# da/12005S.xml.gz
# es/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protocolo

(src)="2"> om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i den Europæiske Union
(trg)="2"> relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea

(src)="3"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="3"> LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,

(src)="4"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at Republikken Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 bliver medlemmer af Den Europæiske Union ;
(trg)="4"> CONSIDERANDO que la República de Bulgaria y Rumanía se convertirán en miembros de la Unión Europea el 1 de enero de 2007 ;

(src)="5"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa fastsætter , at vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet ;
(trg)="5"> CONSIDERANDO que el artículo I-58 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa estipula que las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo entre los Estados miembros y el Estado candidato ;

(src)="6"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="6"> HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones , que se incorporarán como anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica :

(src)="7"> FØRSTE DEL
(trg)="7"> PRIMERA PARTE

(src)="8"> PRINCIPPER
(trg)="8"> PRINCIPIOS

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Artículo 1

(src)="10"> I denne protokol :
(trg)="10"> A efectos del presente Protocolo :

(src)="11"> forstås ved udtrykket » forfatningen « traktaten om en forfatning for Europa ,
(trg)="11"> se entenderá por « Constitución » el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ;

(src)="12"> forstås ved udtrykket » Euratom-traktaten « traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab som suppleret eller ændret ved traktater eller andre retsakter , der er trådt i kraft før tiltrædelsen ,
(trg)="12"> se entenderá por « Tratado CEEA » el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica tal como haya sido completado o modificado por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes de la presente adhesión ;

(src)="13"> forstås ved udtrykket » nuværende medlemmer « Kongeriget Belgien , Den Tjekkiske Republik , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Republikken Estland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Storhertugdømmet Luxembourg , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Republikken Polen , Den Portugisiske Republik , Republikken Slovenien , Den Slovakiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="13"> se entenderá por « Estados miembros actuales » el Reino de Bélgica , la República Checa , el Reino de Dinamarca , la República Federal de Alemania , la República de Estonia , la República Helénica , el Reino de España , la República Francesa , Irlanda , la República Italiana , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , el Gran Ducado de Luxemburgo , la República de Hungría , la República de Malta , el Reino de los Países Bajos , la República de Austria , la República de Polonia , la República Portuguesa , la República de Eslovenia , la República de Eslovaquia , la República de Finlandia , el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ;

(src)="14"> forstås ved udtrykket » nye medlemsstater « Republikken Bulgarien og Rumænien ,
(trg)="14"> se entenderá por « nuevos Estados miembros » la República de Bulgaria y Rumanía ;

(src)="15"> forstås ved udtrykket » institutionerne « de institutioner , der er oprettet ved forfatningen .
(trg)="15"> se entenderá por « instituciones » las instituciones establecidas por la Constitución .

(src)="16"> I denne protokol skal henvisningerne til forfatningen og Unionen , hvor det er relevant , forstås som henvisninger til henholdsvis Euratom-traktaten og det Fællesskab , der er oprettet ved Euratom-traktaten .
(trg)="16"> Las referencias a la Constitución y a la Unión que figuren en el presente Protocolo se entenderán hechas , según proceda , al Tratado CEEA y a la Comunidad constituida por el Tratado CEEA , respectivamente .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Artículo 2

(src)="18"> Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i forfatningen , Euratom-traktaten og de retsakter , der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen , bindende for Bulgarien og Rumænien og gælder i disse stater på de vilkår , som er fastsat i forfatningen , Euratom-traktaten og denne protokol .
(trg)="18"> Desde la fecha de la adhesión , las disposiciones de la Constitución , el Tratado CEEA y los actos adoptados por las instituciones con anterioridad a la adhesión serán vinculantes para Bulgaria y Rumanía y aplicables en ambos Estados en las condiciones establecidas en la Constitución , en el Tratado CEEA y en el presente Protocolo .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Artículo 3

(src)="20"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet .
(trg)="20"> Bulgaria y Rumanía se adhieren a las decisiones y acuerdos adoptados por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo .

(src)="21"> Bulgarien og Rumænien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer , resolutioner eller andre tilkendegivelser , som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet , samt dem , der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale ; de overholder som følge heraf de principper og retningslinjer , der fremgår af disse , og træffer de foranstaltninger , som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf .
(trg)="21"> Bulgaria y Rumanía se hallan en la misma situación que los Estados miembros actuales respecto de las declaraciones , resoluciones u otras posiciones adoptadas por el Consejo Europeo o el Consejo , así como respecto de aquéllas relativas a la Unión adoptadas de común acuerdo por los Estados miembros ; por consiguiente , respetarán los principios y orientaciones que se desprenden de las mismas y adoptarán las medidas que pudiesen resultar necesarias para su aplicación .

(src)="22"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de i bilag I anførte overenskomster og protokoller . Disse overenskomster og protokoller træder for så vidt angår Bulgarien og Rumænien i kraft på den dato , som Rådet har fastsat i de i stk. 4 omhandlede afgørelser .
(trg)="22"> Bulgaria y Rumanía se adhieren a los convenios y protocolos enumerados en el Anexo I. Dichos convenios y protocolos entrarán en vigor respecto de Bulgaria y Rumanía en la fecha que determine el Consejo en las decisiones a que se refiere el apartado 4.

(src)="23"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet , vedtager europæiske afgørelser om alle de tilpasninger , som tiltrædelsen af de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller kræver , og offentliggør den tilpassede tekst i Den Europæiske Unions Tidende .
(trg)="23"> El Consejo , por unanimidad , a recomendación de la Comisión y previa consulta con el Parlamento Europeo , adoptará decisiones europeas que introduzcan todas las adaptaciones que sean necesarias como consecuencia de la adhesión a los convenios y protocolos a que se refiere el apartado 3 y publicará el texto adaptado en el Diario Oficial de la Unión Europea .

(src)="24"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig , for så vidt angår de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller , til at indføre administrative eller andre ordninger i lighed med dem , der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer .
(trg)="24"> Bulgaria y Rumanía se comprometen , con respecto a los convenios y protocolos a que se refiere el apartado 3 , a establecer medidas administrativas y de otro tipo , como las adoptadas con anterioridad a la adhesión por los Estados miembros actuales o por el Consejo , y a facilitar la cooperación práctica entre las instituciones y los organismos de los Estados miembros .

(src)="25"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen , kan vedtage europæiske afgørelser om supplering af bilag I med de overenskomster , aftaler og protokoller , der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen .
(trg)="25"> El Consejo , por unanimidad y a propuesta de la Comisión , podrá adoptar decisiones europeas que completen el Anexo I con los convenios , acuerdos y protocolos firmados antes de la fecha de adhesión .

(src)="26"> De særlige instrumenter , der er omhandlet i denne artikel , omfatter instrumenterne i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="26"> Los instrumentos concretos a que se refiere el presente artículo incluyen los recogidos en el artículo IV-438 de la Constitución .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Artículo 4

(src)="28"> De bestemmelser i Schengen-reglerne , der er omhandlet i protokol nr. 17 til forfatningen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf. bilag II , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før tiltrædelsesdatoen , er bindende for og finder anvendelse i Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen .
(trg)="28"> Las disposiciones del acervo de Schengen contempladas en el Protocolo n.o 17 de la Constitución sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo , enumerados en el Anexo II , así como cualesquiera otros actos de este tipo adoptados antes de la adhesión serán vinculantes para Bulgaria y Rumanía y aplicables en ellos desde la fecha de la adhesión .

(src)="29"> De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk. 1 , er bindende for Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen , men finder først anvendelse i hver af disse stater , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den pågældende stat .
(trg)="29"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión Europea y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo no contemplados en el apartado 1 , a pesar de ser obligatorios para Bulgaria y Rumanía a partir de la fecha de adhesión , sólo se aplicarán en cualquiera de estos Estados en virtud de una decisión europea del Consejo a tal efecto , previa comprobación , de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen aplicables , del cumplimiento en dicho Estado de las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo en cuestión .

(src)="30"> Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="30"> El Consejo , previa consulta al Parlamento Europeo , adoptará su decisión por unanimidad de aquellos de sus miembros que representan a los Gobiernos de los Estados miembros respecto de los cuales ya se hubiesen puesto en aplicación las disposiciones contempladas en el presente apartado , así como del representante del Gobierno del Estado miembro respecto del cual se fuesen a poner en aplicación tales disposiciones .

(src)="31"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="31"> Los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tomarán parte en tal decisión en la medida en que se refiera a las disposiciones del acervo de Schengen y a los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo en que dichos Estados miembros participen .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Artículo 5

(src)="33"> Bulgarien og Rumænien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstater med dispensation i henhold til forfatningens artikel III-197 .
(trg)="33"> Bulgaria y Rumanía participarán en la Unión Económica y Monetaria a partir de la fecha de adhesión en calidad de Estados miembros acogidos a una excepción en el sentido del artículo III‐ 197 de la Constitución .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Artículo 6

(src)="35"> De aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbig af Unionen med et eller flere tredjelande , med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland , er bindende for Bulgarien og Rumænien på de i forfatningen og i denne protokol fastsatte vilkår .
(trg)="35"> Los acuerdos o convenios celebrados o aplicados provisionalmente por la Unión con uno o varios terceros Estados , una organización internacional o un nacional de un tercer Estado serán vinculantes para Bulgaria y Rumanía en las condiciones establecidas en la Constitución y en el presente Protocolo .

(src)="36"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater .
(trg)="36"> Bulgaria y Rumanía se comprometen a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos y convenios celebrados o firmados conjuntamente por la Unión y los actuales Estados miembros .

(src)="37"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de aftaler eller overenskomster , som er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater med bestemte tredjelande eller internationale organisationer , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="37"> La adhesión de Bulgaria y Rumanía a los acuerdos y convenios celebrados o firmados conjuntamente por la Unión y los actuales Estados miembros con determinados terceros países o con organizaciones internacionales se aprobará mediante la celebración de un protocolo a dichos acuerdos o convenios entre el Consejo , que se pronunciará por unanimidad en nombre de los Estados miembros , y el tercer país o terceros países u organización internacional de que se trate .

(src)="38"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="38"> La Comisión negociará dichos protocolos en nombre de los Estados miembros sobre la base de directrices de negociación aprobadas por el Consejo por unanimidad y en consulta con un comité integrado por los representantes de los Estados miembros .

(src)="39"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="39"> La Comisión presentará un proyecto de los protocolos para su celebración por el Consejo .

(src)="40"> Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="40"> Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de las competencias propias de la Unión y no afectará al reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros con respecto a la celebración de tales acuerdos en el futuro o a cualesquiera otras modificaciones no relacionadas con la adhesión .

(src)="41"> Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster får Bulgarien og Rumænien samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="41"> Una vez se hayan adherido a los acuerdos y convenios a que se refiere el apartado 2 , Bulgaria y Rumanía tendrán los mismos derechos y obligaciones que establecen dichos acuerdos y convenios para los Estados miembros actuales .

(src)="42"> Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft , jf. stk. 2 , anvender Bulgarien og Rumænien bestemmelserne i de aftaler og overenskomster , der er indgået af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater inden tiltrædelsen , med undtagelse af den aftale om fri bevægelighed for personer , der er indgået med Schweiz .
(trg)="42"> A partir de la fecha de adhesión , y hasta que entren en vigor los protocolos necesarios a que se refiere el apartado 2 , Bulgaria y Rumanía aplicarán las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados conjuntamente por la Unión y los Estados miembros actuales antes de la adhesión , con excepción del acuerdo sobre la libre circulación de personas celebrado con Suiza .

(src)="43"> Denne forpligtelse gælder også aftaler eller overenskomster , som Unionen og de nuværende medlemsstater har aftalt at anvende foreløbigt .
(trg)="43"> Esta obligación también es aplicable a los acuerdos y convenios que la Unión y los Estados miembros actuales han convenido en aplicar provisionalmente .

(src)="44"> Indtil de i stk. 2 omhandlede protokoller er trådt i kraft , træffer Unionen sammen med medlemsstaterne , hver især inden for deres beføjelser , de foranstaltninger , som måtte være nødvendige .
(trg)="44"> Hasta que entren en vigor los protocolos a que se refiere el apartado 2 , la Unión y los Estados miembros , pronunciándose conjuntamente cuando proceda en el marco de sus respectivas competencias , adoptarán todas las medidas oportunas .

(src)="45"> Bulgarien og Rumænien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika , Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater , undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 .
(trg)="45"> Bulgaria y Rumanía se adhieren al Acuerdo de Asociación entre los Estados de África , del Caribe y del Pacífico , por una parte , y la Comunidad Europea y sus Estados miembros , por otra , firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000.

(src)="46"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , jf. artikel 128 deri .
(trg)="46"> Bulgaria y Rumanía se comprometen a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del mismo .

(src)="47"> Fra tiltrædelsesdatoen anvender Bulgarien og Rumænien de bilaterale tekstilaftaler og ‐ arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="47"> A partir de la fecha de adhesión , Bulgaria y Rumanía aplicarán los acuerdos y arreglos textiles bilaterales celebrados por la Unión con terceros países .

(src)="48"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen .
(trg)="48"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir con el fin de tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión .

(src)="49"> Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer
(trg)="49"> A tal efecto , la Unión podrá negociar con los terceros países interesados modificaciones de los citados acuerdos y arreglos bilaterales antes de la adhesión .

(src)="50"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse .
(trg)="50"> Si las modificaciones de los acuerdos y arreglos textiles bilaterales no hubieran entrado en vigor en la fecha de adhesión , la Unión efectuará las adaptaciones necesarias en su régimen aplicable a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir originarios de terceros países para tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumanía .

(src)="51"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af Bulgariens og Rumæniens import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande .
(trg)="51"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de acero y productos siderúrgicos sobre la base de las importaciones de productos siderúrgicos originarios de los países proveedores de que se trate realizadas por Bulgaria y Rumanía en los últimos años .

(src)="52"> Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="52"> A tal efecto , antes de la adhesión se negociarán las modificaciones necesarias de los acuerdos y arreglos siderúrgicos bilaterales celebrados por la Unión con terceros países .

(src)="53"> Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse .
(trg)="53"> Si las modificaciones de los acuerdos y arreglos bilaterales no hubieran entrado en vigor al producirse la adhesión , será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero .

(src)="54"> Fiskeriaftaler , som Bulgarien eller Rumænien har indgået med tredjelande inden tiltrædelsen , forvaltes af Unionen .
(trg)="54"> La Unión se hará cargo de la gestión de los acuerdos de pesca que Bulgaria y Rumanía hayan celebrado con terceros países antes de la adhesión .

(src)="55"> De rettigheder og forpligtelser , der for Bulgarien og Rumænien følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="55"> Los derechos y obligaciones que correspondan a Bulgaria y Rumanía en virtud de dichos acuerdos no se alterarán durante el período en que se mantengan provisionalmente las disposiciones de los mismos .

(src)="56"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="56"> Tan pronto como sea posible y , en todo caso , antes de la expiración de los acuerdos contemplados en el párrafo primero , el Consejo , a propuesta de la Comisión , tomará en cada caso las decisiones apropiadas para continuar las actividades de pesca que de ellos se deriven , incluida la posibilidad de prorrogar determinados acuerdos por períodos máximos de un año .

(src)="57"> Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder Bulgarien og Rumænien af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="57"> Con efecto desde el momento de la adhesión , Bulgaria y Rumanía se retirarán de cualquier acuerdo de libre comercio con terceros países , incluido el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio .

(src)="58"> I det omfang aftalerne mellem Bulgarien , Rumænien eller begge stater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af denne protokol , bringer Bulgarien og Rumænien alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="58"> En la medida en que los acuerdos entre Bulgaria , Rumanía o ambos Estados , por una parte , y uno o más terceros países , por otra , no sean compatibles con las obligaciones que se deriven del presente Protocolo , Bulgaria y Rumanía adoptarán las medidas apropiadas para eliminar las incompatibilidades verificadas .

(src)="59"> Hvis Bulgarien eller Rumænien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder staten i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="59"> Si Bulgaria o Rumanía se encuentran con dificultades para adaptar un acuerdo celebrado con uno o más terceros países antes de la adhesión , se retirarán de dicho acuerdo con arreglo a lo establecido en el mismo .

(src)="60"> Bulgarien og Rumænien tiltræder på de i denne protokol fastsatte vilkår de interne aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 , 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster .
(trg)="60"> Bulgaria y Rumanía se adhieren , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos internos celebrados por los Estados miembros actuales para la aplicación de los acuerdos o convenios contemplados en los apartados 2 , 5 y 6.

(src)="61"> Bulgarien og Rumænien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="61"> Bulgaria y Rumanía adoptarán las medidas apropiadas para adaptar , si fuera necesario , su posición respecto de las organizaciones internacionales y de los acuerdos internacionales en los que sean igualmente parte la Unión u otros Estados miembros a los derechos y obligaciones que resulten de su adhesión a la Unión .

(src)="62"> De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="62"> En particular , se retirarán , en la fecha de la adhesión o lo antes posible después de la misma , de los acuerdos y organizaciones de pesca internacionales en que la Unión también sea parte , salvo que su participación en ellos se refiera a asuntos no pesqueros .

(src)="63"> Når denne artikel henviser til overenskomster og aftaler , der er indgået eller undertegnet af Unionen , omfatter de dem , der er omhandlet i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="63"> Los convenios y acuerdos celebrados o firmados por la Unión a que se hace referencia en el presente artículo incluyen los contemplados en el artículo IV-438 de la Constitución .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Artículo 7

(src)="65"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere finder anvendelse .
(trg)="65"> Una ley europea del Consejo podrá derogar las disposiciones transitorias que figuran en el presente Protocolo cuando éstas ya no sean aplicables .

(src)="66"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet .
(trg)="66"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Artículo 8

(src)="68"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse .
(trg)="68"> Los actos adoptados por las instituciones a que se refieren las disposiciones transitorias establecidas en el presente Protocolo conservarán su naturaleza jurídica ; en particular , seguirán siendo aplicables los procedimientos para la modificación de tales actos .

(src)="69"> De bestemmelser i denne protokol , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter , der er vedtaget af institutionerne , får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="69"> Las disposiciones del presente Protocolo que tengan por objeto o efecto derogar o modificar , con carácter no transitorio , los actos adoptados por las instituciones tendrán la misma naturaleza jurídica que las disposiciones así derogadas o modificadas y estarán sujetas a las mismas normas que estas últimas .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Artículo 9

(src)="71"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="71"> La aplicación de la Constitución y de los actos adoptados por las instituciones estará sujeta , con carácter transitorio , a las excepciones previstas en el presente Protocolo .

(src)="72"> ANDEN DEL
(trg)="72"> SEGUNDA PARTE

(src)="73"> TILPASNING AF FORFATNINGSTRAKTATEN
(trg)="73"> ADAPTACIONES DE LA CONSTITUCIÓN

(src)="74"> AFSNIT I
(trg)="74"> TÍTULO I

(src)="75"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE
(trg)="75"> DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Artículo 10

(src)="77"> Artikel 9 , stk. 1 , i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="77"> El párrafo primero del artículo 9 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , anexo a la Constitución y al Tratado CEEA , se sustituye por el texto siguiente :

(src)="78"> » Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne , der finder sted hvert tredje år , afgår der skiftevis fjorten og tretten dommere . «
(trg)="78"> « La renovación parcial de los Jueces , que tendrá lugar cada tres años , afectará alternativamente a catorce y trece Jueces . » .

(src)="79"> Artikel 48 i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="79"> El artículo 48 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , anexo a la Constitución y al Tratado CEEA , se sustituye por el texto siguiente :

(src)="80"> » Artikel 48
(trg)="80"> « Artículo 48

(src)="81"> Retten består af syvogtyve dommere . « .
(trg)="81"> El Tribunal General estará compuesto por veintisiete Jueces . » .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Artículo 11

(src)="84"> affattes indledningen således :
(trg)="84"> la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente :

(src)="85"> Banken tildeles en kapital på 164795737000 euro , tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb :
(trg)="85"> El Banco tendrá un capital de 164795737000 EUR suscrito por los Estados miembros por los siguientes importes :

(src)="86"> indsættes følgende mellem Irland og Slovakiet :
(trg)="86"> entre el texto correspondiente a Irlanda y el correspondiente a Eslovaquia , se añade el texto siguiente :

(src)="87"> » Rumænien
(trg)="87"> « Rumanía

(src)="88"> indsættes følgende mellem Slovenien og Litauen :
(trg)="88"> entre el texto correspondiente a Eslovenia y el correspondiente a Lituania , se añade el texto siguiente :

(src)="89"> » Bulgarien
(trg)="89"> « Bulgaria

(src)="90"> Artikel 9 , stk. 2 , første , andet og tredje punktum , affattes således :
(trg)="90"> En el apartado 2 del artículo 9 , los párrafos primero , segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente :

(src)="91"> Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 18 suppleanter .
(trg)="91"> El Consejo de Administración estará compuesto por veintiocho administradores y dieciocho administradores suplentes .

(src)="92"> Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat .
(trg)="92"> Los administradores serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un período de cinco años .

(src)="93"> Kommissionen udpeger ligeledes et medlem .
(trg)="93"> Cada Estado miembro designará a uno y la Comisión también designará a uno .

(src)="94"> Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således :
(trg)="94"> Los administradores suplentes serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un período de cinco años , a razón de :

(src)="95"> to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland
(trg)="95"> dos suplentes designados por la República Federal de Alemania ,

(src)="96"> to suppleanter udpeget af Den Franske Republik
(trg)="96"> dos suplentes designados por la República Francesa ,

(src)="97"> to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik
(trg)="97"> dos suplentes designados por la República Italiana ,

(src)="98"> to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
(trg)="98"> dos suplentes designados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ,

(src)="99"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik
(trg)="99"> un suplente designado de común acuerdo por el Reino de España y la República Portuguesa ,

(src)="100"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien , Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene
(trg)="100"> un suplente designado de común acuerdo por el Reino de Bélgica , el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos ,

(src)="101"> to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark , Den Hellenske Republik , Irland og Rumænien
(trg)="101"> dos suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Dinamarca , la República Helénica , Irlanda y Rumanía ,