# en/12005S.xml.gz
# nl/12005S.xml.gz


(src)="2"> Concerning the conditions and arrangements for admission of the republic of Bulgaria and Romania to the European Union
(trg)="2"> betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(src)="3"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="3"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="4"> CONSIDERING that the Republic of Bulgaria and Romania become members of the European Union on 1 January 2007 ;
(trg)="4"> OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie ;

(src)="5"> CONSIDERING that Article I-58 of the Treaty establishing a Constitution for Europe provides that the conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State ;
(trg)="5"> OVERWEGENDE DAT in artikel I-58 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is bepaald dat de voorwaarden en nadere regels voor de toelating worden neergelegd in een akkoord tussen de lidstaten en de kandidaat-lidstaat ;

(src)="6"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="6"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="7"> PART ONE
(trg)="7"> EERSTE DEEL

(src)="8"> PRINCIPLES
(trg)="8"> BEGINSELEN

(src)="9"> Article 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="10"> In de zin van dit protocol :

(src)="11"> the expression Constitution ‘ ’ means the Treaty establishing a Constitution for Europe ;
(trg)="11"> wordt met de uitdrukking „Grondwet” bedoeld het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;

(src)="12"> the expression EAEC Treaty ‘ ’ means the Treaty establishing the European Atomic Energy Community , as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before accession ;
(trg)="12"> wordt met de uitdrukking „ EGA-Verdrag ” bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden ;

(src)="13"> the expression present Member States ‘ ’ means the Kingdom of Belgium , the Czech Republic , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Republic of Estonia , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Grand Duchy of Luxembourg , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Republic of Poland , the Portuguese Republic , the Republic of Slovenia , the Slovak Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="13"> worden met de uitdrukking „ huidige lidstaten ” bedoeld , het Koninkrijk België , de Tsjechische Republiek , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Republiek Estland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Polen , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië , de Slowaakse Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="14"> the expression new Member States ‘ ’ means the Republic of Bulgaria and Romania ;
(trg)="14"> worden met de uitdrukking „ nieuwe lidstaten ” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië ;

(src)="15"> the expression the institutions ‘ ’ means the institutions established by the Constitution .
(trg)="15"> worden met de uitdrukking „ Instellingen ” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen .

(src)="16"> The references in this Protocol to the Constitution and to the Union shall , where appropriate , be taken as references , respectively , to the EAEC Treaty and to the Community established by the EAEC Treaty .
(trg)="16"> De verwijzingen in dit protocol naar de Grondwet en naar de Unie worden , waar nodig , gelezen als verwijzingen naar respectievelijk het EGA-Verdrag en de Gemeenschap die bij het EGA-Verdrag wordt opgericht .

(src)="17"> Article 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> From the date of accession , the provisions of the Constitution , the EAEC Treaty and the acts adopted by the institutions before accession shall be binding on Bulgaria and Romania and shall apply in those States under the conditions laid down in the Constitution , in the EAEC Treaty and in this Protocol .
(trg)="18"> Onmiddellijk na de toetreding zijn de bepalingen van de Grondwet , het EGA-Verdrag en de door de Instellingen vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door de Grondwet , in het EGA-Verdrag en in dit protocol wordt voorzien .

(src)="19"> Article 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgaria and Romania accede to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council .
(trg)="20"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten .

(src)="21"> Bulgaria and Romania are in the same situation as the present Member States in respect of declarations or resolutions of , or other positions taken up by , the European Council or the Council and in respect of those concerning the Union adopted by common agreement of the Member States ; they will accordingly observe the principles and guidelines deriving from those declarations , resolutions or other positions and will take such measures as may be necessary to ensure their implementation .
(trg)="21"> Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard , in dezelfde situatie als de huidige lidstaten ; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .

(src)="22"> Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols listed in Annex I. Those conventions and protocols shall enter into force in relation to Bulgaria and Romania on the date determined by the Council in the decisions referred to in paragraph 4 .
(trg)="22"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen , overeenkomsten en protocollen . Deze verdragen , overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten .

(src)="23"> The Council , acting unanimously on a recommendation by the Commission and after consulting the European Parliament , shall adopt European decisions making all adjustments required by reason of accession to the conventions and protocols referred to in paragraph 3 and publish the adapted text in the Official Journal of the European Union .
(trg)="23"> De Raad stelt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vast waarbij de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 worden aangebracht , en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="24"> Bulgaria and Romania undertake in respect of the conventions and protocols referred to in paragraph 3 to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by the date of accession by the present Member States or by the Council , and to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations .
(trg)="24"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen , en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren .

(src)="25"> The Council , acting unanimously on a proposal from the Commission , may adopt European decisions supplementing Annex I with those conventions , agreements and protocols signed before the date of accession .
(trg)="25"> De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vaststellen waarbij bijlage I wordt aangevuld met de verdragen , overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend .

(src)="26"> The particular instruments mentioned in this Article include those referred to in Article IV 438 ‐ of the Constitution .
(trg)="26"> De specifieke instrumenten die in dit artikel worden vermeld , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="27"> Article 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> The provisions of the Schengen acquis , referred to in Protocol No 17 to the Constitution on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union , and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex II , as well as any further such acts adopted before the date of accession , shall be binding on and applicable in Bulgaria and Romania from the date of accession .
(trg)="28"> De bepalingen van het Schengenacquis waarnaar wordt verwezen in het aan de Grondwet gehechte Protocol nr. 17 betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II , evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië .

(src)="29"> Those provisions of the Schengen acquis as integrated into the framework of the European Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on Bulgaria and Romania from the date of accession , shall only apply in each of those States pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the acquis concerned have been met in that State .
(trg)="29"> De bepalingen van het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië , maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan .

(src)="30"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in this paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="30"> De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="31"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen acquis and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .
(trg)="31"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="32"> Article 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulgaria and Romania shall participate in Economic and Monetary Union from the date of accession as Member States with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="33"> Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaten met een derogatie in de zin van artikel III-197 van de Grondwet .

(src)="34"> Article 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> The agreements or conventions concluded or provisionally applied by the Union with one or more third States , with an international organisation or with a national of a third State , shall , under the conditions laid down in the Constitution and in this Protocol , be binding on Bulgaria and Romania .
(trg)="35"> De door de Unie met een of meer derde Staten , met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië , en wel onder de in de Grondwet en in dit protocol neergelegde voorwaarden .

(src)="36"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States , acting jointly .
(trg)="36"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden .

(src)="37"> The accession of Bulgaria and Romania to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States acting jointly with particular third countries or international organisations shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="37"> De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Unie en de huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en het ( de ) betrokken derde land ( en ) of internationale organisatie .

(src)="38"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting unanimously , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="38"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="39"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="39"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="40"> This procedure is without prejudice to the exercise of the Union 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="40"> Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Unie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="41"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 2 Bulgaria and Romania shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States .
(trg)="41"> Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden , verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten .

(src)="42"> As from the date of accession , and pending the entry into force of the necessary protocols referred to in paragraph 2 , Bulgaria and Romania shall apply the provisions of the agreements or conventions concluded jointly by the Union and the present Member States before accession , with the exception of the agreement on the free movement of persons concluded with Switzerland .
(trg)="42"> Vanaf de datum van toetreding , en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2 , passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk zijn gesloten , met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen .

(src)="43"> This obligation also applies to those agreements or conventions which the Union and the present Member States have agreed to apply provisionally .
(trg)="43"> Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast .

(src)="44"> Pending the entry into force of the protocols referred to in paragraph 2 , the Union and the Member States , acting jointly as appropriate in the framework of their respective competences , shall take any appropriate measure .
(trg)="44"> In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Unie en de lidstaten , gezamenlijk optredend als dat passend is binnen hun respectievelijke bevoegdheden , de passende maatregelen .

(src)="45"> Bulgaria and Romania accede to the Partnership Agreement between the members of the African , Caribbean and Pacific Group of States of the one part , and the European Community and its Member States , of the other part , signed in Cotonou on 23 June 2000 .
(trg)="45"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan , enerzijds , en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten , anderzijds , ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area , in accordance with Article 128 of that Agreement .
(trg)="46"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst .

(src)="47"> As from the date of accession , Bulgaria and Romania shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Union with third countries .
(trg)="47"> Vanaf de datum van toetreding worden de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast .

(src)="48"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the Union .
(trg)="48"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie .

(src)="49"> To that effect , amendments to the bilateral agreements and arrangements referred to above may be negotiated by the Union with the third countries concerned prior to the date of accession .
(trg)="49"> Te dien einde kan door de Unie met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen .

(src)="50"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of Bulgaria and Romania .
(trg)="50"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , verricht de Unie de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië .

(src)="51"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports of Bulgaria and Romania over recent years of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="51"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië , over de afgelopen jaren , van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden .

(src)="52"> To that effect , the necessary amendments to the bilateral steel agreements and arrangements concluded by the Union with third countries shall be negotiated prior to the date of accession .
(trg)="52"> Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal .

(src)="53"> Should the amendments to the bilateral agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the provisions of the first subparagraph shall apply .
(trg)="53"> Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , is de eerste alinea van toepassing .

(src)="54"> Fisheries agreements concluded before accession by Bulgaria or Romania with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="54"> Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="55"> The rights and obligations resulting for Bulgaria and Romania from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="55"> De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="56"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="56"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , in elk apart geval , op voorstel van de Commissie , de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="57"> With effect from the date of accession , Bulgaria and Romania shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="57"> Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="58"> To the extent that agreements between Bulgaria , Romania or both those States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from this Protocol , Bulgaria and Romania shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="58"> Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije , Roemenië of beide staten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol , treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="59"> If Bulgaria or Romania encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="59"> Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen , trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="60"> Bulgaria and Romania accede under the conditions laid down in this Protocol to the internal agreements concluded by the present Member States for the purpose of implementing the agreements or conventions referred to in paragraphs 2 , 5 and 6 .
(trg)="60"> Bulgarije en Roemenië treden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 , lid 5 en lid 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden .

(src)="61"> Bulgaria and Romania shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and to those international agreements to which the Union or to which other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="61"> Bulgarije en Roemenië treffen , zo nodig , passende maatregelen om hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="62"> They shall in particular withdraw at the date of accession or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="62"> Met name zeggen zij , op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="63"> Where this Article refers to conventions and agreements concluded or signed by the Union , they include those referred to in Article IV-438 of the Constitution .
(trg)="63"> De in dit artikel vermelde overeenkomsten en akkoorden die door de Unie zijn gesloten of ondertekend , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="64"> Article 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="65"> De in dit protocol opgenomen overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="66"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="66"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="67"> Article 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="68"> De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="69"> Provisions of this Protocol the purpose or effect of which is to repeal or amend acts adopted by the institutions , otherwise than as a transitional measure , shall have the same status in law as the provisions which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those provisions .
(trg)="69"> De bepalingen van dit protocol waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen .

(src)="70"> Article 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .
(trg)="71"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="72"> PART TWO
(trg)="72"> TWEEDE DEEL

(src)="73"> ADJUSTMENTS TO THE CONSTITUTION
(trg)="73"> AANPASSING VAN DE GRONDWET

(src)="74"> TITLE I
(trg)="74"> TITEL I

(src)="75"> INSTITUTIONAL PROVISIONS
(trg)="75"> INSTITUTIONELE BEPALINGEN

(src)="76"> Article 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Article 9 , first paragraph , of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :
(trg)="77"> Artikel 9 , lid 1 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="78"> ‘ When , every three years , the Judges are partially replaced , fourteen and thirteen Judges shall be replaced alternately . ’ .
(trg)="78"> „ De gedeeltelijke vervanging van de rechters , die om de drie jaar plaatsvindt , heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters . ” .

(src)="79"> Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :
(trg)="79"> Artikel 48 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="80"> ‘ Article 48
(trg)="80"> „ Artikel 48

(src)="81"> The General Court shall consist of twenty seven Judges ‐ . ’ .
(trg)="81"> Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters . ” .

(src)="82"> Article 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> the introductory sentence shall be replaced by the following :
(trg)="84"> wordt de inleidende zin vervangen door :

(src)="85"> The capital of the Bank shall be 164795737000 euro subscribed by the Member States as follows :
(trg)="85"> Het kapitaal van de Bank bedraagt 164795737000 EUR , waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen ” . :

(src)="86"> the following shall be inserted between the entries for Ireland and Slovakia :
(trg)="86"> wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd :

(src)="87"> ‘ Romania
(trg)="87"> „ Roemenië

(src)="88"> the following shall be inserted between the entries for Slovenia and Lithuania :
(trg)="88"> en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd :

(src)="89"> ‘ Bulgaria
(trg)="89"> „ Bulgarije

(src)="90"> In Article 9 ( 2 ) the first , second and third paragraphs shall be replaced by the following :
(trg)="90"> In artikel 9 , lid 2 , worden de eerste , tweede en derde alinea ' s , vervangen door :

(src)="91"> The Board of Directors shall consist of twenty-eight directors and eighteen alternate directors .
(trg)="91"> De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers .

(src)="92"> The directors shall be appointed by the Board of Governors for five years , one nominated by each Member State .
(trg)="92"> De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst .

(src)="93"> One shall also be nominated by the Commission .
(trg)="93"> Ook de Commissie wijst een bewindvoerder aan .

(src)="94"> The alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below :
(trg)="94"> De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , en wel als volgt :

(src)="95"> two alternates nominated by the Federal Republic of Germany ,
(trg)="95"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ,

(src)="96"> two alternates nominated by the French Republic ,
(trg)="96"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ,

(src)="97"> two alternates nominated by the Italian Republic ,
(trg)="97"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ,

(src)="98"> two alternates nominated by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ,
(trg)="98"> twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ,

(src)="99"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic ,
(trg)="99"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ,

(src)="100"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Belgium , the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands ,
(trg)="100"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ,

(src)="101"> two alternates nominated by common accord between the Kingdom of Denmark , the Hellenic Republic , Ireland and Romania ,
(trg)="101"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken , de Helleense Republiek , Ierland en Roemenië ,

(src)="102"> two alternates nominated by common accord between the Republic of Estonia , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Austria , the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden ,
(trg)="102"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden ,