# en/22002A1230_01_.xml.gz
# ro/22002A1230_01_.xml.gz


(src)="1"> Agreement establishing an association between the European Community and its Member States , of the one part , and the Republic of Chile , of the other part
(trg)="1"> ACORD de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , Și Republica Chile , pe de altă parte

(src)="2"> THE KINGDOM OF BELGIUM ,
(trg)="2"> REGATUL BELGIEI ,

(src)="3"> THE KINGDOM OF DENMARK ,
(trg)="3"> REGATULUI DANEMARCEI ,

(src)="4"> THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ,
(trg)="4"> REPUBLICII FEDERALE GERMANIA ,

(src)="5"> THE HELLENIC REPUBLIC ,
(trg)="5"> REPUBLICII ELENE ,

(src)="6"> THE KINGDOM OF SPAIN ,
(trg)="6"> REGATULUI SPANIEI ,

(src)="7"> THE FRENCH REPUBLIC ,
(trg)="7"> REPUBLICII FRANCEZE ,

(src)="8"> IRELAND ,
(trg)="8"> IRLANDEI ,

(src)="9"> THE ITALIAN REPUBLIC ,
(trg)="9"> REPUBLICII ITALIENE ,

(src)="10"> THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG ,
(trg)="10"> MARELUI DUCAT AL LUXEMBURGULUI ,

(src)="11"> THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ,
(trg)="11"> REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS ,

(src)="12"> THE REPUBLIC OF AUSTRIA ,
(trg)="12"> REPUBLICII AUSTRIA ,

(src)="13"> THE PORTUGUESE REPUBLIC ,
(trg)="13"> REPUBLICII PORTUGHEZE ,

(src)="14"> THE REPUBLIC OF FINLAND ,
(trg)="14"> REPUBLICII FINLANDA ,

(src)="15"> THE KINGDOM OF SWEDEN ,
(trg)="15"> REGATULUI SUEDIEI ,

(src)="16"> THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ,
(trg)="16"> REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD ,

(src)="17"> Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union , hereinafter referred to as the " Member States " , and
(trg)="17"> Părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul privind Uniunea Europeană , denumite în continuare „ statele membre ” , și

(src)="18"> THE EUROPEAN COMMUNITY , hereinafter referred to as " the Community " ,
(trg)="18"> COMUNITATEA EUROPEANĂ , denumită în continuare „ Comunitatea ” ,

(src)="19"> of the one part , and
(trg)="19"> pe de o parte , și

(src)="20"> THE REPUBLIC OF CHILE , hereinafter referred to as " Chile " ,
(trg)="20"> REPUBLICA CHILE , denumită în continuare „ Chile ” ,

(src)="21"> of the other part ,
(trg)="21"> pe de altă parte ,

(src)="22"> CONSIDERING the traditional links between the Parties and with particular reference to :
(trg)="22"> AVÂND ÎN VEDERE legăturile tradiționale dintre părți și în special :

(src)="23"> the common cultural heritage and the close historical , political and economic ties which unite them ;
(trg)="23"> moștenirea culturală comună și strânsele legături istorice , politice și economice care le unesc ;

(src)="24"> their full commitment to the respect for democratic principles and fundamental human rights as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights ;
(trg)="24"> angajamentul lor deplin față de respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite ;

(src)="25"> their attachment to the principles of the rule of law and of good governance ;
(trg)="25"> atașamentul lor față de principiile statului de drept și bunei guvernări ;

(src)="26"> the need to promote economic and social progress for their peoples , taking into account the principle of sustainable development and environmental protection requirements ;
(trg)="26"> necesitatea de a promova progresul economic și social al popoarelor lor , ținând seama de principiul dezvoltării durabile și de cerințele în domeniul protecției mediului ;

(src)="27"> the desirability of enlarging the framework of relations between the European Union and the Latin American regional integration with a view to contributing to a strategic association between the two regions as foreseen in the Declaration adopted at the Summit of Heads of State and Government of Latin America and the Caribbean and the European Union in Rio de Janeiro on 28 June 1999 ;
(trg)="27"> dorința de extindere a cadrului relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină în contextul integrării sale regionale pentru a contribui la o asociere strategică între cele două regiuni , astfel cum se prevede în declarația adoptată la reuniunea la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern din America Latină și Caraibe și din Uniunea Europeană de la Rio de Janeiro la 28  iunie 1999 ;

(src)="28"> the importance of strengthening the regular political dialogue on bilateral and international issues of mutual interest , as already established in the Joint Declaration which is part of the Framework Cooperation Agreement between the Parties of 21 June 1996 , hereinafter referred to as the " Framework Cooperation Agreement " ;
(trg)="28"> importanța consolidării dialogului politic regulat asupra aspectelor bilaterale și internaționale de interes reciproc , astfel cum s-a stabilit deja în Declarația comună care face parte din Acordul-cadru de cooperare dintre părți din 21  iunie 1996 , denumit în continuare „ Acordul-cadru de cooperare ” ;

(src)="29"> the importance that the Parties attach to :
(trg)="29"> importanța pe care părțile o acordă :

(src)="30"> coordinating their positions and undertaking joint initiatives in the appropriate international fora ;
(trg)="30"> coordonării pozițiilor lor și asumării unor inițiative comune în cadrul forurilor internaționale corespunzătoare ;

(src)="31"> the principles and values set out in the Final Declaration of the World Summit for Social Development held in Copenhagen in March 1995 ;
(trg)="31"> principiilor și valorilor prevăzute în Declarația finală a reuniunii mondiale la nivel înalt pentru dezvoltare socială desfășurate la Copenhaga în martie 1995 ;

(src)="32"> the principles and rules which govern international trade , in particular those contained in the Agreement establishing the World Trade Organisation ( the " WTO " ) and to the need to apply them in a transparent and non-discriminatory manner ;
(trg)="32"> principiilor și normelor care guvernează comerțul internațional , în special celor cuprinse în Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului ( „ OMC ” ) , și necesității de a le aplica în mod transparent și nediscriminatoriu ;

(src)="33"> the fight against all forms of terrorism and the commitment to establish effective international instruments to ensure its eradication ;
(trg)="33"> luptei împotriva tuturor formelor de terorism și angajamentului de a institui instrumente internaționale eficace pentru a asigura eradicarea acestuia ;

(src)="34"> the desirability of a cultural dialogue in order to achieve a better mutual understanding between the Parties , and to foster the existing traditional , cultural and natural links between the citizens of both Parties ;
(trg)="34"> oportunitatea unui dialog cultural pentru a realiza o mai bună înțelegere reciprocă între părți și pentru a se promova legăturile tradiționale , culturale și naturale existente între cetățenii ambelor părți ;

(src)="35"> the importance of the Cooperation Agreement between the European Community and Chile of 20 December 1990 and of the Framework Cooperation Agreement in sustaining and fostering the implementation of these processes and principles ,
(trg)="35"> importanța Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Chile din 20  decembrie 1990 și a Acordului-cadru de cooperare în susținerea și promovarea punerii în aplicare a acestor procese și principii ,

(src)="36"> THE PARTIES HAVE DECIDED TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :
(trg)="36"> PĂRȚILE DECID SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACORD :

(src)="37"> PART I
(trg)="37"> PARTEA I

(src)="38"> GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS
(trg)="38"> DISPOZIȚII GENERALE ȘI INSTITUȚIONALE

(src)="39"> TITLE I
(trg)="39"> TITLUL I

(src)="40"> NATURE AND SCOPE OF THE AGREEMENT
(trg)="40"> NATURA ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL ACORDULUI

(src)="41"> Article 1
(trg)="41"> Articolul 1

(src)="42"> Principles
(trg)="42"> Principii

(src)="43"> Respect for democratic principles and fundamental human rights as laid down in the United Nations Universal Declaration of Human Rights and for the principle of the rule of law underpins the internal and international policies of the Parties and constitutes an essential element of this Agreement .
(trg)="43"> Respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului astfel cum sunt stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite și respectarea principiului statului de drept stau la baza politicilor interne și internaționale ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord .

(src)="44"> The promotion of sustainable economic and social development and the equitable distribution of the benefits of the Association are guiding principles for the implementation of this Agreement .
(trg)="44"> Promovarea unei dezvoltări economice și sociale durabile și distribuția echitabilă a beneficiilor asocierii sunt principii directoare pentru punerea în aplicare a prezentului acord .

(src)="45"> The Parties reaffirm their attachment to the principle of good governance .
(trg)="45"> Părțile își reafirmă atașamentul față de principiul bunei guvernări .

(src)="46"> Article 2
(trg)="46"> Articolul 2

(src)="47"> Objectives and scope
(trg)="47"> Obiective și domeniu de aplicare

(src)="48"> This Agreement establishes a Political and Economic Association between the Parties , based on reciprocity , common interest and on the deepening of the relationship in all areas of application .
(trg)="48"> Prezentul acord instituie o asociere politică și economică între părți , bazată pe reciprocitate , interes comun și pe adâncirea relațiilor în toate domeniile de aplicare .

(src)="49"> The Association is a process that will lead to a growing relationship and cooperation between the Parties structured around the bodies created in this Agreement .
(trg)="49"> Asocierea este un proces care va conduce la o relație mai strânsă și la o cooperare sporită între părți , structurată în jurul organismelor create prin prezentul acord .

(src)="50"> This Agreement covers in particular the political , commercial , economic and financial , scientific , technological , social , cultural and cooperation fields .
(trg)="50"> Prezentul acord reglementează în special domeniul politic , comercial , economic și financiar , științific , tehnologic , social , cultural și domeniul cooperării .

(src)="51"> It may be extended to other areas to be agreed upon by the Parties .
(trg)="51"> Acesta poate fi extins la alte domenii care urmează să fie convenite de către părți .

(src)="52"> In accordance with the objectives defined above , this Agreement provides for the following :
(trg)="52"> În conformitate cu obiectivele definite mai sus , prezentul acord prevede următoarele :

(src)="53"> the enhancement of political dialogue on bilateral and international matters of mutual interest , which will be conducted through meetings at different levels ;
(trg)="53"> intensificarea dialogului politic cu privire la aspecte bilaterale și internaționale de interes reciproc , care se va desfășura prin reuniuni la diferite niveluri ;

(src)="54"> the strengthening of cooperation in the political , commercial , economic and financial , scientific , technological , social , cultural and cooperation fields , as well as other areas of mutual interest ;
(trg)="54"> consolidarea cooperării în domeniul politic , comercial , economic și financiar , științific , tehnologic , social , cultural și în domeniul cooperării , precum și în alte domenii de interes reciproc ;

(src)="55"> the upgrading of the participation of each Party in the framework programmes , specific programmes and other activities of the other Party , insofar as permitted by each Party 's internal procedures governing access to the programmes and activities concerned , in accordance with Part III ;
(trg)="55"> dezvoltarea participării fiecărei părți la programe-cadru , programe specifice și alte activități ale celeilalte părți , atât cât este permis de procedurile interne ale fiecărei părți care reglementează accesul la programele și activitățile în cauză , în conformitate cu partea III ;

(src)="56"> the expansion and diversification of the Parties ' bilateral trade relation in conformity with WTO provisions and with the specific objectives and provisions set out in Part IV .
(trg)="56"> extinderea și diversificarea relației comerciale bilaterale a părților , în conformitate cu dispozițiile OMC și cu obiectivele și dispozițiile specifice prevăzute în partea IV .

(src)="57"> TITLE II
(trg)="57"> TITLUL II

(src)="58"> INSTITUTIONAL FRAMEWORK
(trg)="58"> CADRUL INSTITUȚIONAL

(src)="59"> Association Council
(trg)="59"> Consiliul de asociere

(src)="60"> An Association Council is hereby established , which shall supervise the implementation of this Agreement .
(trg)="60"> Se instituie un Consiliu de asociere , care supraveghează punerea în aplicare a prezentului acord .

(src)="61"> The Association Council shall meet at ministerial level at regular intervals , not exceeding a period of two years , and extraordinarily whenever circumstances so require , if the Parties so agree .
(trg)="61"> Consiliul de asociere se reunește la nivel ministerial la intervale regulate , care nu depășesc o perioadă de doi ani , și în mod extraordinar , atunci când circumstanțele impun , dacă părțile convin astfel .

(src)="62"> The Association Council shall examine any major issue arising within the framework of this Agreement , as well as any other bilateral , multilateral or international question of common interest .
(trg)="62"> Consiliul de asociere examinează orice aspect major care apare în cadrul prezentului acord , precum și orice alte chestiuni bilaterale , multilaterale sau internaționale de interes comun .

(src)="63"> The Association Council shall also examine proposals and recommendations from the Parties for the improvement of this Agreement .
(trg)="63"> Consiliul de asociere examinează , de asemenea , propunerile și recomandările părților în vederea îmbunătățirii prezentului acord .

(src)="64"> Composition and rules of procedures
(trg)="64"> Alcătuire și regulament de procedură

(src)="65"> The Association Council shall be composed , on the one hand , of the President of the Council of the European Union , assisted by the Secretary General/High Representative , the incoming Presidency , other Members of the Council of the European Union or their representatives and Members of the European Commission , and , on the other hand , of the Minister of Foreign Affairs of Chile .
(trg)="65"> Consiliul de asociere este alcătuit , pe de o parte , din președintele Consiliului Uniunii Europene , asistat de Secretarul General / Înaltul Reprezentant , președinția următoare , alți membri ai Consiliului Uniunii Europene sau reprezentanții acestora și membri ai Comisiei Europene și , pe de altă parte , Ministrul Afacerilor Externe din Chile .

(src)="66"> The Association Council shall establish its own rules of procedure .
(trg)="66"> Consiliul de asociere își stabilește regulamentul de procedură .

(src)="67"> Members of the Association Council may arrange to be represented , in accordance with the conditions laid down in its rules of procedure .
(trg)="67"> Membrii Consiliului de asociere pot dispune să fie reprezentați , în conformitate cu condițiile stabilite prin regulamentul de procedură al acestuia .

(src)="68"> The Association Council shall be chaired in turn by a Member of the Council of the European Union and by the Minister of Foreign Affairs of Chile , in accordance with the provisions laid down in its rules of procedure .
(trg)="68"> Consiliul de asociere este prezidat , pe rând , de către un membru al Consiliului Uniunii Europene și de către Ministrul Afacerilor Externe din Chile , în conformitate cu dispozițiile stabilite prin regulamentul de procedură al acestuia .

(src)="69"> Decision-making powers
(trg)="69"> Putere de decizie

(src)="70"> In order to attain the objectives of this Agreement , the Association Council shall have the power to take decisions in the cases provided for in this Agreement .
(trg)="70"> Pentru a îndeplini obiectivele prezentului acord , Consiliul de asociere dispune de putere de decizie în cazurile prevăzute în prezentul acord .

(src)="71"> The decisions taken shall be binding on the Parties , which shall take all the measures necessary to implement them in accordance with each Party 's internal rules .
(trg)="71"> Deciziile luate sunt obligatorii pentru părți , care iau toate măsurile necesare pentru a le pune în aplicare în conformitate cu normele interne ale fiecărei părți .

(src)="72"> The Association Council may also make appropriate recommendations .
(trg)="72"> Consiliul de asociere poate , de asemenea , să formuleze recomandări adecvate .

(src)="73"> The Association Council shall adopt decisions and recommendations by mutual agreement between the Parties .
(trg)="73"> Consiliul de asociere adoptă decizii și recomandări prin acordul părților .

(src)="74"> Association Committee
(trg)="74"> Comitetul de asociere

(src)="75"> The Association Council shall be assisted in the performance of its duties by an Association Committee composed of representatives of the Members of the Council of the European Union and of the Commission of the European Communities , on the one hand , and representatives of the Government of Chile , on the other , normally at senior officials level .
(trg)="75"> Consiliul de asociere este asistat la îndeplinirea sarcinilor sale de un comitet de asociere compus din reprezentanți ai membrilor Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Comunităților Europene , pe de o parte , și reprezentanți ai guvernului din Chile , pe de altă parte , în mod normal la nivel de înalți funcționari .

(src)="76"> The Association Committee shall be responsible for the general implementation of this Agreement .
(trg)="76"> Comitetul de asociere este responsabil de punerea în aplicare generală a prezentului acord .

(src)="77"> The Association Council shall establish the rules of procedure of the Association Committee .
(trg)="77"> Consiliul de asociere stabilește regulamentul de procedură al Comitetului de asociere .

(src)="78"> The Association Committee shall have the power to take decisions in the cases provided for in this Agreement or where such power has been delegated to it by the Association Council .
(trg)="78"> Comitetul de asociere are putere de decizie în cazurile prevăzute în prezentul acord sau în cazul în care această competență i-a fost delegată de Consiliul de asociere .

(src)="79"> In this event the Association Committee shall take its decisions in accordance with the conditions laid down in Article 5 .
(trg)="79"> În acest caz , Comitetul de asociere ia decizii în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 5 .

(src)="80"> The Association Committee shall generally meet once a year for an overall review of the implementation of this Agreement , on a date and with an agenda agreed in advance by the Parties , in Brussels one year and in Chile the next .
(trg)="80"> Comitetul de asociere se reunește în general o dată pe an pentru o analiză de ansamblu a punerii în aplicare a prezentului acord , la o dată și cu o agendă convenite în prealabil de către părți , la Bruxelles într-un an și în Chile în anul următor .

(src)="81"> Special meetings may be convened , by mutual agreement , at the request of either of the Parties .
(trg)="81"> Pot fi convocate reuniuni extraordinare de comun acord , la cererea uneia dintre părți .

(src)="82"> The Association Committee shall be chaired alternately by a representative of each of the Parties .
(trg)="82"> Comitetul de Asociere este prezidat în mod alternativ de un reprezentant al fiecăreia dintre părți .

(src)="83"> Special Committees
(trg)="83"> Comitete speciale

(src)="84"> The Association Council shall be assisted in the performance of its duties by the Special Committees established in this Agreement .
(trg)="84"> Consiliul de asociere este asistat la îndeplinirea sarcinilor sale de comitetele speciale instituite prin prezentul acord .

(src)="85"> The Association Council may decide to set up any Special Committee .
(trg)="85"> Consiliul de asociere poate decide să instituie orice comitet special .

(src)="86"> The Association Council shall adopt rules of procedure which determine the composition and duties of such committees and how they shall function , insofar as not provided for by this Agreement .
(trg)="86"> Consiliul de asociere adoptă un regulament de procedură care stabilește alcătuirea și sarcinile acestor comitete , precum și modul lor de funcționare , în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de prezentul acord .

(src)="87"> Political Dialogue
(trg)="87"> Dialogul politic

(src)="88"> The political dialogue between the Parties shall be conducted within the framework provided for in Part II .
(trg)="88"> Dialogul politic dintre părți se desfășoară în cadrul prevăzut în partea a II-a .

(src)="89"> Association Parliamentary Committee
(trg)="89"> Comitetul parlamentar de asociere

(src)="90"> An Association Parliamentary Committee is hereby established .
(trg)="90"> Se instituie un Comitet parlamentar de asociere .

(src)="91"> It shall be a forum for members of the European Parliament and the Chilean National Congress ( Congreso Nacional de Chile ) to meet and exchange views .
(trg)="91"> Acesta este un forum de întâlnire și de schimb de opinii pentru membrii Parlamentului European și cei ai Congresului Național Chilian ( Congreso Nacional de Chile ) .

(src)="92"> It shall meet at intervals which it shall itself determine .
(trg)="92"> Comitetul parlamentar de asociere stabilește periodicitatea reuniunilor sale .

(src)="93"> The Association Parliamentary Committee shall consist of members of the European Parliament , on the one hand , and of members of the Chilean National Congress ( Congreso Nacional de Chile ) , on the other .
(trg)="93"> Comitetul parlamentar de asociere este alcătuit din membri ai Parlamentului European , pe de o parte , și din membri ai Congresului Național Chilian ( Congreso Nacional de Chile ) , pe de altă parte .

(src)="94"> The Association Parliamentary Committee shall establish its rules of procedure .
(trg)="94"> Comitetul parlamentar de asociere își stabilește regulamentul de procedură .

(src)="95"> The Association Parliamentary Committee shall be chaired in turn by a representative of the European Parliament and a representative of the Chilean National Congress ( Congreso Nacional de Chile ) , in accordance with the provisions to be laid down in its rules of procedure .
(trg)="95"> Comitetul parlamentar de asociere este prezidat , pe rând , de un reprezentant al Parlamentului European și un reprezentant al Congresului Național Chilian ( Congreso Nacional de Chile ) , în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie stabilite în regulamentul său de procedură .

(src)="96"> The Association Parliamentary Committee may request of the Association Council relevant information regarding the implementation of this Agreement , and the Association Council shall supply the Committee with the requested information .
(trg)="96"> Comitetul parlamentar de asociere poate solicita Consiliului de asociere informații relevante referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord , iar Consiliul de asociere furnizează comitetului informațiile solicitate .

(src)="97"> The Association Parliamentary Committee shall be informed of the decisions and recommendations of the Association Council .
(trg)="97"> Comitetul parlamentar de asociere este informat cu privire la deciziile și recomandările Consiliului de asociere .

(src)="98"> The Association Parliamentary Committee may make recommendations to the Association Council .
(trg)="98"> Comitetul parlamentar de asociere poate formula recomandări Consiliului de asociere .

(src)="99"> Joint Consultative Committee
(trg)="99"> Comitetul consultativ mixt

(src)="100"> A Joint Consultative Committee is hereby established with the task of assisting the Association Council to promote dialogue and cooperation between the various economic and social organisations of civil society in the European Union and those in Chile .
(trg)="100"> Se instituie un comitet consultativ mixt cu rolul de a asista Consiliul de asociere în promovarea dialogului și cooperării între diversele organizații economice și sociale ale societății civile din Uniunea Europeană și cele din Chile .