# da/12005S.xml.gz
# en/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protocol

(src)="2"> om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i den Europæiske Union
(trg)="2"> Concerning the conditions and arrangements for admission of the republic of Bulgaria and Romania to the European Union

(src)="3"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="3"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,

(src)="4"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at Republikken Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 bliver medlemmer af Den Europæiske Union ;
(trg)="4"> CONSIDERING that the Republic of Bulgaria and Romania become members of the European Union on 1 January 2007 ;

(src)="5"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa fastsætter , at vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet ;
(trg)="5"> CONSIDERING that Article I-58 of the Treaty establishing a Constitution for Europe provides that the conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State ;

(src)="6"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="6"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :

(src)="7"> FØRSTE DEL
(trg)="7"> PART ONE

(src)="8"> PRINCIPPER
(trg)="8"> PRINCIPLES

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Article 1

(src)="10"> I denne protokol :
(trg)="10"> For the purposes of this Protocol :

(src)="11"> forstås ved udtrykket » forfatningen « traktaten om en forfatning for Europa ,
(trg)="11"> the expression Constitution ‘ ’ means the Treaty establishing a Constitution for Europe ;

(src)="12"> forstås ved udtrykket » Euratom-traktaten « traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab som suppleret eller ændret ved traktater eller andre retsakter , der er trådt i kraft før tiltrædelsen ,
(trg)="12"> the expression EAEC Treaty ‘ ’ means the Treaty establishing the European Atomic Energy Community , as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before accession ;

(src)="13"> forstås ved udtrykket » nuværende medlemmer « Kongeriget Belgien , Den Tjekkiske Republik , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Republikken Estland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Storhertugdømmet Luxembourg , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Republikken Polen , Den Portugisiske Republik , Republikken Slovenien , Den Slovakiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="13"> the expression present Member States ‘ ’ means the Kingdom of Belgium , the Czech Republic , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Republic of Estonia , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Grand Duchy of Luxembourg , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Republic of Poland , the Portuguese Republic , the Republic of Slovenia , the Slovak Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;

(src)="14"> forstås ved udtrykket » nye medlemsstater « Republikken Bulgarien og Rumænien ,
(trg)="14"> the expression new Member States ‘ ’ means the Republic of Bulgaria and Romania ;

(src)="15"> forstås ved udtrykket » institutionerne « de institutioner , der er oprettet ved forfatningen .
(trg)="15"> the expression the institutions ‘ ’ means the institutions established by the Constitution .

(src)="16"> I denne protokol skal henvisningerne til forfatningen og Unionen , hvor det er relevant , forstås som henvisninger til henholdsvis Euratom-traktaten og det Fællesskab , der er oprettet ved Euratom-traktaten .
(trg)="16"> The references in this Protocol to the Constitution and to the Union shall , where appropriate , be taken as references , respectively , to the EAEC Treaty and to the Community established by the EAEC Treaty .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Article 2

(src)="18"> Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i forfatningen , Euratom-traktaten og de retsakter , der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen , bindende for Bulgarien og Rumænien og gælder i disse stater på de vilkår , som er fastsat i forfatningen , Euratom-traktaten og denne protokol .
(trg)="18"> From the date of accession , the provisions of the Constitution , the EAEC Treaty and the acts adopted by the institutions before accession shall be binding on Bulgaria and Romania and shall apply in those States under the conditions laid down in the Constitution , in the EAEC Treaty and in this Protocol .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Article 3

(src)="20"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet .
(trg)="20"> Bulgaria and Romania accede to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council .

(src)="21"> Bulgarien og Rumænien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer , resolutioner eller andre tilkendegivelser , som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet , samt dem , der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale ; de overholder som følge heraf de principper og retningslinjer , der fremgår af disse , og træffer de foranstaltninger , som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf .
(trg)="21"> Bulgaria and Romania are in the same situation as the present Member States in respect of declarations or resolutions of , or other positions taken up by , the European Council or the Council and in respect of those concerning the Union adopted by common agreement of the Member States ; they will accordingly observe the principles and guidelines deriving from those declarations , resolutions or other positions and will take such measures as may be necessary to ensure their implementation .

(src)="22"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de i bilag I anførte overenskomster og protokoller . Disse overenskomster og protokoller træder for så vidt angår Bulgarien og Rumænien i kraft på den dato , som Rådet har fastsat i de i stk. 4 omhandlede afgørelser .
(trg)="22"> Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols listed in Annex I. Those conventions and protocols shall enter into force in relation to Bulgaria and Romania on the date determined by the Council in the decisions referred to in paragraph 4 .

(src)="23"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet , vedtager europæiske afgørelser om alle de tilpasninger , som tiltrædelsen af de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller kræver , og offentliggør den tilpassede tekst i Den Europæiske Unions Tidende .
(trg)="23"> The Council , acting unanimously on a recommendation by the Commission and after consulting the European Parliament , shall adopt European decisions making all adjustments required by reason of accession to the conventions and protocols referred to in paragraph 3 and publish the adapted text in the Official Journal of the European Union .

(src)="24"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig , for så vidt angår de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller , til at indføre administrative eller andre ordninger i lighed med dem , der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer .
(trg)="24"> Bulgaria and Romania undertake in respect of the conventions and protocols referred to in paragraph 3 to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by the date of accession by the present Member States or by the Council , and to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations .

(src)="25"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen , kan vedtage europæiske afgørelser om supplering af bilag I med de overenskomster , aftaler og protokoller , der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen .
(trg)="25"> The Council , acting unanimously on a proposal from the Commission , may adopt European decisions supplementing Annex I with those conventions , agreements and protocols signed before the date of accession .

(src)="26"> De særlige instrumenter , der er omhandlet i denne artikel , omfatter instrumenterne i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="26"> The particular instruments mentioned in this Article include those referred to in Article IV 438 ‐ of the Constitution .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Article 4

(src)="28"> De bestemmelser i Schengen-reglerne , der er omhandlet i protokol nr. 17 til forfatningen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf. bilag II , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før tiltrædelsesdatoen , er bindende for og finder anvendelse i Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen .
(trg)="28"> The provisions of the Schengen acquis , referred to in Protocol No 17 to the Constitution on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union , and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex II , as well as any further such acts adopted before the date of accession , shall be binding on and applicable in Bulgaria and Romania from the date of accession .

(src)="29"> De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk. 1 , er bindende for Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen , men finder først anvendelse i hver af disse stater , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den pågældende stat .
(trg)="29"> Those provisions of the Schengen acquis as integrated into the framework of the European Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on Bulgaria and Romania from the date of accession , shall only apply in each of those States pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the acquis concerned have been met in that State .

(src)="30"> Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="30"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in this paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .

(src)="31"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="31"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen acquis and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Article 5

(src)="33"> Bulgarien og Rumænien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstater med dispensation i henhold til forfatningens artikel III-197 .
(trg)="33"> Bulgaria and Romania shall participate in Economic and Monetary Union from the date of accession as Member States with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Article 6

(src)="35"> De aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbig af Unionen med et eller flere tredjelande , med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland , er bindende for Bulgarien og Rumænien på de i forfatningen og i denne protokol fastsatte vilkår .
(trg)="35"> The agreements or conventions concluded or provisionally applied by the Union with one or more third States , with an international organisation or with a national of a third State , shall , under the conditions laid down in the Constitution and in this Protocol , be binding on Bulgaria and Romania .

(src)="36"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater .
(trg)="36"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States , acting jointly .

(src)="37"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de aftaler eller overenskomster , som er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater med bestemte tredjelande eller internationale organisationer , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="37"> The accession of Bulgaria and Romania to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States acting jointly with particular third countries or international organisations shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .

(src)="38"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="38"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting unanimously , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .

(src)="39"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="39"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .

(src)="40"> Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="40"> This procedure is without prejudice to the exercise of the Union 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .

(src)="41"> Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster får Bulgarien og Rumænien samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="41"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 2 Bulgaria and Romania shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States .

(src)="42"> Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft , jf. stk. 2 , anvender Bulgarien og Rumænien bestemmelserne i de aftaler og overenskomster , der er indgået af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater inden tiltrædelsen , med undtagelse af den aftale om fri bevægelighed for personer , der er indgået med Schweiz .
(trg)="42"> As from the date of accession , and pending the entry into force of the necessary protocols referred to in paragraph 2 , Bulgaria and Romania shall apply the provisions of the agreements or conventions concluded jointly by the Union and the present Member States before accession , with the exception of the agreement on the free movement of persons concluded with Switzerland .

(src)="43"> Denne forpligtelse gælder også aftaler eller overenskomster , som Unionen og de nuværende medlemsstater har aftalt at anvende foreløbigt .
(trg)="43"> This obligation also applies to those agreements or conventions which the Union and the present Member States have agreed to apply provisionally .

(src)="44"> Indtil de i stk. 2 omhandlede protokoller er trådt i kraft , træffer Unionen sammen med medlemsstaterne , hver især inden for deres beføjelser , de foranstaltninger , som måtte være nødvendige .
(trg)="44"> Pending the entry into force of the protocols referred to in paragraph 2 , the Union and the Member States , acting jointly as appropriate in the framework of their respective competences , shall take any appropriate measure .

(src)="45"> Bulgarien og Rumænien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika , Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater , undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 .
(trg)="45"> Bulgaria and Romania accede to the Partnership Agreement between the members of the African , Caribbean and Pacific Group of States of the one part , and the European Community and its Member States , of the other part , signed in Cotonou on 23 June 2000 .

(src)="46"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , jf. artikel 128 deri .
(trg)="46"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area , in accordance with Article 128 of that Agreement .

(src)="47"> Fra tiltrædelsesdatoen anvender Bulgarien og Rumænien de bilaterale tekstilaftaler og ‐ arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="47"> As from the date of accession , Bulgaria and Romania shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Union with third countries .

(src)="48"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen .
(trg)="48"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the Union .

(src)="49"> Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer
(trg)="49"> To that effect , amendments to the bilateral agreements and arrangements referred to above may be negotiated by the Union with the third countries concerned prior to the date of accession .

(src)="50"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse .
(trg)="50"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of Bulgaria and Romania .

(src)="51"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af Bulgariens og Rumæniens import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande .
(trg)="51"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports of Bulgaria and Romania over recent years of steel products originating in the supplier countries concerned .

(src)="52"> Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="52"> To that effect , the necessary amendments to the bilateral steel agreements and arrangements concluded by the Union with third countries shall be negotiated prior to the date of accession .

(src)="53"> Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse .
(trg)="53"> Should the amendments to the bilateral agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the provisions of the first subparagraph shall apply .

(src)="54"> Fiskeriaftaler , som Bulgarien eller Rumænien har indgået med tredjelande inden tiltrædelsen , forvaltes af Unionen .
(trg)="54"> Fisheries agreements concluded before accession by Bulgaria or Romania with third countries shall be managed by the Union .

(src)="55"> De rettigheder og forpligtelser , der for Bulgarien og Rumænien følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="55"> The rights and obligations resulting for Bulgaria and Romania from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .

(src)="56"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="56"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .

(src)="57"> Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder Bulgarien og Rumænien af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="57"> With effect from the date of accession , Bulgaria and Romania shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .

(src)="58"> I det omfang aftalerne mellem Bulgarien , Rumænien eller begge stater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af denne protokol , bringer Bulgarien og Rumænien alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="58"> To the extent that agreements between Bulgaria , Romania or both those States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from this Protocol , Bulgaria and Romania shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .

(src)="59"> Hvis Bulgarien eller Rumænien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder staten i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="59"> If Bulgaria or Romania encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .

(src)="60"> Bulgarien og Rumænien tiltræder på de i denne protokol fastsatte vilkår de interne aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 , 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster .
(trg)="60"> Bulgaria and Romania accede under the conditions laid down in this Protocol to the internal agreements concluded by the present Member States for the purpose of implementing the agreements or conventions referred to in paragraphs 2 , 5 and 6 .

(src)="61"> Bulgarien og Rumænien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="61"> Bulgaria and Romania shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and to those international agreements to which the Union or to which other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .

(src)="62"> De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="62"> They shall in particular withdraw at the date of accession or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .

(src)="63"> Når denne artikel henviser til overenskomster og aftaler , der er indgået eller undertegnet af Unionen , omfatter de dem , der er omhandlet i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="63"> Where this Article refers to conventions and agreements concluded or signed by the Union , they include those referred to in Article IV-438 of the Constitution .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Article 7

(src)="65"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere finder anvendelse .
(trg)="65"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .

(src)="66"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet .
(trg)="66"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Article 8

(src)="68"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse .
(trg)="68"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .

(src)="69"> De bestemmelser i denne protokol , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter , der er vedtaget af institutionerne , får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="69"> Provisions of this Protocol the purpose or effect of which is to repeal or amend acts adopted by the institutions , otherwise than as a transitional measure , shall have the same status in law as the provisions which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those provisions .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Article 9

(src)="71"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="71"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .

(src)="72"> ANDEN DEL
(trg)="72"> PART TWO

(src)="73"> TILPASNING AF FORFATNINGSTRAKTATEN
(trg)="73"> ADJUSTMENTS TO THE CONSTITUTION

(src)="74"> AFSNIT I
(trg)="74"> TITLE I

(src)="75"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE
(trg)="75"> INSTITUTIONAL PROVISIONS

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Article 10

(src)="77"> Artikel 9 , stk. 1 , i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="77"> Article 9 , first paragraph , of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :

(src)="78"> » Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne , der finder sted hvert tredje år , afgår der skiftevis fjorten og tretten dommere . «
(trg)="78"> ‘ When , every three years , the Judges are partially replaced , fourteen and thirteen Judges shall be replaced alternately . ’ .

(src)="79"> Artikel 48 i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="79"> Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :

(src)="80"> » Artikel 48
(trg)="80"> ‘ Article 48

(src)="81"> Retten består af syvogtyve dommere . « .
(trg)="81"> The General Court shall consist of twenty seven Judges ‐ . ’ .

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Article 11

(src)="84"> affattes indledningen således :
(trg)="84"> the introductory sentence shall be replaced by the following :

(src)="85"> Banken tildeles en kapital på 164795737000 euro , tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb :
(trg)="85"> The capital of the Bank shall be 164795737000 euro subscribed by the Member States as follows :

(src)="86"> indsættes følgende mellem Irland og Slovakiet :
(trg)="86"> the following shall be inserted between the entries for Ireland and Slovakia :

(src)="87"> » Rumænien
(trg)="87"> ‘ Romania

(src)="88"> indsættes følgende mellem Slovenien og Litauen :
(trg)="88"> the following shall be inserted between the entries for Slovenia and Lithuania :

(src)="89"> » Bulgarien
(trg)="89"> ‘ Bulgaria

(src)="90"> Artikel 9 , stk. 2 , første , andet og tredje punktum , affattes således :
(trg)="90"> In Article 9 ( 2 ) the first , second and third paragraphs shall be replaced by the following :

(src)="91"> Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 18 suppleanter .
(trg)="91"> The Board of Directors shall consist of twenty-eight directors and eighteen alternate directors .

(src)="92"> Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat .
(trg)="92"> The directors shall be appointed by the Board of Governors for five years , one nominated by each Member State .

(src)="93"> Kommissionen udpeger ligeledes et medlem .
(trg)="93"> One shall also be nominated by the Commission .

(src)="94"> Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således :
(trg)="94"> The alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below :

(src)="95"> to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland
(trg)="95"> two alternates nominated by the Federal Republic of Germany ,

(src)="96"> to suppleanter udpeget af Den Franske Republik
(trg)="96"> two alternates nominated by the French Republic ,

(src)="97"> to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik
(trg)="97"> two alternates nominated by the Italian Republic ,

(src)="98"> to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
(trg)="98"> two alternates nominated by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ,

(src)="99"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik
(trg)="99"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic ,

(src)="100"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien , Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene
(trg)="100"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Belgium , the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands ,

(src)="101"> to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark , Den Hellenske Republik , Irland og Rumænien
(trg)="101"> two alternates nominated by common accord between the Kingdom of Denmark , the Hellenic Republic , Ireland and Romania ,