# de/12005S.xml.gz
# hu/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokoll
(trg)="1"> Jegyzőkönyv

(src)="2"> über die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens in die Europäische Union
(trg)="2"> A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól

(src)="3"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —
(trg)="3"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="4"> IN DER ERWÄGUNG , dass die Republik Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 Mitglieder der Europäischen Union werden ;
(trg)="4"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagjává válik ;

(src)="5"> IN DER ERWÄGUNG , dass nach Artikel I‐ 58 des Vertrags über eine Verfassung für Europa die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt werden ;
(trg)="5"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke értelmében a felvétel feltételei és részletes szabályai a tagállamok és a felvételét kérő állam között létrejövő megállapodás tárgyát képezik ;

(src)="6"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :
(trg)="6"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="7"> ERSTER TEIL
(trg)="7"> ELSŐ RÉSZ

(src)="8"> GRUNDSÄTZE
(trg)="8"> ALAPELVEK

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> 1. cikk

(src)="10"> Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet
(trg)="10"> Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában :

(src)="11"> der Ausdruck „ Verfassung“ den Vertrag über eine Verfassung für Europa ;
(trg)="11"> az „ Alkotmány ” kifejezés a az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést jelenti ;

(src)="12"> der Ausdruck „ EAG-Vertrag“ den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem Beitritt in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;
(trg)="12"> az „ EAK-Szerződés ” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést jelenti , a csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="13"> der Ausdruck „ derzeitige Mitgliedstaaten“ das Königreich Belgien , die Tschechische Republik , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Republik Estland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , das Großherzogtum Luxemburg , die Republik Ungarn , die Republik Malta , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Republik Polen , die Portugiesische Republik , die Republik Slowenien , die Slowakische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;
(trg)="13"> a „ jelenlegi tagállamok ” kifejezés a Belga Királyságot , a Cseh Köztársaságot , a Dán Királyságot , a Németországi Szövetségi Köztársaságot , az Észt Köztársaságot , a Görög Köztársaságot , a Spanyol Királyságot , a Francia Köztársaságot , Írországot , az Olasz Köztársaságot , a Ciprusi Köztársaságot , a Lett Köztársaságot , a Litván Köztársaságot , a Luxemburgi Nagyhercegséget , a Magyar Köztársaságot , a Máltai Köztársaságot , a Holland Királyságot , az Osztrák Köztársaságot , a Lengyel Köztársaságot , a Portugál Köztársaságot , a Szlovén Köztársaságot , a Szlovák Köztársaságot , a Finn Köztársaságot , a Svéd Királyságot , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti ;

(src)="14"> der Ausdruck „ neue Mitgliedstaaten“ die Republik Bugarien und Rumänien ;
(trg)="14"> az „ új tagállamok ” kifejezés a Bolgár Köztársaságot és Romániát jelenti ;

(src)="15"> der Ausdruck „ Organe“ die durch die Verfassung geschaffenen Organe .
(trg)="15"> az „ intézmények ” kifejezés az Alkotmánnyal létrehozott intézményeket jelenti .

(src)="16"> Die Bezugnahmen auf die Verfassung und auf die Union in diesem Protokoll sind gegebenenfalls als Bezugnahmen auf den EAG-Vertrag und auf die durch den EAG-Vertrag gegründete Gemeinschaft zu betrachten .
(trg)="16"> Az ebben a jegyzőkönyvben szereplő , az Alkotmányra , illetve az Unióra vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EAK-Szerződésre , illetve EAK-Szerződéssel létrehozott Közösségre vonatkozó hivatkozásként kell érteni .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> 2. cikk

(src)="18"> Ab dem Tag des Beitritts sind die Verfassung , der EAG-Vertrag und die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe für Bulgarien und Rumänien verbindlich und gelten in diesen Staaten nach Maßgabe der Verfassung , des EAG-Vertrags und dieses Protokolls .
(trg)="18"> A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alkotmány rendelkezései , az EAK-Szerződés és az intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok Bulgária és Románia számára kötelezőek , és az Alkotmányban , az EAK-Szerződésben , illetve az e jegyzőkönyvben megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> 3. cikk

(src)="20"> Bulgarien und Rumänien treten den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten bei .
(trg)="20"> Bulgária és Románia csatlakozik a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz .

(src)="21"> Bulgarien und Rumänien befinden sich hinsichtlich der Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der die Union betreffenden Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen , die von den Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen angenommen wurden , in derselben Lage wie die derzeitigen Mitgliedstaaten ; sie werden demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze und Leitlinien beachten und die gegebenenfalls zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen .
(trg)="21"> Bulgária és Románia helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások , illetve egyéb álláspontok tekintetében , és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak , állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében , amelyeket az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak ; Bulgária és Románia ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból , állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat , és megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket .

(src)="22"> Bulgarien und Rumänien treten den in Anhang I aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei . Diese Übereinkünfte und Protokolle treten für Bulgarien und Rumänien an dem Tag in Kraft , den der Rat in den in Absatz 4 genannten Beschlüssen festlegt .
(trg)="22"> Bulgária és Románia csatlakozik az I. mellékletben felsorolt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez . Ezek az egyezmények és jegyzőkönyvek Bulgária és Románia vonatkozásában a Tanács által a ( 4 ) bekezdésben említett határozatokban megállapított időpontban lépnek hatályba .

(src)="23"> Der Rat erlässt einstimmig auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Europäische Beschlüsse zur Vornahme aller Anpassungen , die aufgrund des Beitritts zu den in Absatz 3 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich sind , und veröffentlicht den angepassten Wortlaut im Amtsblatt der Europäischen Union .
(trg)="23"> A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag elfogadott európai határozatokkal elfogadja a ( 3 ) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást , és a módosított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában .

(src)="24"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich in Bezug auf die in Absatz 3 genannten Übereinkünfte und Protokolle , Verwaltungs‐ und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden , und die praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .
(trg)="24"> A ( 3 ) bekezdésben említett egyezmények és jegyzőkönyvek tekintetében Bulgária és Románia vállalja , hogy a tagállamok intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezet be , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="25"> Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission Europäische Beschlüsse erlassen , durch die Anhang I durch weitere vor dem Tag des Beitritts unterzeichnete Übereinkünfte , Abkommen und Protokolle ergänzt wird .
(trg)="25"> A Tanács a Bizottság javaslata alapján , egyhangúlag elfogadott európai határozattal az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja előtt aláírt , az előbbiekben említett egyezményekkel , megállapodásokkal és jegyzőkönyvekkel .

(src)="26"> Die in diesem Artikel genannten besonderen Instrumente schließen die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Instrumente ein .
(trg)="26"> Az ebben a cikkben említett egyes okmányok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett eszközöket is .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> 4. cikk

(src)="28"> Die in dem der Verfassung beigefügten Protokoll Nr. 17 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand aufgeführten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang II aufgeführt sind , sowie alle weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem Tag des Beitritts für Bulgarien und Rumänien bindend und in diesen Staaten anzuwenden .
(trg)="28"> A schengeni vívmányoknak az Alkotmány 17 . , az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvében említett rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el , Bulgáriára és Romániára nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek , és azokat ezekben az államokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="29"> Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz 1 genannt sind , sind zwar für Bulgarien und Rumänien ab dem Tag des Beitritts bindend , sie sind aber in diesen Staaten jeweils nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , der nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in dem jeweiligen Staat gegeben sind , erlassen worden ist .
(trg)="29"> A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az 1. bekezdés nem említ , a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Bulgária és Románia számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell az előbb említett államokban alkalmazni , ha a Tanács ilyen értelmű európai határozatot fogad el azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az adott állam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="30"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .
(trg)="30"> A Tanács határozatát az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="31"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .
(trg)="31"> A Tanács Írország , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> 5. cikk

(src)="33"> Bulgarien und Rumänien nehmen ab dem Tag des Beitritts als Mitgliedstaaten , für die eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .
(trg)="33"> A csatlakozás időpontjától kezdődően , az Alkotmány III-197. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Bulgária és Románia részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> 6. cikk

(src)="35"> Die von der Union mit einem dritten Staat oder mehreren dritten Staaten , mit einer internationalen Organisation oder mit einem Staatsangehörigen eines dritten Staates geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünfte sind für Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der Verfassung und dieses Protokolls bindend .
(trg)="35"> Az Unió által egy vagy több harmadik állammal , valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az Alkotmányban és az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint kötelezőek Bulgáriára és Romániára .

(src)="36"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls den von der Union und den derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossenen oder unterzeichneten Abkommen oder Übereinkünften beizutreten .
(trg)="36"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen eljárva megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez .

(src)="37"> Dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu den Abkommen oder Übereinkünften mit bestimmten Drittländern oder internationalen Organisationen , die von der Union und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation zugestimmt .
(trg)="37"> Bulgáriának és Romániának az egyes harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="38"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .
(trg)="38"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="39"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .
(trg)="39"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="40"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Union und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .
(trg)="40"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását , és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást .

(src)="41"> Mit dem Beitritt zu den in Absatz 2 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen Bulgarien und Rumänien die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten .
(trg)="41"> A 2. bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással Bulgáriát és Romániát e megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat .

(src)="42"> Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten erforderlichen Protokolle wenden Bulgarien und Rumänien die Abkommen oder Übereinkünfte an , die die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam vor dem Beitritt geschlossen haben , mit Ausnahme des Abkommens mit der Schweiz über die Freizügigkeit .
(trg)="42"> A csatlakozás időpontjától kezdődően és a 2. bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek hatálybalépéséig Bulgária és Románia alkalmazza az Unió és a jelenlegi tagállamok által a csatlakozás időpontja előtt együttesen megkötött megállapodások és egyezmények rendelkezéseit , a személyek szabad mozgásáról szóló , Svájccal kötött megállapodás kivételével .

(src)="43"> Diese Verpflichtung gilt auch für die Abkommen und Übereinkünfte , deren vorläufige Anwendung die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten vereinbart haben .
(trg)="43"> Ez a kötelezettség azokra a megállapodásokra és egyezményekre is vonatkozik , amelyekkel kapcsolatban az Unió és a jelenlegi tagállamok úgy állapodtak meg , hogy azokat ideiglenesen alkalmazzák .

(src)="44"> Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten Protokolle ergreifen die Union und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle geeigneten Maßnahmen .
(trg)="44"> A 2. bekezdésben említett jegyzőkönyvek hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva , saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézkedéseket .

(src)="45"> Bulgarien und Rumänien treten dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika , im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits , unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 , bei .
(trg)="45"> Bulgária és Románia csatlakozik az egyrészről az afrikai , karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai , másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti , 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz .

(src)="46"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten .
(trg)="46"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz , annak 128. cikkével összhangban .

(src)="47"> Ab dem Tag des Beitritts wenden Bulgarien und Rumänien die von der Union mit dritten Staaten geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder ‐ vereinbarungen an .
(trg)="47"> A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia alkalmazza az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket .

(src)="48"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Union Rechnung zu tragen .
(trg)="48"> Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="49"> Zu diesem Zweck können Änderungen der oben genannten bilateralen Abkommen und Vereinbarungen von der Union mit den betreffenden dritten Staaten vor dem Beitritt ausgehandelt werden .
(trg)="49"> Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról .

(src)="50"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen bis zum Tag des Beitritts nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus dritten Staaten die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu tragen .
(trg)="50"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait Bulgária és Románia csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="51"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern nach Bulgarien und Rumänien angepasst .
(trg)="51"> Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az utóbbi években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="52"> Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen an den von der Union mit den betreffenden dritten Staaten geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen vor dem Beitritt ausgehandelt .
(trg)="52"> Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól .

(src)="53"> Sollten die Änderungen der bilateralen Abkommen und Vereinbarungen bis zum Beitritt nicht in Kraft getreten sein , so gilt Unterabsatz 1.
(trg)="53"> Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .

(src)="54"> Fischereiabkommen , die Bulgarien oder Rumänien vor dem Beitritt mit Drittländern geschlossen hat , werden von der Union verwaltet .
(trg)="54"> Bulgária vagy Románia által a csatlakozást megelőzően harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="55"> Die Rechte und Pflichten Bulgariens und Rumäniens aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .
(trg)="55"> Az említett megállapodásokból eredő , Bulgáriára és Romániára vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="56"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .
(trg)="56"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="57"> Mit Wirkung vom Tag des Beitritts treten Bulgarien und Rumänien von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .
(trg)="57"> A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal Bulgária és Románia felmondja valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását , köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="58"> Insoweit Übereinkünfte zwischen Bulgarien , Rumänien oder diesen beiden Staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Staaten andererseits nicht mit den Pflichten aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen Bulgarien und Rumänien alle geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .
(trg)="58"> Amennyiben az egyrészről Bulgária , Románia vagy mindkét állam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , Bulgária és Románia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse .

(src)="59"> Stößt Bulgarien oder Rumänien bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt es nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .
(trg)="59"> Ha Bulgária vagy Románia a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="60"> Bulgarien und Rumänien treten zu den in diesem Protokoll vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen bei , welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der Abkommen oder Übereinkünfte im Sinne der Absätze 2 , 5 und 6 geschlossen haben .
(trg)="60"> Bulgária és Románia az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok által a 2 . , 5. és 6. bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz .

(src)="61"> Bulgarien und Rumänien ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .
(trg)="61"> Bulgária és Románia – amennyiben szükséges – megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetét , amelyeknek az Unió vagy valamelyik más tagállam szintén tagja , illetve részese , hozzáigazítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz történő csatlakozásából erednek .

(src)="62"> Sie treten insbesondere am Tag des Beitritts oder zum frühest möglichen Termin nach dem Beitritt von den internationalen Fischereiabkommen zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .
(trg)="62"> Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondja különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat , és kilép azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos .

(src)="63"> Wird in diesem Artikel auf von der Union geschlossene oder unterzeichnete Übereinkünfte und Abkommen Bezug genommen , so erstrecken sich diese Bezugnahmen auch auf die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Übereinkünfte und Abkommen .
(trg)="63"> Amennyiben ez a cikk az Unió által kötött vagy aláírt egyezményekre vagy megállapodásokra hivatkozik , azok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett egyezményeket és megállapodásokat is .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> 7. cikk

(src)="65"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .
(trg)="65"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandók .

(src)="66"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Europäischen Parlaments .
(trg)="66"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> 8. cikk

(src)="68"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .
(trg)="68"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="69"> Die Bestimmungen dieses Protokolls , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten der Organe zum Gegenstand haben oder bewirken , haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .
(trg)="69"> Az e jegyzőkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete , amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása , megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> 9. cikk

(src)="71"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .
(trg)="71"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben a jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="72"> ZWEITER TEIL
(trg)="72"> MÁSODIK RÉSZ

(src)="73"> ANPASSUNGEN DER VERFASSUNG
(trg)="73"> AZ ALKOTMÁNY KIIGAZÍTÁSA

(src)="74"> TITEL I
(trg)="74"> I. CÍM

(src)="75"> INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN
(trg)="75"> INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> 10. cikk

(src)="77"> Artikel 9 Absatz 1 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :
(trg)="77"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="78">„ Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen , die alle drei Jahre stattfindet , betrifft abwechselnd vierzehn und dreizehn Richter .“ .
(trg)="78"> „ A bírói kar részleges megújítása , amelyre háromévente kerül sor , felváltva tizennégy , illetve tizenhárom bírót érint . ”

(src)="79"> Artikel 48 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :
(trg)="79"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="80">„ Artikel 48
(trg)="80"> „ 48. cikk

(src)="81"> Das Gericht besteht aus 27 Richtern .“
(trg)="81"> A Törvényszék huszonhét bíróból áll . ” .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> 11. cikk

(src)="84"> Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung :
(trg)="84"> a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="85"> Die Bank wird mit einem Kapital von 164795737000 Euro ausgestattet , das von den Mitgliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird :
(trg)="85"> A Bank tőkéje 164795737000 EUR , amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek :

(src)="86"> Zwischen den Angaben für Irland und die Slowakei wird Folgendes eingefügt :
(trg)="86"> a szöveg a következőkkel egészül ki az Írországra és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között :

(src)="87">„ Rumänien
(trg)="87"> „ Románia

(src)="88"> zwischen den Angaben für Slowenien und Litauen wird Folgendes eingefügt :
(trg)="88"> a következőkkel egészül ki a Szlovéniára és Litvániára vonatkozó szövegrészek között :

(src)="89">„ Bulgarien
(trg)="89"> „ Bulgária

(src)="90"> In Artikel 9 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 1 , 2 und 3 folgende Fassung :
(trg)="90"> A 9. cikk ( 2 ) bekezdésében az első , a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép :

(src)="91"> Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 18 stellvertretenden Mitgliedern .
(trg)="91"> Az Igazgatótanács huszonnyolc igazgatóból és tizenhat helyettesből áll . ” ,

(src)="94"> Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt :
(trg)="94"> A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint :

(src)="95"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Bundesrepublik Deutschland benannt werden ;
(trg)="95"> két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="96"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Französischen Republik benannt werden ;
(trg)="96"> két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="97"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Italienischen Republik benannt werden ;
(trg)="97"> két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="98"> zwei stellvertretende Mitglieder , die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland benannt werden ;
(trg)="98"> két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján ,

(src)="99"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Spanien und von der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="99"> egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="100"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Belgien , vom Großherzogtum Luxemburg und vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="100"> egy helyettest a Belga Királyság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="101"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom Königreich Dänemark , von der Hellenischen Republik , Irland und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="101"> két helyettest a Dán Királyság , a Görög Köztársaság , Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="102"> ein stellvertretendes Mitglied , das von der Republik Estland , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Österreich , der Republik Finnland und dem Königreich Schweden im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;
(trg)="102"> két helyettest az Észt Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , az Osztrák Köztársaság , a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="103"> drei stellvertretende Mitglieder , die von der Republik Bulgarien , der Tschechischen Republik , der Republik Zypern , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden ;
(trg)="103"> három helyettest a Bolgár Köztársaság , a Cseh Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,