# es/12005S.xml.gz
# sk/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocolo
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea
(trg)="2"> o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

(src)="3"> LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,
(trg)="3"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="4"> CONSIDERANDO que la República de Bulgaria y Rumanía se convertirán en miembros de la Unión Europea el 1 de enero de 2007 ;
(trg)="4"> BERÚC DO ÚVAHY , že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie ;

(src)="5"> CONSIDERANDO que el artículo I-58 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa estipula que las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje , že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom ;

(src)="6"> HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones , que se incorporarán como anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica :
(trg)="6"> SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="7"> PRIMERA PARTE
(trg)="7"> PRVÁ ČASŤ

(src)="8"> PRINCIPIOS
(trg)="8"> ZÁSADY

(src)="9"> Artículo 1
(trg)="9"> Článok 1

(src)="10"> A efectos del presente Protocolo :
(trg)="10"> Na účely tohto protokolu :

(src)="11"> se entenderá por « Constitución » el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ;
(trg)="11"> pojem „ ústava “ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu ;

(src)="12"> se entenderá por « Tratado CEEA » el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica tal como haya sido completado o modificado por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes de la presente adhesión ;
(trg)="12"> pojem „ Zmluva o ESAE “ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením ;

(src)="13"> se entenderá por « Estados miembros actuales » el Reino de Bélgica , la República Checa , el Reino de Dinamarca , la República Federal de Alemania , la República de Estonia , la República Helénica , el Reino de España , la República Francesa , Irlanda , la República Italiana , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , el Gran Ducado de Luxemburgo , la República de Hungría , la República de Malta , el Reino de los Países Bajos , la República de Austria , la República de Polonia , la República Portuguesa , la República de Eslovenia , la República de Eslovaquia , la República de Finlandia , el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ;
(trg)="13"> pojem „ súčasné členské štáty “ znamená Belgické kráľovstvo , Českú republiku , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Estónsku republiku , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Poľskú republiku , Portugalskú republiku , Slovinskú republiku , Slovenskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ;

(src)="14"> se entenderá por « nuevos Estados miembros » la República de Bulgaria y Rumanía ;
(trg)="14"> pojem „ nové členské štáty “ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko ;

(src)="15"> se entenderá por « instituciones » las instituciones establecidas por la Constitución .
(trg)="15"> pojem „ inštitúcie “ znamená inštitúcie zriadené ústavou .

(src)="16"> Las referencias a la Constitución y a la Unión que figuren en el presente Protocolo se entenderán hechas , según proceda , al Tratado CEEA y a la Comunidad constituida por el Tratado CEEA , respectivamente .
(trg)="16"> Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam , kde je to vhodné , chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE .

(src)="17"> Artículo 2
(trg)="17"> Článok 2

(src)="18"> Desde la fecha de la adhesión , las disposiciones de la Constitución , el Tratado CEEA y los actos adoptados por las instituciones con anterioridad a la adhesión serán vinculantes para Bulgaria y Rumanía y aplicables en ambos Estados en las condiciones establecidas en la Constitución , en el Tratado CEEA y en el presente Protocolo .
(trg)="18"> Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy , Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave , Zmluve o ESAE a v tomto protokole .

(src)="19"> Artículo 3
(trg)="19"> Článok 3

(src)="20"> Bulgaria y Rumanía se adhieren a las decisiones y acuerdos adoptados por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo .
(trg)="20"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady .

(src)="21"> Bulgaria y Rumanía se hallan en la misma situación que los Estados miembros actuales respecto de las declaraciones , resoluciones u otras posiciones adoptadas por el Consejo Europeo o el Consejo , así como respecto de aquéllas relativas a la Unión adoptadas de común acuerdo por los Estados miembros ; por consiguiente , respetarán los principios y orientaciones que se desprenden de las mismas y adoptarán las medidas que pudiesen resultar necesarias para su aplicación .
(trg)="21"> Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov , majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty ; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení , rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania .

(src)="22"> Bulgaria y Rumanía se adhieren a los convenios y protocolos enumerados en el Anexo I. Dichos convenios y protocolos entrarán en vigor respecto de Bulgaria y Rumanía en la fecha que determine el Consejo en las decisiones a que se refiere el apartado 4.
(trg)="22"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom , ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4 .

(src)="23"> El Consejo , por unanimidad , a recomendación de la Comisión y previa consulta con el Parlamento Europeo , adoptará decisiones europeas que introduzcan todas las adaptaciones que sean necesarias como consecuencia de la adhesión a los convenios y protocolos a que se refiere el apartado 3 y publicará el texto adaptado en el Diario Oficial de la Unión Europea .
(trg)="23"> Rada jednomyseľne , na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom , prijme európske rozhodnutia , ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

(src)="24"> Bulgaria y Rumanía se comprometen , con respecto a los convenios y protocolos a que se refiere el apartado 3 , a establecer medidas administrativas y de otro tipo , como las adoptadas con anterioridad a la adhesión por los Estados miembros actuales o por el Consejo , y a facilitar la cooperación práctica entre las instituciones y los organismos de los Estados miembros .
(trg)="24"> Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia , a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov .

(src)="25"> El Consejo , por unanimidad y a propuesta de la Comisión , podrá adoptar decisiones europeas que completen el Anexo I con los convenios , acuerdos y protocolos firmados antes de la fecha de adhesión .
(trg)="25"> Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia , ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory , zmluvy a protokoly , ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia .

(src)="26"> Los instrumentos concretos a que se refiere el presente artículo incluyen los recogidos en el artículo IV-438 de la Constitución .
(trg)="26"> Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="27"> Artículo 4
(trg)="27"> Článok 4

(src)="28"> Las disposiciones del acervo de Schengen contempladas en el Protocolo n.o 17 de la Constitución sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo , enumerados en el Anexo II , así como cualesquiera otros actos de este tipo adoptados antes de la adhesión serán vinculantes para Bulgaria y Rumanía y aplicables en ellos desde la fecha de la adhesión .
(trg)="28"> Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č . 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , ktoré sú uvedené v prílohe II , ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia , sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné .

(src)="29"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión Europea y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo no contemplados en el apartado 1 , a pesar de ser obligatorios para Bulgaria y Rumanía a partir de la fecha de adhesión , sólo se aplicarán en cualquiera de estos Estados en virtud de una decisión europea del Consejo a tal efecto , previa comprobación , de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen aplicables , del cumplimiento en dicho Estado de las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo en cuestión .
(trg)="29"> 2 Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1 , ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné , v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené .

(src)="30"> El Consejo , previa consulta al Parlamento Europeo , adoptará su decisión por unanimidad de aquellos de sus miembros que representan a los Gobiernos de los Estados miembros respecto de los cuales ya se hubiesen puesto en aplicación las disposiciones contempladas en el presente apartado , así como del representante del Gobierno del Estado miembro respecto del cual se fuesen a poner en aplicación tales disposiciones .
(trg)="30"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , zástupcom vlády členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="31"> Los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tomarán parte en tal decisión en la medida en que se refiera a las disposiciones del acervo de Schengen y a los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo en que dichos Estados miembros participen .
(trg)="31"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="32"> Artículo 5
(trg)="32"> Článok 5

(src)="33"> Bulgaria y Rumanía participarán en la Unión Económica y Monetaria a partir de la fecha de adhesión en calidad de Estados miembros acogidos a una excepción en el sentido del artículo III‐ 197 de la Constitución .
(trg)="33"> Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty , pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy .

(src)="34"> Artículo 6
(trg)="34"> Článok 6

(src)="35"> Los acuerdos o convenios celebrados o aplicados provisionalmente por la Unión con uno o varios terceros Estados , una organización internacional o un nacional de un tercer Estado serán vinculantes para Bulgaria y Rumanía en las condiciones establecidas en la Constitución y en el presente Protocolo .
(trg)="35"> Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi , s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné .

(src)="36"> Bulgaria y Rumanía se comprometen a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos y convenios celebrados o firmados conjuntamente por la Unión y los actuales Estados miembros .
(trg)="36"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi .

(src)="37"> La adhesión de Bulgaria y Rumanía a los acuerdos y convenios celebrados o firmados conjuntamente por la Unión y los actuales Estados miembros con determinados terceros países o con organizaciones internacionales se aprobará mediante la celebración de un protocolo a dichos acuerdos o convenios entre el Consejo , que se pronunciará por unanimidad en nombre de los Estados miembros , y el tercer país o terceros países u organización internacional de que se trate .
(trg)="37"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou .

(src)="38"> La Comisión negociará dichos protocolos en nombre de los Estados miembros sobre la base de directrices de negociación aprobadas por el Consejo por unanimidad y en consulta con un comité integrado por los representantes de los Estados miembros .
(trg)="38"> Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="39"> La Comisión presentará un proyecto de los protocolos para su celebración por el Consejo .
(trg)="39"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="40"> Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de las competencias propias de la Unión y no afectará al reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros con respecto a la celebración de tales acuerdos en el futuro o a cualesquiera otras modificaciones no relacionadas con la adhesión .
(trg)="40"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="41"> Una vez se hayan adherido a los acuerdos y convenios a que se refiere el apartado 2 , Bulgaria y Rumanía tendrán los mismos derechos y obligaciones que establecen dichos acuerdos y convenios para los Estados miembros actuales .
(trg)="41"> Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty .

(src)="42"> A partir de la fecha de adhesión , y hasta que entren en vigor los protocolos necesarios a que se refiere el apartado 2 , Bulgaria y Rumanía aplicarán las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados conjuntamente por la Unión y los Estados miembros actuales antes de la adhesión , con excepción del acuerdo sobre la libre circulación de personas celebrado con Suiza .
(trg)="42"> Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov , ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom .

(src)="43"> Esta obligación también es aplicable a los acuerdos y convenios que la Unión y los Estados miembros actuales han convenido en aplicar provisionalmente .
(trg)="43"> Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory , na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli .

(src)="44"> Hasta que entren en vigor los protocolos a que se refiere el apartado 2 , la Unión y los Estados miembros , pronunciándose conjuntamente cuando proceda en el marco de sus respectivas competencias , adoptarán todas las medidas oportunas .
(trg)="44"> Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne , ak je to vhodné , v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia .

(src)="45"> Bulgaria y Rumanía se adhieren al Acuerdo de Asociación entre los Estados de África , del Caribe y del Pacífico , por una parte , y la Comunidad Europea y sus Estados miembros , por otra , firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000.
(trg)="45"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických , karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej , podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 .

(src)="46"> Bulgaria y Rumanía se comprometen a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del mismo .
(trg)="46"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 128 uvedenej dohody .

(src)="47"> A partir de la fecha de adhesión , Bulgaria y Rumanía aplicarán los acuerdos y arreglos textiles bilaterales celebrados por la Unión con terceros países .
(trg)="47"> Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami .

(src)="48"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir con el fin de tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión .
(trg)="48"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii .

(src)="49"> A tal efecto , la Unión podrá negociar con los terceros países interesados modificaciones de los citados acuerdos y arreglos bilaterales antes de la adhesión .
(trg)="49"> Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní .

(src)="50"> Si las modificaciones de los acuerdos y arreglos textiles bilaterales no hubieran entrado en vigor en la fecha de adhesión , la Unión efectuará las adaptaciones necesarias en su régimen aplicable a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir originarios de terceros países para tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumanía .
(trg)="50"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska .

(src)="51"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de acero y productos siderúrgicos sobre la base de las importaciones de productos siderúrgicos originarios de los países proveedores de que se trate realizadas por Bulgaria y Rumanía en los últimos años .
(trg)="51"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch .

(src)="52"> A tal efecto , antes de la adhesión se negociarán las modificaciones necesarias de los acuerdos y arreglos siderúrgicos bilaterales celebrados por la Unión con terceros países .
(trg)="52"> Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli , ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami .

(src)="53"> Si las modificaciones de los acuerdos y arreglos bilaterales no hubieran entrado en vigor al producirse la adhesión , será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero .
(trg)="53"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , použijú sa ustanovenia prvého pododseku .

(src)="54"> La Unión se hará cargo de la gestión de los acuerdos de pesca que Bulgaria y Rumanía hayan celebrado con terceros países antes de la adhesión .
(trg)="54"> Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia .

(src)="55"> Los derechos y obligaciones que correspondan a Bulgaria y Rumanía en virtud de dichos acuerdos no se alterarán durante el período en que se mantengan provisionalmente las disposiciones de los mismos .
(trg)="55"> Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované .

(src)="56"> Tan pronto como sea posible y , en todo caso , antes de la expiración de los acuerdos contemplados en el párrafo primero , el Consejo , a propuesta de la Comisión , tomará en cada caso las decisiones apropiadas para continuar las actividades de pesca que de ellos se deriven , incluida la posibilidad de prorrogar determinados acuerdos por períodos máximos de un año .
(trg)="56"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok .

(src)="57"> Con efecto desde el momento de la adhesión , Bulgaria y Rumanía se retirarán de cualquier acuerdo de libre comercio con terceros países , incluido el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio .
(trg)="57"> S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="58"> En la medida en que los acuerdos entre Bulgaria , Rumanía o ambos Estados , por una parte , y uno o más terceros países , por otra , no sean compatibles con las obligaciones que se deriven del presente Protocolo , Bulgaria y Rumanía adoptarán las medidas apropiadas para eliminar las incompatibilidades verificadas .
(trg)="58"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom , Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="59"> Si Bulgaria o Rumanía se encuentran con dificultades para adaptar un acuerdo celebrado con uno o más terceros países antes de la adhesión , se retirarán de dicho acuerdo con arreglo a lo establecido en el mismo .
(trg)="59"> Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami , odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="60"> Bulgaria y Rumanía se adhieren , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos internos celebrados por los Estados miembros actuales para la aplicación de los acuerdos o convenios contemplados en los apartados 2 , 5 y 6.
(trg)="60"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2 , 5 a 6 .

(src)="61"> Bulgaria y Rumanía adoptarán las medidas apropiadas para adaptar , si fuera necesario , su posición respecto de las organizaciones internacionales y de los acuerdos internacionales en los que sean igualmente parte la Unión u otros Estados miembros a los derechos y obligaciones que resulten de su adhesión a la Unión .
(trg)="61"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty , k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii .

(src)="62"> En particular , se retirarán , en la fecha de la adhesión o lo antes posible después de la misma , de los acuerdos y organizaciones de pesca internacionales en que la Unión también sea parte , salvo que su participación en ellos se refiera a asuntos no pesqueros .
(trg)="62"> Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Únia tiež členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="63"> Los convenios y acuerdos celebrados o firmados por la Unión a que se hace referencia en el presente artículo incluyen los contemplados en el artículo IV-438 de la Constitución .
(trg)="63"> Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou , tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="64"> Artículo 7
(trg)="64"> Článok 7

(src)="65"> Una ley europea del Consejo podrá derogar las disposiciones transitorias que figuran en el presente Protocolo cuando éstas ya no sean aplicables .
(trg)="65"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , ak už nie sú uplatniteľné .

(src)="66"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .
(trg)="66"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="67"> Artículo 8
(trg)="67"> Článok 8

(src)="68"> Los actos adoptados por las instituciones a que se refieren las disposiciones transitorias establecidas en el presente Protocolo conservarán su naturaleza jurídica ; en particular , seguirán siendo aplicables los procedimientos para la modificación de tales actos .
(trg)="68"> Právna povaha aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , zostáva zachovaná ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="69"> Las disposiciones del presente Protocolo que tengan por objeto o efecto derogar o modificar , con carácter no transitorio , los actos adoptados por las instituciones tendrán la misma naturaleza jurídica que las disposiciones así derogadas o modificadas y estarán sujetas a las mismas normas que estas últimas .
(trg)="69"> Ustanovenia tohto protokolu , ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu , majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia , ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia .

(src)="70"> Artículo 9
(trg)="70"> Článok 9

(src)="71"> La aplicación de la Constitución y de los actos adoptados por las instituciones estará sujeta , con carácter transitorio , a las excepciones previstas en el presente Protocolo .
(trg)="71"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="72"> SEGUNDA PARTE
(trg)="72"> DRUHÁ ČASŤ

(src)="73"> ADAPTACIONES DE LA CONSTITUCIÓN
(trg)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY

(src)="74"> TÍTULO I
(trg)="74"> HLAVA I

(src)="75"> DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
(trg)="75"> USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

(src)="76"> Artículo 10
(trg)="76"> Článok 10

(src)="77"> El párrafo primero del artículo 9 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , anexo a la Constitución y al Tratado CEEA , se sustituye por el texto siguiente :
(trg)="77"> V článku 9 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE , sa prvý odsek nahrádza takto :

(src)="78"> « La renovación parcial de los Jueces , que tendrá lugar cada tres años , afectará alternativamente a catorce y trece Jueces . » .
(trg)="78"> „ Čiastočná obmena sudcov , ktorá sa koná každé tri roky , sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov . “ .

(src)="79"> El artículo 48 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , anexo a la Constitución y al Tratado CEEA , se sustituye por el texto siguiente :
(trg)="79"> Článok 48 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto :

(src)="80"> « Artículo 48
(trg)="80"> „ Článok 48

(src)="81"> El Tribunal General estará compuesto por veintisiete Jueces . » .
(trg)="81"> Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov . “

(src)="82"> Artículo 11
(trg)="82"> Článok 11

(src)="84"> la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente :
(trg)="84"> sa úvodná veta nahrádza takto :

(src)="85"> El Banco tendrá un capital de 164795737000 EUR suscrito por los Estados miembros por los siguientes importes :
(trg)="85"> Základné imanie banky je 164795737000 eur , upísané členskými štátmi v tejto výške :

(src)="86"> entre el texto correspondiente a Irlanda y el correspondiente a Eslovaquia , se añade el texto siguiente :
(trg)="86"> medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá :

(src)="87"> « Rumanía
(trg)="87"> „ Rumunsko

(src)="88"> entre el texto correspondiente a Eslovenia y el correspondiente a Lituania , se añade el texto siguiente :
(trg)="88"> medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá :

(src)="89"> « Bulgaria
(trg)="89"> „ Bulharsko

(src)="90"> En el apartado 2 del artículo 9 , los párrafos primero , segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente :
(trg)="90"> V článku 9 ods . 2 sa prvý , druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto :

(src)="91"> El Consejo de Administración estará compuesto por veintiocho administradores y dieciocho administradores suplentes .
(trg)="91"> Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov “ .

(src)="92"> Los administradores serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un período de cinco años .
(trg)="92"> Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov , pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="93"> Cada Estado miembro designará a uno y la Comisión también designará a uno .
(trg)="93"> Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="94"> Los administradores suplentes serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un período de cinco años , a razón de :
(trg)="94"> Zástupcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov takto :

(src)="95"> dos suplentes designados por la República Federal de Alemania ,
(trg)="95"> dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko ,

(src)="96"> dos suplentes designados por la República Francesa ,
(trg)="96"> dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika ,

(src)="97"> dos suplentes designados por la República Italiana ,
(trg)="97"> dvoch zástupcov navrhne Talianska republika ,

(src)="98"> dos suplentes designados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ,
(trg)="98"> dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ,

(src)="99"> un suplente designado de común acuerdo por el Reino de España y la República Portuguesa ,
(trg)="99"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika ,

(src)="100"> un suplente designado de común acuerdo por el Reino de Bélgica , el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos ,
(trg)="100"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo , Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo ,

(src)="101"> dos suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Dinamarca , la República Helénica , Irlanda y Rumanía ,
(trg)="101"> dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo , Helénska republika , Írsko a Rumunsko ,