# da/12005S.xml.gz
# pl/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokół

(src)="2"> om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i den Europæiske Union
(trg)="2"> Dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(src)="3"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="3"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="4"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at Republikken Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 bliver medlemmer af Den Europæiske Union ;
(trg)="4"> ZWAŻYWSZY , że Republika Bułgarii i Rumunia zostaną członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 roku ;

(src)="5"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa fastsætter , at vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet ;
(trg)="5"> ZWAŻYWSZY , że Artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przewiduje , że warunki oraz tryb przyjęcia są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a państwem kandydującym ;

(src)="6"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="6"> UZGODNIŁY następujące postanowienia , które zostaną załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="7"> FØRSTE DEL
(trg)="7"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="8"> PRINCIPPER
(trg)="8"> ZASADY

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Artykuł 1

(src)="10"> I denne protokol :
(trg)="10"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="11"> forstås ved udtrykket » forfatningen « traktaten om en forfatning for Europa ,
(trg)="11"> określenie „ Konstytucja ” oznacza Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ;

(src)="12"> forstås ved udtrykket » Euratom-traktaten « traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab som suppleret eller ændret ved traktater eller andre retsakter , der er trådt i kraft før tiltrædelsen ,
(trg)="12"> określenie „ Traktat EWEA ” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , uzupełniony lub zmieniony traktatami i innymi aktami , które weszły w życie przed przystąpieniem ;

(src)="13"> forstås ved udtrykket » nuværende medlemmer « Kongeriget Belgien , Den Tjekkiske Republik , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Republikken Estland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Storhertugdømmet Luxembourg , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Republikken Polen , Den Portugisiske Republik , Republikken Slovenien , Den Slovakiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="13"> określenie „ obecne Państwa Członkowskie ” oznacza Królestwo Belgii , Republikę Czeską , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Estońską , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Portugalską , Republikę Słowenii , Republikę Słowacką , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ;

(src)="14"> forstås ved udtrykket » nye medlemsstater « Republikken Bulgarien og Rumænien ,
(trg)="14"> określenie „ nowe Państwa Członkowskie ” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię ;

(src)="15"> forstås ved udtrykket » institutionerne « de institutioner , der er oprettet ved forfatningen .
(trg)="15"> określenie „ instytucje ” oznacza instytucje określone w Konstytucji .

(src)="16"> I denne protokol skal henvisningerne til forfatningen og Unionen , hvor det er relevant , forstås som henvisninger til henholdsvis Euratom-traktaten og det Fællesskab , der er oprettet ved Euratom-traktaten .
(trg)="16"> Odniesienia do Konstytucji oraz do Unii zawarte w niniejszym Protokole są w stosownych przypadkach traktowane jako odniesienia odpowiednio do Traktatu EWEA oraz do Wspólnoty ustanowionej na mocy Traktatu EWEA .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Artykuł 2

(src)="18"> Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i forfatningen , Euratom-traktaten og de retsakter , der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen , bindende for Bulgarien og Rumænien og gælder i disse stater på de vilkår , som er fastsat i forfatningen , Euratom-traktaten og denne protokol .
(trg)="18"> Postanowienia Konstytucji , Traktatu EWEA oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w Konstytucji , w Traktacie EWEA oraz w niniejszym Protokole .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Artykuł 3

(src)="20"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet .
(trg)="20"> Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie .

(src)="21"> Bulgarien og Rumænien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer , resolutioner eller andre tilkendegivelser , som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet , samt dem , der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale ; de overholder som følge heraf de principper og retningslinjer , der fremgår af disse , og træffer de foranstaltninger , som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf .
(trg)="21"> Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę , a także dotyczących Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie . Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z tych deklaracji , rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie .

(src)="22"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de i bilag I anførte overenskomster og protokoller . Disse overenskomster og protokoller træder for så vidt angår Bulgarien og Rumænien i kraft på den dato , som Rådet har fastsat i de i stk. 4 omhandlede afgørelser .
(trg)="22"> Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach , o których mowa w ustępie 4 .

(src)="23"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet , vedtager europæiske afgørelser om alle de tilpasninger , som tiltrædelsen af de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller kræver , og offentliggør den tilpassede tekst i Den Europæiske Unions Tidende .
(trg)="23"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim , przyjmuje decyzje europejskie w celu dokonania wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem , do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

(src)="24"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig , for så vidt angår de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller , til at indføre administrative eller andre ordninger i lighed med dem , der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer .
(trg)="24"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów , o których mowa w ustępie 3 , takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich .

(src)="25"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen , kan vedtage europæiske afgørelser om supplering af bilag I med de overenskomster , aftaler og protokoller , der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen .
(trg)="25"> Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może przyjąć decyzje europejskie uzupełniające Załącznik I o te konwencje , umowy i protokoły , które zostały podpisane przed dniem przystąpienia .

(src)="26"> De særlige instrumenter , der er omhandlet i denne artikel , omfatter instrumenterne i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="26"> Poszczególne instrumenty wymienione w niniejszym artykule obejmują te , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Artykuł 4

(src)="28"> De bestemmelser i Schengen-reglerne , der er omhandlet i protokol nr. 17 til forfatningen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf. bilag II , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før tiltrædelsesdatoen , er bindende for og finder anvendelse i Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen .
(trg)="28"> Przepisy dorobku Schengen , o których mowa w Protokole nr 17 do Konstytucji , dotyczące dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w Załączniku II , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed dniem przystąpienia , są wiążące i mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia .

(src)="29"> De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk. 1 , er bindende for Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen , men finder først anvendelse i hver af disse stater , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den pågældende stat .
(trg)="29"> Przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla Bułgarii i Rumunii od dnia przystąpienia , stosowane są w każdym z tych państw wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w tym państwie zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="30"> Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="30"> Rada podejmuje decyzję , po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których przepisy , o których mowa w niniejszym ustępie , już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="31"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="31"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Artykuł 5

(src)="33"> Bulgarien og Rumænien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstater med dispensation i henhold til forfatningens artikel III-197 .
(trg)="33"> Bułgaria i Rumunia uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako Państwa Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Artykuł 6

(src)="35"> De aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbig af Unionen med et eller flere tredjelande , med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland , er bindende for Bulgarien og Rumænien på de i forfatningen og i denne protokol fastsatte vilkår .
(trg)="35"> Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich , z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego , są wiążące dla Bułgarii i Rumunii na warunkach określonych w Konstytucji oraz w niniejszym Protokole .

(src)="36"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater .
(trg)="36"> Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do przystąpienia , na warunkach określonych w niniejszym Protokole , do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie .

(src)="37"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de aftaler eller overenskomster , som er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater med bestemte tredjelande eller internationale organisationer , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="37"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do umów lub konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie z poszczególnymi państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi jest uzgadniane poprzez zawarcie protokołów do takich umów lub konwencji pomiędzy Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a danym państwem trzecim lub państwami trzecimi , lub daną organizacją międzynarodową .

(src)="38"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="38"> Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie wytycznych negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , konsultując się z komitetem złożonym z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="39"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="39"> Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="40"> Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="40"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem .

(src)="41"> Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster får Bulgarien og Rumænien samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="41"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia uzyskują na mocy tych umów i konwencji , takie same prawa i obowiązki jak obecne Państwa Członkowskie .

(src)="42"> Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft , jf. stk. 2 , anvender Bulgarien og Rumænien bestemmelserne i de aftaler og overenskomster , der er indgået af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater inden tiltrædelsen , med undtagelse af den aftale om fri bevægelighed for personer , der er indgået med Schweiz .
(trg)="42"> Począwszy od dnia przystąpienia i do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Bułgaria i Rumunia stosują , z wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób zawartej ze Szwajcarią , postanowienia umów lub konwencji zawartych wspólnie przez Unię i obecne Państwa Członkowskie przed przystąpieniem .

(src)="43"> Denne forpligtelse gælder også aftaler eller overenskomster , som Unionen og de nuværende medlemsstater har aftalt at anvende foreløbigt .
(trg)="43"> Obowiązek ten dotyczy również umów lub konwencji , co do których Unia i obecne Państwa Członkowskie ustaliły , że będą je stosować tymczasowo .

(src)="44"> Indtil de i stk. 2 omhandlede protokoller er trådt i kraft , træffer Unionen sammen med medlemsstaterne , hver især inden for deres beføjelser , de foranstaltninger , som måtte være nødvendige .
(trg)="44"> Do czasu wejścia w życie niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 2 , Unia i Państwa Członkowskie , działając wspólnie w ramach swoich odpowiednich kompetencji , podejmują wszelkie właściwe środki .

(src)="45"> Bulgarien og Rumænien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika , Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater , undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 .
(trg)="45"> Bułgaria i Rumunia przystępują do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki , Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony , podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 roku .

(src)="46"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , jf. artikel 128 deri .
(trg)="46"> Na warunkach określonych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia .

(src)="47"> Fra tiltrædelsesdatoen anvender Bulgarien og Rumænien de bilaterale tekstilaftaler og ‐ arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="47"> Począwszy od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia w dziedzinie wyrobów włókienniczych zawarte przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="48"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen .
(trg)="48"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii .

(src)="49"> Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer
(trg)="49"> W tym celu Unia może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach , o których mowa powyżej .

(src)="50"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse .
(trg)="50"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie wyrobów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii .

(src)="51"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af Bulgariens og Rumæniens import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande .
(trg)="51"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane w oparciu o przywozy w ostatnich latach do Bułgarii i Rumunii wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców .

(src)="52"> Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="52"> W tym celu , przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Unię z państwami trzecimi .

(src)="53"> Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse .
(trg)="53"> Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach nie wejdą w życie , stosuje się postanowienia akapitu pierwszego .

(src)="54"> Fiskeriaftaler , som Bulgarien eller Rumænien har indgået med tredjelande inden tiltrædelsen , forvaltes af Unionen .
(trg)="54"> Unia zarządza umowami w dziedzinie rybołówstwa , zawartymi przez Bułgarię lub Rumunię z państwami trzecimi przed przystąpieniem .

(src)="55"> De rettigheder og forpligtelser , der for Bulgarien og Rumænien følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="55"> Prawa i obowiązki Bułgarii i Rumunii wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów są tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="56"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="56"> Możliwie najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , Rada , na wniosek Komisji , podejmie w każdym przypadku odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności połowowej wynikającej z tych umów ; możliwe jest przedłużenie obowiązywania niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="57"> Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder Bulgarien og Rumænien af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="57"> Z mocą od dnia przystąpienia , Bułgaria i Rumunia wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu z państwami trzecimi , w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ( CEFTA ) .

(src)="58"> I det omfang aftalerne mellem Bulgarien , Rumænien eller begge stater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af denne protokol , bringer Bulgarien og Rumænien alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="58"> W zakresie , w jakim umowy między Bułgarią , Rumunią lub oboma tymi państwami z jednej strony , a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony , nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Protokołu , Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="59"> Hvis Bulgarien eller Rumænien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder staten i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="59"> W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Bułgaria lub Rumunia wystąpi z tej umowy zgodnie z jej postanowieniami .

(src)="60"> Bulgarien og Rumænien tiltræder på de i denne protokol fastsatte vilkår de interne aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 , 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster .
(trg)="60"> Na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole , Bułgaria i Rumunia przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania umów lub konwencji , o których mowa w ustępach 2 , 5 i 6 .

(src)="61"> Bulgarien og Rumænien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="61"> Bułgaria i Rumunia podejmą w razie konieczności wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich statusu w ramach organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych , których stroną jest również Unia lub inne Państwa Członkowskie , do praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="62"> De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="62"> W szczególności , w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie po tej dacie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo .

(src)="63"> Når denne artikel henviser til overenskomster og aftaler , der er indgået eller undertegnet af Unionen , omfatter de dem , der er omhandlet i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="63"> W przypadku gdy niniejszy artykuł odnosi się do konwencji i umów zawartych lub podpisanych przez Unię , odniesienia te dotyczą także konwencji i umów , o których mowa w artykule IV-438 Konstytucji .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Artykuł 7

(src)="65"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere finder anvendelse .
(trg)="65"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Protokole , jeżeli nie mają już one zastosowania .

(src)="66"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet .
(trg)="66"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Artykuł 8

(src)="68"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse .
(trg)="68"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmiany tych aktów .

(src)="69"> De bestemmelser i denne protokol , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter , der er vedtaget af institutionerne , får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="69"> Postanowienia niniejszego Protokołu , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych , mają taki sam status prawny jak przepisy , które są przez nie uchylane lub zmieniane i podlegają tym samym regułom , co te przepisy .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Artykuł 9

(src)="71"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="71"> Przy stosowaniu Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje obowiązują , w ramach środków przejściowych , odstępstwa przewidziane w niniejszym Protokole .

(src)="72"> ANDEN DEL
(trg)="72"> CZĘŚĆ DRUGA

(src)="73"> TILPASNING AF FORFATNINGSTRAKTATEN
(trg)="73"> DOSTOSOWANIA W KONSTYTUCJI

(src)="74"> AFSNIT I
(trg)="74"> TYTUŁ I

(src)="75"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE
(trg)="75"> POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Artykuł 10

(src)="77"> Artikel 9 , stk. 1 , i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="77"> Artykuł 9 akapit pierwszy Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="78"> » Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne , der finder sted hvert tredje år , afgår der skiftevis fjorten og tretten dommere . «
(trg)="78"> ‘ Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego , dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów . ’

(src)="79"> Artikel 48 i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="79"> Artykuł 48 Protokołu nr 3 ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , załączonego do Konstytucji i do Traktatu EWEA , otrzymuje brzmienie :

(src)="80"> » Artikel 48
(trg)="80"> ‘ Artykuł 48

(src)="81"> Retten består af syvogtyve dommere . « .
(trg)="81"> Sąd składa się z dwudziestu siedmiu sędziów . ” .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Artykuł 11

(src)="84"> affattes indledningen således :
(trg)="84"> zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie :

(src)="85"> Banken tildeles en kapital på 164795737000 euro , tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb :
(trg)="85"> Kapitał Banku wynosi 164795737000 EUR , subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco ,

(src)="86"> indsættes følgende mellem Irland og Slovakiet :
(trg)="86"> pomiędzy pozycją dotyczącą Irlandii a pozycją dotyczącą Słowacji dodaje się następującą pozycję :

(src)="87"> » Rumænien
(trg)="87"> „ Rumunia

(src)="88"> indsættes følgende mellem Slovenien og Litauen :
(trg)="88"> pomiędzy pozycją dotyczącą Słowenii a pozycją dotyczącą Litwy :

(src)="89"> » Bulgarien
(trg)="89"> „ Bułgaria

(src)="90"> Artikel 9 , stk. 2 , første , andet og tredje punktum , affattes således :
(trg)="90"> W artykule 9 ustęp 2 akapity pierwszy , drugi i trzeci otrzymują brzmienie :

(src)="91"> Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 18 suppleanter .
(trg)="91"> Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców .

(src)="92"> Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat .
(trg)="92"> Dyrektorów mianuje Rada Gubernatorów na okres pięciu lat ; każde Państwo Członkowskie nominuje jednego dyrektora .

(src)="93"> Kommissionen udpeger ligeledes et medlem .
(trg)="93"> Jeden jest nominowany również przez Komisję .

(src)="94"> Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således :
(trg)="94"> Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób :

(src)="95"> to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland
(trg)="95"> dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec ,

(src)="96"> to suppleanter udpeget af Den Franske Republik
(trg)="96"> dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska ,

(src)="97"> to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik
(trg)="97"> dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska ,

(src)="98"> to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
(trg)="98"> dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="99"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik
(trg)="99"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska ,

(src)="100"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien , Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene
(trg)="100"> jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii , Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów ,

(src)="101"> to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark , Den Hellenske Republik , Irland og Rumænien
(trg)="101"> dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii , Republika Grecka , Irlandia i Rumunia ,