# et/12005S.xml.gz
# hu/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokoll
(trg)="1"> Jegyzőkönyv

(src)="2"> Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev
(trg)="2"> A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól

(src)="3"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="3"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="4"> VÕTTES ARVESSE , et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia saavad 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liidu liikmeteks ;
(trg)="4"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagjává válik ;

(src)="5"> VÕTTES ARVESSE Euroopa põhiseaduse lepingu artiklis I-58 sätestatut , mille kohaselt lepivad liikmesriigid kandidaatriigiga kokku vastuvõtmise tingimused ja korra ,
(trg)="5"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke értelmében a felvétel feltételei és részletes szabályai a tagállamok és a felvételét kérő állam között létrejövő megállapodás tárgyát képezik ;

(src)="6"> ON KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes , mis lisatakse Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule :
(trg)="6"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="7"> ESIMENE OSA
(trg)="7"> ELSŐ RÉSZ

(src)="8"> PÕHIMÕTTED
(trg)="8"> ALAPELVEK

(src)="9"> Artikkel 1
(trg)="9"> 1. cikk

(src)="10"> Käesolevas protokollis :
(trg)="10"> Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában :

(src)="11"> “ põhiseadus ” on Euroopa põhiseaduse leping ;
(trg)="11"> az „ Alkotmány ” kifejezés a az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést jelenti ;

(src)="12"> “ Euratomi asutamisleping ” on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="12"> az „ EAK-Szerződés ” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést jelenti , a csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="13"> “ praegused liikmesriigid ” on Belgia Kuningriik , Tšehhi Vabariik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Eesti Vabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Poola Vabariik , Portugali Vabariik , Sloveenia Vabariik , Slovaki Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="13"> a „ jelenlegi tagállamok ” kifejezés a Belga Királyságot , a Cseh Köztársaságot , a Dán Királyságot , a Németországi Szövetségi Köztársaságot , az Észt Köztársaságot , a Görög Köztársaságot , a Spanyol Királyságot , a Francia Köztársaságot , Írországot , az Olasz Köztársaságot , a Ciprusi Köztársaságot , a Lett Köztársaságot , a Litván Köztársaságot , a Luxemburgi Nagyhercegséget , a Magyar Köztársaságot , a Máltai Köztársaságot , a Holland Királyságot , az Osztrák Köztársaságot , a Lengyel Köztársaságot , a Portugál Köztársaságot , a Szlovén Köztársaságot , a Szlovák Köztársaságot , a Finn Köztársaságot , a Svéd Királyságot , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti ;

(src)="14"> “ uued liikmesriigid ” on Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ;
(trg)="14"> az „ új tagállamok ” kifejezés a Bolgár Köztársaságot és Romániát jelenti ;

(src)="15"> “ institutsioonid ” on põhiseadusega asutatud institutsioonid .
(trg)="15"> az „ intézmények ” kifejezés az Alkotmánnyal létrehozott intézményeket jelenti .

(src)="16"> Käesolevas protokollis esinevaid viiteid põhiseadusele ja liidule käsitatakse vajadusel viidetena vastavalt Euratomi asutamislepingule ja Euratomi asutamislepingu alusel asutatud ühendusele .
(trg)="16"> Az ebben a jegyzőkönyvben szereplő , az Alkotmányra , illetve az Unióra vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EAK-Szerződésre , illetve EAK-Szerződéssel létrehozott Közösségre vonatkozó hivatkozásként kell érteni .

(src)="17"> Artikkel 2
(trg)="17"> 2. cikk

(src)="18"> Alates ühinemiskuupäevast on põhiseaduse sätted , Euratomi asutamisleping ning institutsioonide poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt põhiseaduses , Euratomi asutamislepingus ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustele .
(trg)="18"> A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alkotmány rendelkezései , az EAK-Szerződés és az intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok Bulgária és Románia számára kötelezőek , és az Alkotmányban , az EAK-Szerződésben , illetve az e jegyzőkönyvben megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban .

(src)="19"> Artikkel 3
(trg)="19"> 3. cikk

(src)="20"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad otsuste ja lepingutega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad .
(trg)="20"> Bulgária és Románia csatlakozik a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz .

(src)="21"> Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide , resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide , resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes , mis käsitlevad liitu , on Bulgaaria ja Rumeenia samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid ; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest , resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid .
(trg)="21"> Bulgária és Románia helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások , illetve egyéb álláspontok tekintetében , és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak , állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében , amelyeket az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak ; Bulgária és Románia ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból , állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat , és megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket .

(src)="22"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega . Kõnealused konventsioonid ja protokollid jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kuupäeval , mille nõukogu määrab kindlaks lõikes 4 osutatud otsustes .
(trg)="22"> Bulgária és Románia csatlakozik az I. mellékletben felsorolt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez . Ezek az egyezmények és jegyzőkönyvek Bulgária és Románia vonatkozásában a Tanács által a ( 4 ) bekezdésben említett határozatokban megállapított időpontban lépnek hatályba .

(src)="23"> Nõukogu võtab ühehäälselt komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastu Euroopa otsused , millega tehakse kõik lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused , ning avaldab kohandatud teksti Euroopa Liidu Teatajas .
(trg)="23"> A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag elfogadott európai határozatokkal elfogadja a ( 3 ) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást , és a módosított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában .

(src)="24"> Lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollide suhtes kohustuvad Bulgaaria ja Rumeenia võtma kasutusele haldus- ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on ühinemiskuupäevaks vastu võtnud , ning hõlbustama praktilist koostööd liikmesriikide asutuste ja organisatsioonide vahel .
(trg)="24"> A ( 3 ) bekezdésben említett egyezmények és jegyzőkönyvek tekintetében Bulgária és Románia vállalja , hogy a tagállamok intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezet be , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="25"> Nõukogu võib ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa otsused , millega täiendatakse I lisa selliste konventsioonide , lepingute ja protokollidega , millele on alla kirjutatud enne ühinemiskuupäeva .
(trg)="25"> A Tanács a Bizottság javaslata alapján , egyhangúlag elfogadott európai határozattal az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja előtt aláírt , az előbbiekben említett egyezményekkel , megállapodásokkal és jegyzőkönyvekkel .

(src)="26"> Käesolevas artiklis osutatud konkreetsete dokumentide hulka kuuluvad põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud dokumendid .
(trg)="26"> Az ebben a cikkben említett egyes okmányok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett eszközöket is .

(src)="27"> Artikkel 4
(trg)="27"> 4. cikk

(src)="28"> Schengeni acquis ' sätted , millele on osutatud põhiseadusele lisatud 17. protokollis Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' kohta , ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud II lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on võetud vastu enne ühinemiskuupäeva , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates ühinemiskuupäevast .
(trg)="28"> A schengeni vívmányoknak az Alkotmány 17 . , az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvében említett rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el , Bulgáriára és Romániára nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek , és azokat ezekben az államokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="29"> Need Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad alates ühinemiskuupäevast , kuid neid kohaldatakse kummaski nimetatud riigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases riigis on kõnealuse acquis ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .
(trg)="29"> A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az 1. bekezdés nem említ , a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Bulgária és Románia számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell az előbb említett államokban alkalmazni , ha a Tanács ilyen értelmű európai határozatot fogad el azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az adott állam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="30"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="30"> A Tanács határozatát az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="31"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis ' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .
(trg)="31"> A Tanács Írország , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="32"> Artikkel 5
(trg)="32"> 5. cikk

(src)="33"> Alates ühinemiskuupäevast osalevad Bulgaaria ja Rumeenia majandus- ja rahaliidus kui liikmesriigid , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III-197 tähenduses .
(trg)="33"> A csatlakozás időpontjától kezdődően , az Alkotmány III-197. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Bulgária és Románia részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="34"> Artikkel 6
(trg)="34"> 6. cikk

(src)="35"> Lepingud või konventsioonid , mille liit on sõlminud ühe või mitme kolmanda riigiga , rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda riigi kodanikuga või mida ta ajutiselt kohaldab , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad põhiseaduses ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustel .
(trg)="35"> Az Unió által egy vagy több harmadik állammal , valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az Alkotmányban és az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint kötelezőek Bulgáriára és Romániára .

(src)="36"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud või alla kirjutanud .
(trg)="36"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen eljárva megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez .

(src)="37"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud teatavate kolmandate riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega või mille nad on alla kirjutanud , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="37"> Bulgáriának és Romániának az egyes harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="38"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="38"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="39"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="39"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="40"> See menetlus ei mõjuta liidu pädevust ega volituste jagamist liidu ja liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="40"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását , és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást .

(src)="41"> Lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad Bulgaarial ja Rumeenial nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel .
(trg)="41"> A 2. bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással Bulgáriát és Romániát e megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat .

(src)="42"> Ühinemiskuupäevast kuni lõikes 2 osutatud vajalike protokollide jõustumiseni kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia lepinguid või konventsioone , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud enne ühinemist , välja arvatud Šveitsiga isikute vaba liikumise kohta sõlmitud leping .
(trg)="42"> A csatlakozás időpontjától kezdődően és a 2. bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek hatálybalépéséig Bulgária és Románia alkalmazza az Unió és a jelenlegi tagállamok által a csatlakozás időpontja előtt együttesen megkötött megállapodások és egyezmények rendelkezéseit , a személyek szabad mozgásáról szóló , Svájccal kötött megállapodás kivételével .

(src)="43"> Seda kohustust kohaldatakse ka nende lepingute ja konventsioonide suhtes , mille ajutises kohaldamises liit ja praegused liikmesriigid on kokku leppinud .
(trg)="43"> Ez a kötelezettség azokra a megállapodásokra és egyezményekre is vonatkozik , amelyekkel kapcsolatban az Unió és a jelenlegi tagállamok úgy állapodtak meg , hogy azokat ideiglenesen alkalmazzák .

(src)="44"> Kuni lõikes 2 osutatud protokollide jõustumiseni võtavad liit ja liikmesriigid vastavalt vajadusele ühiselt oma vastava pädevuse piires kõik asjakohased meetmed .
(trg)="44"> A 2. bekezdésben említett jegyzőkönyvek hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva , saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézkedéseket .

(src)="45"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad partnerluslepinguga ühelt poolt Aafrika , Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel , mis on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal .
(trg)="45"> Bulgária és Románia csatlakozik az egyrészről az afrikai , karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai , másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti , 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz .

(src)="46"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga vastavalt selle lepingu artiklile 128.
(trg)="46"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz , annak 128. cikkével összhangban .

(src)="47"> Alates ühinemiskuupäevast kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja -kokkuleppeid .
(trg)="47"> A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia alkalmazza az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket .

(src)="48"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist liiduga .
(trg)="48"> Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="49"> Sellega seoses võib liit pidada asjaomaste kolmandate riikidega enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi eespool mainitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muutmise üle .
(trg)="49"> Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról .

(src)="50"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist .
(trg)="50"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait Bulgária és Románia csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="51"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest Bulgaariasse ja Rumeeniasse viimastel aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="51"> Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az utóbbi években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="52"> Sellega seoses peetakse enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete teraselepingute ja -kokkulepete vajaliku muutmise üle .
(trg)="52"> Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól .

(src)="53"> Kui kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , kohaldatakse esimese lõigu sätteid .
(trg)="53"> Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .

(src)="54"> Enne ühinemist Bulgaaria ja Rumeenia poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="54"> Bulgária vagy Románia által a csatlakozást megelőzően harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="55"> Nendest lepingutest tulenevad Bulgaaria ja Rumeenia õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="55"> Az említett megállapodásokból eredő , Bulgáriára és Romániára vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="56"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="56"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="57"> Alates ühinemiskuupäevast taganevad Bulgaaria ja Rumeenia kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk-Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="57"> A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal Bulgária és Románia felmondja valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását , köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="58"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt Bulgaaria , Rumeenia või mõlemad nimetatud riigid ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad Bulgaaria ja Rumeenia vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="58"> Amennyiben az egyrészről Bulgária , Románia vagy mindkét állam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , Bulgária és Románia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse .

(src)="59"> Kui Bulgaarial ja Rumeenial on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="59"> Ha Bulgária vagy Románia a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="60"> Käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia sisekokkulepetega , mille praegused liikmesriigid on sõlminud lõigetes 2 , 5 ja 6 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks .
(trg)="60"> Bulgária és Románia az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok által a 2 . , 5. és 6. bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz .

(src)="61"> Vajaduse korral võtavad Bulgaaria ja Rumeenia asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osaleb ka liit või milles osalevad ka teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="61"> Bulgária és Románia – amennyiben szükséges – megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetét , amelyeknek az Unió vagy valamelyik más tagállam szintén tagja , illetve részese , hozzáigazítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz történő csatlakozásából erednek .

(src)="62"> Ühinemiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .
(trg)="62"> Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondja különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat , és kilép azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos .

(src)="63"> käesolev artikkel viitab liidu poolt sõlmitud või allakirjutatud konventsioonidele ja lepingutele , hõlmavad need samuti põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud konventsioone ja lepinguid .
(trg)="63"> Amennyiben ez a cikk az Unió által kötött vagy aláírt egyezményekre vagy megállapodásokra hivatkozik , azok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett egyezményeket és megállapodásokat is .

(src)="64"> Artikkel 7
(trg)="64"> 7. cikk

(src)="65"> Käesoleva protokolli üleminekusätted , kui need ei ole enam kohaldatavad , võib kehtetuks tunnistada nõukogu Euroopa seadusega .
(trg)="65"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandók .

(src)="66"> Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga .
(trg)="66"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="67"> Artikkel 8
(trg)="67"> 8. cikk

(src)="68"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .
(trg)="68"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="69"> Käesoleva protokolli sätetel , mille eesmärgiks või tagajärjeks on institutsioonide poolt vastu võetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine muul viisil kui üleminekumeetmena , on samasugune õigusjõud nagu nendel sätetel , mida nendega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse , ning nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad .
(trg)="69"> Az e jegyzőkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete , amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása , megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="70"> Artikkel 9
(trg)="70"> 9. cikk

(src)="71"> Põhiseaduse ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva protokolliga ettenähtud erandid .
(trg)="71"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben a jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="72"> TEINE OSA
(trg)="72"> MÁSODIK RÉSZ

(src)="73"> PÕHISEADUSE MUUTMINE
(trg)="73"> AZ ALKOTMÁNY KIIGAZÍTÁSA

(src)="74"> I JAOTIS
(trg)="74"> I. CÍM

(src)="75"> INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED
(trg)="75"> INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

(src)="76"> Artikkel 10
(trg)="76"> 10. cikk

(src)="77"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega :
(trg)="77"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="78"> “ Kui kohtunikke iga kolme aasta järel osaliselt välja vahetatakse , asendatakse vaheldumisi neliteist ja kolmteist kohtunikku . ”
(trg)="78"> „ A bírói kar részleges megújítása , amelyre háromévente kerül sor , felváltva tizennégy , illetve tizenhárom bírót érint . ”

(src)="79"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikkel 48 asendatakse järgmisega :
(trg)="79"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="80"> “ Artikkel 48
(trg)="80"> „ 48. cikk

(src)="81"> Üldkohus koosneb kahekümne seitsmest kohtunikust . ”
(trg)="81"> A Törvényszék huszonhét bíróból áll . ” .

(src)="82"> Artikkel 11
(trg)="82"> 11. cikk

(src)="84"> sissejuhatav lause asendatakse järgmisega :
(trg)="84"> a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="85"> Panga kapital on 164795737000 EUR , mille liikmesriigid märgivad järgmiselt :
(trg)="85"> A Bank tőkéje 164795737000 EUR , amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek :

(src)="86"> Iirimaad ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :
(trg)="86"> a szöveg a következőkkel egészül ki az Írországra és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között :

(src)="87"> “ Rumeenia
(trg)="87"> „ Románia

(src)="88"> Sloveeniat ja Leedut käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :
(trg)="88"> a következőkkel egészül ki a Szlovéniára és Litvániára vonatkozó szövegrészek között :

(src)="89"> “ Bulgaaria
(trg)="89"> „ Bulgária

(src)="90"> Artikli 9 lõikes 2 asendatakse esimene , teine ja kolmas lõik järgmisega :
(trg)="90"> A 9. cikk ( 2 ) bekezdésében az első , a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép :

(src)="91"> Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest ja 18 asendusliikmest .
(trg)="91"> Az Igazgatótanács huszonnyolc igazgatóból és tizenhat helyettesből áll . ” ,

(src)="94"> Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt :
(trg)="94"> A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint :

(src)="95"> kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="95"> két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="96"> kaks Prantsuse Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="96"> két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="97"> kaks Itaalia Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="97"> két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="98"> kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatavat asendusliiget ,
(trg)="98"> két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján ,

(src)="99"> üks asendusliige , kelle nimetavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="99"> egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="100"> üks asendusliige , kelle nimetavad Belgia Kuningriik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="100"> egy helyettest a Belga Királyság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="101"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Taani Kuningriik , Kreeka Vabariik , Iirimaa ja Rumeenia ühisel kokkuleppel ,
(trg)="101"> két helyettest a Dán Királyság , a Görög Köztársaság , Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="102"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Eesti Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Austria Vabariik , Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="102"> két helyettest az Észt Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , az Osztrák Köztársaság , a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="103"> kolm asendusliiget , kelle nimetavad Bulgaaria Vabariik , Tšehhi Vabariik , Küprose Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühisel kokkuleppel ,
(trg)="103"> három helyettest a Bolgár Köztársaság , a Cseh Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,