# el/12005S.xml.gz
# sl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Πρωτόκολλο
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(trg)="2"> O pogojih in načinu sprejema republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo

(src)="3"> ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="3"> VISOKE POGODBENICE SO SE

(src)="4"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007 ,
(trg)="4"> OB UPOŠTEVANJU , da bosta Republika Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije 1. januarja 2007 ,

(src)="5"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο Ι-58 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι οι όροι και οι λεπτομέρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους ,
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo določa , da so pogoji in način sprejema urejeni s sporazumom med državo članico in državo kandidatko ,

(src)="6"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="6"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="7"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="7"> PRVI DEL

(src)="8"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="8"> NAČELA

(src)="9"> Άρθρο 1
(trg)="9"> Člen 1

(src)="10"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="10"> V tem protokolu :

(src)="11"> ως « Σύνταγμα » νοείται η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ,
(trg)="11"> izraz „ Ustava “ pomeni Pogodbo o Ustavi za Evropo ;

(src)="12"> ως « Συνθήκη ΕΚΑΕ » νοείται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , όπως συμπληρώνεται ή τροποποιείται από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση ,
(trg)="12"> izraz „ Pogodba ESAE “ pomeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred pristopom ;

(src)="13"> ως « παρόντα κράτη μέλη » νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου , η Τσεχική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λετονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Σλοβακική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="13"> izraz „ sedanje države članice “ pomeni Kraljevino Belgijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="14"> ως « νέα κράτη μέλη » νοούνται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία ,
(trg)="14"> izraz „ novi državi članici “ pomeni Republiko Bolgarijo in Romunijo ;

(src)="15"> ως « τα θεσμικά όργανα » , νοούνται τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί από το Σύνταγμα .
(trg)="15"> izraz „ institucije “ pomeni institucije , ustanovljene z Ustavo .

(src)="16"> Όταν στο παρόν Πρωτόκολλο γίνονται παραπομπές στο Σύνταγμα και στην Ένωση οι παραπομπές αυτές νοούνται , όπου ενδείκνυται , ως παραπομπές στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στην Κοινότητα που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντιστοίχως .
(trg)="16"> Sklicevanja na Ustavo in na Unijo se v tem protokolu glede na sobesedila štejejo za sklicevanja na Pogodbo ESAE oziroma na Skupnost , ustanovljeno s Pogodbo ESAE .

(src)="17"> Άρθρο 2
(trg)="17"> Člen 2

(src)="18"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , οι διατάξεις του Συντάγματος και της Συνθήκης ΕΚΑΕ και οι πριν από την προσχώρηση εκδοθείσες πράξεις των θεσμικών οργάνων δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται στα τα κράτη αυτά , υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα , στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="18"> Z dnem pristopa so določbe Ustave , Pogodbe ESAE in aktov , ki so jih institucije sprejele pred pristopom , za Bolgarijo in Romunijo zavezujoče in se v njiju uporabljajo pod pogoji , ki jih določajo Ustava , Pogodba ESAE in ta protokol .

(src)="19"> Άρθρο 3
(trg)="19"> Člen 3

(src)="20"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου .
(trg)="20"> Bolgarija in Romunija pristopata k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta .

(src)="21"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ευρίσκονται στην ίδια θέση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις , ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , καθώς και εκείνες του Συμβουλίου , που αφορούν την Ένωση και υιοθετήθηκαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη · κατά συνέπεια , σέβονται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις δηλώσεις αυτές , τα ψηφίσματα ή τις άλλες θέσεις , και λαμβάνουν τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους .
(trg)="21"> Bolgarija in Romunija sta v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi , ki zadevajo Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju , v enakem položaju kakor sedanje države članice ; ustrezno temu bosta spoštovali načela in smernice , izhajajoče iz navedenih izjav , resolucij ali drugih stališč , ter sprejeli ukrepe , ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja .

(src)="22"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που παρατίθενται στο Παράρτημα I. Οι εν λόγω συμβάσεις και πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ , για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία , την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο στις αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 4 .
(trg)="22"> Bolgarija in Romunija pristopata h konvencijam in protokolom , naštetim v Prilogi I . Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan , ki ga določi Svet v sklepih iz četrtega odstavka .

(src)="23"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες επιφέρουν όλες τις απαιτούμενες λόγω της προσχώρησης προσαρμογές των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 και δημοσιεύει το προσαρμοσθέν κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="23"> Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme evropske sklepe o prilagoditvah konvencij in protokolov iz tretjega odstavka , potrebnih zaradi pristopa , ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije .

(src)="24"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν , όσον αφορά τις Συμβάσεις και τα πρωτόκολλα της παραγράφου 3 , να εισαγάγουν τις διοικητικές και λοιπές ρυθμίσεις , όπως εκείνες που θα έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία της προσχώρησης από τα παρόντα κράτη μέλη ή από το Συμβούλιο , και να διευκολύνουν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών .
(trg)="24"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta glede na konvencije in protokole iz odstavka 3 uvedli take upravne in druge ukrepe , kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet , in olajšali dejansko sodelovanje med institucijami in organi ter telesi držav članic .

(src)="25"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής , δύναται να εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που συμπληρώνουν το Παράρτημα I με τις ανωτέρω συμβάσεις , συμφωνίες και πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .
(trg)="25"> Svet lahko na predlog Komisije soglasno sprejme evropske sklepe o dopolnitvi Priloge I s konvencijami , sporazumi in protokoli , podpisanimi pred pristopom .

(src)="26"> Στα ιδιαίτερα μέσα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα μέσα του άρθρου IV ‐ 438 του Συντάγματος .
(trg)="26"> Med instrumente iz tega členu , štejejo tudi tisti iz IV- 438. člena Ustave .

(src)="27"> Άρθρο 4
(trg)="27"> Člen 4

(src)="28"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , περί του οποίου το Πρωτόκολλο 17 του Συντάγματος σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και απαριθμούνται στο Παράρτημα II , καθώς και τυχόν άλλες πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται σε αυτές από την ημερομηνία της προσχώρησης .
(trg)="28"> Določbe schengenskega pravnega reda iz Protokola št. 17 o schengenskem pravnem redu , vključenem v okvir Evropske unije , priloženem k Ustavi , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , navedeni v Prilogi II , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , sprejeti pred dnem pristopa , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči in se v njiju uporabljajo z dnem pristopa .

(src)="29"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν μνημονεύονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε έκαστο των κρατών αυτών μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο συγκεκριμένο κράτος .
(trg)="29"> Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Evropske unije , in akti , ki na njem temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih prvi odstavek ne vsebuje , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči z dnem pristopa , vendar se v vsaki od teh državah uporabljajo šele na podlagi evropskega sklepa Sveta , sprejetega v ta namen po preveritvi v skladu z ustreznimi schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej državi izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="30"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="30"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo te določbe še uveljaviti .

(src)="31"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ ' αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="31"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri taki odločitvi , kolikor se ta nanaša na določbe schengenskega pravnega reda in na akte , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezani , pri katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="32"> Άρθρο 5
(trg)="32"> Člen 5

(src)="33"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-197 του Συντάγματος .
(trg)="33"> Bolgarija in Romunija od dne pristopa sodelujeta v ekonomski in monetarni uniji kot državi članici s posebno ureditvijo v smislu III-197. člena Ustave .

(src)="34"> Άρθρο 6
(trg)="34"> Člen 6

(src)="35"> Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήφθησαν ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη , με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους , δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="35"> Sporazumi ali konvencije , ki jih sklene ali začasno uporablja Unija z eno ali več tretjimi državami , mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države , so pod pogoji iz Ustave in tega protokola zavezujoči za Bolgarijo in Romunijo .

(src)="36"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που συνήψαν ή υπέγραψαν η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού .
(trg)="36"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta pod pogoji iz tega protokola pristopili k sporazumom in konvencijam , ki so jih skupaj sklenile ali podpisale Unija in sedanje države članice .

(src)="37"> Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που έχουν συνάψει ή υπογράψει η Ένωση και από κοινού τα παρόντα κράτη μέλη με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις προαναφερθείσες συμφωνίες ή συμβάσεις μεταξύ του Συμβουλίου , ενεργούντος ομοφώνως εξ ονόματος των κρατών μελών , και της εν λόγω τρίτης χώρας , τρίτων χωρών ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού .
(trg)="37"> Pristop Bolgarije in Romunije k sporazumom ali konvencijam , ki so jih Unija in sedanje države članice skupaj sklenile ali podpisale z določenimi tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami , se opravi s sklenitvijo protokolov k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic in tretjo državo oziroma tretjimi državami ali zadevno mednarodno organizacijo .

(src)="38"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="38"> O teh protokolih se v imenu držav članic na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , pogaja Komisija .

(src)="39"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="39"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov , ki jih je treba skleniti .

(src)="40"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="40"> Ta postopek ne posega v izvajanje pristojnosti Unije in ne vpliva na razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami glede sklenitve takih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="41"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη .
(trg)="41"> Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobita Bolgarija in Romunija enake pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice .

(src)="42"> Από την ημερομηνία της προσχώρησης και μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα απαραίτητα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών ή των συμβάσεων που έχουν συνάψει από κοινού η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη πριν από την προσχώρηση , πλην της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων .
(trg)="42"> Od dne pristopa in dokler ne začnejo veljati potrebni protokoli iz drugega odstavka , Bolgarija in Romunija uporabljata določbe sporazumov ali konvencij , ki so jih pred pristopom skupaj sklenile Unija in sedanje države članice , z izjemo sporazuma o prostem pretoku oseb , sklenjenega s Švico .

(src)="43"> Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει επίσης για τις συμφωνίες ή τις συμβάσεις τις οποίες η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν προσωρινά .
(trg)="43"> Ta obveznost velja tudi za tiste sporazume ali konvencije , za katere so se Unija in sedanje države članice dogovorile , da jih bodo uporabljale začasno .

(src)="44"> Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Ένωση και τα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους , λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα .
(trg)="44"> Do začetka veljavnosti protokolov iz drugega odstavka , Unija in države članice skupaj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe .

(src)="45"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής , της Καραϊβικής και του Ειρηνικού , αφενός , και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής , αφετέρου , η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 .
(trg)="45"> Bolgarija in Romunija pristopita k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške , karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani , ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju .

(src)="46"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="46"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da pod pogoji iz tega protokola pristopita k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma .

(src)="47"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες .
(trg)="47"> Od dne pristopa Bolgarija in Romunija uporabljata dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="48"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση .
(trg)="48"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="49"> Προς τούτο , τροποποιήσεις στις προαναφερθείσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .
(trg)="49"> V ta namen se lahko Unija o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa .

(src)="50"> Εάν οι τροποποιήσεις στις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την ημερομηνία προσχώρησης , η Ένωση διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας .
(trg)="50"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , tako da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="51"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών , κατά τα πρόσφατα έτη , στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία προϊόντων χάλυβα που προέρχονται από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες .
(trg)="51"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja pri uvozu jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v Bolgarijo in Romunijo v zadnjih letih .

(src)="52"> Προς τούτο , πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , γίνονται διαπραγματεύσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών σχετικά με τον χάλυβα , τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει με τρίτες χώρες .
(trg)="52"> V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="53"> Εφόσον οι τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης , ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου .
(trg)="53"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa , se uporabijo določbe prvega pododstavka .

(src)="54"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία με τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="54"> S sporazumi o ribolovu , ki sta jih Bolgarija in Romunija sklenili s tretjimi državami pred pristopom , upravlja Unija .

(src)="55"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="55"> Pravice in obveznosti Bolgarije in Romunije , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="56"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , μετά από πρόταση της Επιτροπής , τις κατάλληλες αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="56"> Čim prej , vsekakor pa pred prenehanjem veljavnosti sporazumov iz prvega pododstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezen primer ustrezno odloči o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljšanja nekaterih sporazumov za čas največ enega leta .

(src)="57"> Με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="57"> Z učinkom z dnem pristopa Bolgarija in Romunija odstopita od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="58"> Κατά τον βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ της Βουλγαρίας , της Ρουμανίας ή αμφοτέρων των κρατών αυτών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο , η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσφεύγουν σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="58"> Kolikor sporazumi med Bolgarijo , Romunijo ali obema državama na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz tega protokola , Bolgarija in Romunija ukreneta vse potrebno , da odpravita ugotovljene neskladnosti .

(src)="59"> Εάν η Βουλγαρία ή η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής .
(trg)="59"> Če se Bolgarija ali Romunija sooči s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v tem sporazumu .

(src)="60"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων των παραγράφων 2 , 5 και 6 .
(trg)="60"> Bolgarija in Romunija pod pogoji iz tega protokola pristopita k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami , ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz drugega , petega in šestega odstavka .

(src)="61"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες , των οποίων η Ένωση ή άλλα κράτη μέλη είναι επίσης μέρη , ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="61"> Bolgarija in Romunija , kolikor je to potrebno , sprejmeta ustrezne ukrepe , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov , katerih pogodbenica je tudi Unija ali druge države članice , prilagodita glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njunega pristopa k Uniji .

(src)="62"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη δυνατή ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό των οποίων η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="62"> Na dan pristopa ali takoj , ko je to mogoče , odstopita od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopita iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih pogodbenica oziroma članica je tudi Unija , razen če se njuno članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="63"> Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε συμβάσεις και συμφωνίες που έχει συνάψει ή υπογράψει η Ένωση , αυτές περιλαμβάνουν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες του άρθρου IV-438 του Συντάγματος .
(trg)="63"> Med konvencije in sporazume iz tega člena , ki jih je sklenila ali podpisala Unija , štejejo tudi tisti iz IV-438. člena Ustave .

(src)="64"> Άρθρο 7
(trg)="64"> Člen 7

(src)="65"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή .
(trg)="65"> Z evropskim zakonom Sveta se lahko razveljavijo prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="66"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="66"> Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odloča soglasno .

(src)="67"> Άρθρο 8
(trg)="67"> Člen 8

(src)="68"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="68"> Akti institucij na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe navedenih aktov .

(src)="69"> Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση , κατά τρόπο μη μεταβατικό , πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα , προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες .
(trg)="69"> Določbe tega protokola , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte institucij , imajo isto pravno naravo kakor določbe , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za navedene določbe .

(src)="70"> Άρθρο 9
(trg)="70"> Člen 9

(src)="72"> ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
(trg)="72"> DRUGI DEL

(src)="74"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="74"> NASLOV I

(src)="75"> ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="75"> INSTITUCIONALNE DOLOČBE

(src)="76"> Άρθρο 10
(trg)="76"> Člen 10

(src)="77"> Στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="77"> I . NASLOV

(src)="78"> « Η μερική ανανέωση των δικαστών λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής δεκατέσσερις και δεκατρείς δικαστές . »
(trg)="78"> « Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov , se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov . »

(src)="80"> « Άρθρο 48
(trg)="80"> « Člen 48

(src)="82"> Άρθρο 11
(trg)="82"> Člen 11

(src)="84"> η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="84"> se uvodni stavek nadomesti z naslednjim :

(src)="85"> Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο 164795737000 ευρώ , το οποίο αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη κατά τα ακόλουθα ποσά :
(trg)="85"> Kapital banke je 164795737000 EUR , države članice pa so vpisale naslednje deleže : “ ;

(src)="86"> μεταξύ των καταχωρίσεων για την Ιρλανδία και τη Σλοβακία , παρεμβάλλονται τα εξής :
(trg)="86"> med vnosa za Irsko in Slovaško se vstavi naslednje :

(src)="87"> « Ρουμανία
(trg)="87"> „ Romunija

(src)="88"> μεταξύ των καταχωρίσεων για τη Σλοβενία και τη Λιθουανία , παρεμβάλλονται τα εξής :
(trg)="88"> med vnosa za Slovenijo in Litvo se vstavi naslednje :

(src)="89"> « Βουλγαρία
(trg)="89"> „ Bolgarija

(src)="90"> Στο άρθρο 9 , παράγραφος 2 , το πρώτο , το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="90"> V drugem odstavku 9. člena se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim :

(src)="91"> Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι οκτώ τακτικά και δεκαοκτώ αναπληρωματικά μέλη .
(trg)="91"> Svet direktorjev sestavlja osemindvajset direktorjev in osemnajst namestnikov direktorjev .

(src)="94"> Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών ως εξής :
(trg)="94"> Namestnike direktorjev imenuje Svet guvernerjev za pet let , kakor sledi :

(src)="95"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ,
(trg)="95"> dva namestnika predlaga Zvezna republika Nemčija ,

(src)="96"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από τη Γαλλική Δημοκρατία ,
(trg)="96"> dva namestnika predlaga Francoska republika ,

(src)="97"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ιταλική Δημοκρατία ,
(trg)="97"> dva namestnika predlaga Italijanska republika ,

(src)="98"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="98"> dva namestnika predlaga Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ,

(src)="99"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία ,
(trg)="99"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagata Kraljevina Španija in Portugalska republika ,

(src)="100"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών ,
(trg)="100"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Belgija , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ,

(src)="101"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Δανίας , την Ελληνική Δημοκρατία , την Ιρλανδία και τη Ρουμανία ,
(trg)="101"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Danska , Helenska republika , Irska in Romunija ,

(src)="102"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Εσθονίας , τη Δημοκρατία της Λετονίας , τη Δημοκρατία της Λιθουανίας , τη Δημοκρατία της Αυστρίας , τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας ,
(trg)="102"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Estonija , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Avstrija , Republika Finska in Kraljevina Švedska ,

(src)="103"> τρία αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας , την Τσεχική Δημοκρατία , την Κυπριακή Δημοκρατία , τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας , τη Δημοκρατία της Μάλτας , τη Δημοκρατία της Πολωνίας , τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία ,
(trg)="103"> tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Bolgarija , Češka republika , Republika Ciper , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika ,

(src)="104"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή . » .
(trg)="104"> enega namestnika predlaga Komisija . » .

(src)="105"> Άρθρο 12
(trg)="105"> Člen 12

(src)="106"> Στο άρθρο 134 , παράγραφος 2 , της Συνθήκης ΕΚΑΕ , το πρώτο εδάφιο περί της συνθέσεως της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="106"> Prvi pododstavek člena 134 ( 2 ) Pogodbe ESAE o sestavi Znanstveno-tehničnega odbora se nadomesti z naslednjim :

(src)="107"> Η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από σαράντα ένα μέλη , που διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή . »
(trg)="107"> Odbor ima enainštirideset članov , ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo » .