# el/12005S.xml.gz
# et/12005S.xml.gz


(src)="1"> Πρωτόκολλο
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(trg)="2"> Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev

(src)="3"> ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="3"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,

(src)="4"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007 ,
(trg)="4"> VÕTTES ARVESSE , et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia saavad 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liidu liikmeteks ;

(src)="5"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο Ι-58 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι οι όροι και οι λεπτομέρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους ,
(trg)="5"> VÕTTES ARVESSE Euroopa põhiseaduse lepingu artiklis I-58 sätestatut , mille kohaselt lepivad liikmesriigid kandidaatriigiga kokku vastuvõtmise tingimused ja korra ,

(src)="6"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="6"> ON KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes , mis lisatakse Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule :

(src)="7"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="7"> ESIMENE OSA

(src)="8"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="8"> PÕHIMÕTTED

(src)="9"> Άρθρο 1
(trg)="9"> Artikkel 1

(src)="10"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="10"> Käesolevas protokollis :

(src)="11"> ως « Σύνταγμα » νοείται η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ,
(trg)="11"> “ põhiseadus ” on Euroopa põhiseaduse leping ;

(src)="12"> ως « Συνθήκη ΕΚΑΕ » νοείται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , όπως συμπληρώνεται ή τροποποιείται από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση ,
(trg)="12"> “ Euratomi asutamisleping ” on Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega ;

(src)="13"> ως « παρόντα κράτη μέλη » νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου , η Τσεχική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λετονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Σλοβακική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="13"> “ praegused liikmesriigid ” on Belgia Kuningriik , Tšehhi Vabariik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Eesti Vabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Poola Vabariik , Portugali Vabariik , Sloveenia Vabariik , Slovaki Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ;

(src)="14"> ως « νέα κράτη μέλη » νοούνται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία ,
(trg)="14"> “ uued liikmesriigid ” on Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ;

(src)="15"> ως « τα θεσμικά όργανα » , νοούνται τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί από το Σύνταγμα .
(trg)="15"> “ institutsioonid ” on põhiseadusega asutatud institutsioonid .

(src)="16"> Όταν στο παρόν Πρωτόκολλο γίνονται παραπομπές στο Σύνταγμα και στην Ένωση οι παραπομπές αυτές νοούνται , όπου ενδείκνυται , ως παραπομπές στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στην Κοινότητα που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντιστοίχως .
(trg)="16"> Käesolevas protokollis esinevaid viiteid põhiseadusele ja liidule käsitatakse vajadusel viidetena vastavalt Euratomi asutamislepingule ja Euratomi asutamislepingu alusel asutatud ühendusele .

(src)="17"> Άρθρο 2
(trg)="17"> Artikkel 2

(src)="18"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , οι διατάξεις του Συντάγματος και της Συνθήκης ΕΚΑΕ και οι πριν από την προσχώρηση εκδοθείσες πράξεις των θεσμικών οργάνων δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται στα τα κράτη αυτά , υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα , στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="18"> Alates ühinemiskuupäevast on põhiseaduse sätted , Euratomi asutamisleping ning institutsioonide poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt põhiseaduses , Euratomi asutamislepingus ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustele .

(src)="19"> Άρθρο 3
(trg)="19"> Artikkel 3

(src)="20"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου .
(trg)="20"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad otsuste ja lepingutega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad .

(src)="21"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ευρίσκονται στην ίδια θέση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις , ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , καθώς και εκείνες του Συμβουλίου , που αφορούν την Ένωση και υιοθετήθηκαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη · κατά συνέπεια , σέβονται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις δηλώσεις αυτές , τα ψηφίσματα ή τις άλλες θέσεις , και λαμβάνουν τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους .
(trg)="21"> Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide , resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide , resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes , mis käsitlevad liitu , on Bulgaaria ja Rumeenia samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid ; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest , resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid .

(src)="22"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που παρατίθενται στο Παράρτημα I. Οι εν λόγω συμβάσεις και πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ , για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία , την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο στις αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 4 .
(trg)="22"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega . Kõnealused konventsioonid ja protokollid jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kuupäeval , mille nõukogu määrab kindlaks lõikes 4 osutatud otsustes .

(src)="23"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες επιφέρουν όλες τις απαιτούμενες λόγω της προσχώρησης προσαρμογές των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 και δημοσιεύει το προσαρμοσθέν κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="23"> Nõukogu võtab ühehäälselt komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastu Euroopa otsused , millega tehakse kõik lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused , ning avaldab kohandatud teksti Euroopa Liidu Teatajas .

(src)="24"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν , όσον αφορά τις Συμβάσεις και τα πρωτόκολλα της παραγράφου 3 , να εισαγάγουν τις διοικητικές και λοιπές ρυθμίσεις , όπως εκείνες που θα έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία της προσχώρησης από τα παρόντα κράτη μέλη ή από το Συμβούλιο , και να διευκολύνουν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών .
(trg)="24"> Lõikes 3 osutatud konventsioonide ja protokollide suhtes kohustuvad Bulgaaria ja Rumeenia võtma kasutusele haldus- ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on ühinemiskuupäevaks vastu võtnud , ning hõlbustama praktilist koostööd liikmesriikide asutuste ja organisatsioonide vahel .

(src)="25"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής , δύναται να εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που συμπληρώνουν το Παράρτημα I με τις ανωτέρω συμβάσεις , συμφωνίες και πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .
(trg)="25"> Nõukogu võib ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa otsused , millega täiendatakse I lisa selliste konventsioonide , lepingute ja protokollidega , millele on alla kirjutatud enne ühinemiskuupäeva .

(src)="26"> Στα ιδιαίτερα μέσα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα μέσα του άρθρου IV ‐ 438 του Συντάγματος .
(trg)="26"> Käesolevas artiklis osutatud konkreetsete dokumentide hulka kuuluvad põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud dokumendid .

(src)="27"> Άρθρο 4
(trg)="27"> Artikkel 4

(src)="28"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , περί του οποίου το Πρωτόκολλο 17 του Συντάγματος σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και απαριθμούνται στο Παράρτημα II , καθώς και τυχόν άλλες πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται σε αυτές από την ημερομηνία της προσχώρησης .
(trg)="28"> Schengeni acquis ' sätted , millele on osutatud põhiseadusele lisatud 17. protokollis Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' kohta , ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud II lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on võetud vastu enne ühinemiskuupäeva , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates ühinemiskuupäevast .

(src)="29"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν μνημονεύονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε έκαστο των κρατών αυτών μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο συγκεκριμένο κράτος .
(trg)="29"> Need Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis ' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad alates ühinemiskuupäevast , kuid neid kohaldatakse kummaski nimetatud riigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases riigis on kõnealuse acquis ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .

(src)="30"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="30"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .

(src)="31"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ ' αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="31"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis ' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .

(src)="32"> Άρθρο 5
(trg)="32"> Artikkel 5

(src)="33"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-197 του Συντάγματος .
(trg)="33"> Alates ühinemiskuupäevast osalevad Bulgaaria ja Rumeenia majandus- ja rahaliidus kui liikmesriigid , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III-197 tähenduses .

(src)="34"> Άρθρο 6
(trg)="34"> Artikkel 6

(src)="35"> Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήφθησαν ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη , με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους , δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="35"> Lepingud või konventsioonid , mille liit on sõlminud ühe või mitme kolmanda riigiga , rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda riigi kodanikuga või mida ta ajutiselt kohaldab , on Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad põhiseaduses ja käesolevas protokollis sätestatud tingimustel .

(src)="36"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που συνήψαν ή υπέγραψαν η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού .
(trg)="36"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud või alla kirjutanud .

(src)="37"> Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που έχουν συνάψει ή υπογράψει η Ένωση και από κοινού τα παρόντα κράτη μέλη με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις προαναφερθείσες συμφωνίες ή συμβάσεις μεταξύ του Συμβουλίου , ενεργούντος ομοφώνως εξ ονόματος των κρατών μελών , και της εν λόγω τρίτης χώρας , τρίτων χωρών ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού .
(trg)="37"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine lepingute ja konventsioonidega , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud teatavate kolmandate riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega või mille nad on alla kirjutanud , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .

(src)="38"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="38"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .

(src)="39"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="39"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .

(src)="40"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="40"> See menetlus ei mõjuta liidu pädevust ega volituste jagamist liidu ja liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .

(src)="41"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη .
(trg)="41"> Lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad Bulgaarial ja Rumeenial nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel .

(src)="42"> Από την ημερομηνία της προσχώρησης και μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα απαραίτητα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών ή των συμβάσεων που έχουν συνάψει από κοινού η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη πριν από την προσχώρηση , πλην της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων .
(trg)="42"> Ühinemiskuupäevast kuni lõikes 2 osutatud vajalike protokollide jõustumiseni kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia lepinguid või konventsioone , mille liit ja praegused liikmesriigid on ühiselt sõlminud enne ühinemist , välja arvatud Šveitsiga isikute vaba liikumise kohta sõlmitud leping .

(src)="43"> Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει επίσης για τις συμφωνίες ή τις συμβάσεις τις οποίες η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν προσωρινά .
(trg)="43"> Seda kohustust kohaldatakse ka nende lepingute ja konventsioonide suhtes , mille ajutises kohaldamises liit ja praegused liikmesriigid on kokku leppinud .

(src)="44"> Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Ένωση και τα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους , λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα .
(trg)="44"> Kuni lõikes 2 osutatud protokollide jõustumiseni võtavad liit ja liikmesriigid vastavalt vajadusele ühiselt oma vastava pädevuse piires kõik asjakohased meetmed .

(src)="45"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής , της Καραϊβικής και του Ειρηνικού , αφενός , και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής , αφετέρου , η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 .
(trg)="45"> Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad partnerluslepinguga ühelt poolt Aafrika , Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel , mis on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal .

(src)="46"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="46"> Bulgaaria ja Rumeenia kohustuvad käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga vastavalt selle lepingu artiklile 128.

(src)="47"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες .
(trg)="47"> Alates ühinemiskuupäevast kohaldavad Bulgaaria ja Rumeenia liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja -kokkuleppeid .

(src)="48"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση .
(trg)="48"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist liiduga .

(src)="49"> Προς τούτο , τροποποιήσεις στις προαναφερθείσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .
(trg)="49"> Sellega seoses võib liit pidada asjaomaste kolmandate riikidega enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi eespool mainitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muutmise üle .

(src)="50"> Εάν οι τροποποιήσεις στις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την ημερομηνία προσχώρησης , η Ένωση διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας .
(trg)="50"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist .

(src)="51"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών , κατά τα πρόσφατα έτη , στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία προϊόντων χάλυβα που προέρχονται από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες .
(trg)="51"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest Bulgaariasse ja Rumeeniasse viimastel aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .

(src)="52"> Προς τούτο , πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , γίνονται διαπραγματεύσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών σχετικά με τον χάλυβα , τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει με τρίτες χώρες .
(trg)="52"> Sellega seoses peetakse enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete teraselepingute ja -kokkulepete vajaliku muutmise üle .

(src)="53"> Εφόσον οι τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης , ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου .
(trg)="53"> Kui kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud , kohaldatakse esimese lõigu sätteid .

(src)="54"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία με τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="54"> Enne ühinemist Bulgaaria ja Rumeenia poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .

(src)="55"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="55"> Nendest lepingutest tulenevad Bulgaaria ja Rumeenia õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .

(src)="56"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , μετά από πρόταση της Επιτροπής , τις κατάλληλες αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="56"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .

(src)="57"> Με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="57"> Alates ühinemiskuupäevast taganevad Bulgaaria ja Rumeenia kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk-Euroopa vabakaubandusleping .

(src)="58"> Κατά τον βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ της Βουλγαρίας , της Ρουμανίας ή αμφοτέρων των κρατών αυτών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο , η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσφεύγουν σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="58"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt Bulgaaria , Rumeenia või mõlemad nimetatud riigid ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad Bulgaaria ja Rumeenia vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .

(src)="59"> Εάν η Βουλγαρία ή η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής .
(trg)="59"> Kui Bulgaarial ja Rumeenial on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .

(src)="60"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων των παραγράφων 2 , 5 και 6 .
(trg)="60"> Käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia sisekokkulepetega , mille praegused liikmesriigid on sõlminud lõigetes 2 , 5 ja 6 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks .

(src)="61"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες , των οποίων η Ένωση ή άλλα κράτη μέλη είναι επίσης μέρη , ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="61"> Vajaduse korral võtavad Bulgaaria ja Rumeenia asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osaleb ka liit või milles osalevad ka teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .

(src)="62"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη δυνατή ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό των οποίων η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="62"> Ühinemiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .

(src)="63"> Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε συμβάσεις και συμφωνίες που έχει συνάψει ή υπογράψει η Ένωση , αυτές περιλαμβάνουν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες του άρθρου IV-438 του Συντάγματος .
(trg)="63"> käesolev artikkel viitab liidu poolt sõlmitud või allakirjutatud konventsioonidele ja lepingutele , hõlmavad need samuti põhiseaduse artiklis IV-438 osutatud konventsioone ja lepinguid .

(src)="64"> Άρθρο 7
(trg)="64"> Artikkel 7

(src)="65"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή .
(trg)="65"> Käesoleva protokolli üleminekusätted , kui need ei ole enam kohaldatavad , võib kehtetuks tunnistada nõukogu Euroopa seadusega .

(src)="66"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="66"> Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga .

(src)="67"> Άρθρο 8
(trg)="67"> Artikkel 8

(src)="68"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="68"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .

(src)="69"> Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση , κατά τρόπο μη μεταβατικό , πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα , προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες .
(trg)="69"> Käesoleva protokolli sätetel , mille eesmärgiks või tagajärjeks on institutsioonide poolt vastu võetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine muul viisil kui üleminekumeetmena , on samasugune õigusjõud nagu nendel sätetel , mida nendega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse , ning nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad .

(src)="70"> Άρθρο 9
(trg)="70"> Artikkel 9

(src)="71"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="71"> Põhiseaduse ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva protokolliga ettenähtud erandid .

(src)="72"> ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
(trg)="72"> TEINE OSA

(src)="73"> ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
(trg)="73"> PÕHISEADUSE MUUTMINE

(src)="74"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="74"> I JAOTIS

(src)="75"> ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="75"> INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED

(src)="76"> Άρθρο 10
(trg)="76"> Artikkel 10

(src)="77"> Στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="77"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega :

(src)="78"> « Η μερική ανανέωση των δικαστών λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής δεκατέσσερις και δεκατρείς δικαστές . »
(trg)="78"> “ Kui kohtunikke iga kolme aasta järel osaliselt välja vahetatakse , asendatakse vaheldumisi neliteist ja kolmteist kohtunikku . ”

(src)="79"> Το άρθρο 48 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="79"> Põhiseadusele ja Euratomi asutamislepingule lisatud 3. protokolli ( Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kinnitamise kohta ) artikkel 48 asendatakse järgmisega :

(src)="80"> « Άρθρο 48
(trg)="80"> “ Artikkel 48

(src)="81"> Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται από είκοσι επτά δικαστές . » .
(trg)="81"> Üldkohus koosneb kahekümne seitsmest kohtunikust . ”

(src)="82"> Άρθρο 11
(trg)="82"> Artikkel 11

(src)="84"> η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="84"> sissejuhatav lause asendatakse järgmisega :

(src)="85"> Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο 164795737000 ευρώ , το οποίο αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη κατά τα ακόλουθα ποσά :
(trg)="85"> Panga kapital on 164795737000 EUR , mille liikmesriigid märgivad järgmiselt :

(src)="86"> μεταξύ των καταχωρίσεων για την Ιρλανδία και τη Σλοβακία , παρεμβάλλονται τα εξής :
(trg)="86"> Iirimaad ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :

(src)="87"> « Ρουμανία
(trg)="87"> “ Rumeenia

(src)="88"> μεταξύ των καταχωρίσεων για τη Σλοβενία και τη Λιθουανία , παρεμβάλλονται τα εξής :
(trg)="88"> Sloveeniat ja Leedut käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne :

(src)="89"> « Βουλγαρία
(trg)="89"> “ Bulgaaria

(src)="90"> Στο άρθρο 9 , παράγραφος 2 , το πρώτο , το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο :
(trg)="90"> Artikli 9 lõikes 2 asendatakse esimene , teine ja kolmas lõik järgmisega :

(src)="91"> Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι οκτώ τακτικά και δεκαοκτώ αναπληρωματικά μέλη .
(trg)="91"> Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest ja 18 asendusliikmest .

(src)="94"> Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών ως εξής :
(trg)="94"> Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt :

(src)="95"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ,
(trg)="95"> kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="96"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από τη Γαλλική Δημοκρατία ,
(trg)="96"> kaks Prantsuse Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="97"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ιταλική Δημοκρατία ,
(trg)="97"> kaks Itaalia Vabariigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="98"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="98"> kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatavat asendusliiget ,

(src)="99"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία ,
(trg)="99"> üks asendusliige , kelle nimetavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühisel kokkuleppel ,

(src)="100"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών ,
(trg)="100"> üks asendusliige , kelle nimetavad Belgia Kuningriik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik ühisel kokkuleppel ,

(src)="101"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Δανίας , την Ελληνική Δημοκρατία , την Ιρλανδία και τη Ρουμανία ,
(trg)="101"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Taani Kuningriik , Kreeka Vabariik , Iirimaa ja Rumeenia ühisel kokkuleppel ,

(src)="102"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Εσθονίας , τη Δημοκρατία της Λετονίας , τη Δημοκρατία της Λιθουανίας , τη Δημοκρατία της Αυστρίας , τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας ,
(trg)="102"> kaks asendusliiget , kelle nimetavad Eesti Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Austria Vabariik , Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik ühisel kokkuleppel ,

(src)="103"> τρία αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας , την Τσεχική Δημοκρατία , την Κυπριακή Δημοκρατία , τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας , τη Δημοκρατία της Μάλτας , τη Δημοκρατία της Πολωνίας , τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία ,
(trg)="103"> kolm asendusliiget , kelle nimetavad Bulgaaria Vabariik , Tšehhi Vabariik , Küprose Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühisel kokkuleppel ,