# de/12005S.xml.gz
# sk/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokoll
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> über die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens in die Europäische Union
(trg)="2"> o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

(src)="3"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —
(trg)="3"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="4"> IN DER ERWÄGUNG , dass die Republik Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 Mitglieder der Europäischen Union werden ;
(trg)="4"> BERÚC DO ÚVAHY , že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie ;

(src)="5"> IN DER ERWÄGUNG , dass nach Artikel I‐ 58 des Vertrags über eine Verfassung für Europa die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt werden ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje , že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom ;

(src)="6"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :
(trg)="6"> SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="7"> ERSTER TEIL
(trg)="7"> PRVÁ ČASŤ

(src)="8"> GRUNDSÄTZE
(trg)="8"> ZÁSADY

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Článok 1

(src)="10"> Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet
(trg)="10"> Na účely tohto protokolu :

(src)="11"> der Ausdruck „ Verfassung“ den Vertrag über eine Verfassung für Europa ;
(trg)="11"> pojem „ ústava “ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu ;

(src)="12"> der Ausdruck „ EAG-Vertrag“ den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem Beitritt in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;
(trg)="12"> pojem „ Zmluva o ESAE “ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením ;

(src)="13"> der Ausdruck „ derzeitige Mitgliedstaaten“ das Königreich Belgien , die Tschechische Republik , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Republik Estland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , das Großherzogtum Luxemburg , die Republik Ungarn , die Republik Malta , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Republik Polen , die Portugiesische Republik , die Republik Slowenien , die Slowakische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;
(trg)="13"> pojem „ súčasné členské štáty “ znamená Belgické kráľovstvo , Českú republiku , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Estónsku republiku , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Poľskú republiku , Portugalskú republiku , Slovinskú republiku , Slovenskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ;

(src)="14"> der Ausdruck „ neue Mitgliedstaaten“ die Republik Bugarien und Rumänien ;
(trg)="14"> pojem „ nové členské štáty “ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko ;

(src)="15"> der Ausdruck „ Organe“ die durch die Verfassung geschaffenen Organe .
(trg)="15"> pojem „ inštitúcie “ znamená inštitúcie zriadené ústavou .

(src)="16"> Die Bezugnahmen auf die Verfassung und auf die Union in diesem Protokoll sind gegebenenfalls als Bezugnahmen auf den EAG-Vertrag und auf die durch den EAG-Vertrag gegründete Gemeinschaft zu betrachten .
(trg)="16"> Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam , kde je to vhodné , chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Článok 2

(src)="18"> Ab dem Tag des Beitritts sind die Verfassung , der EAG-Vertrag und die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe für Bulgarien und Rumänien verbindlich und gelten in diesen Staaten nach Maßgabe der Verfassung , des EAG-Vertrags und dieses Protokolls .
(trg)="18"> Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy , Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave , Zmluve o ESAE a v tomto protokole .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Článok 3

(src)="20"> Bulgarien und Rumänien treten den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten bei .
(trg)="20"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady .

(src)="21"> Bulgarien und Rumänien befinden sich hinsichtlich der Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der die Union betreffenden Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen , die von den Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen angenommen wurden , in derselben Lage wie die derzeitigen Mitgliedstaaten ; sie werden demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze und Leitlinien beachten und die gegebenenfalls zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen .
(trg)="21"> Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov , majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty ; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení , rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania .

(src)="22"> Bulgarien und Rumänien treten den in Anhang I aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei . Diese Übereinkünfte und Protokolle treten für Bulgarien und Rumänien an dem Tag in Kraft , den der Rat in den in Absatz 4 genannten Beschlüssen festlegt .
(trg)="22"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom , ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4 .

(src)="23"> Der Rat erlässt einstimmig auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Europäische Beschlüsse zur Vornahme aller Anpassungen , die aufgrund des Beitritts zu den in Absatz 3 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich sind , und veröffentlicht den angepassten Wortlaut im Amtsblatt der Europäischen Union .
(trg)="23"> Rada jednomyseľne , na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom , prijme európske rozhodnutia , ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

(src)="24"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich in Bezug auf die in Absatz 3 genannten Übereinkünfte und Protokolle , Verwaltungs‐ und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden , und die praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .
(trg)="24"> Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia , a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov .

(src)="25"> Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission Europäische Beschlüsse erlassen , durch die Anhang I durch weitere vor dem Tag des Beitritts unterzeichnete Übereinkünfte , Abkommen und Protokolle ergänzt wird .
(trg)="25"> Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia , ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory , zmluvy a protokoly , ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia .

(src)="26"> Die in diesem Artikel genannten besonderen Instrumente schließen die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Instrumente ein .
(trg)="26"> Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Článok 4

(src)="28"> Die in dem der Verfassung beigefügten Protokoll Nr. 17 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand aufgeführten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang II aufgeführt sind , sowie alle weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem Tag des Beitritts für Bulgarien und Rumänien bindend und in diesen Staaten anzuwenden .
(trg)="28"> Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č . 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , ktoré sú uvedené v prílohe II , ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia , sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné .

(src)="29"> Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz 1 genannt sind , sind zwar für Bulgarien und Rumänien ab dem Tag des Beitritts bindend , sie sind aber in diesen Staaten jeweils nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , der nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in dem jeweiligen Staat gegeben sind , erlassen worden ist .
(trg)="29"> 2 Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1 , ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné , v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené .

(src)="30"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .
(trg)="30"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , zástupcom vlády členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="31"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .
(trg)="31"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Článok 5

(src)="33"> Bulgarien und Rumänien nehmen ab dem Tag des Beitritts als Mitgliedstaaten , für die eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .
(trg)="33"> Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty , pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Článok 6

(src)="35"> Die von der Union mit einem dritten Staat oder mehreren dritten Staaten , mit einer internationalen Organisation oder mit einem Staatsangehörigen eines dritten Staates geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünfte sind für Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der Verfassung und dieses Protokolls bindend .
(trg)="35"> Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi , s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné .

(src)="36"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls den von der Union und den derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossenen oder unterzeichneten Abkommen oder Übereinkünften beizutreten .
(trg)="36"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi .

(src)="37"> Dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu den Abkommen oder Übereinkünften mit bestimmten Drittländern oder internationalen Organisationen , die von der Union und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation zugestimmt .
(trg)="37"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou .

(src)="38"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .
(trg)="38"> Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="39"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .
(trg)="39"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="40"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Union und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .
(trg)="40"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="41"> Mit dem Beitritt zu den in Absatz 2 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen Bulgarien und Rumänien die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten .
(trg)="41"> Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty .

(src)="42"> Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten erforderlichen Protokolle wenden Bulgarien und Rumänien die Abkommen oder Übereinkünfte an , die die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam vor dem Beitritt geschlossen haben , mit Ausnahme des Abkommens mit der Schweiz über die Freizügigkeit .
(trg)="42"> Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov , ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom .

(src)="43"> Diese Verpflichtung gilt auch für die Abkommen und Übereinkünfte , deren vorläufige Anwendung die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten vereinbart haben .
(trg)="43"> Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory , na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli .

(src)="44"> Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten Protokolle ergreifen die Union und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle geeigneten Maßnahmen .
(trg)="44"> Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne , ak je to vhodné , v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia .

(src)="45"> Bulgarien und Rumänien treten dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika , im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits , unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 , bei .
(trg)="45"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických , karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej , podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 .

(src)="46"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten .
(trg)="46"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 128 uvedenej dohody .

(src)="47"> Ab dem Tag des Beitritts wenden Bulgarien und Rumänien die von der Union mit dritten Staaten geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder ‐ vereinbarungen an .
(trg)="47"> Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami .

(src)="48"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Union Rechnung zu tragen .
(trg)="48"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii .

(src)="49"> Zu diesem Zweck können Änderungen der oben genannten bilateralen Abkommen und Vereinbarungen von der Union mit den betreffenden dritten Staaten vor dem Beitritt ausgehandelt werden .
(trg)="49"> Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní .

(src)="50"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen bis zum Tag des Beitritts nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus dritten Staaten die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu tragen .
(trg)="50"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska .

(src)="51"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern nach Bulgarien und Rumänien angepasst .
(trg)="51"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch .

(src)="52"> Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen an den von der Union mit den betreffenden dritten Staaten geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen vor dem Beitritt ausgehandelt .
(trg)="52"> Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli , ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami .

(src)="53"> Sollten die Änderungen der bilateralen Abkommen und Vereinbarungen bis zum Beitritt nicht in Kraft getreten sein , so gilt Unterabsatz 1.
(trg)="53"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , použijú sa ustanovenia prvého pododseku .

(src)="54"> Fischereiabkommen , die Bulgarien oder Rumänien vor dem Beitritt mit Drittländern geschlossen hat , werden von der Union verwaltet .
(trg)="54"> Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia .

(src)="55"> Die Rechte und Pflichten Bulgariens und Rumäniens aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .
(trg)="55"> Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované .

(src)="56"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .
(trg)="56"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok .

(src)="57"> Mit Wirkung vom Tag des Beitritts treten Bulgarien und Rumänien von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .
(trg)="57"> S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="58"> Insoweit Übereinkünfte zwischen Bulgarien , Rumänien oder diesen beiden Staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Staaten andererseits nicht mit den Pflichten aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen Bulgarien und Rumänien alle geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .
(trg)="58"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom , Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="59"> Stößt Bulgarien oder Rumänien bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt es nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .
(trg)="59"> Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami , odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="60"> Bulgarien und Rumänien treten zu den in diesem Protokoll vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen bei , welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der Abkommen oder Übereinkünfte im Sinne der Absätze 2 , 5 und 6 geschlossen haben .
(trg)="60"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2 , 5 a 6 .

(src)="61"> Bulgarien und Rumänien ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .
(trg)="61"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty , k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii .

(src)="62"> Sie treten insbesondere am Tag des Beitritts oder zum frühest möglichen Termin nach dem Beitritt von den internationalen Fischereiabkommen zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .
(trg)="62"> Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Únia tiež členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="63"> Wird in diesem Artikel auf von der Union geschlossene oder unterzeichnete Übereinkünfte und Abkommen Bezug genommen , so erstrecken sich diese Bezugnahmen auch auf die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Übereinkünfte und Abkommen .
(trg)="63"> Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou , tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Článok 7

(src)="65"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .
(trg)="65"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , ak už nie sú uplatniteľné .

(src)="66"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Europäischen Parlaments .
(trg)="66"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Článok 8

(src)="68"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .
(trg)="68"> Právna povaha aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , zostáva zachovaná ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="69"> Die Bestimmungen dieses Protokolls , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten der Organe zum Gegenstand haben oder bewirken , haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .
(trg)="69"> Ustanovenia tohto protokolu , ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu , majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia , ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Článok 9

(src)="71"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .
(trg)="71"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="72"> ZWEITER TEIL
(trg)="72"> DRUHÁ ČASŤ

(src)="73"> ANPASSUNGEN DER VERFASSUNG
(trg)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY

(src)="74"> TITEL I
(trg)="74"> HLAVA I

(src)="75"> INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN
(trg)="75"> USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Článok 10

(src)="77"> Artikel 9 Absatz 1 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :
(trg)="77"> V článku 9 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE , sa prvý odsek nahrádza takto :

(src)="78">„ Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen , die alle drei Jahre stattfindet , betrifft abwechselnd vierzehn und dreizehn Richter .“ .
(trg)="78"> „ Čiastočná obmena sudcov , ktorá sa koná každé tri roky , sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov . “ .

(src)="79"> Artikel 48 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :
(trg)="79"> Článok 48 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto :

(src)="80">„ Artikel 48
(trg)="80"> „ Článok 48

(src)="81"> Das Gericht besteht aus 27 Richtern .“
(trg)="81"> Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov . “

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Článok 11

(src)="84"> Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung :
(trg)="84"> sa úvodná veta nahrádza takto :

(src)="85"> Die Bank wird mit einem Kapital von 164795737000 Euro ausgestattet , das von den Mitgliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird :
(trg)="85"> Základné imanie banky je 164795737000 eur , upísané členskými štátmi v tejto výške :

(src)="86"> Zwischen den Angaben für Irland und die Slowakei wird Folgendes eingefügt :
(trg)="86"> medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá :

(src)="87">„ Rumänien
(trg)="87"> „ Rumunsko

(src)="88"> zwischen den Angaben für Slowenien und Litauen wird Folgendes eingefügt :
(trg)="88"> medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá :

(src)="89">„ Bulgarien
(trg)="89"> „ Bulharsko

(src)="90"> In Artikel 9 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 1 , 2 und 3 folgende Fassung :
(trg)="90"> V článku 9 ods . 2 sa prvý , druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto :

(src)="91"> Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 18 stellvertretenden Mitgliedern .
(trg)="91"> Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov “ .

(src)="92"> Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure bestellt .
(trg)="92"> Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov , pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="93"> Die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission benennen jeweils ein ordentliches Mitglied .
(trg)="93"> Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="94"> Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt :
(trg)="94"> Zástupcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov takto :

(src)="95"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Bundesrepublik Deutschland benannt werden ;
(trg)="95"> dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko ,

(src)="96"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Französischen Republik benannt werden ;
(trg)="96"> dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika ,

(src)="97"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Italienischen Republik benannt werden ;
(trg)="97"> dvoch zástupcov navrhne Talianska republika ,

(src)="98"> zwei stellvertretende Mitglieder , die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland benannt werden ;
(trg)="98"> dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ,

(src)="99"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Spanien und von der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="99"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika ,

(src)="100"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Belgien , vom Großherzogtum Luxemburg und vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="100"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo , Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo ,

(src)="101"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom Königreich Dänemark , von der Hellenischen Republik , Irland und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="101"> dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo , Helénska republika , Írsko a Rumunsko ,