# da/12005S.xml.gz
# sv/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i den Europæiske Union
(trg)="2"> Om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(src)="3"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="3"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

(src)="4"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at Republikken Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 bliver medlemmer af Den Europæiske Union ;
(trg)="4"> SOM BEAKTAR att Republiken Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007 ,

(src)="5"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa fastsætter , at vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet ;
(trg)="5"> SOM BEAKTAR att det i artikel I-58 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa föreskrivs att villkoren och de närmare bestämmelserna för att upptas som medlem skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten ,

(src)="6"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="6"> HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen :

(src)="7"> FØRSTE DEL
(trg)="7"> DEL ETT

(src)="8"> PRINCIPPER
(trg)="8"> PRINCIPER

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> I denne protokol :
(trg)="10"> I detta protokoll avses med

(src)="11"> forstås ved udtrykket » forfatningen « traktaten om en forfatning for Europa ,
(trg)="11"> konstitutionen : fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ,

(src)="12"> forstås ved udtrykket » Euratom-traktaten « traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab som suppleret eller ændret ved traktater eller andre retsakter , der er trådt i kraft før tiltrædelsen ,
(trg)="12"> Euratomfördraget : fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen , med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före anslutningen ,

(src)="13"> forstås ved udtrykket » nuværende medlemmer « Kongeriget Belgien , Den Tjekkiske Republik , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Republikken Estland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Storhertugdømmet Luxembourg , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Republikken Polen , Den Portugisiske Republik , Republikken Slovenien , Den Slovakiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="13"> nuvarande medlemsstater : Konungariket Belgien , Republiken Tjeckien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Estland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Storhertigdömet Luxemburg , Republiken Ungern , Republiken Malta , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Polen , Republiken Portugal , Republiken Slovenien , Republiken Slovakien , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="14"> forstås ved udtrykket » nye medlemsstater « Republikken Bulgarien og Rumænien ,
(trg)="14"> nya medlemsstater : Republiken Bulgarien och Rumänien ,

(src)="15"> forstås ved udtrykket » institutionerne « de institutioner , der er oprettet ved forfatningen .
(trg)="15"> institutioner : de institutioner som upprättats genom konstitutionen .

(src)="16"> I denne protokol skal henvisningerne til forfatningen og Unionen , hvor det er relevant , forstås som henvisninger til henholdsvis Euratom-traktaten og det Fællesskab , der er oprettet ved Euratom-traktaten .
(trg)="16"> Hänvisningar i detta protokoll till konstitutionen och unionen skall i förekommande fall uppfattas som hänvisningar till Euratomfördraget respektive till den gemenskap som upprättats genom Euratomfördraget .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i forfatningen , Euratom-traktaten og de retsakter , der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen , bindende for Bulgarien og Rumænien og gælder i disse stater på de vilkår , som er fastsat i forfatningen , Euratom-traktaten og denne protokol .
(trg)="18"> Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i konstitutionen , i Euratomfördraget och i rättsakter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Bulgarien och Rumänien och skall tillämpas i dessa stater på de villkor som anges i konstitutionen , i Euratomfördraget och i detta protokoll .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet .
(trg)="20"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet .

(src)="21"> Bulgarien og Rumænien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer , resolutioner eller andre tilkendegivelser , som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet , samt dem , der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale ; de overholder som følge heraf de principper og retningslinjer , der fremgår af disse , og træffer de foranstaltninger , som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf .
(trg)="21"> Bulgarien och Rumänien skall ha samma ställning som de nuvarande medlemsstaterna när det gäller förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om unionen ; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar , resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet .

(src)="22"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de i bilag I anførte overenskomster og protokoller . Disse overenskomster og protokoller træder for så vidt angår Bulgarien og Rumænien i kraft på den dato , som Rådet har fastsat i de i stk. 4 omhandlede afgørelser .
(trg)="22"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de konventioner och protokoll som finns förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer i de beslut som avses i punkt 4 .

(src)="23"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet , vedtager europæiske afgørelser om alle de tilpasninger , som tiltrædelsen af de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller kræver , og offentliggør den tilpassede tekst i Den Europæiske Unions Tidende .
(trg)="23"> Rådet skall genom enhälligt beslut på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta europeiska beslut om alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 och skall offentliggöra den anpassade texten i Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="24"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig , for så vidt angår de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller , til at indføre administrative eller andre ordninger i lighed med dem , der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer .
(trg)="24"> Bulgarien och Rumänien åtar sig avseende de konventioner och protokoll som avses i punkt 3 att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen , och att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer .

(src)="25"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen , kan vedtage europæiske afgørelser om supplering af bilag I med de overenskomster , aftaler og protokoller , der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen .
(trg)="25"> Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen anta europeiska beslut om komplettering av bilaga I med de konventioner , avtal och protokoll som undertecknats före dagen för anslutningen .

(src)="26"> De særlige instrumenter , der er omhandlet i denne artikel , omfatter instrumenterne i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="26"> De särskilda instrument som nämns i denna artikel inbegriper dem som avses i artikel IV-438 i konstitutionen .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> De bestemmelser i Schengen-reglerne , der er omhandlet i protokol nr. 17 til forfatningen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf. bilag II , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før tiltrædelsesdatoen , er bindende for og finder anvendelse i Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen .
(trg)="28"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , som avses i protokoll nr 17 till konstitutionen om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar , och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga II , samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som antagits före anslutningen , skall vara bindande för och tillämpas i Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen .

(src)="29"> De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk. 1 , er bindende for Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen , men finder først anvendelse i hver af disse stater , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den pågældende stat .
(trg)="29"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom Europeiska unionens ramar , och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för Bulgarien och Rumänien från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i respektive stat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den staten .

(src)="30"> Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="30"> Rådet skall fatta sitt beslut , efter att ha hört Europaparlamentet , med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="31"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="31"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulgarien og Rumænien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstater med dispensation i henhold til forfatningens artikel III-197 .
(trg)="33"> Bulgarien och Rumänien skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstater med undantag i enlighet med artikel III ‐ 197 i konstitutionen .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> De aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbig af Unionen med et eller flere tredjelande , med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland , er bindende for Bulgarien og Rumænien på de i forfatningen og i denne protokol fastsatte vilkår .
(trg)="35"> Sådana avtal eller konventioner som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen med en eller flera tredje stater , med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat , skall vara bindande för Bulgarien och Rumänien på de villkor som anges i konstitutionen och i detta protokoll .

(src)="36"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater .
(trg)="36"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans .

(src)="37"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de aftaler eller overenskomster , som er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater med bestemte tredjelande eller internationale organisationer , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="37"> Bulgariens och Rumäniens anslutning till de avtal eller konventioner som ingåtts eller undertecknats av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med särskilda tredjeländer eller internationella organisationer skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar , och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="38"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="38"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="39"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="39"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="40"> Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="40"> Detta förfarande skall inte påverka utövandet av unionens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="41"> Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster får Bulgarien og Rumænien samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="41"> När Bulgarien och Rumänien ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna .

(src)="42"> Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft , jf. stk. 2 , anvender Bulgarien og Rumænien bestemmelserne i de aftaler og overenskomster , der er indgået af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater inden tiltrædelsen , med undtagelse af den aftale om fri bevægelighed for personer , der er indgået med Schweiz .
(trg)="42"> Från och med dagen för anslutningen , och i avvaktan på ikraftträdandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 , skall Bulgarien och Rumänien tillämpa bestämmelserna i de avtal eller konventioner som ingåtts av unionen och de nuvarande medlemsstaterna tillsammans före anslutningen , med undantag för avtalet med Schweiz om fri rörlighet för personer .

(src)="43"> Denne forpligtelse gælder også aftaler eller overenskomster , som Unionen og de nuværende medlemsstater har aftalt at anvende foreløbigt .
(trg)="43"> Denna skyldighet gäller också för de avtal eller konventioner som unionen och de nuvarande medlemsstaterna har enats om att tillämpa provisoriskt .

(src)="44"> Indtil de i stk. 2 omhandlede protokoller er trådt i kraft , træffer Unionen sammen med medlemsstaterne , hver især inden for deres beføjelser , de foranstaltninger , som måtte være nødvendige .
(trg)="44"> I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt 2 skall unionen och medlemsstaterna , när så befinns lämpligt tillsammans , inom ramen för sin respektive behörighet , vidta lämpliga åtgärder .

(src)="45"> Bulgarien og Rumænien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika , Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater , undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 .
(trg)="45"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika , Västindien och Stillahavsområdet , å ena sidan , och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater , å andra sidan , undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , jf. artikel 128 deri .
(trg)="46"> Bulgarien och Rumänien förbinder sig att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet .

(src)="47"> Fra tiltrædelsesdatoen anvender Bulgarien og Rumænien de bilaterale tekstilaftaler og ‐ arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="47"> Från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som unionen har ingått med tredjeländer .

(src)="48"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen .
(trg)="48"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil ‐ och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen .

(src)="49"> Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer
(trg)="49"> Unionen kan i detta syfte före anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredjeländerna .

(src)="50"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse .
(trg)="50"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil ‐ och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning .

(src)="51"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af Bulgariens og Rumæniens import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande .
(trg)="51"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av Bulgariens och Rumäniens import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="52"> Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="52"> I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som unionen ingått med tredjeländer förhandlas fram före anslutningen .

(src)="53"> Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse .
(trg)="53"> Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla .

(src)="54"> Fiskeriaftaler , som Bulgarien eller Rumænien har indgået med tredjelande inden tiltrædelsen , forvaltes af Unionen .
(trg)="54"> Fiskeavtal som Bulgarien och Rumänien före anslutningen har ingått med tredjeländer skall förvaltas av unionen .

(src)="55"> De rettigheder og forpligtelser , der for Bulgarien og Rumænien følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="55"> De rättigheter och skyldigheter som Bulgarien och Rumänien har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="56"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="56"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket har löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet , på förslag från kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="57"> Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder Bulgarien og Rumænien af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="57"> Med verkan från och med dagen för anslutningen skall Bulgarien och Rumänien frånträda alla frihandelsavtal med tredjeländer , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="58"> I det omfang aftalerne mellem Bulgarien , Rumænien eller begge stater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af denne protokol , bringer Bulgarien og Rumænien alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="58"> I den mån avtal mellan Bulgarien , Rumänien eller båda staterna å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av detta protokoll skall Bulgarien och Rumänien vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="59"> Hvis Bulgarien eller Rumænien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder staten i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="59"> Om Bulgarien eller Rumänien har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall landet enligt villkoren i det avtalet frånträda det .

(src)="60"> Bulgarien og Rumænien tiltræder på de i denne protokol fastsatte vilkår de interne aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 , 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster .
(trg)="60"> Bulgarien och Rumänien ansluter sig på de villkor som anges i detta protokoll till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 , 5 och 6 .

(src)="61"> Bulgarien og Rumænien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="61"> Bulgarien och Rumänien skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="62"> De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="62"> I synnerhet skall de vid anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="63"> Når denne artikel henviser til overenskomster og aftaler , der er indgået eller undertegnet af Unionen , omfatter de dem , der er omhandlet i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="63"> När denna artikel hänvisar till konventioner och avtal som ingåtts eller undertecknats av unionen är de konventioner och avtal som avses i artikel IV ‐ 438 i konstitutionen inbegripna .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere finder anvendelse .
(trg)="65"> En europeisk lag som antagits av rådet kan upphäva de övergångsbestämmelser som fastställs i detta protokoll när dessa inte längre är tillämpliga .

(src)="66"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet .
(trg)="66"> Rådet skall besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse .
(trg)="68"> De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="69"> De bestemmelser i denne protokol , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter , der er vedtaget af institutionerne , får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="69"> De bestämmelser i detta protokoll vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras , utom då det gäller en övergångsåtgärd , skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="71"> Konstitutionen och de rättsakter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i detta protokoll .

(src)="72"> ANDEN DEL
(trg)="72"> DEL TVÅ

(src)="73"> TILPASNING AF FORFATNINGSTRAKTATEN
(trg)="73"> ANPASSNING AV KONSTITUTIONEN

(src)="74"> AFSNIT I
(trg)="74"> AVDELNING I

(src)="75"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE
(trg)="75"> INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Artikel 9 , stk. 1 , i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="77"> Artikel 9 första stycket i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="78"> » Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne , der finder sted hvert tredje år , afgår der skiftevis fjorten og tretten dommere . «
(trg)="78"> ” Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande fjorton och tretton domare . ”

(src)="79"> Artikel 48 i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="79"> Artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol , som fogas till konstitutionen och Euratomfördraget , skall ersättas med följande :

(src)="80"> » Artikel 48
(trg)="80"> ” Artikel 48

(src)="81"> Retten består af syvogtyve dommere . « .
(trg)="81"> Tribunalen skall ha tjugosju domare . ” .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> affattes indledningen således :
(trg)="84"> Den inledande meningen skall ersättas med följande :

(src)="85"> Banken tildeles en kapital på 164795737000 euro , tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb :
(trg)="85"> Banken skall ha ett kapital på 164795737000 EUR , som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp : ” .

(src)="86"> indsættes følgende mellem Irland og Slovakiet :
(trg)="86"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Irland och Slovakien :

(src)="87"> » Rumænien
(trg)="87"> ” Rumänien

(src)="88"> indsættes følgende mellem Slovenien og Litauen :
(trg)="88"> Följande skall införas mellan uppgifterna för Slovenien och Litauen :

(src)="89"> » Bulgarien
(trg)="89"> ” Bulgarien

(src)="90"> Artikel 9 , stk. 2 , første , andet og tredje punktum , affattes således :
(trg)="90"> Artikel 9.2 första , andra och tredje styckena skall ersättas med följande :

(src)="91"> Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 18 suppleanter .
(trg)="91"> Styrelsen skall bestå av 28 ledamöter och 18 suppleanter .

(src)="92"> Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat .
(trg)="92"> Ledamöterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år ; varje medlemsstat skall nominera en ledamot .

(src)="93"> Kommissionen udpeger ligeledes et medlem .
(trg)="93"> Kommissionen skall också nominera en ledamot .

(src)="94"> Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således :
(trg)="94"> Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande :

(src)="95"> to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland
(trg)="95"> Två suppleanter skall nomineras av Tyskland .

(src)="96"> to suppleanter udpeget af Den Franske Republik
(trg)="96"> Två suppleanter skall nomineras av Frankrike .

(src)="97"> to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik
(trg)="97"> Två suppleanter skall nomineras av Italien .

(src)="98"> to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
(trg)="98"> Två suppleanter skall nomineras av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland .

(src)="99"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik
(trg)="99"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Spanien och Portugal .

(src)="100"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien , Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene
(trg)="100"> En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Belgien , Luxemburg och Nederländerna .

(src)="101"> to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark , Den Hellenske Republik , Irland og Rumænien
(trg)="101"> Två suppleanter skall nomineras i samförstånd mellan Danmark , Grekland , Irland och Rumänien .