"> Kui Bulgaarial ja Rumeenial on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .

(src)="60"> Käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia sisekokkulepetega , mille praegused liikmesriigid on sõlminud lõigetes 2 , 5 ja 6 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks .
(trg)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .

(src)="61"> Vajaduse korral võtavad Bulgaaria ja Rumeenia asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osaleb ka liit või milles osalevad ka teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="62"> Ühinemiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .
(trg)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .

(src)="63"> käesolev artikkel viitab liidu poolt sõlmitud või allakirjutatud konventsioonidele ja lepingutele , hõlmavad need samuti põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud konventsioone ja lepinguid .
(trg)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="64"> Artikkel 7
(trg)="64"> Artykuł 7

(src)="65"> Käesoleva protokolli üleminekusätted , kui need ei ole enam kohaldatavad , võib kehtetuks tunnistada nõukogu Euroopa seadusega .
(trg)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .

(src)="66"> Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga .
(trg)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="67"> Artikkel 8
(trg)="67"> Artykuł 8

(src)="68"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .
(trg)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .

(src)="69"> Käesoleva protokolli sätetel , mille eesmärgiks või tagajärjeks on institutsioonide poolt vastu võetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine muul viisil kui üleminekumeetmena , on samasugune õigusjõud nagu nendel sätetel , mida nendega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse , ning nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad .
(trg)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .

(src)="70"> Artikkel 9
(trg)="70"> Artykuł 9

(src)="71"> Põhiseaduse ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva protokolliga ettenähtud erandid .
(trg)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .

(src)="72"> TEINE OSA
(trg)="72"> CZĘŚĆ DRUGA

(src)="73"> PÕHISEADUSE MUUTMINE
(trg)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI

(src)="74"> I JAOTIS
(trg)="74"> TYTUŁ I

(src)="75"> INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED
(trg)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

(src)="76"> Artikkel 10
(trg)="76"> Artykuł 10

(src)="77"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega :
(trg)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="78"> “ Kui kohtunikke iga kolme aasta järel osaliselt välja vahetatakse , asendatakse vaheldumisi neliteist ja kolmteist kohtunikku . ”
(trg)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’

(src)="79"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikkel 48 asendatakse järgmisega :
(trg)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="80"> “ Artikkel 48
(trg)="80"> ‘ Artykuł 48

(src)="81"> Üldkohus koosneb kahekümne seitsmest kohtunikust . ”
(trg)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .

(src)="82"> Artikkel 11
(trg)="82"> Artykuł 11

(src)="84"> sissejuhatav lause asendatakse järgmisega :
(trg)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :

(src)="85"> Panga kapital on 164795737000 EUR , mille liikmesriigid märgivad järgmiselt :
(trg)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,

(src)="86"> Iirimaad ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :
(trg)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :

(src)="87"> “ Rumeenia
(trg)="87"> „ Rumunia

(src)="88"> Sloveeniat ja Leedut käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :
(trg)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :

(src)="89"> “ Bulgaaria
(trg)="89"> „ Bułgaria

(src)="90"> Artikli 9 lõikes 2 asendatakse esimene , teine ja kolmas lõik järgmisega :
(trg)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :

(src)="91"> Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest ja 18 asendusliikmest .
(trg)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .

(src)="94"> Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt :
(trg)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :

(src)="95"> kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,

(src)="96"> kaks Prantsuse Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,

(src)="97"> kaks Itaalia Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,

(src)="98"> kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="99"> üks asendusliige , kelle nimetavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,

(src)="100"> üks asendusliige , kelle nimetavad Belgia Kuningriik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,

(src)="101"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Taani Kuningriik , Kreeka Vabariik , Iirimaa ja Rumeenia ühisel kokkuleppel ,
(trg)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,

(src)="102"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Eesti Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Austria Vabariik , Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="102"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Estońska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Austrii , Republika Finlandii i Królestwo Szwecji ,

(src)="103"> kolm asendusliiget , kelle nimetavad Bulgaaria Vabariik , Tšehhi Vabariik , Küprose Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="103"> trzech zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Bułgarii , Republika Czeska , Republika Cypryjska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka ,