# el/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Πρωτόκολλο διόρθωσης της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία , την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , που υπεγράφη στο Λουγκάνο στις 30 Οκτωβρίου 2007
(trg)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

(src)="2"> ( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147 της 10ης Ιουνίου 2009 )
(trg)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )

(src)="3"> Η παρούσα διόρθωση πραγματοποιήθηκε με πρωτόκολλο διόρθωσης το οποίο υπογράφηκε στις Βέρνη στις 20 Οκτωβρίου 2011 και του οποίου θεματοφύλακας είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας .
(trg)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .

(src)="4"> Στις σελίδες 33-34 , παράρτημα Ι :
(trg)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :

(src)="5"> Οι καταχωρίσεις για τα κατωτέρω κράτη διορθώνονται ως εξής :
(trg)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :

(src)="6"> στη Βουλγαρία το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2 του Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου , »
(trg)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,

(src)="7"> στην Εσθονία το άρθρο 86 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , »
(trg)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> στην Πολωνία το άρθρο 1103 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Kodeks postępowania cywilnego ) , »
(trg)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,

(src)="9"> στην Πορτογαλία το άρθρο 65 παράγραφος 1 σημείο β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Código de Processo Civil ) , στο μέτρο που ενδεχομένως περιλαμβάνει υπέρμετρες βάσεις δικαιοδοσίας , όπως αυτή των δικαστηρίων του τόπου στον οποίο ευρίσκεται το υποκατάστημα , πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση ( εφόσον είναι εγκατεστημένα στην Πορτογαλία ) όταν η επίδοση απευθύνεται στην κεντρική διοίκηση ( η οποία ευρίσκεται στην αλλοδαπή ) και το άρθρο 10 του Κώδικα Εργατικής Δικονομίας ( Código de Processo do Trabalho ) , στο μέτρο που ενδεχομένως περιλαμβάνει υπέρμετρες βάσεις δικαιοδοσίας , όπως αυτή των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του ενάγοντος σε αγωγές που αφορούν ατομικές συμβάσεις εργασίας που ασκούνται από εργαζόμενο εις βάρος του εργοδότη , »
(trg)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,

(src)="10"> στην Ελβετία το άρθρο 4 του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , »
(trg)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> στη Φινλανδία οι παράγραφοι 1 και 2 του τμήματος 18 ( 1 ) του κεφαλαίου 10 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , »
(trg)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> Στις σελίδες 35-36 , παράρτημα ΙΙ :
(trg)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :

(src)="13"> στη Βουλγαρία το “ окръжният съд ” , »
(trg)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,

(src)="14"> στην Ελβετία “ kantonales Vollstreckungsgericht ” / “ tribunal cantonal de l ’ exécution ” / “ giudice cantonale dell ’ esecuzione ” , »
(trg)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,

(src)="15"> στο Ηνωμένο Βασίλειο : [ … ]
(trg)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )

(src)="16"> στη Σκωτία : το “ Court of Session ” , ή στην περίπτωση απόφασης διατροφής , το “ Sheriff Court ” μετά από παραπομπή των “ Scottish Ministers ” ·
(trg)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;

(src)="18"> Στις σελίδες 37-38 , παράρτημα ΙΙΙ :
(trg)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :

(src)="19"> στην Ισπανία το “ Juzgado de Primera Instancia ” το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση , προκειμένου η “ Audiencia Provincial ” να αποφανθεί για το ένδικο μέσο , »
(trg)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,

(src)="20"> στην Ελβετία το ανώτερο δικαστήριο του καντονίου , » .
(trg)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;

(src)="21"> Στη σελίδα 43 , το παράρτημα ΙΧ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :

(src)="22"> « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
(trg)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX

(src)="23"> Τα κράτη και οι κανόνες στους οποίους αναφέρεται το άρθρο ΙΙ του πρωτοκόλλου 1 έχουν ως εξής :
(trg)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :

(src)="24"> Γερμανία άρθρα 68 , 72 , 73 και 74 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Zivilprozessordnung ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ,
(trg)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="25"> Εσθονία άρθρο 214 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 216 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ,
(trg)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="26"> Λετονία άρθρα 78 , 79 , 80 και 81 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Civilprocesa likums ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ,
(trg)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="27"> Λιθουανία άρθρο 47 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Ουγγαρία άρθρα 58 έως 60 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Polgári perrendtartás ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ,
(trg)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="29"> Αυστρία άρθρο 21 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Zivilprozessordnung ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ,
(trg)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="30"> Πολωνία άρθρα 84 και 85 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Kodeks postepowania ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ( przypozwanie ) ,
(trg)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="31"> Σλοβενία άρθρο 204 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Zakon o pravdnem postopku ) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης / ειδοποίηση τριτοδιαδίκου . » .
(trg)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .

# el/22009A0610_01_.xml.gz
# ga/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Σύμβαση
(trg)="1"> Coinbhinsiún

(src)="2"> για τη διεθνή δικαιοδοσία , την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
(trg)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

(src)="3"> ΠΡΟΟΙΜΙΟ
(trg)="3"> BROLLACH

(src)="4"> ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ,
(trg)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,

(src)="5"> ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για την ενίσχυση στο έδαφός τους της έννομης προστασίας των προσώπων που είναι εγκατεστημένα σε αυτό ,
(trg)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,

(src)="6"> ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό να καθορισθεί η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων τους , να διευκολυνθεί η αναγνώριση και να καθιερωθεί ταχεία διαδικασία για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των αποφάσεων , των δημοσίων εγγράφων και των δικαστικών συμβιβασμών ,
(trg)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,

(src)="7"> ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ των μεταξύ τους δεσμών οι οποίοι στον οικονομικό τομέα έχουν κατοχυρωθεί με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ,
(trg)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="8"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
(trg)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :

(src)="9"> τη σύμβαση των Βρυξελλών της 27ης  Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , όπως τροποποιήθηκε με τις συμβάσεις προσχωρήσεως κατά τις διαδοχικές διευρύνσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,
(trg)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,

(src)="10"> τη σύμβαση του Λουγκάνο , της 16ης  Σεπτεμβρίου 1988 , για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , η οποία επεκτείνει την εφαρμογή των κανόνων της σύμβασης των Βρυξελλών του 1968 σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ,
(trg)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="11"> τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ .  44 / 2001 του Συμβουλίου , της 22ας  Δεκεμβρίου 2000 , για τη διεθνή δικαιοδοσία , την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , ο οποίος αντικατέστησε την προαναφερόμενη σύμβαση των Βρυξελλών ,
(trg)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,

(src)="12"> τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας , για τη διεθνή δικαιοδοσία , την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19  Οκτωβρίου 2005 ,
(trg)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,

(src)="13"> ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΙΣΘΕΙ ότι η επέκταση των αρχών που ορίζονται στον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ .  44 / 2001 και έναντι των συμβαλλομένων μερών της παρούσας πράξης θα ενισχύσει τη νομική και οικονομική συνεργασία ,
(trg)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,

(src)="14"> ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης ,
(trg)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,

(src)="15"> ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ με αυτό το πνεύμα να συνάψουν την παρούσα σύμβαση , και
(trg)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus

(src)="16"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
(trg)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :

(src)="17"> ΤΙΤΛΟΣ  I
(trg)="17"> TEIDEAL  I

(src)="18"> ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(trg)="18"> RAON FEIDHME

(src)="19"> Άρθρο  1
(trg)="19"> Airteagal  1

(src)="20"> Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου .
(trg)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .

(src)="21"> Δεν καλύπτει , ιδίως φορολογικές , τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις .
(trg)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .

(src)="22"> Εξαιρούνται από την εφαρμογή της :
(trg)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :

(src)="23"> η προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων , οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων , οι κληρονομικές σχέσεις ·
(trg)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;

(src)="24"> οι πτωχεύσεις , οι πτωχευτικοί συμβιβασμοί και άλλες ανάλογες διαδικασίες ·
(trg)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;

(src)="25"> η κοινωνική ασφάλιση ·
(trg)="25"> slándáil shóisialta ;

(src)="26"> η διαιτησία .
(trg)="26"> eadráin .

(src)="27"> Στην παρούσα σύμβαση , υπό τον όρο « δεσμευόμενο από την παρούσα σύμβαση κράτος » νοείται κάθε κράτος που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης ή κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας .
(trg)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .

(src)="28"> Μπορεί επίσης να νοείται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα .
(trg)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .

(src)="29"> ΤΙΤΛΟΣ  II
(trg)="29"> TEIDEAL  II

(src)="30"> ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
(trg)="30"> DLÍNSE

(src)="31"> ΤΜΗΜΑ  1
(trg)="31"> ROINN  1

(src)="32"> Γενικές διατάξεις
(trg)="32"> Forálacha Ginearálta

(src)="33"> Άρθρο  2
(trg)="33"> Airteagal  2

(src)="34"> Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας σύμβασης , τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους αυτού , ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους .
(trg)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .

(src)="35"> Τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια του δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους στο οποίο κατοικούν , υπάγονται , στο κράτος αυτό , στους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρμόζονται στους ημεδαπούς .
(trg)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .

(src)="36"> Άρθρο  3
(trg)="36"> Airteagal  3

(src)="37"> Τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους μπορούν να εναχθούν ενώπιον των δικαστηρίων άλλου δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στα τμήματα  2 έως 7 του παρόντος τίτλου .
(trg)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .

(src)="38"> Δεν εφαρμόζονται έναντι αυτών ιδίως οι εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι .
(trg)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .

(src)="39"> Άρθρο  4
(trg)="39"> Airteagal  4

(src)="40"> Αν ο εναγόμενος δεν έχει κατοικία στο έδαφος δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους , η διεθνής δικαιοδοσία σε κάθε δεσμευόμενο από την παρούσα σύμβαση κράτος ρυθμίζεται από το δίκαιο του κράτους αυτού , με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 .
(trg)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .

(src)="41"> Κατά του εναγομένου αυτού , κάθε πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους , ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του , μπορεί να επικαλεσθεί στο κράτος αυτό , όπως και οι ημεδαποί , τους εκεί ισχύοντες κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας , και ιδίως εκείνους που προβλέπονται στο παράρτημα  Ι .
(trg)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.

(src)="42"> ΤΜΗΜΑ  2
(trg)="42"> ROINN  2

(src)="43"> Ειδικές δικαιοδοσίες
(trg)="43"> Dlínse Speisialta

(src)="44"> Άρθρο  5
(trg)="44"> Airteagal  5

(src)="45"> Πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους μπορεί να εναχθεί σε άλλο δεσμευόμενο από την παρούσα σύμβαση κράτος :
(trg)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :

(src)="46"> ως προς διαφορές εκ συμβάσεως , ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή ·
(trg)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;

(src)="47"> για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας διάταξης και εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά , ο τόπος εκπλήρωσης της επίδικης παροχής είναι :
(trg)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :

(src)="48"> εφόσον πρόκειται για πώληση εμπορευμάτων , ο τόπος του δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους όπου , δυνάμει της σύμβασης , έγινε ή έπρεπε να γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων ,
(trg)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,

(src)="49"> εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών , ο τόπος του δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους όπου , δυνάμει της σύμβασης , έγινε ή έπρεπε να γίνει η παροχή των υπηρεσιών ·
(trg)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;

(src)="50"> αν το στοιχείο  β ) δεν εφαρμόζεται , τυγχάνει εφαρμογής το στοιχείο  α ) ·
(trg)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;

(src)="51"> ως προς υποχρεώσεις διατροφής :
(trg)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,

(src)="54"> σε περιπτώσεις αγωγής αποζημίωσης ή αγωγής αποκατάστασης της προτέρας κατάστασης που θεμελιώνεται σε αξιόποινη πράξη , ενώπιον του δικαστηρίου όπου ασκείται η ποινική δίωξη , κατά το μέτρο που σύμφωνα με το δίκαιό του το δικαστήριο αυτό μπορεί να επιληφθεί της πολιτικής αγωγής ·
(trg)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;

(src)="55"> ως προς διαφορές σχετικές με την εκμετάλλευση υποκαταστήματος , πρακτορείου ή κάθε άλλης εγκατάστασης , ενώπιον του δικαστηρίου της τοποθεσίας τους ·
(trg)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;

(src)="56"> υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτή , trustee ή δικαιούχου ενός trust που έχει συσταθεί είτε δυνάμει νόμου είτε γραπτά ή προφορικά με γραπτή επιβεβαίωση , ενώπιον των δικαστηρίων του δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους στο έδαφος του οποίου το trust είχε την έδρα του ·
(trg)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;

(src)="57"> ως προς διαφορές σχετικές με πληρωμή της αμοιβής που απαιτείται για την αρωγή ή τη διάσωση φορτίου ή ναύλου , ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου το εν λόγω φορτίο ή ο αντίστοιχος ναύλος :
(trg)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :

(src)="58"> έχει κατασχεθεί για να εξασφαλισθεί η πληρωμή αυτή · ή
(trg)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;

(src)="59"> θα μπορούσε να είχε κατασχεθεί για το σκοπό αυτό , αλλά παρασχέθηκε εγγύηση ή άλλου είδους ασφάλεια ·
(trg)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .

(src)="61"> Άρθρο 6
(trg)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :

(src)="62"> Πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους μπορεί επίσης να εναχθεί :
(trg)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;

(src)="63"> αν υπάρχουν πολλοί εναγόμενοι , ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας ενός εξ αυτών , εφόσον υπάρχει τόσο στενή συνάφεια μεταξύ των αγωγών ώστε να ενδείκνυται να συνεκδικασθούν και να κριθούν συγχρόνως , προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης ασυμβίβαστων αποφάσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χωριστή εκδίκασή τους ·
(trg)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;

(src)="64"> αν πρόκειται για προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή ή άλλη προσεπίκληση , ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης , εκτός αν μόνος σκοπός τους ήταν να απομακρύνουν τον εγγυητή ή τον προσεπικαλούμενο από το δικαστήριο που θα είχε διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωσή τους ·
(trg)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;

(src)="65"> αν πρόκειται για ανταγωγή που απορρέει από την ίδια σύμβαση ή τα ίδια πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η κύρια αγωγή , ενώπιον του δικαστηρίου όπου είναι εκκρεμής η αγωγή αυτή ·
(trg)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .

(src)="66"> ως προς διαφορές εκ συμβάσεως , εάν η αγωγή μπορεί να συνδυασθεί με αγωγή κατά του ιδίου εναγομένου σε διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου , ενώπιον του δικαστηρίου του δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους της τοποθεσίας του ακινήτου .
(trg)="66"> Airteagal  7

(src)="67"> Άρθρο 7
(trg)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .

(src)="68"> Όταν , σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση , δικαστήριο δεσμευομένου από την παρούσα σύμβαση κράτους έχει διεθνή δικαιοδοσία για να κρίνει αγωγές αστικής ευθύνης που απορρέουν από χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση πλοίου , το δικαστήριο αυτό ή κάθε άλλο που το υποκαθιστά , σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο αυτού του κράτους , εκδικάζει και τα αιτήματα σχετικά με τον περιορισμό αυτής της ευθύνης .
(trg)="68"> ROINN  3

(src)="69"> ΤΜΗΜΑ  3
(trg)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas

(src)="70"> Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων
(trg)="70"> Airteagal  8

(src)="71"> Άρθρο 8
(trg)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .

(src)="72"> Σε υποθέσεις ασφαλίσεων η διεθνής δικαιοδοσία ρυθμίζεται από το παρόν τμήμα , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  4 και του άρθρου  5 παράγραφος  5 .
(trg)="72"> Airteagal  9

(src)="73"> Άρθρο 9
(trg)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :