# el/12005S.xml.gz
# lv/12005S.xml.gz


(src)="1"> Πρωτόκολλο
(trg)="1"> Protokols

(src)="2"> σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(trg)="2"> Par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā

(src)="3"> ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="3"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,

(src)="4"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007 ,
(trg)="4"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī ,

(src)="5"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο Ι-58 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι οι όροι και οι λεπτομέρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους ,
(trg)="5"> ŅEMOT VĒRĀ , ka I-58. pantā Līgumā par Konstitūciju Eiropai ir noteikts , ka uzņemšanas nosacījumus un procedūru nosaka dalībvalstu un attiecīgās kandidātvalsts līgums ;

(src)="6"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="6"> IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .

(src)="7"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="7"> PIRMĀ DAĻA

(src)="8"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="8"> PRINCIPI

(src)="9"> Άρθρο 1
(trg)="9"> 1. pants

(src)="10"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="10"> Šajā protokolā :

(src)="11"> ως « Σύνταγμα » νοείται η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ,
(trg)="11"> termins “ Konstitūcija ” nozīmē Līgumu par Konstitūciju Eiropai ;

(src)="12"> ως « Συνθήκη ΕΚΑΕ » νοείται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , όπως συμπληρώνεται ή τροποποιείται από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση ,
(trg)="12"> termins “ EAEK līgums ” nozīmē Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu , ņemot vērā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās ;

(src)="13"> ως « παρόντα κράτη μέλη » νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου , η Τσεχική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λετονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Σλοβακική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="13"> termins “ pašreizējās dalībvalstis ” nozīmē Beļģijas Karalisti , Čehijas Republiku , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Igaunijas Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Polijas Republiku , Portugāles Republiku , Slovēnijas Republiku , Slovākijas Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;

(src)="14"> ως « νέα κράτη μέλη » νοούνται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία ,
(trg)="14"> termins “ jaunās dalībvalstis ” nozīmē Bulgārijas Republiku un Rumāniju ;

(src)="15"> ως « τα θεσμικά όργανα » , νοούνται τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί από το Σύνταγμα .
(trg)="15"> termins “ iestādes ” nozīmē iestādes , kas paredzētas Konstitūcijā .

(src)="16"> Όταν στο παρόν Πρωτόκολλο γίνονται παραπομπές στο Σύνταγμα και στην Ένωση οι παραπομπές αυτές νοούνται , όπου ενδείκνυται , ως παραπομπές στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στην Κοινότητα που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντιστοίχως .
(trg)="16"> Šajā protokolā esošās atsauces uz Konstitūciju un Savienību attiecīgos gadījumos uzskata par atsaucēm uz , attiecīgi , EAEK līgumu un Kopienu , kas izveidota ar EAEK līgumu .

(src)="17"> Άρθρο 2
(trg)="17"> 2. pants

(src)="18"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , οι διατάξεις του Συντάγματος και της Συνθήκης ΕΚΑΕ και οι πριν από την προσχώρηση εκδοθείσες πράξεις των θεσμικών οργάνων δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται στα τα κράτη αυτά , υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα , στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="18"> Konstitūcija , EAEK līgums un akti , ko iestādes pieņēmušas pirms pievienošanās , no pievienošanās dienas ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami šajās valstīs atbilstīgi Konstitūcijā , EAEK līgumā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .

(src)="19"> Άρθρο 3
(trg)="19"> 3. pants

(src)="20"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου .
(trg)="20"> Bulgārija un Rumānija pievienojas lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē .

(src)="21"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ευρίσκονται στην ίδια θέση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις , ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , καθώς και εκείνες του Συμβουλίου , που αφορούν την Ένωση και υιοθετήθηκαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη · κατά συνέπεια , σέβονται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις δηλώσεις αυτές , τα ψηφίσματα ή τις άλλες θέσεις , και λαμβάνουν τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους .
(trg)="21"> Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un rezolūcijām vai citām nostājām , ko tās atbalstījušas , kā arī attiecībā uz deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , kas attiecas uz Savienību un kas pieņemtas , dalībvalstīm kopīgi vienojoties , Bulgārijas un Rumānijas statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalībvalstīm ; tās atbilstīgi ievēros principus un pamatnostādnes , kas izriet no šīm deklarācijām , rezolūcijām vai citām nostājām , un veiks pasākumus , kas var būt vajadzīgi , lai nodrošinātu to īstenošanu .

(src)="22"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που παρατίθενται στο Παράρτημα I. Οι εν λόγω συμβάσεις και πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ , για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία , την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο στις αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 4 .
(trg)="22"> Bulgārija un Rumānija pievienojas I pielikumā uzskaitītajām konvencijām un protokoliem . Šīs konvencijas un protokoli stājas spēkā attiecība uz Bulgāriju un Rumāniju dienā , ko Padome nosaka ar 4. punktā minētajiem lēmumiem .

(src)="23"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες επιφέρουν όλες τις απαιτούμενες λόγω της προσχώρησης προσαρμογές των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 και δημοσιεύει το προσαρμοσθέν κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="23"> Pēc Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vienprātīgi pieņem eirolēmumus , veicot visus pielāgojumus , kas sakarā ar pievienošanos vajadzīgi 3. punktā minētajās konvencijās un protokolos , un publicē pielāgoto tekstu “ Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ” .

(src)="24"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν , όσον αφορά τις Συμβάσεις και τα πρωτόκολλα της παραγράφου 3 , να εισαγάγουν τις διοικητικές και λοιπές ρυθμίσεις , όπως εκείνες που θα έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία της προσχώρησης από τα παρόντα κράτη μέλη ή από το Συμβούλιο , και να διευκολύνουν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών .
(trg)="24"> Attiecībā uz 3. punktā minētajām konvencijām un protokoliem Bulgārija un Rumānija apņemas ieviest administratīvus un citus pasākumus , piemēram pasākumus , ko līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , un sekmēt praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām .

(src)="25"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής , δύναται να εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που συμπληρώνουν το Παράρτημα I με τις ανωτέρω συμβάσεις , συμφωνίες και πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .
(trg)="25"> Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var pieņemt eirolēmumus , ar ko I pielikumu papildina ar konvencijām , nolīgumiem un protokoliem , kas parakstīti pirms pievienošanās dienas .

(src)="26"> Στα ιδιαίτερα μέσα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα μέσα του άρθρου IV ‐ 438 του Συντάγματος .
(trg)="26"> Konkrētie instrumenti , kas minēti šajā pantā , ietver instrumentus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .

(src)="27"> Άρθρο 4
(trg)="27"> 4. pants

(src)="28"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , περί του οποίου το Πρωτόκολλο 17 του Συντάγματος σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και απαριθμούνται στο Παράρτημα II , καθώς και τυχόν άλλες πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται σε αυτές από την ημερομηνία της προσχώρησης .
(trg)="28"> Šengenas acquis noteikumi , kuri minēti Konstitūcijas 17. protokolā par Šengenas acquis , kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kuri pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti šā protokola II pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki šādi akti , kuri var tikt pieņemti pirms pievienošanās dienas , ir saistoši Bulgārijai un Rumānijai un piemērojami tajās no pievienošanās dienas .

(src)="29"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν μνημονεύονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε έκαστο των κρατών αυτών μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο συγκεκριμένο κράτος .
(trg)="29"> Tie Šengenas acquis noteikumi , kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1. punktā , lai arī no pievienošanās dienas saistoši Bulgārijai un Rumānijai , katrā no šīm valstīm ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā valstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai .

(src)="30"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="30"> Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu lēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv tādu dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .

(src)="31"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ ' αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="31"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās šāda lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saistošiem aktiem , kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to .

(src)="32"> Άρθρο 5
(trg)="32"> 5. pants

(src)="33"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-197 του Συντάγματος .
(trg)="33"> Bulgārija un Rumānija no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalstis ar izņēmuma statusu , kā tās definētas Konstitūcijas III-197. pantā .

(src)="34"> Άρθρο 6
(trg)="34"> 6. pants

(src)="35"> Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήφθησαν ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη , με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους , δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="35"> Nolīgumi vai konvencijas ar vienu vai vairākām trešām valstīm , starptautiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem , ko noslēgusi vai provizoriski piemērojusi Savienība , ir saistošas Bulgārijai un Rumānijai atbilstīgi Konstitūcijā un šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem .

(src)="36"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που συνήψαν ή υπέγραψαν η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού .
(trg)="36"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis .

(src)="37"> Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που έχουν συνάψει ή υπογράψει η Ένωση και από κοινού τα παρόντα κράτη μέλη με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις προαναφερθείσες συμφωνίες ή συμβάσεις μεταξύ του Συμβουλίου , ενεργούντος ομοφώνως εξ ονόματος των κρατών μελών , και της εν λόγω τρίτης χώρας , τρίτων χωρών ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού .
(trg)="37"> Par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos nolīgumiem vai konvencijām ar konkrētām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .

(src)="38"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="38"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .

(src)="39"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="39"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .

(src)="40"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="40"> Šī procedūra neskar Savienības kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu noslēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .

(src)="41"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη .
(trg)="41"> Pievienojoties 2. punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , Bulgārija un Rumānija iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm .

(src)="42"> Από την ημερομηνία της προσχώρησης και μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα απαραίτητα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών ή των συμβάσεων που έχουν συνάψει από κοινού η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη πριν από την προσχώρηση , πλην της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων .
(trg)="42"> No pievienošanās dienas un līdz 2. punktā minēto nepieciešamo protokolu spēkā stāšanās dienai Bulgārija un Rumānija piemēro nolīgumus vai konvencijas , ko pirms pievienošanās kopīgi noslēgušas Savienība un pašreizējās dalībvalstis , izņemot nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos , kas noslēgts ar Šveici .

(src)="43"> Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει επίσης για τις συμφωνίες ή τις συμβάσεις τις οποίες η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν προσωρινά .
(trg)="43"> Šis pienākums attiecas arī uz nolīgumiem un konvencijām , ko Savienība un pašreizējās dalībvalstis ir vienojušās piemērot provizoriski .

(src)="44"> Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Ένωση και τα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους , λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα .
(trg)="44"> Kamēr nav stājušies spēkā 2. punktā minētie protokoli , Savienība un dalībvalstis , kopīgi rīkojoties , veic jebkādus atbilstīgus pasākumus , ievērojot savu attiecīgo kompetenci .

(src)="45"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής , της Καραϊβικής και του Ειρηνικού , αφενός , και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής , αφετέρου , η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 .
(trg)="45"> Bulgārija un Rumānija pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītajam Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas , Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem , no vienas puses , un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no otras puses .

(src)="46"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="46"> Bulgārija un Rumānija apņemas atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu , kā noteikts minētā līguma 128. pantā .

(src)="47"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες .
(trg)="47"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija piemēro divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Savienība noslēgusi ar trešām valstīm .

(src)="48"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση .
(trg)="48"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Savienībai .

(src)="49"> Προς τούτο , τροποποιήσεις στις προαναφερθείσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .
(trg)="49"> Šajā sakarā Savienība ir tiesīga pirms pievienošanās dienas apspriest ar attiecīgajām trešām valstīm iepriekšminēto divpusējo nolīgumu vai vienošanos grozījumus .

(src)="50"> Εάν οι τροποποιήσεις στις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την ημερομηνία προσχώρησης , η Ένωση διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας .
(trg)="50"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu izstrādājumu importu no trešām valstīm , lai tādējādi ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos .

(src)="51"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών , κατά τα πρόσφατα έτη , στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία προϊόντων χάλυβα που προέρχονται από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες .
(trg)="51"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi pēdējos gados importēti Bulgārijā un Rumānijā .

(src)="52"> Προς τούτο , πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , γίνονται διαπραγματεύσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών σχετικά με τον χάλυβα , τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει με τρίτες χώρες .
(trg)="52"> Šajā sakarā Savienība pirms pievienošanās dienas apspriež ar attiecīgajām trešām valstīm grozījumus , kādi jāveic divpusējos nolīgumos vai vienošanās , ko Savienība un trešās valstis noslēgušas par tērauda ražojumiem .

(src)="53"> Εφόσον οι τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης , ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου .
(trg)="53"> Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai , piemēro šā punkta pirmo daļu .

(src)="54"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία με τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="54"> Zvejniecības nolīgumus , ko Bulgārija un Rumānija pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .

(src)="55"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="55"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , Bulgārijas un Rumānijas tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .

(src)="56"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , μετά από πρόταση της Επιτροπής , τις κατάλληλες αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="56"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētās zvejas darbības varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .

(src)="57"> Με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="57"> No pievienošanās dienas Bulgārija un Rumānija pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .

(src)="58"> Κατά τον βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ της Βουλγαρίας , της Ρουμανίας ή αμφοτέρων των κρατών αυτών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο , η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσφεύγουν σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="58"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp Bulgāriju , Rumāniju vai abām šīm valstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no šā protokola , Bulgārija un Rumānija veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .

(src)="59"> Εάν η Βουλγαρία ή η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής .
(trg)="59"> Ja Bulgārijai vai Rumānijai rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms pievienošanās noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī valsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .

(src)="60"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων των παραγράφων 2 , 5 και 6 .
(trg)="60"> Atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem Bulgārija un Rumānija pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem nolīgumiem , kuru mērķis ir īstenot šā panta 2 . , 5. un 6. punktā minētos nolīgumus vai konvencijas .

(src)="61"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες , των οποίων η Ένωση ή άλλα κράτη μέλη είναι επίσης μέρη , ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="61"> Bulgārija un Rumānija vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas puses ir arī Savienība vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .

(src)="62"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη δυνατή ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό των οποίων η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="62"> Jo īpaši tās - no pievienošanās dienas vai agrākās iespējamās dienas pēc pievienošanās dienas - pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru dalībniece ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo valstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .

(src)="63"> Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε συμβάσεις και συμφωνίες που έχει συνάψει ή υπογράψει η Ένωση , αυτές περιλαμβάνουν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες του άρθρου IV-438 του Συντάγματος .
(trg)="63"> Šajā pantā esošās atsauces uz Savienības noslēgtām vai parakstītām konvencijām un nolīgumiem ietver arī konvencijas un nolīgumus , kas minēti Konstitūcijas IV-438. pantā .

(src)="64"> Άρθρο 7
(trg)="64"> 7. pants

(src)="65"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή .
(trg)="65"> Ar Padomes eirolikumu var atcelt šajā protokolā izklāstītos pārejas posma noteikumus , kad tie vairs nav piemērojami .

(src)="66"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="66"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu .

(src)="67"> Άρθρο 8
(trg)="67"> 8. pants

(src)="68"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="68"> Akti , ko pieņem iestādes , uz kurām attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu ; jo īpaši , minēto aktu grozīšanai paredzētās procedūras paliek spēkā .

(src)="69"> Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση , κατά τρόπο μη μεταβατικό , πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα , προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες .
(trg)="69"> Šā protokola noteikumiem , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas iestādes , un kuri nav pārejas posma pasākumi , ir tāds pats tiesiskais statuss kā noteikumiem , ko tie atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tādi paši noteikumi .

(src)="70"> Άρθρο 9
(trg)="70"> 9. pants

(src)="71"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="71"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .

(src)="72"> ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
(trg)="72"> OTRĀ DAĻA

(src)="73"> ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
(trg)="73"> KONSTITŪCIJAS PIELĀGOJUMI

(src)="74"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="74"> I SADAĻA

(src)="75"> ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="75"> ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI

(src)="76"> Άρθρο 10
(trg)="76"> 10. pants

(src)="77"> Στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="77"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu :

(src)="78"> « Η μερική ανανέωση των δικαστών λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής δεκατέσσερις και δεκατρείς δικαστές . »
(trg)="78"> “ Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus , pārmaiņus nomaina četrpadsmit un trīspadsmit tiesnešus . ” .

(src)="79"> Το άρθρο 48 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="79"> Konstitūcijai un EAEK līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 48. pantu aizstāj ar šādu pantu :

(src)="80"> « Άρθρο 48
(trg)="80"> “ 48. pants

(src)="81"> Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται από είκοσι επτά δικαστές . » .
(trg)="81"> Vispārējā tiesā ir divdesmit septiņi tiesneši . ” .

(src)="82"> Άρθρο 11
(trg)="82"> 11. pants

(src)="84"> η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="84"> ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi :

(src)="85"> Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο 164795737000 ευρώ , το οποίο αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη κατά τα ακόλουθα ποσά :
(trg)="85"> Bankas kapitāls ir 164795737000 euro , ko veido šāds dalībvalstu parakstītais kapitāls :

(src)="86"> μεταξύ των καταχωρίσεων για την Ιρλανδία και τη Σλοβακία , παρεμβάλλονται τα εξής :
(trg)="86"> starp tekstiem , kas attiecas uz Īriju un Slovākiju , iekļauj šādu tekstu :

(src)="87"> « Ρουμανία
(trg)="87"> “ Rumānija

(src)="88"> μεταξύ των καταχωρίσεων για τη Σλοβενία και τη Λιθουανία , παρεμβάλλονται τα εξής :
(trg)="88"> un starp tekstiem , kas attiecas uz Slovēniju un Lietuvu , iekļauj šādu tekstu :

(src)="89"> « Βουλγαρία
(trg)="89"> “ Bulgārija

(src)="90"> Στο άρθρο 9 , παράγραφος 2 , το πρώτο , το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="90"> 2 . Protokola 9. panta 2. punkta pirmo , otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām :

(src)="91"> Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι οκτώ τακτικά και δεκαοκτώ αναπληρωματικά μέλη .
(trg)="91"> Direktoru padomē ir divdesmit astoņi direktori un sešpadsmit direktoru aizstājēji .

(src)="92"> Τα τακτικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών .
(trg)="92"> Valde uz pieciem gadiem ieceļ direktorus , un katra dalībvalsts izvirza pa vienam kandidātam .

(src)="93"> Κάθε κράτος μέλος ορίζει από ένα μέλος καθώς επίσης και η Επιτροπή .
(trg)="93"> Arī Komisija izvirza vienu kandidātu .

(src)="94"> Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών ως εξής :
(trg)="94"> Valde uz pieciem gadiem šādi ieceļ direktoru aizstājējus :

(src)="95"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ,
(trg)="95"> divus aizstājējus , ko izvirza Francijas Republika ,

(src)="96"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από τη Γαλλική Δημοκρατία ,
(trg)="96"> divus aizstājējus , ko izvirza Vācijas Federatīvā Republika ,

(src)="97"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ιταλική Δημοκρατία ,
(trg)="97"> divus aizstājējus , ko izvirza Itālijas Republika ,

(src)="98"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="98"> divus aizstājējus , ko izvirza Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ,

(src)="99"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία ,
(trg)="99"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Spānijas Karaliste un Portugāles Republika ,

(src)="100"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών ,
(trg)="100"> vienu aizstājēju , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Beļģijas Karaliste , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste ,

(src)="101"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Δανίας , την Ελληνική Δημοκρατία , την Ιρλανδία και τη Ρουμανία ,
(trg)="101"> divus aizstājējus , ko , savstarpēji vienojoties , izvirza Dānijas karaliste , Grieķijas Republika , Īrija un Rumānija ,