# en/12005S.xml.gz
# et/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocol
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> Concerning the conditions and arrangements for admission of the republic of Bulgaria and Romania to the European Union
(trg)="2"> Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev

(src)="3"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="3"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,

(src)="4"> CONSIDERING that the Republic of Bulgaria and Romania become members of the European Union on 1 January 2007 ;
(trg)="4"> VÕTTES ARVESSE , et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia saavad 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liidu liikmeteks ;

(src)="5"> CONSIDERING that Article I-58 of the Treaty establishing a Constitution for Europe provides that the conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State ;
(trg)="5"> VÕTTES ARVESSE Euroopa põhiseaduse lepingu artiklis I-58 sätestatut , mille kohaselt lepivad liikmesriigid kandidaatriigiga kokku vastuvõtmise tingimused ja korra ,

(src)="6"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="6"> ON KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes , mis lisatakse Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule :

(src)="7"> PART ONE
(trg)="7"> ESIMENE OSA

(src)="8"> PRINCIPLES
(trg)="8"> PÕHIMÕTTED

(src)="9"> Article 1
(trg)="9"> Artikkel 1

(src)="10"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="10"> Käesolevas protokollis :

(src)="11"> the expression Constitution ‘ ’ means the Treaty establishing a Constitution for Europe ;
(trg)="11"> “ põhiseadus ” on Euroopa põhiseaduse leping ;

(src)="12"> the expression EAEC Treaty ‘ ’ means the Treaty establishing the European Atomic Energy Community , as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before accession ;
(trg)="12"> “ Euratomi asutamisleping ” on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega ;

(src)="13"> the expression present Member States ‘ ’ means the Kingdom of Belgium , the Czech Republic , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Republic of Estonia , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Grand Duchy of Luxembourg , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Republic of Poland , the Portuguese Republic , the Republic of Slovenia , the Slovak Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="13"> “ praegused liikmesriigid ” on Belgia Kuningriik , Tšehhi Vabariik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Eesti Vabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Poola Vabariik , Portugali Vabariik , Sloveenia Vabariik , Slovaki Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ;

(src)="14"> the expression new Member States ‘ ’ means the Republic of Bulgaria and Romania ;
(trg)="14"> “ uued liikmesriigid ” on Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ;

(src)="15"> the expression the institutions ‘ ’ means the institutions established by the Constitution .
(trg)="15"> “ institutsioonid ” on põhiseadusega asutatud institutsioonid .

(src)="16"> The references in this Protocol to the Constitution and to the Union shall , where appropriate , be taken as references , respectively , to the EAEC Treaty and to the Community established by the EAEC Treaty .
(trg)="16"> Käesolevas protokollis esinevaid viiteid põhiseadusele ja liidule käsitatakse vajadusel viidetena vastavalt Euratomi asutamislepingule ja Euratomi asutamislepingu alusel asutatud ühendusele .

(src)="17"> Article 2
(trg)="17"> Artikkel 2

(src)="18"> From the date of accession , the provisions of the Constitution , the EAEC Treaty and the acts adopted by the institutions before accession shall be binding on Bulgaria and Romania and shall apply in those States under the conditions laid down in the Constitution , in the EAEC Treaty and in this Protocol .
(trg)="18"> Alates ühinemiskuupäevast on põhiseaduse sätted , Euratomi asutamisleping ning institutsioonide poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt põhiseaduses , Euratomi asutamislepingus ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustele .

(src)="19"> Article 3
(trg)="19"> Artikkel 3

(src)="20"> Bulgaria and Romania accede to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council .
(trg)="20"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad otsuste ja lepingutega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad .

(src)="21"> Bulgaria and Romania are in the same situation as the present Member States in respect of declarations or resolutions of , or other positions taken up by , the European Council or the Council and in respect of those concerning the Union adopted by common agreement of the Member States ; they will accordingly observe the principles and guidelines deriving from those declarations , resolutions or other positions and will take such measures as may be necessary to ensure their implementation .
(trg)="21"> Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide , resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide , resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes , mis käsitlevad liitu , on Bulgaaria ja Rumeenia samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid ; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest , resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid .

(src)="22"> Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols listed in Annex I. Those conventions and protocols shall enter into force in relation to Bulgaria and Romania on the date determined by the Council in the decisions referred to in paragraph 4 .
(trg)="22"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega . Kõnealused konventsioonid ja protokollid jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kuupäeval , mille nõukogu määrab kindlaks lõikes 4 osutatud otsustes .

(src)="23"> The Council , acting unanimously on a recommendation by the Commission and after consulting the European Parliament , shall adopt European decisions making all adjustments required by reason of accession to the conventions and protocols referred to in paragraph 3 and publish the adapted text in the Official Journal of the European Union .
(trg)="23"> Nõukogu võtab ühehäälselt komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastu Euroopa otsused , millega tehakse kõik lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused , ning avaldab kohandatud teksti Euroopa Liidu Teatajas .

(src)="24"> Bulgaria and Romania undertake in respect of the conventions and protocols referred to in paragraph 3 to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by the date of accession by the present Member States or by the Council , and to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations .
(trg)="24"> Lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollide suhtes kohustuvad Bulgaaria ja Rumeenia võtma kasutusele haldus- ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on ühinemiskuupäevaks vastu võtnud , ning hõlbustama praktilist koostööd liikmesriikide asutuste ja organisatsioonide vahel .

(src)="25"> The Council , acting unanimously on a proposal from the Commission , may adopt European decisions supplementing Annex I with those conventions , agreements and protocols signed before the date of accession .
(trg)="25"> Nõukogu võib ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa otsused , millega täiendatakse I lisa selliste konventsioonide , lepingute ja protokollidega , millele on alla kirjutatud enne ühinemiskuupäeva .

(src)="26"> The particular instruments mentioned in this Article include those referred to in Article IV 438 ‐ of the Constitution .
(trg)="26"> Käesolevas artiklis osutatud konkreetsete dokumentide hulka kuuluvad põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud dokumendid .

(src)="27"> Article 4
(trg)="27"> Artikkel 4

(src)="28"> The provisions of the Schengen acquis , referred to in Protocol No 17 to the Constitution on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union , and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex II , as well as any further such acts adopted before the date of accession , shall be binding on and applicable in Bulgaria and Romania from the date of accession .
(trg)="28"> Schengeni acquis ' sätted , millele on osutatud põhiseadusele lisatud 17. protokollis Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' kohta , ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud II lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on võetud vastu enne ühinemiskuupäeva , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates ühinemiskuupäevast .

(src)="29"> Those provisions of the Schengen acquis as integrated into the framework of the European Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on Bulgaria and Romania from the date of accession , shall only apply in each of those States pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the acquis concerned have been met in that State .
(trg)="29"> Need Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad alates ühinemiskuupäevast , kuid neid kohaldatakse kummaski nimetatud riigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases riigis on kõnealuse acquis ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .

(src)="30"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in this paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="30"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .

(src)="31"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen acquis and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .
(trg)="31"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis ' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .

(src)="32"> Article 5
(trg)="32"> Artikkel 5

(src)="33"> Bulgaria and Romania shall participate in Economic and Monetary Union from the date of accession as Member States with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="33"> Alates ühinemiskuupäevast osalevad Bulgaaria ja Rumeenia majandus- ja rahaliidus kui liikmesriigid , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III-197 tähenduses .

(src)="34"> Article 6
(trg)="34"> Artikkel 6

(src)="35"> The agreements or conventions concluded or provisionally applied by the Union with one or more third States , with an international organisation or with a national of a third State , shall , under the conditions laid down in the Constitution and in this Protocol , be binding on Bulgaria and Romania .
(trg)="35"> Lepingud või konventsioonid , mille liit on sõlminud ühe või mitme kolmanda riigiga , rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda riigi kodanikuga või mida ta ajutiselt kohaldab , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad põhiseaduses ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustel .

(src)="36"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States , acting jointly .
(trg)="36"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud või alla kirjutanud .

(src)="37"> The accession of Bulgaria and Romania to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States acting jointly with particular third countries or international organisations shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="37"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud teatavate kolmandate riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega või mille nad on alla kirjutanud , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .

(src)="38"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting unanimously , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="38"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .

(src)="39"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="39"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .

(src)="40"> This procedure is without prejudice to the exercise of the Union 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="40"> See menetlus ei mõjuta liidu pädevust ega volituste jagamist liidu ja liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .

(src)="41"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 2 Bulgaria and Romania shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States .
(trg)="41"> Lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad Bulgaarial ja Rumeenial nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel .

(src)="42"> As from the date of accession , and pending the entry into force of the necessary protocols referred to in paragraph 2 , Bulgaria and Romania shall apply the provisions of the agreements or conventions concluded jointly by the Union and the present Member States before accession , with the exception of the agreement on the free movement of persons concluded with Switzerland .
(trg)="42"> Ühinemiskuupäevast kuni lõikes 2 osutatud vajalike protokollide jõustumiseni kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia lepinguid või konventsioone , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud enne ühinemist , välja arvatud Šveitsiga isikute vaba liikumise kohta sõlmitud leping .

(src)="43"> This obligation also applies to those agreements or conventions which the Union and the present Member States have agreed to apply provisionally .
(trg)="43"> Seda kohustust kohaldatakse ka nende lepingute ja konventsioonide suhtes , mille ajutises kohaldamises liit ja praegused liikmesriigid on kokku leppinud .

(src)="44"> Pending the entry into force of the protocols referred to in paragraph 2 , the Union and the Member States , acting jointly as appropriate in the framework of their respective competences , shall take any appropriate measure .
(trg)="44"> Kuni lõikes 2 osutatud protokollide jõustumiseni võtavad liit ja liikmesriigid vastavalt vajadusele ühiselt oma vastava pädevuse piires kõik asjakohased meetmed .

(src)="45"> Bulgaria and Romania accede to the Partnership Agreement between the members of the African , Caribbean and Pacific Group of States of the one part , and the European Community and its Member States , of the other part , signed in Cotonou on 23 June 2000 .
(trg)="45"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad partnerluslepinguga ühelt poolt Aafrika , Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel , mis on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal .

(src)="46"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area , in accordance with Article 128 of that Agreement .
(trg)="46"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga vastavalt selle lepingu artiklile 128.

(src)="47"> As from the date of accession , Bulgaria and Romania shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Union with third countries .
(trg)="47"> Alates ühinemiskuupäevast kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja -kokkuleppeid .

(src)="48"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the Union .
(trg)="48"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist liiduga .

(src)="49"> To that effect , amendments to the bilateral agreements and arrangements referred to above may be negotiated by the Union with the third countries concerned prior to the date of accession .
(trg)="49"> Sellega seoses võib liit pidada asjaomaste kolmandate riikidega enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi eespool mainitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muutmise üle .

(src)="50"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of Bulgaria and Romania .
(trg)="50"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist .

(src)="51"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports of Bulgaria and Romania over recent years of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="51"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest Bulgaariasse ja Rumeeniasse viimastel aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .

(src)="52"> To that effect , the necessary amendments to the bilateral steel agreements and arrangements concluded by the Union with third countries shall be negotiated prior to the date of accession .
(trg)="52"> Sellega seoses peetakse enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete teraselepingute ja -kokkulepete vajaliku muutmise üle .

(src)="53"> Should the amendments to the bilateral agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the provisions of the first subparagraph shall apply .
(trg)="53"> Kui kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , kohaldatakse esimese lõigu sätteid .

(src)="54"> Fisheries agreements concluded before accession by Bulgaria or Romania with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="54"> Enne ühinemist Bulgaaria ja Rumeenia poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .

(src)="55"> The rights and obligations resulting for Bulgaria and Romania from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="55"> Nendest lepingutest tulenevad Bulgaaria ja Rumeenia õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .

(src)="56"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="56"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .

(src)="57"> With effect from the date of accession , Bulgaria and Romania shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="57"> Alates ühinemiskuupäevast taganevad Bulgaaria ja Rumeenia kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk-Euroopa vabakaubandusleping .

(src)="58"> To the extent that agreements between Bulgaria , Romania or both those States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from this Protocol , Bulgaria and Romania shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="58"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt Bulgaaria , Rumeenia või mõlemad nimetatud riigid ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad Bulgaaria ja Rumeenia vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .

(src)="59"> If Bulgaria or Romania encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="59"> Kui Bulgaarial ja Rumeenial on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .

(src)="60"> Bulgaria and Romania accede under the conditions laid down in this Protocol to the internal agreements concluded by the present Member States for the purpose of implementing the agreements or conventions referred to in paragraphs 2 , 5 and 6 .
(trg)="60"> Käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia sisekokkulepetega , mille praegused liikmesriigid on sõlminud lõigetes 2 , 5 ja 6 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks .

(src)="61"> Bulgaria and Romania shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and to those international agreements to which the Union or to which other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="61"> Vajaduse korral võtavad Bulgaaria ja Rumeenia asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osaleb ka liit või milles osalevad ka teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .

(src)="62"> They shall in particular withdraw at the date of accession or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="62"> Ühinemiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .

(src)="63"> Where this Article refers to conventions and agreements concluded or signed by the Union , they include those referred to in Article IV-438 of the Constitution .
(trg)="63"> käesolev artikkel viitab liidu poolt sõlmitud või allakirjutatud konventsioonidele ja lepingutele , hõlmavad need samuti põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud konventsioone ja lepinguid .

(src)="64"> Article 7
(trg)="64"> Artikkel 7

(src)="65"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="65"> Käesoleva protokolli üleminekusätted , kui need ei ole enam kohaldatavad , võib kehtetuks tunnistada nõukogu Euroopa seadusega .

(src)="66"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="66"> Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga .

(src)="67"> Article 8
(trg)="67"> Artikkel 8

(src)="68"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="68"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .

(src)="69"> Provisions of this Protocol the purpose or effect of which is to repeal or amend acts adopted by the institutions , otherwise than as a transitional measure , shall have the same status in law as the provisions which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those provisions .
(trg)="69"> Käesoleva protokolli sätetel , mille eesmärgiks või tagajärjeks on institutsioonide poolt vastu võetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine muul viisil kui üleminekumeetmena , on samasugune õigusjõud nagu nendel sätetel , mida nendega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse , ning nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad .

(src)="70"> Article 9
(trg)="70"> Artikkel 9

(src)="71"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .
(trg)="71"> Põhiseaduse ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva protokolliga ettenähtud erandid .

(src)="72"> PART TWO
(trg)="72"> TEINE OSA

(src)="73"> ADJUSTMENTS TO THE CONSTITUTION
(trg)="73"> PÕHISEADUSE MUUTMINE

(src)="74"> TITLE I
(trg)="74"> I JAOTIS

(src)="75"> INSTITUTIONAL PROVISIONS
(trg)="75"> INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED

(src)="76"> Article 10
(trg)="76"> Artikkel 10

(src)="77"> Article 9 , first paragraph , of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :
(trg)="77"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega :

(src)="78"> ‘ When , every three years , the Judges are partially replaced , fourteen and thirteen Judges shall be replaced alternately . ’ .
(trg)="78"> “ Kui kohtunikke iga kolme aasta järel osaliselt välja vahetatakse , asendatakse vaheldumisi neliteist ja kolmteist kohtunikku . ”

(src)="79"> Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :
(trg)="79"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikkel 48 asendatakse järgmisega :

(src)="80"> ‘ Article 48
(trg)="80"> “ Artikkel 48

(src)="81"> The General Court shall consist of twenty seven Judges ‐ . ’ .
(trg)="81"> Üldkohus koosneb kahekümne seitsmest kohtunikust . ”

(src)="82"> Article 11
(trg)="82"> Artikkel 11

(src)="84"> the introductory sentence shall be replaced by the following :
(trg)="84"> sissejuhatav lause asendatakse järgmisega :

(src)="85"> The capital of the Bank shall be 164795737000 euro subscribed by the Member States as follows :
(trg)="85"> Panga kapital on 164795737000 EUR , mille liikmesriigid märgivad järgmiselt :

(src)="86"> the following shall be inserted between the entries for Ireland and Slovakia :
(trg)="86"> Iirimaad ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :

(src)="87"> ‘ Romania
(trg)="87"> “ Rumeenia

(src)="88"> the following shall be inserted between the entries for Slovenia and Lithuania :
(trg)="88"> Sloveeniat ja Leedut käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :

(src)="89"> ‘ Bulgaria
(trg)="89"> “ Bulgaaria

(src)="90"> In Article 9 ( 2 ) the first , second and third paragraphs shall be replaced by the following :
(trg)="90"> Artikli 9 lõikes 2 asendatakse esimene , teine ja kolmas lõik järgmisega :

(src)="91"> The Board of Directors shall consist of twenty-eight directors and eighteen alternate directors .
(trg)="91"> Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest ja 18 asendusliikmest .

(src)="94"> The alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below :
(trg)="94"> Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt :

(src)="95"> two alternates nominated by the Federal Republic of Germany ,
(trg)="95"> kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="96"> two alternates nominated by the French Republic ,
(trg)="96"> kaks Prantsuse Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="97"> two alternates nominated by the Italian Republic ,
(trg)="97"> kaks Itaalia Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="98"> two alternates nominated by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ,
(trg)="98"> kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="99"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic ,
(trg)="99"> üks asendusliige , kelle nimetavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühisel kokkuleppel ,

(src)="100"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Belgium , the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands ,
(trg)="100"> üks asendusliige , kelle nimetavad Belgia Kuningriik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik ühisel kokkuleppel ,

(src)="101"> two alternates nominated by common accord between the Kingdom of Denmark , the Hellenic Republic , Ireland and Romania ,
(trg)="101"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Taani Kuningriik , Kreeka Vabariik , Iirimaa ja Rumeenia ühisel kokkuleppel ,

(src)="102"> two alternates nominated by common accord between the Republic of Estonia , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Austria , the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden ,
(trg)="102"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Eesti Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Austria Vabariik , Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik ühisel kokkuleppel ,

(src)="103"> three alternates nominated by common accord between the Republic of Bulgaria , the Czech Republic , the Republic of Cyprus , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic ,
(trg)="103"> kolm asendusliiget , kelle nimetavad Bulgaaria Vabariik , Tšehhi Vabariik , Küprose Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühisel kokkuleppel ,