# de/12005S.xml.gz
# sl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokoll
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> über die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens in die Europäische Union
(trg)="2"> O pogojih in načinu sprejema republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo

(src)="3"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —
(trg)="3"> VISOKE POGODBENICE SO SE

(src)="4"> IN DER ERWÄGUNG , dass die Republik Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 Mitglieder der Europäischen Union werden ;
(trg)="4"> OB UPOŠTEVANJU , da bosta Republika Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije 1. januarja 2007 ,

(src)="5"> IN DER ERWÄGUNG , dass nach Artikel I‐ 58 des Vertrags über eine Verfassung für Europa die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt werden ;
(trg)="5"> OB UPOŠTEVANJU , da I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo določa , da so pogoji in način sprejema urejeni s sporazumom med državo članico in državo kandidatko ,

(src)="6"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :
(trg)="6"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="7"> ERSTER TEIL
(trg)="7"> PRVI DEL

(src)="8"> GRUNDSÄTZE
(trg)="8"> NAČELA

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Člen 1

(src)="10"> Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet
(trg)="10"> V tem protokolu :

(src)="11"> der Ausdruck „ Verfassung“ den Vertrag über eine Verfassung für Europa ;
(trg)="11"> izraz „ Ustava “ pomeni Pogodbo o Ustavi za Evropo ;

(src)="12"> der Ausdruck „ EAG-Vertrag“ den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem Beitritt in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;
(trg)="12"> izraz „ Pogodba ESAE “ pomeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred pristopom ;

(src)="13"> der Ausdruck „ derzeitige Mitgliedstaaten“ das Königreich Belgien , die Tschechische Republik , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Republik Estland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , das Großherzogtum Luxemburg , die Republik Ungarn , die Republik Malta , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Republik Polen , die Portugiesische Republik , die Republik Slowenien , die Slowakische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;
(trg)="13"> izraz „ sedanje države članice “ pomeni Kraljevino Belgijo , Češko republiko , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Republiko Estonijo , Helensko republiko , Kraljevino Španijo , Francosko republiko , Irsko , Italijansko republiko , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Republiko Poljsko , Portugalsko republiko , Republiko Slovenijo , Slovaško republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="14"> der Ausdruck „ neue Mitgliedstaaten“ die Republik Bugarien und Rumänien ;
(trg)="14"> izraz „ novi državi članici “ pomeni Republiko Bolgarijo in Romunijo ;

(src)="15"> der Ausdruck „ Organe“ die durch die Verfassung geschaffenen Organe .
(trg)="15"> izraz „ institucije “ pomeni institucije , ustanovljene z Ustavo .

(src)="16"> Die Bezugnahmen auf die Verfassung und auf die Union in diesem Protokoll sind gegebenenfalls als Bezugnahmen auf den EAG-Vertrag und auf die durch den EAG-Vertrag gegründete Gemeinschaft zu betrachten .
(trg)="16"> Sklicevanja na Ustavo in na Unijo se v tem protokolu glede na sobesedila štejejo za sklicevanja na Pogodbo ESAE oziroma na Skupnost , ustanovljeno s Pogodbo ESAE .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Člen 2

(src)="18"> Ab dem Tag des Beitritts sind die Verfassung , der EAG-Vertrag und die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe für Bulgarien und Rumänien verbindlich und gelten in diesen Staaten nach Maßgabe der Verfassung , des EAG-Vertrags und dieses Protokolls .
(trg)="18"> Z dnem pristopa so določbe Ustave , Pogodbe ESAE in aktov , ki so jih institucije sprejele pred pristopom , za Bolgarijo in Romunijo zavezujoče in se v njiju uporabljajo pod pogoji , ki jih določajo Ustava , Pogodba ESAE in ta protokol .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Člen 3

(src)="20"> Bulgarien und Rumänien treten den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten bei .
(trg)="20"> Bolgarija in Romunija pristopata k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta .

(src)="21"> Bulgarien und Rumänien befinden sich hinsichtlich der Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der die Union betreffenden Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen , die von den Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen angenommen wurden , in derselben Lage wie die derzeitigen Mitgliedstaaten ; sie werden demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze und Leitlinien beachten und die gegebenenfalls zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen .
(trg)="21"> Bolgarija in Romunija sta v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi , ki zadevajo Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju , v enakem položaju kakor sedanje države članice ; ustrezno temu bosta spoštovali načela in smernice , izhajajoče iz navedenih izjav , resolucij ali drugih stališč , ter sprejeli ukrepe , ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja .

(src)="22"> Bulgarien und Rumänien treten den in Anhang I aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei . Diese Übereinkünfte und Protokolle treten für Bulgarien und Rumänien an dem Tag in Kraft , den der Rat in den in Absatz 4 genannten Beschlüssen festlegt .
(trg)="22"> Bolgarija in Romunija pristopata h konvencijam in protokolom , naštetim v Prilogi I . Te konvencije in protokoli začnejo za Bolgarijo in Romunijo veljati na dan , ki ga določi Svet v sklepih iz četrtega odstavka .

(src)="23"> Der Rat erlässt einstimmig auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Europäische Beschlüsse zur Vornahme aller Anpassungen , die aufgrund des Beitritts zu den in Absatz 3 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich sind , und veröffentlicht den angepassten Wortlaut im Amtsblatt der Europäischen Union .
(trg)="23"> Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme evropske sklepe o prilagoditvah konvencij in protokolov iz tretjega odstavka , potrebnih zaradi pristopa , ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije .

(src)="24"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich in Bezug auf die in Absatz 3 genannten Übereinkünfte und Protokolle , Verwaltungs‐ und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden , und die praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .
(trg)="24"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta glede na konvencije in protokole iz odstavka 3 uvedli take upravne in druge ukrepe , kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet , in olajšali dejansko sodelovanje med institucijami in organi ter telesi držav članic .

(src)="25"> Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission Europäische Beschlüsse erlassen , durch die Anhang I durch weitere vor dem Tag des Beitritts unterzeichnete Übereinkünfte , Abkommen und Protokolle ergänzt wird .
(trg)="25"> Svet lahko na predlog Komisije soglasno sprejme evropske sklepe o dopolnitvi Priloge I s konvencijami , sporazumi in protokoli , podpisanimi pred pristopom .

(src)="26"> Die in diesem Artikel genannten besonderen Instrumente schließen die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Instrumente ein .
(trg)="26"> Med instrumente iz tega členu , štejejo tudi tisti iz IV- 438. člena Ustave .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Člen 4

(src)="28"> Die in dem der Verfassung beigefügten Protokoll Nr. 17 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand aufgeführten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang II aufgeführt sind , sowie alle weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem Tag des Beitritts für Bulgarien und Rumänien bindend und in diesen Staaten anzuwenden .
(trg)="28"> Določbe schengenskega pravnega reda iz Protokola št. 17 o schengenskem pravnem redu , vključenem v okvir Evropske unije , priloženem k Ustavi , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , navedeni v Prilogi II , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , sprejeti pred dnem pristopa , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči in se v njiju uporabljajo z dnem pristopa .

(src)="29"> Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz 1 genannt sind , sind zwar für Bulgarien und Rumänien ab dem Tag des Beitritts bindend , sie sind aber in diesen Staaten jeweils nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , der nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in dem jeweiligen Staat gegeben sind , erlassen worden ist .
(trg)="29"> Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Evropske unije , in akti , ki na njem temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih prvi odstavek ne vsebuje , so za Bolgarijo in Romunijo zavezujoči z dnem pristopa , vendar se v vsaki od teh državah uporabljajo šele na podlagi evropskega sklepa Sveta , sprejetega v ta namen po preveritvi v skladu z ustreznimi schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej državi izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="30"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .
(trg)="30"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo te določbe še uveljaviti .

(src)="31"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .
(trg)="31"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri taki odločitvi , kolikor se ta nanaša na določbe schengenskega pravnega reda in na akte , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezani , pri katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Člen 5

(src)="33"> Bulgarien und Rumänien nehmen ab dem Tag des Beitritts als Mitgliedstaaten , für die eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .
(trg)="33"> Bolgarija in Romunija od dne pristopa sodelujeta v ekonomski in monetarni uniji kot državi članici s posebno ureditvijo v smislu III-197. člena Ustave .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Člen 6

(src)="35"> Die von der Union mit einem dritten Staat oder mehreren dritten Staaten , mit einer internationalen Organisation oder mit einem Staatsangehörigen eines dritten Staates geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünfte sind für Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der Verfassung und dieses Protokolls bindend .
(trg)="35"> Sporazumi ali konvencije , ki jih sklene ali začasno uporablja Unija z eno ali več tretjimi državami , mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države , so pod pogoji iz Ustave in tega protokola zavezujoči za Bolgarijo in Romunijo .

(src)="36"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls den von der Union und den derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossenen oder unterzeichneten Abkommen oder Übereinkünften beizutreten .
(trg)="36"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da bosta pod pogoji iz tega protokola pristopili k sporazumom in konvencijam , ki so jih skupaj sklenile ali podpisale Unija in sedanje države članice .

(src)="37"> Dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu den Abkommen oder Übereinkünften mit bestimmten Drittländern oder internationalen Organisationen , die von der Union und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation zugestimmt .
(trg)="37"> Pristop Bolgarije in Romunije k sporazumom ali konvencijam , ki so jih Unija in sedanje države članice skupaj sklenile ali podpisale z določenimi tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami , se opravi s sklenitvijo protokolov k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic in tretjo državo oziroma tretjimi državami ali zadevno mednarodno organizacijo .

(src)="38"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .
(trg)="38"> O teh protokolih se v imenu držav članic na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , pogaja Komisija .

(src)="39"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .
(trg)="39"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov , ki jih je treba skleniti .

(src)="40"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Union und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .
(trg)="40"> Ta postopek ne posega v izvajanje pristojnosti Unije in ne vpliva na razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami glede sklenitve takih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="41"> Mit dem Beitritt zu den in Absatz 2 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen Bulgarien und Rumänien die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten .
(trg)="41"> Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobita Bolgarija in Romunija enake pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice .

(src)="42"> Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten erforderlichen Protokolle wenden Bulgarien und Rumänien die Abkommen oder Übereinkünfte an , die die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam vor dem Beitritt geschlossen haben , mit Ausnahme des Abkommens mit der Schweiz über die Freizügigkeit .
(trg)="42"> Od dne pristopa in dokler ne začnejo veljati potrebni protokoli iz drugega odstavka , Bolgarija in Romunija uporabljata določbe sporazumov ali konvencij , ki so jih pred pristopom skupaj sklenile Unija in sedanje države članice , z izjemo sporazuma o prostem pretoku oseb , sklenjenega s Švico .

(src)="43"> Diese Verpflichtung gilt auch für die Abkommen und Übereinkünfte , deren vorläufige Anwendung die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten vereinbart haben .
(trg)="43"> Ta obveznost velja tudi za tiste sporazume ali konvencije , za katere so se Unija in sedanje države članice dogovorile , da jih bodo uporabljale začasno .

(src)="44"> Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten Protokolle ergreifen die Union und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle geeigneten Maßnahmen .
(trg)="44"> Do začetka veljavnosti protokolov iz drugega odstavka , Unija in države članice skupaj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne ukrepe .

(src)="45"> Bulgarien und Rumänien treten dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika , im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits , unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 , bei .
(trg)="45"> Bolgarija in Romunija pristopita k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške , karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani , ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju .

(src)="46"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten .
(trg)="46"> Bolgarija in Romunija se zavezujeta , da pod pogoji iz tega protokola pristopita k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 128 tega sporazuma .

(src)="47"> Ab dem Tag des Beitritts wenden Bulgarien und Rumänien die von der Union mit dritten Staaten geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder ‐ vereinbarungen an .
(trg)="47"> Od dne pristopa Bolgarija in Romunija uporabljata dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="48"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Union Rechnung zu tragen .
(trg)="48"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="49"> Zu diesem Zweck können Änderungen der oben genannten bilateralen Abkommen und Vereinbarungen von der Union mit den betreffenden dritten Staaten vor dem Beitritt ausgehandelt werden .
(trg)="49"> V ta namen se lahko Unija o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa .

(src)="50"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen bis zum Tag des Beitritts nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus dritten Staaten die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu tragen .
(trg)="50"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , tako da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Uniji .

(src)="51"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern nach Bulgarien und Rumänien angepasst .
(trg)="51"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja pri uvozu jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v Bolgarijo in Romunijo v zadnjih letih .

(src)="52"> Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen an den von der Union mit den betreffenden dritten Staaten geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen vor dem Beitritt ausgehandelt .
(trg)="52"> V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo , ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami .

(src)="53"> Sollten die Änderungen der bilateralen Abkommen und Vereinbarungen bis zum Beitritt nicht in Kraft getreten sein , so gilt Unterabsatz 1.
(trg)="53"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa , se uporabijo določbe prvega pododstavka .

(src)="54"> Fischereiabkommen , die Bulgarien oder Rumänien vor dem Beitritt mit Drittländern geschlossen hat , werden von der Union verwaltet .
(trg)="54"> S sporazumi o ribolovu , ki sta jih Bolgarija in Romunija sklenili s tretjimi državami pred pristopom , upravlja Unija .

(src)="55"> Die Rechte und Pflichten Bulgariens und Rumäniens aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .
(trg)="55"> Pravice in obveznosti Bolgarije in Romunije , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="56"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .
(trg)="56"> Čim prej , vsekakor pa pred prenehanjem veljavnosti sporazumov iz prvega pododstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezen primer ustrezno odloči o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljšanja nekaterih sporazumov za čas največ enega leta .

(src)="57"> Mit Wirkung vom Tag des Beitritts treten Bulgarien und Rumänien von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .
(trg)="57"> Z učinkom z dnem pristopa Bolgarija in Romunija odstopita od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="58"> Insoweit Übereinkünfte zwischen Bulgarien , Rumänien oder diesen beiden Staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Staaten andererseits nicht mit den Pflichten aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen Bulgarien und Rumänien alle geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .
(trg)="58"> Kolikor sporazumi med Bolgarijo , Romunijo ali obema državama na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz tega protokola , Bolgarija in Romunija ukreneta vse potrebno , da odpravita ugotovljene neskladnosti .

(src)="59"> Stößt Bulgarien oder Rumänien bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt es nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .
(trg)="59"> Če se Bolgarija ali Romunija sooči s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v tem sporazumu .

(src)="60"> Bulgarien und Rumänien treten zu den in diesem Protokoll vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen bei , welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der Abkommen oder Übereinkünfte im Sinne der Absätze 2 , 5 und 6 geschlossen haben .
(trg)="60"> Bolgarija in Romunija pod pogoji iz tega protokola pristopita k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami , ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz drugega , petega in šestega odstavka .

(src)="61"> Bulgarien und Rumänien ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .
(trg)="61"> Bolgarija in Romunija , kolikor je to potrebno , sprejmeta ustrezne ukrepe , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov , katerih pogodbenica je tudi Unija ali druge države članice , prilagodita glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njunega pristopa k Uniji .

(src)="62"> Sie treten insbesondere am Tag des Beitritts oder zum frühest möglichen Termin nach dem Beitritt von den internationalen Fischereiabkommen zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .
(trg)="62"> Na dan pristopa ali takoj , ko je to mogoče , odstopita od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopita iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih pogodbenica oziroma članica je tudi Unija , razen če se njuno članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="63"> Wird in diesem Artikel auf von der Union geschlossene oder unterzeichnete Übereinkünfte und Abkommen Bezug genommen , so erstrecken sich diese Bezugnahmen auch auf die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Übereinkünfte und Abkommen .
(trg)="63"> Med konvencije in sporazume iz tega člena , ki jih je sklenila ali podpisala Unija , štejejo tudi tisti iz IV-438. člena Ustave .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Člen 7

(src)="65"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .
(trg)="65"> Z evropskim zakonom Sveta se lahko razveljavijo prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="66"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Europäischen Parlaments .
(trg)="66"> Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odloča soglasno .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Člen 8

(src)="68"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .
(trg)="68"> Akti institucij na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe navedenih aktov .

(src)="69"> Die Bestimmungen dieses Protokolls , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten der Organe zum Gegenstand haben oder bewirken , haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .
(trg)="69"> Določbe tega protokola , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte institucij , imajo isto pravno naravo kakor določbe , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za navedene določbe .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Člen 9

(src)="72"> ZWEITER TEIL
(trg)="72"> DRUGI DEL

(src)="74"> TITEL I
(trg)="74"> NASLOV I

(src)="75"> INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN
(trg)="75"> INSTITUCIONALNE DOLOČBE

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Člen 10

(src)="77"> Artikel 9 Absatz 1 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :
(trg)="77"> I . NASLOV

(src)="78">„ Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen , die alle drei Jahre stattfindet , betrifft abwechselnd vierzehn und dreizehn Richter .“ .
(trg)="78"> « Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov , se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov . »

(src)="80">„ Artikel 48
(trg)="80"> « Člen 48

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Člen 11

(src)="84"> Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung :
(trg)="84"> se uvodni stavek nadomesti z naslednjim :

(src)="85"> Die Bank wird mit einem Kapital von 164795737000 Euro ausgestattet , das von den Mitgliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird :
(trg)="85"> Kapital banke je 164795737000 EUR , države članice pa so vpisale naslednje deleže : “ ;

(src)="86"> Zwischen den Angaben für Irland und die Slowakei wird Folgendes eingefügt :
(trg)="86"> med vnosa za Irsko in Slovaško se vstavi naslednje :

(src)="87">„ Rumänien
(trg)="87"> „ Romunija

(src)="88"> zwischen den Angaben für Slowenien und Litauen wird Folgendes eingefügt :
(trg)="88"> med vnosa za Slovenijo in Litvo se vstavi naslednje :

(src)="89">„ Bulgarien
(trg)="89"> „ Bolgarija

(src)="90"> In Artikel 9 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 1 , 2 und 3 folgende Fassung :
(trg)="90"> V drugem odstavku 9. člena se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim :

(src)="91"> Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 18 stellvertretenden Mitgliedern .
(trg)="91"> Svet direktorjev sestavlja osemindvajset direktorjev in osemnajst namestnikov direktorjev .

(src)="94"> Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt :
(trg)="94"> Namestnike direktorjev imenuje Svet guvernerjev za pet let , kakor sledi :

(src)="95"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Bundesrepublik Deutschland benannt werden ;
(trg)="95"> dva namestnika predlaga Zvezna republika Nemčija ,

(src)="96"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Französischen Republik benannt werden ;
(trg)="96"> dva namestnika predlaga Francoska republika ,

(src)="97"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Italienischen Republik benannt werden ;
(trg)="97"> dva namestnika predlaga Italijanska republika ,

(src)="98"> zwei stellvertretende Mitglieder , die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland benannt werden ;
(trg)="98"> dva namestnika predlaga Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ,

(src)="99"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Spanien und von der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="99"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagata Kraljevina Španija in Portugalska republika ,

(src)="100"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Belgien , vom Großherzogtum Luxemburg und vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="100"> enega namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Belgija , Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska ,

(src)="101"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom Königreich Dänemark , von der Hellenischen Republik , Irland und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="101"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Kraljevina Danska , Helenska republika , Irska in Romunija ,

(src)="102"> ein stellvertretendes Mitglied , das von der Republik Estland , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Österreich , der Republik Finnland und dem Königreich Schweden im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="102"> dva namestnika v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Estonija , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Avstrija , Republika Finska in Kraljevina Švedska ,

(src)="103"> drei stellvertretende Mitglieder , die von der Republik Bulgarien , der Tschechischen Republik , der Republik Zypern , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden ;
(trg)="103"> tri namestnike v medsebojnem soglasju predlagajo Republika Bolgarija , Češka republika , Republika Ciper , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika ,

(src)="104"> ein stellvertretendes Mitglied , das von der Kommission benannt wird .“ .
(trg)="104"> enega namestnika predlaga Komisija . » .

(src)="105"> Artikel 12
(trg)="105"> Člen 12

(src)="106"> Artikel 134 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EAG-Vertrags über die Zusammensetzung des Ausschusses für Wissenschaft und Technik erhält folgende Fassung :
(trg)="106"> Prvi pododstavek člena 134 ( 2 ) Pogodbe ESAE o sestavi Znanstveno-tehničnega odbora se nadomesti z naslednjim :

(src)="107"> Der Ausschuss besteht aus einundvierzig Mitgliedern , die vom Rat nach Anhörung der Kommission ernannt werden .“ .
(trg)="107"> Odbor ima enainštirideset članov , ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo » .