# et/12005S.xml.gz
# lt/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokoll
(trg)="1"> Protokolas

(src)="2"> Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev
(trg)="2"> Dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos

(src)="3"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="3"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="4"> VÕTTES ARVESSE , et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia saavad 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liidu liikmeteks ;
(trg)="4"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad 2007 m. sausio 1 d . Bulgarijos Respublika ir Rumunijos Respublika taps Europos Sąjungos narėmis ;

(src)="5"> VÕTTES ARVESSE Euroopa põhiseaduse lepingu artiklis I-58 sätestatut , mille kohaselt lepivad liikmesriigid kandidaatriigiga kokku vastuvõtmise tingimused ja korra ,
(trg)="5"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-58 straipsnyje numatyta , jog valstybės narės ir valstybė kandidatė turi susitarti dėl stojimo sąlygų ir tvarkos ;

(src)="6"> ON KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes , mis lisatakse Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule :
(trg)="6"> SUSITARĖ DĖL šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="7"> ESIMENE OSA
(trg)="7"> PIRMOJI DALIS

(src)="8"> PÕHIMÕTTED
(trg)="8"> PRINCIPAI

(src)="9"> Artikkel 1
(trg)="9"> 1 straipsnis

(src)="10"> Käesolevas protokollis :
(trg)="10"> Šiame Protokole :

(src)="11"> “ põhiseadus ” on Euroopa põhiseaduse leping ;
(trg)="11"> „ Konstitucija “ – tai Sutartis dėl Konstitucijos Europai ;

(src)="12"> “ Euratomi asutamisleping ” on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="12"> „ EAEB sutartis “ – tai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis arba kitais aktais , įsigaliojusiais prieš įstojimą ;

(src)="13"> “ praegused liikmesriigid ” on Belgia Kuningriik , Tšehhi Vabariik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Eesti Vabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Poola Vabariik , Portugali Vabariik , Sloveenia Vabariik , Slovaki Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="13"> „ esamos valstybės narės “ – tai Belgijos Karalystė , Čekijos Respublika , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Estijos Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Lenkijos Respublika , Portugalijos Respublika , Slovėnijos Respublika , Slovakijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="14"> “ uued liikmesriigid ” on Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ;
(trg)="14"> „ naujosios valstybės narės “ – tai Bulgarijos Respublika ir Rumunija ;

(src)="15"> “ institutsioonid ” on põhiseadusega asutatud institutsioonid .
(trg)="15"> „ institucijos “ – tai Konstitucija įsteigtos institucijos .

(src)="16"> Käesolevas protokollis esinevaid viiteid põhiseadusele ja liidule käsitatakse vajadusel viidetena vastavalt Euratomi asutamislepingule ja Euratomi asutamislepingu alusel asutatud ühendusele .
(trg)="16"> Nuorodos į Konstituciją ir Sąjungą šiame Protokole tam tikrais atvejais laikomos nuorodomis atitinkamai į EAEB sutartį ir EAEB sutartimi įsteigtą Bendriją .

(src)="17"> Artikkel 2
(trg)="17"> 2 straipsnis

(src)="18"> Alates ühinemiskuupäevast on põhiseaduse sätted , Euratomi asutamisleping ning institutsioonide poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt põhiseaduses , Euratomi asutamislepingus ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustele .
(trg)="18"> Nuo įstojimo dienos Konstitucijos , EAEB sutarties ir prieš įstojimą institucijų priimtų aktų nuostatos Bulgarijai ir Rumunijai yra privalomos ir tose valstybėse taikomos Konstitucijoje , EAEB sutartyje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="19"> Artikkel 3
(trg)="19"> 3 straipsnis

(src)="20"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad otsuste ja lepingutega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad .
(trg)="20"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų .

(src)="21"> Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide , resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide , resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes , mis käsitlevad liitu , on Bulgaaria ja Rumeenia samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid ; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest , resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid .
(trg)="21"> Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu dėl Sąjungos priimtų deklaracijų , rezoliucijų arba kitų pozicijų atžvilgiu Bulgarijos ir Rumunijos padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių ; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų , rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių , kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti .

(src)="22"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega . Kõnealused konventsioonid ja protokollid jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kuupäeval , mille nõukogu määrab kindlaks lõikes 4 osutatud otsustes .
(trg)="22"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie I priede išvardytų konvencijų ir protokolų . Šios konvencijos ir protokolai Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja 4 dalyje nurodytuose sprendimuose Tarybos nustatytą dieną .

(src)="23"> Nõukogu võtab ühehäälselt komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastu Euroopa otsused , millega tehakse kõik lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused , ning avaldab kohandatud teksti Euroopa Liidu Teatajas .
(trg)="23"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningai priima europinius sprendimus , kuriais daro visas pritaikomąsias pataisas , reikalingas dėl prisijungimo prie 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų , ir adaptuotą tekstą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

(src)="24"> Lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollide suhtes kohustuvad Bulgaaria ja Rumeenia võtma kasutusele haldus- ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on ühinemiskuupäevaks vastu võtnud , ning hõlbustama praktilist koostööd liikmesriikide asutuste ja organisatsioonide vahel .
(trg)="24"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja dėl 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų įvesti administracines ir kitokias priemones kaip tos , kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba , ir palengvinti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų .

(src)="25"> Nõukogu võib ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa otsused , millega täiendatakse I lisa selliste konventsioonide , lepingute ja protokollidega , millele on alla kirjutatud enne ühinemiskuupäeva .
(trg)="25"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , gali vieningai priimti europinius sprendimus , papildydama I priedą iki įstojimo pasirašytomis konvencijomis , susitarimais ir protokolais .

(src)="26"> Käesolevas artiklis osutatud konkreetsete dokumentide hulka kuuluvad põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud dokumendid .
(trg)="26"> Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai apima nurodytuosius Konstitucijos IV – 438 straipsnyje .

(src)="27"> Artikkel 4
(trg)="27"> 4 straipsnis

(src)="28"> Schengeni acquis ' sätted , millele on osutatud põhiseadusele lisatud 17. protokollis Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' kohta , ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud II lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on võetud vastu enne ühinemiskuupäeva , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates ühinemiskuupäevast .
(trg)="28"> Šengeno acquis nuostatos , nurodytos Konstitucijos 17 protokole dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su juo susiję aktai , išvardyti II priede , taip pat visi kiti tokie aktai , priimti iki įstojimo dienos , yra privalomi ir taikomi Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo įstojimo dienos .

(src)="29"> Need Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad alates ühinemiskuupäevast , kuid neid kohaldatakse kummaski nimetatud riigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases riigis on kõnealuse acquis ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .
(trg)="29"> Šengeno acquis , integruotos į Europos Sąjungos sistemą , nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi Bulgarijai ir Rumunijai nuo įstojimo dienos , kiekvienoje iš šių valstybių taikomi tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl visos atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos toje valstybėje .

(src)="30"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="30"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , priima sprendimą vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , kurioms šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , kuriai tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="31"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis ' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .
(trg)="31"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .

(src)="32"> Artikkel 5
(trg)="32"> 5 straipsnis

(src)="33"> Alates ühinemiskuupäevast osalevad Bulgaaria ja Rumeenia majandus- ja rahaliidus kui liikmesriigid , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III-197 tähenduses .
(trg)="33"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybės narės , kurioms taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III-197 straipsnyje .

(src)="34"> Artikkel 6
(trg)="34"> 6 straipsnis

(src)="35"> Lepingud või konventsioonid , mille liit on sõlminud ühe või mitme kolmanda riigiga , rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda riigi kodanikuga või mida ta ajutiselt kohaldab , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad põhiseaduses ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustel .
(trg)="35"> Sąjungos su viena ar daugiau trečiųjų šalių , tarptautine organizacija arba trečiosios šalies piliečiu sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos yra privalomi Bulgarijai ir Rumunijai Konstitucijoje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="36"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud või alla kirjutanud .
(trg)="36"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos veikiant kartu sudarytų ar pasirašytų susitarimų ar konvencijų .

(src)="37"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud teatavate kolmandate riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega või mille nad on alla kirjutanud , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="37"> Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Sąjunga ir jos esamos valstybės narės , Taryba , vieningai spręsdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="38"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="38"> Komisija , konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu , remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="39"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="39"> Protokolų projektus ji perduoda sudaryti Tarybai .

(src)="40"> See menetlus ei mõjuta liidu pädevust ega volituste jagamist liidu ja liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="40"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos kompetencijos ir nedaro įtakos Sąjungos ir valstybių narių galių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų su stojimu nesusijusių pakeitimų .

(src)="41"> Lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad Bulgaarial ja Rumeenial nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel .
(trg)="41"> Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , Bulgarija ir Rumunija įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės .

(src)="42"> Ühinemiskuupäevast kuni lõikes 2 osutatud vajalike protokollide jõustumiseni kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia lepinguid või konventsioone , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud enne ühinemist , välja arvatud Šveitsiga isikute vaba liikumise kohta sõlmitud leping .
(trg)="42"> Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikiamų protokolų įsigaliojimo Bulgarija ir Rumunija taiko esamų valstybių narių ir Sąjungos iki įstojimo kartu sudarytų susitarimų ar konvencijų nuostatas , išskyrus su Šveicarija sudarytą susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo .

(src)="43"> Seda kohustust kohaldatakse ka nende lepingute ja konventsioonide suhtes , mille ajutises kohaldamises liit ja praegused liikmesriigid on kokku leppinud .
(trg)="43"> Šis įsipareigojimas taip pat taikomas tiems susitarimams ar konvencijoms , kuriuos Sąjunga ir esamos valstybės narės yra susitarusios taikyti laikinai .

(src)="44"> Kuni lõikes 2 osutatud protokollide jõustumiseni võtavad liit ja liikmesriigid vastavalt vajadusele ühiselt oma vastava pädevuse piires kõik asjakohased meetmed .
(trg)="44"> Kol įsigalios 2 dalyje nurodyti protokolai , Sąjunga ir valstybės narės , veikdamos kartu pagal savo atitinkamą kompetenciją , imasi visų tinkamų priemonių .

(src)="45"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad partnerluslepinguga ühelt poolt Aafrika , Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel , mis on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal .
(trg)="45"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Afrikos , Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo , pasirašyto 2000 m. birželio 23 d . Kotonu .

(src)="46"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga vastavalt selle lepingu artiklile 128.
(trg)="46"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo pagal to Susitarimo 128 straipsnį .

(src)="47"> Alates ühinemiskuupäevast kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja -kokkuleppeid .
(trg)="47"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija taiko Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytas dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių .

(src)="48"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist liiduga .
(trg)="48"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui pritaikomi , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Sąjungą .

(src)="49"> Sellega seoses võib liit pidada asjaomaste kolmandate riikidega enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi eespool mainitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muutmise üle .
(trg)="49"> Šiuo tikslu Sąjunga gali derėtis su atitinkamomis trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos .

(src)="50"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist .
(trg)="50"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , Sąjunga priima reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą .

(src)="51"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest Bulgaariasse ja Rumeeniasse viimastel aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="51"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui pritaikomi atsižvelgiant į plieno gaminių , kurių kilmės vieta yra atitinkamos tiekiančiosios šalys , importą į Bulgariją ir Rumuniją pastaraisiais metais .

(src)="52"> Sellega seoses peetakse enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete teraselepingute ja -kokkulepete vajaliku muutmise üle .
(trg)="52"> Šiuo tikslu dėl Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos .

(src)="53"> Kui kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , kohaldatakse esimese lõigu sätteid .
(trg)="53"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , taikomos pirmosios pastraipos nuostatos .

(src)="54"> Enne ühinemist Bulgaaria ja Rumeenia poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="54"> Iki įstojimo Bulgarijos ir Rumunijos su trečiosiomis šalimis sudarytus žvejybos susitarimus administruoja Sąjunga .

(src)="55"> Nendest lepingutest tulenevad Bulgaaria ja Rumeenia õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="55"> Bulgarijos ir Rumunijos teisės ir įsipareigojimai pagal tuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="56"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="56"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="57"> Alates ühinemiskuupäevast taganevad Bulgaaria ja Rumeenia kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk-Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="57"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="58"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt Bulgaaria , Rumeenia või mõlemad nimetatud riigid ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad Bulgaaria ja Rumeenia vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="58"> Kai Bulgarijos bei Rumunijos arba jų abiejų ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių susitarimai yra nesuderinami su iš šio Protokolo kylančiais įsipareigojimais , Bulgarija ir Rumunija imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="59"> Kui Bulgaarial ja Rumeenial on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="59"> Jei Bulgarija ar Rumunija susiduria su sunkumais pritaikydama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="60"> Käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia sisekokkulepetega , mille praegused liikmesriigid on sõlminud lõigetes 2 , 5 ja 6 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks .
(trg)="60"> Šiame Protokole nustatytomis sąlygomis Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie esamų valstybių narių sudarytų vidaus susitarimų siekiant įgyvendinti 2 , 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas .

(src)="61"> Vajaduse korral võtavad Bulgaaria ja Rumeenia asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osaleb ka liit või milles osalevad ka teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="61"> Bulgarija ir Rumunija prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją dėl tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar kitos valstybės narės , pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="62"> Ühinemiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .
(trg)="62"> Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė .

(src)="63"> käesolev artikkel viitab liidu poolt sõlmitud või allakirjutatud konventsioonidele ja lepingutele , hõlmavad need samuti põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud konventsioone ja lepinguid .
(trg)="63"> Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į Sąjungos sudarytas ar pasirašytas konvencijas ir susitarimus , jie apima nurodytuosius Konstitucijos IV-438 straipsnyje .

(src)="64"> Artikkel 7
(trg)="64"> 7 straipsnis

(src)="65"> Käesoleva protokolli üleminekusätted , kui need ei ole enam kohaldatavad , võib kehtetuks tunnistada nõukogu Euroopa seadusega .
(trg)="65"> Tarybos europinis įstatymas gali panaikinti šiame Protokole išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinos .

(src)="66"> Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga .
(trg)="66"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="67"> Artikkel 8
(trg)="67"> 8 straipsnis

(src)="68"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .
(trg)="68"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame Protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="69"> Käesoleva protokolli sätetel , mille eesmärgiks või tagajärjeks on institutsioonide poolt vastu võetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine muul viisil kui üleminekumeetmena , on samasugune õigusjõud nagu nendel sätetel , mida nendega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse , ning nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad .
(trg)="69"> Šio Protokolo nuostatos , kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė , turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos , kurias jos panaikina ar pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms .

(src)="70"> Artikkel 9
(trg)="70"> 9 straipsnis

(src)="71"> Põhiseaduse ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva protokolliga ettenähtud erandid .
(trg)="71"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Protokole numatytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis .

(src)="72"> TEINE OSA
(trg)="72"> ANTROJI DALIS

(src)="73"> PÕHISEADUSE MUUTMINE
(trg)="73"> KONSTITUCIJOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

(src)="74"> I JAOTIS
(trg)="74"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="75"> INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED
(trg)="75"> INSTITUCINĖS NUOSTATOS

(src)="76"> Artikkel 10
(trg)="76"> 10 straipsnis

(src)="77"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega :
(trg)="77"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip :

(src)="78"> “ Kui kohtunikke iga kolme aasta järel osaliselt välja vahetatakse , asendatakse vaheldumisi neliteist ja kolmteist kohtunikku . ”
(trg)="78"> „ Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų , pakaitomis keičiami keturiolika ir trylika teisėjų . “ .

(src)="79"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikkel 48 asendatakse järgmisega :
(trg)="79"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip :

(src)="80"> “ Artikkel 48
(trg)="80"> „ 48 straipsnis

(src)="81"> Üldkohus koosneb kahekümne seitsmest kohtunikust . ”
(trg)="81"> Bendrąjį Teismą sudaro dvidešimt septyni teisėjai . “ .

(src)="82"> Artikkel 11
(trg)="82"> 11 straipsnis

(src)="84"> sissejuhatav lause asendatakse järgmisega :
(trg)="84"> įžanginis sakinys pakeičiamas taip :

(src)="85"> Panga kapital on 164795737000 EUR , mille liikmesriigid märgivad järgmiselt :
(trg)="85"> Banko kapitalą sudaro 164795737000 eurų , kuriuos valstybės narės įsigyja pasirašymo būdu taip :

(src)="86"> Iirimaad ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :
(trg)="86"> tarp įrašų , skirtų Airijai ir Slovakijai , įterpiama :

(src)="87"> “ Rumeenia
(trg)="87"> „ Rumunija

(src)="88"> Sloveeniat ja Leedut käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :
(trg)="88"> tarp įrašų , skirtų Slovėnijai ir Lietuvai , įterpiama :

(src)="89"> “ Bulgaaria
(trg)="89"> „ Bulgarija

(src)="90"> Artikli 9 lõikes 2 asendatakse esimene , teine ja kolmas lõik järgmisega :
(trg)="90"> 9 straipsnio 2 dalies pirmoji , antroji ir trečioji pastraipos pakeičiamos taip :

(src)="91"> Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest ja 18 asendusliikmest .
(trg)="91"> Direktorių valdybą sudaro dvidešimt aštuoni direktoriai ir aštuoniolika pakaitinių direktorių .

(src)="94"> Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt :
(trg)="94"> Pakaitinius direktorius penkeriems metams skiria Valdytojų taryba tokiu būdu :

(src)="95"> kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="95"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Vokietijos Federacinė Respublika ,

(src)="96"> kaks Prantsuse Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="96"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Prancūzijos Respublika ,

(src)="97"> kaks Itaalia Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="97"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Italijos Respublika ,

(src)="98"> kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="98"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ,

(src)="99"> üks asendusliige , kelle nimetavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="99"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika ,

(src)="100"> üks asendusliige , kelle nimetavad Belgia Kuningriik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="100"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Belgijos Karalystė , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė ,

(src)="101"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Taani Kuningriik , Kreeka Vabariik , Iirimaa ja Rumeenia ühisel kokkuleppel ,
(trg)="101"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Danijos Karalystė , Graikijos Respublika , Airija ir Rumunija ,

(src)="102"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Eesti Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Austria Vabariik , Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="102"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Estijos Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Austrijos Respublika , Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė ,

(src)="103"> kolm asendusliiget , kelle nimetavad Bulgaaria Vabariik , Tšehhi Vabariik , Küprose Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="103"> tris pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Bulgarijos Respublika , Čekijos Respublika , Kipro Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika ,